Siirry sisältöön

Tampere onnistunut kestävän kehityksen edistämisessä ja työllisyyskokeilussa

Julkaistu 18.5.2020 21.29

Tampereen kaupunginvaltuusto sai 18.5.2020 tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019. Tarkastuslautakunta on käynyt läpi kaupunkikonsernin toimintaa ja tavoitteiden toteutumista.

Kaupungin taloudessa tapahtui tilikaudella positiivinen käänne, kun alijäämä väheni 18 milj. euroon. Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että talouden ongelmiin on puututtu säästöohjelmalla ja menojen kasvun tehokkaalla hillitsemisellä. Positiivisesta käänteestä huolimatta kaupungin tulos on edelleen selvästi negatiivinen ja siksi on tärkeää jatkaa kurinalaisella linjalla. Koronaviruspandemian seurauksena kaupungin talous joutuu uudenlaisiin vaikeuksiin kuluvana vuotena 2020.

Tarkastuslautakunta arvioi työllisyyskokeilun tuloksia erinomaisiksi. Pirkanmaalla kaikki kunnat ovat tehneet päätöksen osallistua uuteen kuntakokeiluun. Vaikka työmarkkinatuen kuntaosuuden vähennystavoite ei toteutunut, tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että työmarkkinatuen kuntaosuus jatkoi laskuaan työllisyyskokeilun päättymisestä huolimatta.

Kaupungin kehitysohjelmat etenevät kokonaisuutena hyvin ja ne ovat keskeisiä kaupungin kehittämisen kannalta.

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen ja hiilineutraaliuden edistämisessä on Tampereella tehty hyvää työtä. Kaupungin omissa kiinteistöissä käytetään pääasiassa uusiutuvilla lähteillä tuotettua energiaa. Tarkastuslautakunnan mukaa energia- ja ekotehokkuuden parantaminen on jatkossakin keskeistä kaupungin toiminnoissa.

Tarkastuskertomuksessa todetaan, että Tampereella jalankulkua ja pyöräilyä edistäviä toimenpiteitä on tehty pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Vaikka pyöräilymäärät ovatkin kasvaneet 2%, pyöräilyn osuus kulkutapamuodoista on Tampereella edelleen hiukan alempi eli (7%) kuin koko maassa (8%).

Raitiotien ensimmäisen osan rakentamisen lisäksi myös toinen kestävän kehityksen kannalta tärkeä hanke eli keskuspuhdistamon rakentaminen on edennyt aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Tähän ovat vaikuttaneet tehokas riskienhallinta, avoimuus ja aktiivinen viestintä. Keskuspuhdistamon yhteyteen tuleva biokaasulaitos toteuttaa osaltaan kaupungin strategian hiilineutraalisuustavoitetta.

Muovin kierrätystä koskevan jätelainsäädännön viivästyminen on osaltaan vaikuttanut siihen, että Tampereella muovin kierrätykselle asetettua ei ole saavutettu. Tavoitteena oli kierrätysasteen parantamisen suunnitelman ja aikataulua. Taustatyötä on kuitenkin tehty laajasti eli mm. laadittu selvityksetsyntypaikkalajittelun ja erilliskeräyksen palveluiden kehittämiseksi ja käynnistetty suunnittelu biojätteen keräyksen tehostamiseksi.

Aluehallintoviraston toimia

Aluehallintovirasto (AVI) on viime vuonna selvittänyt kahdeksaa kaupungin palveluista saatuaan epäkohtailmoituksia tai havaittuaan puutteita. AVI:n tehtävänä on ensisijaisesti ohjata ja neuvoa, mutta se voi myös terveyspalvelujen lupa- ja valvontaviranomaisena asettaa uhkasakon tai keskeyttää toiminnan.

Lastensuojelu sai vuonna 2019 AVI:lta huomautuksen mm. määräaikojen ylityksistä ja henkilöstöresurssien riittämättömyydestä. Terveyspalveluissa AVI oli vuonna 2018 antanut kaupungille määräyksen siitä, että potilaan tulee arkipäivisin saada välitön yhteys terveyskeskukseen. Lisäksi suun terveydenhuolto oli saanut huomautuksen hoitotakuun toteutumisen puutteista.

Kotihoito joutui AVI:n seurantaan vuonna 2019, koska AVI oli saanut epäkohtailmoituksia ja tiedon lääkevarkauksista. AVI ohjasi ensimmäisenä korjaamaan asiakasturvallisuutta vaarantavat asiat, joita ovat erityisesti lääkehoitoon sekä riittävään ja koulutettuun henkilöstöön liittyvät asiat.

AVI:n mukaan Tampereen kaupunki on ryhtynyt tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin lastensuojelun toteuttamiseksi lainmukaisesti. Lapsiperheiden sosiaalipalveluun lisättiin vuoden 2019 budjetin yhteydessä kolme sosiaalityöntekijän virkaa ja myöhemmin vielä 10 virkaa, joista yksi on johtavan sosiaalityöntekijän virka. AVI seuraa jatkossa lastensuojelun määräaikojen toteutumista.

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus- ja valvontatiimi teki vuoden 2019 käynnit pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämän toivomusponnen ja AVI:n ohjauskirjeen mukaisesti. Painopiste valvontakohteiden valinnassa oli sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä. Sivistyspalveluissa kaupungin omana toimintana valvotaan yksityistä varhaiskasvatusta, esiopetusta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kustannukset kaupungille kasvoivat jälleen. Tarkastuslautakunta selvitti syitä tähän. Vuoden 2016 päivystysuudistuksen jälkeen ovat lisääntyneet erityisesti ikäihmisten erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit. Lisäksi vuodeosastohoidon paikat siirtyivät erikoissairaanhoidon laskutettavaksi, kun Hatanpään sairaala siirtyi osaksi PSHP:tä. Tarkastuslautakunnan mukaan suuntaa saatu jo hieman vuonna 2019 muuttumaan. Tampere on tehnyt useita toimenpiteitä omien terveysasemien välittömän yhteydensaannin parantamiseksi. Takasinsoittopalvelua on laajennettu, käyttöön on otettu terveyspalvelujen neuvonnan chat ja kiireettömään asiointiin on kaikilla terveysasemilla otettu käyttöön sähköinen yhteydenottolomake.

Maapolitiikka ja asunnot

Maaomaisuus tuottaa kaupungille vuosittain merkittävästi tuloja maavuokrina, kiinteistöverona, maanmyyntivoittona ja maankäyttökorvauksina. Vuosina 2018 ja 2019 näistä kertyi yli 100 miljoonaa euroa.

Maavuokran perusteista kaupungin verkkosivuilla julkaistu selvitys on hyvä osoitus pyrkimyksestä toiminnan avoimuuteen ja tasapuolisuuteen. Etenkin kaupungin tulokertymää osoittaman mittarin näkökulmasta voidaan sanoa, että maapolitiikkaa on kaupungissa hoidettu hyvin.

Tarkastuslautakunta pitää valitettavana, että kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa koskeva tavoite ei toteutunut. Tavoitteen mukaan kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen osuuden tulisi olla 30 % asuntotuotannosta. Osuus jäi alle puoleen tavoitteesta vuosina 2016–2019. Kaupungin oma tavoite on ollut 30 %. Tavoitteeseen ei päästä ja Tampereen osuus jää noin 12 %:iin vuosien 2016–2019 tarkastelussa. Kaupunkikonsernin asuntoyhteisöjen osuudeksi on määritelty tavoitteesta noin puolet ja se on toteutunut.

Tredun taloustavoitteet toteutuivat

Tarkastuslautakunnan arvioinnin mukaan Tampereen Seudun Ammattiopisto Tredu onnistui vuonna 2019 toiminnassaan hyvin. Valtaosa palveluiden taloudellisuutta koskevista tavoitteista toteutui, vaikka tulos olikin alijäämäinen. Opiskelijat ja työssäoppimispaikkojen ohjaajat olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Tredusta valmistuneet työllistyivät hyvin. Kehitettävää havaittiin henkilöstön työhyvinvoinnissa. Lisäksi valtuuston Tredulle asettaman vuoden 2019 tavoitteen mukaan negatiivisten eroamisten määrän tulisi olla alle 7,5 %. Tavoite ei toteutunut vaan eroamisten määrä jopa kasvoi. Alle 25-vuotiaista opiskelijoista 7,6 %, eli noin 700 nuorta keskeytti opintonsa negatiivisesti (7,3 % v. 2018 ja 7,4 % v. 2017). Keskeyttämisiä on ehkäisty mm. hankkeella, jossa tuettiin syrjäytymisen ja opintojen keskeytymisen vaarassa olevia opiskelijoita. Negatiivisesti keskeyttäneitä nuoria auttaa myös kaupungin etsivä nuorisotyö.


Lisätietoja

Kaupunginreviisori
Erja Viitala
puhelin 050 552 6290
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu