Siirry sisältöön

Ohjaus ja valvonta ehkäisevät ongelmien kasvamista

Julkaistu 6.2.2020 20.27

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnassa vuonna 2020 kiinnitetään huomiota henkilöstömitoituksiin suhteessa asiakkaiden palvelutarpeeseen, lääkehoitoon, asiakkaan kuulemiseen ja itsemääräämisoikeuteen sekä asukkaan hyvään elämään. Painopisteet on valittu viime vuoden valvontakäyntien perusteella.

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi 6.2.2020 valvontakertomuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta ja ohjauksesta vuonna 2019 sekä hyväksyi sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontasuunnitelman vuodeksi 2020. Suunnitelma ohjaa Tampereen kaupungin järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontaa.

Ohjauksen ja valvonnan tavoitteena on reagoida nopeasti ja ennakoiden palvelun laadussa havaittuihin poikkeamiin ennen kuin ongelmat pääsevät kasvamaan.

Tampereen kaupunki toteuttaa ohjausta ja valvontaa monin eri tavoin. Keinoja ovat muun muassa yhteistyötapaamiset, kirjalliset selvitykset, asiakirjatarkastukset, kehittämisverkostot sekä ohjaus- ja valvontakäynnit.

Vuonna 2020 keskiössä ovat palvelutuottajien omavalvonnan tukeminen sekä vuorovaikutteiset ja ennakoivat ohjaus- ja valvontamenetelmät. Suunnitelman mukaan ohjaus- ja valvontakäyntejä tehdään lähes 250. Sosiaali- ja terveyslautakunta teki kokouksessa toivomusponnen, jolla se edellyttää, että huumehoitojen valvontakäyntejä lisätään.

Lautakunta edellyttää toivomusponnella myös, että palveluiden saatavuus sekä sujuvien ja katkeamattomien hoitoketjujen toteutuminen varmistetaan.

Vuonna 2019 tehtiin 109 ennalta ilmoittamatonta ohjaus- ja valvontakäyntiä

Viime vuonna ohjauksessa ja valvonnassa painotettiin lautakunnan toivomusponnen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirjeen mukaisesti ennalta ilmoittamattomia käyntejä hoivakoteihin. Valvontakoordinaattorit ja vanhusasiamiehet kävivät ilman ennakkovaroitusta 109 kertaa ohjaus- ja valvontakäynnillä. Kaikkiaan ohjaus- ja valvontakäyntejä tehtiin 260.

Käynneillä tarkasteltiin muun muassa henkilöstömitoitusta suhteessa asiakkaiden palvelutarpeeseen, toiminnan johtamista ja organisointia, lääkehoidon kokonaisuutta sekä asiakkaiden oikeuksien toteutumista. Lisäksi haastateltiin henkilöstöä sekä mahdollisuuksien mukaan asiakkaita ja omaisia. Puutteita havaittiin henkilöstömitoituksessa ja -rakenteessa sekä lääkehoidossa. Palveluntuottajilta edellytettiin epäkohtien korjaamista ja tarvittaessa toimintaa valvottiin tekemällä yksikköön useampia käyntejä tai pyytämällä kirjallisia lisäselvityksiä. Valvontakäyntien lisäksi palveluntuottajille annettiin korjauskehotuksia ja ohjausta yhteistyötapaamissa, puhelimitse sekä sähköpostilla.


Lisätietoja

Valvontakoordinaattori
Jaana Mäenpää
puhelin 040 800 4323
sähköposti [email protected]

Kehittämisjohtaja
Anniina Tirronen
puhelin 040 801 6378
sähköposti [email protected]