Siirry sisältöön

Teiskon Kulkkilaan perustetaan Pikkuhaan luonnonsuojelualue

Julkaistu 17.12.2019 17.33

Teiskon Kulkkilaan, Paarlahden pohjoispuolelle ollaan perustamassa noin 25 hehtaarin luonnonsuojelualuetta. Ympäristö- ja rakennusjaosto hyväksyi osaltaan rauhoitusesityksen 17.12.2019. Tavoitteena on suojella järeää, vanha kuusimetsää ja sen lajistoa. Pikkuhaassa kasvaa rauhoitettua lehtoneidonvaippaa, ja kääpälajistoon kuuluu silmällä pidettävä laji käpäläkääpä. Lintulajistoa edustavat mehiläishaukka, hiirihaukka, helmipöllö ja teeri.

Vanhaa metsää Pikkuhaassa
 

Seuraavaksi rauhoitus etenee asunto- ja kiinteistölautakuntaan, joka päättää hakemuksesta Pirkanmaan ELY-keskukselle. Alue on kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin omistuksessa ja on mukana Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa.

Pikkuhaka sijaitsee Teiskon Kulkkilassa Hirvijärven itäpuolella, noin 30 kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Pikkuhaka on pääosin vanhaa, kuusivaltaista lehtoa sekä tuoretta, lehtomaista kangasmetsää. Joukossa on paikoin järeää haapaa. Mäkien lakiosissa mänty runsastuu. Korkeampien kohtien väliin on muodostunut reheviä luonnontilaisia korpipainanteita.

Puronvarsilehdossa lehtoneidonvaippaa ja luonnonvaraista humalaa

Länsiosan halki kulkee Hirvijärvestä laskeva puro tai noro, joka paikon putoaa koskimaisesti lähes kymmenen metriä 60 metrin matkalla. Puroa ympäröivä lehto on rehevää puuston koostuessa haavasta, lepistä, tuomesta ja useista kymmenistä metsälehmuksista. Rehevyyttä ilmentää myös aluskasvillisuus, josta merkittävimpiä ovat rauhoitettu lehtoneidonvaippa sekä luonnonvaraisena harvinainen humala. Koko alueella on runsaasti eri-ikäistä ja -lajista lahopuuta ja siitä riippuvaista lajistoa, esimerkiksi silmälläpidettäväksi luokiteltua käpäläkääpää.

Liito-oravan, haukkojen ja pöllöjen elinympäristöä

Alueella on havaittu mm. liito-oravan jätöksiä, ja alueen kolohaavat lienevätkin liito-oravan vakituisessa käytössä. Pesintähavaintoja on myös petolinnuista, ainakin mehiläis- ja kanahaukka sekä viiru-, lehto- ja varpuspöllö ovat viihtyneet alueella.

Rajauksessa ja rauhoitusmääräyksissä on huomioitu ympäröivien alueiden käyttö ja sen turvallisuus. Rauhoitusmääräyksiin on lisätty kohta, joka sallii ulkoilu-, polku- ja latureittien rakentamisen, mikäli siihen myöhemmin osoittautuu tarvetta. Toistaiseksi alueella ei ole retkeilyä tai virkistystä palvelevia rakenteita eikä tarvetta niiden rakentamiseen.


Lisätietoja

Ympäristösuunnittelija
Eeva Punju
puhelin 040 806 2184


Kuvat Eeva Punju