Siirry sisältöön

Pispalan eteläpuolen asemakaavaehdotus nähtävillä

Julkaistu 22.8.2019 13.36

Osaa Pispalan eteläosasta koskeva toisen vaiheen asemakaavan muutosehdotus (numero 8310) on nähtävillä 22.8.–23.9.2019. Kaavamuutosalue sijaitsee Pispalan valtatien eteläpuolella ja ulottuu idässä Pispan koulun länsipuolelle, lännessä Tahmelan viertotien länsipäähän. Etelässä alue rajautuu Uittotunnelinkatuun, Tahmelan viertotiehen ja Uittoyhtiönkatuun. Kaava-alueen rajausta tarkistettiin valmisteluvaiheessa liittämällä siihen Punaisen tukkitien uoman eteläosa.

Pispala on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Pispalan asemakaavamuutoksen tavoitteena on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen kehittäminen ja sen ominaispiirteiden säilyttäminen.

Ehdotusvaiheessa on tehty viranomaispalautteen ja kaavoituksen harkinnan perusteella suojelutavoitteiden takia ja kaupunkikuvallisista syistä tonttitehokkuuteen tontti- tai korttelikohtaisia muutoksia.

Rakennusoikeus on osoitettu kaavassa kerrosalaneliömetreinä. Kaavaehdotuksessa pääosalle kaava-alueen tonteista esitetään alueen aiemman asemakaavan tonttitehokkuuden e=0,5 (rakennuksen kerrosalan ja tontin pinta-alan suhde, jota merkitään kirjaimella e) mukaista rakennusoikeutta.

Arvokkaimmille suojelutonteille, joille ei voida sovittaa jäljellä olevaa rakennusoikeutta kaavan kulttuuriympäristön suojelun tavoitteita ohittamatta, rakennusoikeus on määritelty tonttitehokkuusluvun e=0,4 mukaisesti.

Punaisen tukkitien eteläosan korttelissa 1088 Punaisen tukkitien suojeltava uoma rajoittaa tonttien rakennettavaa aluetta. Sen perusteella rakennusoikeus oli määritelty tehokkuusluvun e=0,3 mukaisesti. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 13.8.2019 asemakaavan asetettavaksi nähtäville siten, että korttelin Pulkkasaarenkadun puolen tonttien tehokkuuslukua nostettiin e=0,3:sta 0,4:ään.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 13 hehtaaria. Asemakaavoituksella syntyy 55 uutta asuinrakennuksen rakennuspaikkaa alueelle. Kaava sisältää rakentamisen tapaa sääteleviä määräyksiä, ja lisäksi on laadittu rakentamistapaohje. Arvokkaille rakennuksille ja alueille osoitetaan suojelumerkinnät.

Päivystystilaisuus Piirulla 5.9.

Nähtävillä olevan Pispalan asemakaavan päivystystilaisuus pidetään torstaina 5.9.2019 kello 14–18 Rakennuskulttuurikeskus Piirulla, osoitteessa Uittajankatu 10. Tilaisuudessa on mahdollista keskustella kaavoittajan kanssa kaavaratkaisua koskevista kysymyksistä.

Pispala sijaitsee Näsi- ja Pyhäjärven välisellä harjulla noin kolmen kilometrin päässä länteen Tampereen keskustasta. Pispalan asemakaava uudistetaan kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen kaksi asemakaavaa harjun itäosassa on jo vahvistettu. Toisen vaiheen toinen asemakaava (nro 8309) on ollut ehdotuksena nähtävillä alkuvuodesta 2019. Tavoitteena on viedä molemmat toisen vaiheen asemakaavat hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2019 loppuun mennessä.

Toisen vaiheen kaava-alueelle on tyypillistä ensimmäisen vaiheen aluetta suurempi vaihtelu tonttien tiiviydessä sekä maastollisesti ja kaupunkikuvallisesti eriluonteiset osa-alueet. Tehokkaasti rakentuneiden rinnetonttien ohella alueen länsi- ja eteläosassa on puutarhamaisia väljiä korttelialueita.

Pispala tunnetaan työväestön ilman valvontaa rakentamana puutaloalueena, jonka rakennuskanta on moninaista ja vaihtelevaa. Vaikka viimeaikaisen uudisrakentamisen myötä rakennuskanta on huomattavasti muuttunut, Pispalan rakennuksissa on edelleen ominaispiirteitä, jotka luovat Pispalan kaupunkikuvasta ainutlaatuisen.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Minna Kiviluoto
puhelin 040 801 6951