Siirry sisältöön

Tampereen ympäristöinvestoinnit kasvoivat vuonna 2018

Julkaistu 5.6.2019 10.39

Tampereen kaupungin ympäristöinvestoinnit kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa vuonna 2018. Kaupunkiorganisaatiossa tehtiin ympäristöinvestointeja noin 10 miljoonalla eurolla. Myös kaupunkikonsernin ympäristöinvestoinnit olivat kasvussa edellisvuoteen verrattuna ja olivat noin 18 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi kaupungin ympäristötilinpäätöksestä, joka laadittiin nyt jo kahdeksannen kerran.

Ympäristöinvestointien määrä on 5 % kaupunkiorganisaation kaikista investoinneista. Suurimmat erät liittyivät pilaantuneen maaperän kunnostuksiin, meluaitojen rakentamiseen sekä hulevesiriskien hallintaan. Merkittäviä investointeja tehtiin myös viemäriverkostoon ja -laitoksiin sekä energiatehokkuuteen tähtääviin lämmitys- ja valaisinjärjestelmiin. Kaupunkikonsernin osalta suurimmat investoinnit kohdistuivat Sulkavuoren jätevedenpuhdistamoon sekä Pirkanmaan Jätehuollon koneisiin, kalustoon ja jätteiden putkikeräysjärjestelmään.

Ympäristökuluja kaupungilla oli noin 28 miljoonaa euroa, joka on alle 2 % kaupungin kaikista toimintakuluista. Suurimmat erät muodostuivat jäteveden käsittelystä, viemäriverkoston investointien poistoista sekä viemärilaitoksen hallinnosta ja huollosta. Lisäksi jätehuollon ja ympäristöperusteisten verojen (polttoaine-, sähkö- ja jätevero) osuus oli merkittävä. Ympäristökulut nousivat vuoden 2017 tasosta 3,2 miljoonaa euroa. Kaupunkikonsernin ympäristökulut olivat 93 miljoonaa euroa, josta suurimmat erät koostuivat Sähkölaitoksen ympäristöperusteisista veroista ja päästöoikeuksien ostoista sekä Pirkanmaan Jätehuollon kuluista. Konsernin ympäristökulut nousivat edellisvuodesta 14 miljoonaa euroa.

Kaupunki sai myös ns. ympäristötuottoja noin 39 miljoonaa euroa vuonna. Summa muodostaa vajaa 9 % kaupungin kaikista toimintatuotoista. Ympäristötuotto koostuu lähes yksinomaan jätevesi- ja hulevesimaksuista . Ympäristötuotot nousivat edellisvuodesta noin 7 miljoonaa euroa, mikä selittyy pitkälti hulevesimaksujen käyttöönotosta sekä jätevesimaksujen noususta. Koko kaupunkikonsernin ympäristötuotot olivat 56 miljoonaa euroa, josta merkittävin erä oli Pirkanmaan Jätehuollon jätemaksut.

Osaltaan investointien ja kulujen kasvu selittyy tarkentuneesta tiedonkeruusta, mutta myös suuret investoinnit, kuten Sulkavuoren Keskuspuhdistamon rakentaminen sekä Hiedanrannan alueen maaperän kunnostustoimet näkyvät luvuissa. Tuottojen osalta kasvua selittää hulevesimaksujen käyttöönotto. Rahoitusjohtaja Arto Vuojolaisen mukaan Tampereen kaupunkikonserni käyttää aktiivisesti ns. vihreää ja sosiaalista rahoitusta, jotka on tarkoitettu selkeitä ympäristö- tai sosiaalisia hyötyjä tuottavien investointien rahoittamiseen. Tällaista rahoitusta on käytetty Tampereella jo 270 miljoonan edestä.

Investointien arvioinnissa on tärkeää huomioida pitkän aikavälin vaikutukset ja niiden kustannukset sekä uudet liiketoimintamahdollisuudet. Kustannuserä nyt voi olla tuottoa tulevaisuudessa. "Lisäksi ympäristötoimintaan panostaminen heijastaa kaupungin arvoja ja voi olla merkittävä vetovoima- ja imagotekijä", toteaa ympäristötilinpäätöksestä vastaava suunnittelija Emmi Nieminen.

Ympäristöstä huolehtimisella on merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi kaupunkilaisten hyvinvointiin. Kaupungin tehtävänä on tuottaa asukkailleen terveellinen ja viihtyisä asuin- ja elinympäristö puhtaine luontoineen ja virkistysmahdollisuuksineen. Niiden lisäksi kaupunkilaiset arvostavat myös käytöstä riippumattomia luontoarvoja, kuten monimuotoisuutta ja lajien elinympäristöjä. Ympäristönsuojelulla voidaan taata, että luonnosta saatavien palveluiden laatu ja niiden vaikutus kaupunkilaisten hyvinvointiin ovat riittävällä tasolla.

Yhtenä Tampereen ympäristötavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Tavoite vaatii muun muassa toimintakulttuurin muutosta, puhtaampiin ja kestävämpiin ratkaisuihin investoimista, tiivistyvää kaupunkirakennetta sekä hiilinieluista huolehtimista.


Lisätietoja

Suunnittelija
Emmi Nieminen
puhelin 044 423 5136
sähköposti [email protected]

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Arto Vuojolainen
puhelin 050 345 1397
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu