Siirry sisältöön

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaavoitus alkaa

Julkaistu 9.3.2018 12.01

Pohjois-Tampereelle laaditaan koko aluetta koskeva strateginen yleiskaava, jonka on tarkoitus palvella alueen maankäytön ohjausta pitkään ja joustavasti. Yleiskaavalla voidaan ajantasaistaa, selkeyttää ja sujuvoittaa rakentamisen ohjaamista alueella. Kaavatyön aloituksesta pidetään avointen ovien asukastilaisuus tiistaina 13.3.2018 klo 15.30 - 19.00 Kämmenniemen koulun ruokalassa osoitteessa Paavolantie 4.

Talvinen Kidunpohja Aitolahdessa
 

Yleiskaavan tavoitteista, osallistumismahdollisuuksista ja kaavatyön kulusta kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 31.5.2018 asti Palvelupiste Frenckellissä sekä kaupungin verkkosivulla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta nähtävillä olon ajan.

Sivuilla on myös yleiskaavoitukseen liittyvä verkkokysely, jolla halutaan kartoittaa alueen asukkaiden ja muiden osallisten tavoitteita alueen tulevaisuuden suhteen.

Pohjois-Tampereen eli Aitolahden-Teiskon ja siihen liittyvien kaupungin alueiden strategisen yleiskaavan rajana on etelässä valtatie 9, lännessä Näsijärvi, pohjoisessa Ruoveden kunta sekä idässä Oriveden ja Kangasalan kaupungit. Pohjois-Tampere on maapinta-alaltaan 75 prosenttia koko kaupungin alasta, mutta asukasmäärän osuus on vajaa kaksi prosenttia. Koska rakentamista on huomattavasti vähemmän kuin kantakaupungissa, ovat alueen suunnittelukysymyksetkin erilaisia.

Maaseutumaista aluetta

Pohjois-Tampere on suurimmaksi osaksi maaseutumaista metsää ja peltoa. Rakennettujaalueita on noin 2 prosenttia maapinta-alasta. Kämmenniemi on alueen keskeinen taajama

ja palvelukeskittymä. Alueella on noin 4500 asukasta, joista vajaa 900 asuu Kämmenniemen asemakaava-alueella, noin 500 Nurmi-Sorilan alueella ja noin 150 Terälahden taajamassa. Näsijärven rantaviiva niemineen ja lahtineen sekä lukuisat pienemmät järvet mahdollistavat mittavan kesäasutuksen alueella.

Alueella on rantaviivaa noin 585 kilometriä, josta Näsijärvellä noin 226 kilometriä. Laajat ranta-alueet ovat houkutelleet alueelle runsaasti loma-asutusta. Yhteensä alueella on noin 2000 ympärivuotista asuntoa ja reilut 2700 loma-asuntoa. Etäisyys Tampereen keskustasta alueen eteläosaan Nurmiin on noin 12 kilometriä, Kämmenniemen taajamaan noin 25 kilometriä ja pohjoisosaan Kapeeseen noin 50 kilometriä.

Yksityiskohtaisen ja rakennuspaikkakohtaisen aluevarauskaavan laatiminen ei ole tarkoituksenmukaista, koska alueen tulevaa kehitystä ja rakentamistarpeita on vaikea ennakoida vuosia eteenpäin. Ennakoinnin vaikeus on nähtävissä alueelle aiemmin laadituissa kylien osayleiskaavoissa, joissa osoitetuista rakennuspaikoista suurin osa on edelleen rakentamatta. Rakentamista onkin ohjattu pääosin tapauskohtaisesti suunnittelutarveratkaisuilla ja poikkeamismenettelyillä.

Alueelle on laadittu koko alueen kattavina yleiskaavoina Aitolahti-Teisko yleiskaava vuonna 1982 ja Aitolahti - Teisko-rantayleiskaava 1989. Kyliä koskevia osayleiskaavoja on laadittu vuosina 1996 - 2016 Terälahteen, Kapeeseen, Velaattaan, Teiskon kirkonseudulle, Sisaruspohjaan ja Nurmi-Sorilaan. Yleiskaavat pysyvät voimassa.

Kaavatyön tavoitteet ja eteneminen

Pohjois-Tampereen suunnittelussa voidaan viime vuonna muuttuneen lainsäädännön myötä tutkia muun muassa alueellisten suunnittelutarveratkaisujen ja loma-asuntojen käyttötarkoituksen muuttamisen mahdollisuutta. Rantarakentamisen osalta lähtökohtana on noudattaa Aitolahti - Teisko-rantayleiskaavan 1989 ratkaisuja.

Tampereen kaupunkistrategian yhtenä teemana nostettiin esille Teiskon matkailun kehittäminen. Alueella on jo nyt varsin monipuolisesti erilaisia vapaa-ajan palveluja ja virkistykseen varattuja alueita. Pohjoisen alueen laajuus ja hienot ympäristön tarjoamat olosuhteet yhdessä hyvän sijainnin kanssa tarjoavat mahdollisuuksia kehittää edelleen aluetta matkailun ja virkistyksen kohteena.

Yleiskaavan osana laadittavassa Kämmenniemen yleissuunnitelmassa tutkitaan muuta aluetta tarkemmin taajaman mahdollisia laajenemissuuntia. Kaupunkistrategiassa esiin nostettu Teiskon matkailun kehittäminen kytketään kiinteästi suunnitteluun.

Kaavan valmistelu alkoi vuonna 2017 nykytilanteen tarkasteluilla. Olemassa olevien kaavojen ajantasaisuuden arviointi on olennainen osa lähtötietojen kartoitusta. Mm. maatalouden, elinkeinoelämän, vesihuollon, kevyen liikenteen reitistön ja viherverkon erityispiirteet ja kehittämisnäkökulmat tutkitaan osana alueen suunnittelua.

Koko aluetta kattavia uusia erillisselvityksiä esimerkiksi luontokohteiden tai muinaisjäännösten osalta ei ole tarkoitus tehdä. Vaikutusten arviointia tehdään koko kaavatyön ajan.

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava laaditaan valtuustokaudella 2017 - 2021. Yleiskaavan tavoitteet valmistuvat vuonna 2018, kaavaluonnos vuonna 2019 ja kaavaehdotus vuoden 2020 alkupuolella, jolloin hyväksyttävä yleiskaava valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.


Lisätietoja

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917

Kaavoitusarkkitehti
Anna-Maria Niilo-Rämä
puhelin +358403559907


Teksti Anna-Leea Hyry

Kuvat Opa Latvala