Siirry sisältöön

Tampere onnistui pitämään menot kurissa

Julkaistu 6.3.2017 13.57

Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilinpäätösennusteen mukaan tulos muodostuu 8,1 miljoonaa euroa talousarviota paremmaksi. Tilinpäätös on silti 21,3 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tilikauden alijäämä 17,0 miljoonaa euroa. Yhteisöverotulot laskivat lähes 20 prosenttia. Kaupunginhallitus sai 6. maaliskuuta 2017 tiedoksi viime vuoden tilinpäätösennusteen.

Nettomenojen kasvu pysyi edelleen hyvin maltillisena, sillä menot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,9 prosenttia. Kilpailukykysopimuksen vaikutus kasvuun oli 0,6 prosenttiyksikköä.

Talousjohtaja Jukka Männikkö on nettomenojen viime vuosien kehitykseen tyytyväinen.

- Viimeisen neljän vuoden aikana on menojen kasvun hillitsemisessä onnistuttu kiitettävästi, mutta verotulojen hidas kasvu on pitänyt talouden alijäämäisenä.

Kaupungin henkilöstökulut alittuivat 0,8 miljoonalla eurolla vuosisuunnitelmasta ja olivat 676,8 miljoonaa euroa. Palkallisia henkilötyövuosia oli 14 062, josta palkkatuetun henkilöstön osuus oli 160 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet ylittivät vuosisuunnitelman 70 henkilötyövuodella. Vertailukelpoiset henkilötyövuodet kasvoivat 1,2 prosenttia ja vertailukelpoiset henkilöstökulut 1,0 prosenttia. Suuri osa kasvusta muodostui sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Kunta-alan yleisen palkkaratkaisun ja henkilösivukuluprosenttien vaikutus henkilöstömenoihin oli keskimäärin 1,43 prosenttia. Kilpailukykysopimukseen sisältyvä lomarahojen leikkaus vähensi henkilöstökuluja 6,7 miljoonaa euroa.

Tehostamistoimet jatkuivat

Kaupunginhallitus kehotti vuoden aikana kaupungin toimintayksiköitä jatkamaan talouden tehostamistoimenpiteitä, ja toimintayksiköiden tuli koettaa kaikin mahdollisin keinoin välttää talousarviota uhkaavat ylitykset. Hyvistä ponnisteluista huolimatta kaikki toimintayksiköt eivät kyenneet pysymään talousarviossa.

Vuosisuunnitelmaan nähden merkittävin ylitys oli terveyden ja toimintakyvyn edistämisen toimintakuluissa: 10,4 miljoonaa euroa. Toimintatuotot ylittyivät 5,2 miljoonalla eurolla. Lasten ja nuorten kasvun tukemisessa kulut ylittyivät 3,7 miljoonaa euroa ja tuotot alittuivat 0,3 miljoonaa euroa. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen palveluissa kulut ylittyivät 2,8 miljoonaa euroa ja tuotot alittuivat 0,9 miljoonaa euroa.

Verorahoitus kasvoi 28,2 miljoonaa euroa eli 2,4 prosenttia. Verotulot kasvoivat 1,1 prosenttia ja valtionosuudet 6,3 prosenttia. Veroperustemuutokset, joista merkittävin oli työtulovähennyksen korottaminen, laskivat kunnallisveron tuottoa. Valtio kompensoi vähennysten aiheuttamaa kunnallisveron vähennystä lisäämällä peruspalvelujen valtionosuutta. Yhteisöverotulot laskivat 19,3 prosenttia.

Tilinpäätösennusteen vuosikate on 74,4 miljoonaa euroa ja vuosikate kattaa suunnitelmapoistoista 80 prosenttia. Vuosikate koheni edellisestä vuodesta 11,1 miljoonaa euroa.

Nettoinvestoinnit ovat 226,7 miljoonaa euroa, mikä alittaa 35,5 miljoonalla eurolla muutetun talousarvion. Ulkoiset nettoinvestoinnit olivat 220,9 miljoonaa euroa. Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen 92,0 miljoonan euron investointimenot alittivat muutetun talousarvion 19,7 miljoonalla eurolla. Poikkeama johtui pääosin hankkeiden ja rakentamisen jaksottamisesta alkuperäiseen suunnitelmaan nähden. Hyvinvointipalveluiden tuotantoalueiden investointimenot alittuivat 6,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 toiminnan ja investointien rahoitustarpeeksi muodostui 146 miljoonaa euroa, ja rahavarat kasvoivat 7,7 miljoonaa euroa. Kaupungin investointien tulorahoitusprosentiksi muodostui talousarvion mukainen 33 prosenttia. Lainakanta kasvoi 89,5 miljoonalla eurolla, ja asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden lopussa 2140 euroa.


Lisätietoja

Konsernijohtaja
Juha Yli-Rajala
puhelin 040 743 6356
sähköposti [email protected]

Talousjohtaja
Jukka Männikkö
puhelin 050 576 7539
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu