Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta, Kurun Kivi Oy:n louhimo, Kapee

Julkaistu 24.8.2021 0.02

Nähtävilläoloaika: 24.8.2021 - 29.9.2021 Kurun Kivi Oy (Kapeentie 1245, 34260 Terälahti) on toimittanut Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaostolle maa-aineslain (MAL) 4 §:n mukaisen hakemuksen kalliokiven louhintaan Kapeessa kiinteistöllä 837-713-1-334, Kapeentie 1245 kohdalla. Kyseessä on olemassa olevan louhimotoiminnan jatkaminen, sillä alueen aiempi maa-aineslupa on päättynyt 31.7.2021. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi. Toiminnan jatkon aloittamiselle haetaan lupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (MAL 21 §).

Tiivistelmä toiminnasta ja vaikutuksista

Kurun Kivi Oy:n tekemässä louhinnassa irrotetaan, paloitellaan ja kuljetetaan pois tarvekiveä Hevosmäen louhimolla, joka muodostaa kokonaisuuden viereisen Piisterin louhimon kanssa. Jatkolupaa toiminnalle haetaan kymmeksi vuodeksi 50 000 k-m3 kiviainesmäärän ottamiseen noin 1,7 ha suuruiselta alueelta tilalta Ylä-Kapee (1:334). Vuosittainen louhintamäärä vaihtelee, mutta on keskimäärin noin 5 000 k-m3. Louhintalupaa haetaan ottotasoon + 80 (N2000). Louhinnan eteneminen ja louhittava alue riippuvat kiven laadusta ja louhittavuudesta. Ottamistoiminta tapahtuu kuitenkin ottamissuunnitelmassa mää-rättyjen ottamismäärä- ja syvyysrajojen sisäpuolella.

Vuosittaisesta ottamismäärästä noin 1000 k-m3 on tarvekiveä ja 4000 k-m3 sivukiveä. Sivu-kivellä tarkoitetaan kiveä, joka ei täytä tuotteelle asetettuja laatuvaatimuksia. Sivukivi varastoidaan tilalla 1:334 sijaitsevaan sivukivivarastoon. Sivukivestä tehdään mahdollisuuksien mukaan noppa- ja reunakiveä ja mursketta. Sivukiven murskaus sisältyy tarvekiven louhinnan ympäristölupaan. Jäljelle jäävä kivi varastoidaan alueella raaka-ainereservinä sen mah-dollista myöhempää käyttöä varten.

Hakemuksessa esitetyt työajat noudattavat louhimon nykyisessä ympäristöluvassa määrättyjä työaikoja, siten että kuormaamista ja kuljetusta maanantaista lauantaihin klo 6-22; porausta maanantaista perjantaihin klo 7-21 ja kesä-elokuussa klo 7-16; räjäytyksiä ma-pe klo 8-18 ja kesä-elokuussa klo 8-16; rikotusta ma-pe klo 8-18, kesäkuussa ja elokuussa klo 8-16, heinäkuussa ei ollenkaan; murskaaminen ma-pe klo 7-22, kesäkuussa ja elokuussa klo 7-16, heinäkuussa ei ollenkaan.

Kaluston tankkaus- ja säilytyspaikan maapohja on tiivistetty (hitsattu muovi). Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä. Tankkauslaitteistot varustetaan lukittavilla sulku-venttiileillä. Alueella varastoitavat vaaralliset kemikaalit säilytetään lukitussa tilassa.

Louhimon sade- ja sulamisvedet johdetaan tarvittaessa Hevosmäen avolouhokseen,jossa kiintoaines saostuu. Puhdistuneet vedet johdetaan pumppauslinjaa pitkin ottoalueen itä-puolelle kaivoon, josta ne menevät putkea pitkin Kapeentien itäpuoliseen ojastoon.

Toiminnasta on tehty meluselvitys (Promethor 24.5.2020) ja melumallinnukset (3.6.2021). Laskennallisen mallinnuksen perusteella louhintatoiminnan keskiäänitaso ei ylitä melutason raja-arvoja asuin- tai lomarakennuksilla (Vna 800/2010).

Louhimo ei todennäköisesti lopeta toimintaansa tämän lupakauden aikana. Tarkempi maisemointisuunnitelma toimitetaan, kun ottotoiminnan loppuminen on näköpiirissä. Jos tällöin myös viereisen Piisterin louhimon toiminta on loppuvaiheessa, esitetään yhteinen mai-semointisuunnitelma. Ottotoiminnan jälkeen louhimoaluetta voidaan käyttää esim. virkistys-alueena tai palauttaa metsätalouskäyttöön.

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus on julkaistu 24.8.2021 Tampereen kaupungin verkkosivuilla. Olennaiset hakemusasiakirjat ovat nähtävinä tämän kuulutuksen liitteenä 24.8-29.9.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta.

Muistutukset ja mielipiteet

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on mahdollisuus tehdä lupahakemuksesta kirjallinen muistutus. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kuulutusaikana 24.8.–29.9.2021 osoitteeseen: [email protected] tai Tampereen kaupungin kirjaamo, PL 487 (Käyntiosoite Aleksis Kiven katu 14-16 C), 33101 Tampere. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua. Muistutuksessa tulee mainita asian diaarinumero: TRE:1543/10.00.03/2021

Asian ratkaisee Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaosto.

Asian valmistelijan yhteystiedot: ympäristötarkastaja Tiina Nieminen, puh. 040 800 7352,

sähköpostiosoite: [email protected]

Tampereella 24.8.2021

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSJAOSTO