Siirry sisältöön

Kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen sekä liikkumisen rajoittaminen puolustusvoimien toiminnassa Pirkkalassa, Lempäälässä, Porissa, Kruunupyyssä, Peräseinäjoella ja Tampereella 1 - 10.10.2021 välisenä aikana

Julkaistu 6.10.2021 22.09

Tapahtuma-aika: 1.10.2021 - 10.10.2021 Satakunnan lennosto osallistuu Ilmavoimien johtamaan RUSKA21-harjoituksen 1.10 - 10.10.2021. Satakunnan lennoston käyttämät harjoitusalueet ulottuvat päätöksen liitteessä 1 määritetyille alueille Tampereella, Pirkkalassa, Lempäälässä, Porissa, Kruunupyyssä ja Peräseinäjoella. Harjoitusalueiden käyttö ajankohta on 1.10 - 8.10.2021.

Puolustusvoimilla on lain puolustusvoimista (551/2007) 14 §:n perusteella oikeus tilapäisesti käyttää muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan kannalta välttämätöntä. Puolustusvoimat ei kuitenkaan saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai vahinkoa omaisuudelle.

Koska puolustusvoimat tarvitsee samalla kertaa käyttöönsä laajan alueen, jolla on huomattava määrä kiinteistöjä tai kiinteistöillä on huomattava määrä omistajia tai haltijoita, puolustusvoimien puolustushaaraesikunta, paikallishallintoviranomainen, varuskunnan päällikkö tai harjoituksen johtaja voi päättää kiinteistöjen käyttämisestä.

Päätös

Puolustusvoimat ottaa tilapäisesti käyttöönsä liitteessä 1 esitetyt yksityisten omistamat alueet ajalle 1 - 10.10.2021 Tampereella, Pirkkalassa, Lempäälässä, Porissa, Kruunupyyssä ja Peräseinäjoella.

Puolustusvoimilla ei ole kuitenkaan oikeutta käyttää alueilla olevia asuinrakennuksia, niihin liittyviä piha- ja puutarha-alueita, korjaamattomia viljelysmaita eikä maa- ja metsätaloudellisia koekenttiä.

Päätöksen perustelut

RUSKA21-harjoitus ei ole toteutettavissa sen laadun ja laajuuden perusteella pelkästään puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alueilla. Poikkeusolojen joukkojen harjoittaminen edellyttää ajoittain laajojen alueiden käyttöä myös muualla Pirkanmaan ja Länsi-Suomen alueella kuin Puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevilla alueilla. Näin kyetään harjoittamaan joukkojen taktisesti oikeita käyttöperiaatteita. Tällä perusteella puolustusvoimilla on välttämätön tarve käyttää tilapäisesti sotilaalliseen harjoitustoimintaan muita kuin pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä.

Päätöksen tiedoksianto

Tämä päätös annetaan tiedoksi hallintolain (434/2003) mukaisena yleistiedoksiantona osoitteessa Ulkoinen linkkiwww.puolustusvoimat.fi/kuulutukset (liitteet 2).

Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää, koska harjoituskäyttöön otettavalla alueella kiinteistön omistaa tai sitä hallitsee yli kolmekymmentä henkilöä, joiden tarkka lukumäärä ja yhteystiedot eivät ole puolustusvoimien tiedossa.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa vaatia muutosta oikaisuvaatimuksella Satakunnan lennostolle siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) säädetään. Kiinteistön käyttöä koskevaa päätöstä voidaan noudattaa muutoksenhausta huolimatta, jollei hallinto-oikeus kiellä täytäntöönpanoa.

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä 3.

Korvaus kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta

Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta suoritetaan kiinteistön omistajalle tai haltijalle käyvän hinnan mukainen korvaus.

Vahingon ilmetessä harjoituksen aikana pyydetään ottamaan yhteyttä alla olevassa kohdassa 3 (Yhteystiedot) mainittuun henkilöön vahingon laadun ja määrän toteamiseksi. Harjoituksen jälkeen todettujen vahinkojen osalta pyydetään ottamaan yhteyttä Satakunnan lennostoon.

Lähtökohtana on se, että aiheutuneen vahingon korvaamisesta pyritään aina ensisijaisesti sopimaan maanomistajan tai -haltijan kanssa. Jos korvauksesta ei päästä sopimukseen, ratkaistaan asia hallinnollisella päätöksellä, johon voi hakea muutosta siten kuin hallintolaissa säädetään. Muutoksenhakuohjeet liitetään päätökseen.

Liikkumista koskevat kiellot ja rajoitukset harjoitusalueilla

Lain puolustusvoimista 15 §:n mukaisesti puolustusvoimat voi kieltää liikkumisen tai rajoittaa sitä sen käyttöön otettavilla alueilla, koska sotilaalliset syyt ja ulkopuolisten suojaaminen sitä edellyttävät.

Puolustusvoimat kieltää tai rajoittaa liikkumista liitteessä 1 esitetyillä alueilla RUSKA21 harjoituksen aikana 1. – 10.10.2021.

Alueita käytetään materiaalin säilytykseen ja joukkojen ryhmitykseen. Niillä tapahtuva toiminta voi aiheuttaa vaaraa ulkopuolisille.

Oleskelu- ja vierailulupa alueelle myönnetään, jos hakijalla on työtehtävistä, asumisesta tai vastaavasta syystä perusteltu tarve liikkua alueella.

Oleskelu- ja vierailulupaa voi hakea ottamalla yhteyttä Satakunnan Lennostoon (yhteystiedot alla). Jos oleskelu- ja/tai vierailulupaa ei hakijalle myönnetä, annetaan asiasta erillinen hallinnollinen päätös, johon saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella siten kuin hallintolaissa säädetään.

Yhteystiedot

Harjoitukseen ja/tai harjoitusalueeseen liittyvät kyselyt:

- majuri Ville Heinonen etunimi.sukunimi(at)mil.fi 0299 220 301

- majuri Jarko Martiskainen etunimi.sukunimi(at)mil.fi

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostilla.

Kiinteistön käyttämisestä aiheutuneet vahingot:

- Postiosoite: Satakunnan Lennosto, PL 1000, 33961 PIRKKALA

- Sähköposti: kirjaamo.satlsto(at)mil.fi

Harjoitusalueen kulkulupiin liittyvät kyselyt:

vierailuanomukset.satlsto(at)mil.fi

Vapaamuotoisten kulkulupahakemusten lähettäminen perusteluineen:

Postiosoite: Satakunnan Lennosto, PL 1000, 33961 PIRKKALA

Sähköposti: kirjaamo.satlsto(at)mil.fi

Lennoston komentaja
Eversti
Aki Heikkinen

Operaatiopäällikkö
Majuri
Ville Heinonen