Siirry sisältöön

Pitkäaikaiset sijaisperheet

Mikä pitkäaikainen sijaisperhe?

Pitkäaikainen sijaisperhe hoitaa huostaan otettua lasta ja lapsen sijoitus voi kestää aikuistumiseen asti. Sijaisperhe tarjoaa lapselle turvallisen kodin, hoivaa ja rakkautta. Sijaisperheessä lapsi kasvaa perheen jäsenenä ja säilyttää samalla yhteyden syntymäperheeseensä.

Sijoitettavien lasten tarpeet ovat yksilöllisiä. Lapsilla ja nuorilla saattaa olla aikaisempiin elämänkokemuksiin liittyen erilaisia vaikeuksia tai heillä voi olla jokin sairaus tai vamma. Tästä syystä sijoitettavat lapset tarvitsevat usein tavallista enemmän hoivaa, huolenpitoa ja turvallisuutta. Monet sijaisperheet tekevät tiivistä yhteistyötä lapsen tuki- ja terapiapalvelujen kanssa. Lisäksi arkeen kuuluu yhteydenpitoa viranomaisten ja lapsen vanhempien ja muiden läheisten kanssa.

Sijoitetut lapset ja nuoret tarvitsevat ympärilleen kodin ja vanhemmat, jotka välittävät ja pystyvät olemaan vahvoja aikuisia. Lasten tulee saada leikkiä ja harrastaa, käydä koulua, oppia uusia taitoja ja kasvaa omaksi itsekseen. Sijaisvanhempana voit auttaa lasta rakentamaan itselleen eheän elämäntarinan, jossa vaikeatkin kokemukset voidaan hyväksyä ja käsitellä.


Voisiko meidän perhe olla sijaisperhe?

Sijaisperheeksi sopii turvallinen perhe, jonka kaikki jäsenet ovat valmiita ottamaan sijoitetun lapsen tasavertaiseksi perheenjäsenekseen. Perheen arki sujuu ja sijaisvanhemmilla riittää voimavaroja myös yllättävien tilanteiden sattuessa.

  • Sijaisperheeksi ryhtyvien oma parisuhde ja elämänhallinta ovat tasapainossa. Perheen elämäntilanne sallii paneutumisen lapsen asioihin.
  • Sijaisperheellä on halua ja kiinnostusta hoito- ja kasvatustyöhön, joustavuutta ja kykyä hyväksyä erilaisuutta.
  • Sijaisperheellä on valmius toimia yhteistyössä lapsen biologisen perheen ja viranomaisten kanssa.
  • Sijaisperhe sitoutuu hoitamaan sijoitettua lasta niin kauan, kuin lapsen tilanne sitä vaatii, tarvittaessa aikuisuuteen asti.
  • Sijaisperhe tukee lapsen yhteydenpitoa omiin vanhempiinsa ja läheisiinsä.

Luotsi tarjoaa kaikille sijaisperheeksi ryhtyville ennakkovalmennuksen. Sijoituksen aikana sijaisperheen tukena on lapsen oma sosiaalityöntekijä ja tarvittaessa perhehoidon ohjaaja, mentori tai työnohjaaja. Sijaisvanhempana et ole yksin, vaan osa lapsen tukena työskentelevää verkostoa!

Sijaisperheen ja sijoittavan kunnan välillä tehdään toimeksiantosopimus, jossa määritellään hoitopalkkio ja kulukorvaus sekä tukitoimet. Sijaisperheellä on salassapitovelvollisuus, joka koskee lapsen ja hänen läheistensä asioita.


Erilaisia tapoja toimia sijaisperheenä

Sijaisperhe voi järjestää arkensa monella tavalla. Joissain sijaisperheissä molemmat vanhemmat hoitavat lapsia päätoimisesti, toisissa toinen tai molemmat vanhemmat ovat työssä kodin ulkopuolella. Sijaisvanhempana voi toimia myös yksin! Sijoitettuja lapsia voi olla yksi tai useampia ja he voivat olla keskenään sisaruksia tai lähtöisin eri perheistä.

Sijaisperheen osaaminen kasvaa kokemuksen ja kouluttautumisen myötä. Ehkä sijaisperhetoiminta vie Sinutkin mennessään niin, että teet sijaisvanhemmuudesta ammatin ja kokonaisen työuran?