Hyppää sivuvalikkoon

IV OSA Päätöksenteko- ja hallintomenettely

14 luku Kokousmenettely

119 § Määräysten soveltaminen

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin toimielinten kokouksissa sekä soveltuvin osin vaikuttamistoimielinten sekä toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden.

120 § Toimielimen päätöksentekotavat

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokoukseen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä kokousjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. Sähköistä päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

Kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että sähköiseen päätöksentekomenettelyyn ja sähköisiin kokouksiin tarvittavat kaupungin tekniset välineet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia.

Luottamushenkilöt vastaavat omien laitteidensa ja tietoliikenneyhteyksiensä tietoturvallisesta käyttämisestä.

121 § Kokousaika ja -paikka

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

122 § Kokouskutsu

Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja antaa kokouskutsun. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Jos kokouskutsuun sisältyy sähköisessä päätöksentekomenettelyssä käsiteltävä asia, sen kohdalla kutsussa tulee mainita päätöksentekotapa ja määräaika, johon mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Kokouskutsu on toimitettava ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään neljä kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Terveyden, turvallisuuden tai yleisen järjestyksen niin vaatiessa pakottavassa tai kiireellisessä tilanteessa voidaan toimielin kutsua koolle ylimääräiseen kokoukseen kokouskutsun lähettämistä seuraavana päivänä.

123 § Esityslista

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, sekä liitteet ja oheismateriaali toimitetaan kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista toimitetaan jäsenille ja varajäsenille tallentamalla se heidän saatavilleen tietojärjestelmään.

Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Esityslista liitteineen julkaistaan kaupungin verkkosivulla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä, sekä salassa pidettävät tiedot.

124 § Jatkokokous

Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta.

125 § Varajäsenen kutsuminen

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn.

Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen pöytäkirjanpitäjä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

126 § Läsnäolo kokouksessa

Toimielimen jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus

 • valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla kaupunginhallituksen kokouksissa
 • pormestarilla ja konsernijohtajalla kaikkien toimielinten kokouksissa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksissa
 • apulaispormestareilla kaupunginhallituksen kokouksissa
 • toimielimeen nimetyllä kaupunginhallituksen edustajalla kyseisen toimielimen kokouksissa
 • sivistyspalvelujen palvelualueen johtajalla kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksissa
 • elinvoiman palvelualueen johtajalla elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksissa
 • kaupunkiympäristön palvelualueen johtajalla yhdyskuntalautakunnan, alueellisen jätehuoltolautakunnan sekä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksissa
 • valtuuston puheenjohtajalla tarkastuslautakunnan kokouksissa
 • liiketoiminta- ja rahoitusjohtajalla liikelaitoksen johtokunnan kokouksissa
 • kunkin sopimuskunnan kunnan- tai kaupunginjohtajalla tai teknisen toimen johtajalla tai vastaavalla viranhaltijalla Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksissa
 • toimielimen tiedotusvastaavalla toimielimen kokouksissa.

Kaupunginhallitus päättää läsnäolo- ja puheoikeuden myöntämisestä vaikuttamistoimielinten edustajille lautakuntien ja johtokuntien kokouksissa. Läsnäolo-oikeutta ei kuitenkaan voida antaa silloin, kun käsiteltäviin asioihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.

Läsnäolosta tarkastuslautakunnan kokouksissa määrätään 75 §:ssä.

Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Kuulemisen jälkeen asiantuntijan on poistuttava kokouksesta.

127 § Päätöksenteon yhdistäminen ylempään viranomaiseen

Kun asia kuuluu useamman eri viranomaisen päätösvaltaan, asian päättää ylempi viranomainen.

128 § Kaupunginhallituksen edustaja muissa toimielimissä

Kaupunginhallitus voi määrätä valtuustoon ja liikelaitoksen johtokuntaan edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Liikelaitoksen johtokuntaan nimettävän kaupunginhallituksen edustajan tulee olla konsernijaoston jäsen tai varajäsen.

Kaupunginhallituksen edustajat raportoivat toimielimen asioista kaupunginhallitukselle ja konsernijaostolle.

129 § Kokouksen julkisuus

Kokouksen julkisuudesta säädetään kuntalain 101 §:ssä.

130 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

131 § Tilapäinen puheenjohtaja

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

132 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimielimen jäsenen puheenvuoroista säädetään kuntalain 102 §:ssä.

Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Jos kokouksessa läsnä oleva henkilö käytöksellään häiritsee kokouksen kulkua, puheenjohtajan tulee kehottaa häntä käyttäytymään asianmukaisesti. Jos kehotusta ei noudateta, puheenjohtaja voi määrätä henkilön poistumaan. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.

Toimielimen jäsenellä on puheoikeus käsiteltävänä olevassa asiassa. Jäsenen on puheessaan pysyttävä asiassa. Jos puhuja poikkeaa asiasta, puheenjohtajan on kehotettava häntä palaamaan asiaan. Jos puhuja ei noudata kehotusta, puheenjohtaja voi kieltää häntä jatkamasta puhetta. Jos puhuja ilmeisen tarpeettomasti pitkittää puhettaan, puheenjohtaja voi asiasta huomautettuaan kieltää häntä jatkamasta puhettaan.

133 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely

Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

134 § Esittelijät

Kaupunginhallituksen esittelijästä määrätään 34 §:n 2) kohdassa ja 36 §:n 2) kohdassa.

Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen varahenkilönsä toimii esittelijänä.

Esittelystä tarkastuslautakunnassa määrätään 75 §:ssä.

Esittelijät kaupunginhallituksessa:

 • Pormestari esittelee toimikautensa seutu- ja kaupunkistrategian, ja vuosittaisen talousarvion ja -suunnitelman.
 • Konsernijohtaja esittelee muut kuin edellä 1 kohdassa mainitut asiat; pormestari voi ottaa asian esiteltäväkseen.
 • Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja valmistelee ja esittelee pormestaria koskevat asiat sekä johtaa puhetta tältä osin kaupunginhallituksessa.
 • Konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltijat.

Esittelijät lautakunnassa:

 • Lautakunnassa asiat esittelee palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Apulaispormestari voi ottaa asian esiteltäväkseen.
 • Lautakunnan jaostossa asiat esittelee palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija.

Esittelijät johtokunnassa:

 • Johtokunnassa asiat esittelee liikelaitoksen toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija.

135 § Esittely

Asiat päätetään toimielimen kokouksessa pormestarin, apulaispormestarin tai viranhaltijan esittelystä toiminnan sisäistä järjestelyä koskevia asioita lukuun ottamatta. Vaalilaissa säädetyissä vaalitoimielimissä asiat päätetään kuitenkin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen.

Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä.

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

136 § Esteellisyys

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta.

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava kokouksesta.

Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitetussa poikkeustilanteessa.

Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.

137 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu.

138 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen

Ehdotus on annettava kirjallisena, ellei puheenjohtaja toisin ilmoita.

Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotuksia kannatettu.

139 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen toimielimen päätökseksi.

Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi.

140 § Äänestykseen otettavat ehdotukset

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.

Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.

141 § Äänestys ja vaali

Äänestykseen sovelletaan muilta osin, mitä 11. luvussa määrätään äänestysmenettelystä valtuustossa. Vaalin toimittamista koskevat määräykset ovat 12. luvussa.

142 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen.

Toimielimen pöytäkirjaan merkitään ainakin

1) järjestäytymistietoina:

 • toimielimen nimi
 • käytetty päätöksentekotapa (varsinainen kokous, sähköinen päätöksentekomenettely, sähköinen kokous)
 • kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset
 • kokouspaikka
 • läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä
 • kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2) asian käsittelytietoina:

 • asiaotsikko
 • selostus asiasta
 • esittelijän päätösehdotus
 • esteellisyys ja perustelut
 • tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu
 • äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos siten, että kunkin jäsenen kannanotto ilmenee pöytäkirjasta
 • vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos
 • asiassa tehty päätös
 • eriävä mielipide

3) muina tietoina:

 • salassapitomerkinnät
 • puheenjohtajan allekirjoitus
 • pöytäkirjanpitäjän varmennus
 • merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta
 • merkintä nähtävänä pitämisestä yleisessä tietoverkossa, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.

Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot.

Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemissä päätöksissä.

Kaupunginhallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta.

143 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille

Kaupunginhallituksen, lautakunnan, niiden jaostojen sekä johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Kaupunginhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla tehtäväalueellaan.

15 luku Kuntalaisaloitteet

144 § Aloiteoikeus

Kaupungin asukkaalla, nuorisovaltuustolla sekä kaupungissa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.

Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee, sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

145 § Aloitteen käsittely

Aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla.

Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Nuorisovaltuuston aloitteet tulee käsitellä samassa järjestyksessä kuin valtuutettujen jättämät valtuustoaloitteet.

146 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.

16 luku Muut määräykset

147 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Valtuuston päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa pormestari tai konsernijohtaja tai jommankumman heistä määräämä henkilö.

Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjanpitäjä voi yksinkin toimielimen määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan.

Viranhaltija tai hänen määräämänsä allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat päättämissään asioissa. Viranhaltija tai hänen määräämänsä tai toimintasäännössä määrätty allekirjoittaa asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset.

Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.

Kaupunginhallituksen nimen kirjoittaa pormestari tai konsernijohtaja tai jommankumman heistä määräämä henkilö.

Pormestarilla ja konsernijohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kaupunginhallituksen puolesta.

Pormestarin ohella on konsernijohtaja sekä muu kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija oikeutettu kaupungin puolesta vastaanottamaan haasteita ja muita tiedoksiantoja.

Apulaispormestari tai palvelualueen johtaja tai heistä jommankumman määräämä allekirjoittaa asianomaisen palvelualueen asiakirjat.

Kaupunginreviisorin allekirjoitusoikeudesta on määrätty 79 §:ssä.

148 § Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen

Todisteellisen tiedoksiannon voi kaupungin puolesta vastaanottaa pormestari, konsernijohtaja tai konsernijohtajan valtuuttama viranhaltija.

Todisteellisen tiedoksiannon voi kaupungin puolesta lautakunnan tehtäväalueella vastaanottaa apulaispormestari tai lautakunnan alainen tehtäväalueen johtava viranhaltija.

149 § Hankintaoikaisu

Hankintaoikaisusta päättää sama toimielin tai viranhaltija, joka on tehnyt hankintapäätöksen.

Voimaantulo

Hyväksytty 23.1.2017, voimaan 1.6.2017

 

Valtuuston hyväksymät muutokset

22.4.2024 § 60
Voimaan 1.5.2024
§:t 10.4; 21.9-14; 29.3-5;

19.2.2024 § 25
Voimaan 1.3.2024
§:t 11; 15.1-2; 16.1; 17.3; 21.3-4; 22.2; 25; 33.3, 5; 36.1, 3; 37.1-2, 4; 86.1; 126.1; 128.1
Tekniset korjaukset: 126.3; 134.1, 3

24.4.2023 § 50
Voimaan 1.6.2023
§:t 5.2; 10.1-2; 15.1; 16.1-2; 17.3; 19-20; 21.5 ja 7; 32.2; 126.1;
Tekniset korjaukset: pykälänumerointi pykälästä 20 eteenpäin, 41 §:ssä todetut pykälänumerot

30.1.2023 § 9
Voimaan 30.1.2023
§ 16.9

21.11.2022 § 176
Voimaan 1.1.2023
§:t 2.10; 10.2; 10.10; 13; 15.1-3; 16.2; 17.1-2; 20.1, 6-9; 21.2; 22.10; 24.4; 31.4; 32.3-4; 33.1-2; 34.1; 35.1, 3-4; 36.1-2, 4; 46.1-2; 50.1; 52.1; 53.2; 55.1; 56.3; 57.1; 58.1; 61.1; 63.1; 64.1-2; 75.2; 77.1; 79.3; 101.6; 116.1; 125.1; 142.1; 144.4-5;
Voimaan 1.6.2023
§:t 2.7; 5.2; 10.1
Tekniset korjaukset 1.1.2023: § 119, 15. luvun otsikko, uuden 16. luvun otsikko, § 19 poisto ja muutos pykälänumerointiin ja -viittauksiin, § 85 otsikko sekä liitenumerointi ja liitteen 4 nimi

16.8.2021 § 126
Voimaan 16.8.2021
§ 7.2; 8.3; 8.4; 9; 88.2

14.6.2021 § 74
Voimaan 1.8.2021
§ 20.6; 21.5

22.2.2021 § 26
Voimaan 1.3.2021:
§ 21.1.3
Voimaan uuden valtuustokauden alusta lukien:
§:t 2, 3, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 34, 35, 36, 37, 39, 63, 65, 75, 76, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 92, 112, 117, 118, 120, 122, 126, 128, 134, 144, 147

15.6.2020 § 79
Voimaan 15.6.2020:
§ 21.6.1,4,5,6,7,8; 60.1; 61.1.3

16.3.2020 § 34
Voimaan 16.3.2020:
§ 20.2; 92; 120.3-5; 142.5.1.2

16.12.2019 § 210
Voimaan 16.12.2019:
§ 15.2
Voimaan 1.1.2020:
§ 10.9.; 125.1.5

16.9.2019 § 139
Voimaan 16.9.2019:
§:t 16.2.13; 19.1; 36.3.13; 84.3; 118; 146.4
Voimaan 1.1.2020:
§:t 11; 37.1

17.12.2018 § 238
Voimaan 17.12.2018:
§ 9
Voimaan 1.1.2019:
§:t 10.10.3; 11.1,2; 16.2.8; 21.5; 23.5.; 27.1-3; 32.4; 33.4; 36.3.16,20,28,29; 49; 
80.3.1; 87.3.1; 92.2; 93:1,2; 121.1,2; 122.1,3
Tekniset korjaukset:
§:t 23.5; 109; 146

18.12.2017 § 337
Voimaan 1.1.2018
§:t 11.1,2; 15.1.3; 15.2.31; 16.2.11; 21.1.1; 21.7.1; 21.7.4; 21.7.7; 22.2; 23.10; 
32.2; 33.2,3; 36.3.32; 63.2; 65.1; 77; 88.2; 105.1; 121.2

12.6.2017
§:t 7.2; 8.3

24.4.2017
§:t 10.4,9; 47.2.3

20.2.2017
§:t 10.12; 25.4.6; 145.9

Päivitetty 2.5.2024