Hyppää sivuvalikkoon

Hallintosäännön liite 2 Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosääntö

1 § Joukkoliikennelautakunnan tarkoitus

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Tampereen, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Tampereen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen alaisuudessa.

Lautakunnasta on voimassa laissa ja muissa Tampereen kaupungin johtosäännöissä säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lautakunnalla voi lautakunnan esityksestä olla yksi tai useampi jaosto. Päättäessään jaoston asettamisesta Tampereen kaupunginvaltuusto määrää sen tehtävistä ja ratkaisuvallasta sekä jäsenten lukumäärästä.

2 § Toimikausi

Joukkoliikennelautakunnan toimikausi on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen toimikausi, ellei Tampereen kaupunginvaltuusto toisin päätä.

3 § Kokoonpano

Joukkoliikennelautakunnassa on apulaispormestari ja 13 jäsentä, joista Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee apulaispormestarin ja kuusi (6) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven valtuustot kukin yhden (1) jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tämä vaatimus koskee vain Tampereen valitsemia jäseniä ja varajäseniä.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii apulaispormestari. Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee valitsemistaan jäsenistä varapuheenjohtajan.

4 § Joukkoliikennelautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta

Joukkoliikennelautakunnan toimivalta-alueeseen kuuluvat Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi. Tällä alueella joukkoliikennelautakunta toimii liikenteen palveluista annetun lain tarkoittamana seudullisena toimivaltaisena viranomaisena.

Tässä tarkoituksessa joukkoliikennelautakunta

 1. valmistelee ja tekee muille kunnille esityksen toimivalta-alueensa joukkoliikenteen tavoitteellisesta palvelutasosta
 2. määrittelee ja toimeenpanee toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason Tampereen osalta ja muiden kuntien omasta palvelutasostaan tekemien päätösten pohjalta
 3. päättää yksinomaan toimivalta-alueensa sisällä harjoitettavan joukkoliikenteen järjestämistavasta
 4. päättää yksinomaan toimivalta-alueellansa harjoitettavan joukkoliikenteen hankinnasta
 5. päättää kuntien ja valtion toimivalta-alueensa joukkoliikenteeseen osoittamien tukien, avustusten ja määrärahojen hakemisesta ja käyttämisestä
 6. antaa lausunnot toisen joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-alueeseen kuuluvasta liikenteestä
 7. hoitaa muut liikenteen palveluista annetussa laissa ja palvelusopimusasetuksessa paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle määrätyt tehtävät
 8. määrää joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain mukaisten oikaisuvaatimusten käsittelijänä toimivan toimielimen tai viranhaltijan.

5 § Joukkoliikennelautakunnan yleistehtävät ja ratkaisuvalta

Joukkoliikennelautakunnan yleistehtäviin ja ratkaisuvaltaan noudatetaan hallintosäännössä olevia lautakuntien yleistehtäviä ja ratkaisuvaltaa koskevia määräyksiä soveltuvin osin ottaen huomioon joukkoliikennelautakunnan seudullinen toimialue.

6 § Esittely

Joukkoliikennelautakunnassa asiat esittelee lautakunnan nimeämä esittelijä joukkoliikenteen palveluryhmästä.

7 § Joukkoliikennejohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Joukkoliikennejohtajan tehtävänä on

 1. johtaa valmistelua ydinprosessissaan
 2. päättää muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä
 3. vastata lautakunnan päätettäväksi tulevien asioiden valmistelusta
 4. käydä sopimusneuvottelut ja valvoa sopimusten toteuttamista
 5. päättää korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta
 6. päättää palvelujen ja tavaroiden hankinnasta sekä muiden kuin lautakunnan toimivaltaan kuuluvien sopimusten hyväksymisestä lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti, ellei muualla ole toisin määrätty tai päätetty
 7. päättää vähäisistä sopimusperusteisen liikenteen muutoksista
 8. päättää toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä viranhaltijan ratkaistavaksi.

8 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Joukkoliikennejohtaja tai hänen määräämänsä allekirjoittaa joukkoliikenteen palveluryhmän asiakirjat.

9 § Menojen ja tulojen hyväksyjät

Joukkoliikennejohtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy toimialueen menot ja tulot.

Valtuuston hyväksymät muutokset

21.11.2022 § 176
Voimaan 1.1.2023:
§:t 1.1; 3; 4; 6; 7; 8

22.2.2021 § 26
Voimaan uuden valtuustokauden alusta lukien:
§ 4.3

Päivitetty 2.1.2023