Hyppää sivuvalikkoon

I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen, luvut 1–2

1 luku Kaupungin johtaminen

1 § Hallintosäännön soveltaminen

Tampereen kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.

2 § Kaupungin johtamisjärjestelmä

Kaupungin ja kaupunkikonsernin johtaminen noudattaa hyvää hallinto- ja johtamistapaa sekä perustuu kaupunkistrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin.

Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari ja konsernijohtaja. 

Kaupunginhallitus ja konsernijohto johtavat kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunkia johtaa valtuuston toimikaudekseen valitsema pormestari. Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloudenhoitoa.

Kaupunginhallituksen ja pormestarin alaisuudessa on kolme apulaispormestaria ja konsernijohtaja. Apulaispormestarit toimivat lautakuntien puheenjohtajina. Pormestari voi osoittaa apulaispormestareille muitakin tehtäviä.

Valtuusto valitsee konsernijohtajan. Konsernijohtaja johtaa pormestarin alaisuudessa kaupunkiorganisaatiota ja toimii kaupunginhallituksen esittelijänä, ellei asiaa ole määrätty pormestarin esiteltäväksi.

Kaupunginhallituksen ja konsernijohtajan alaisuudessa on sisäinen tarkastus.

Kaupungin viestinnän perusperiaatteet ovat avoimuus, oma-aloitteisuus, ymmärrettävyys, tasapuolisuus ja selkeys. Viestinnässä huomioidaan eri kohderyhmien tarpeet sekä monikanavaisuus.

Toimielimet ja johtavat viranhaltijat luovat omalla toiminnallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

3 § Pormestari

Valtuusto valitsee varsinaisista valtuutetuista pormestarin toimikaudekseen. Pormestari valitaan eri vaalitoimituksella kuin kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet.

Pormestari päättää kaupungin johtoryhmästä ja sen tehtävistä.

Pormestarin varahenkilöinä lukuun ottamatta kaupunginhallituksen puheenjohtajuutta ja palvelussuhde asioita toimivat apulaispormestarit kaupunginhallituksen määräämässä sijaantulojärjestyksessä, ellei muualla toisin määrätä.

Valtuusto valitsee varsinaisista valtuutetuista pormestarille sijaisen, mikäli tämän poissaolo kestää yli kaksi kuukautta.

4 § Valtuuston puheenjohtaja

Valtuuston puheenjohtaja edistää valtuustotyön vastuullisuutta ja tuloksellisuutta yhdessä valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa.

5 § Apulaispormestarit

Valtuusto valitsee varsinaisista valtuutetuista apulaispormestarit toimikaudekseen. Apulaispormestarit valitaan kukin erikseen ja eri vaalitoimituksilla kuin lautakuntien jäsenet ja varajäsenet.

Apulaispormestareita on kolme, ja heidän tehtäväalueensa ovat

  1. kasvatus- ja opetuslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
  2. elinvoima- ja osaamislautakunta sekä asunto- ja kiinteistölautakunta
  3. yhdyskuntalautakunta, kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta.

Apulaispormestarien varahenkilöinä lukuun ottamatta lautakunnan puheenjohtajuutta toimivat muut apulaispormestarit pormestarin määräämässä sijaantulojärjestyksessä.

Valtuusto valitsee varsinaisista valtuutetuista apulaispormestarille sijaisen, mikäli tämän poissaolo kestää yli kaksi kuukautta.

6 § Konsernijohtaja

Valtuusto valitsee konsernijohtajan. Konsernijohtaja johtaa kaupunkiorganisaatiota pormestarin alaisuudessa ja toimii kaupunginhallituksen esittelijänä, ellei asiaa ole määrätty pormestarin esiteltäväksi. Konsernijohtaja toimii pormestarin varahenkilönä pormestarin suoria alaisia koskevissa palvelussuhdeasioissa.

2 luku Toimielinorganisaatio

7 § Valtuusto

Valtuustossa on 67 valtuutettua sekä kuntalain mukainen määrä varavaltuutettuja. 

Valtuustossa on puheenjohtaja sekä ensimmäinen, toinen ja kolmas varapuheenjohtaja. Valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat samassa vaalitoimituksessa kahden vuoden toimikaudeksi. 

Valtuuston toimintaa koskevat määräykset ovat 10.–13. luvuissa.

8 § Kaupunginhallitus ja konsernijaosto

Kaupunginhallituksessa on pormestari ja 12 muuta jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. 

Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen muut jäsenet kuin pormestarin ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi.

Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta sen toimikaudeksi ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallituksessa on konsernijaosto, jossa on 9 kaupunginhallituksen valitsemaa jäsentä. Kaupunginhallitus valitsee konsernijaoston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan kaupunginhallituksen varsinaisista ja varajäsenistä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

9 § Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 10 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Valtuusto valitsee jäsenet, varajäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tarkastuslautakunta asettaa keskuudestaan tarvittavat tarkastusjaostot ja päättää niiden tehtävistä. Tarkastuslautakunnan toimikausi on sama kuin valtuuston toimikausi.

10 § Lautakunnat ja niiden jaostot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnassa on apulaispormestari ja 12 muuta jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa on apulaispormestari ja 12 muuta jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi lautakunnassa on Ylöjärven valtuuston valitsema 1 jäsen ja hänellä henkilökohtainen varajäsen. Ylöjärven valtuuston valitsema jäsen osallistuu kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-aluetta koskevaan päätöksentekoon lautakunnassa. Lautakunta toimii tässä kokoonpanossa kuntien yhteisenä toimielimenä.

Elinvoima- ja osaamislautakunta

Elinvoima- ja osaamislautakunnassa on apulaispormestari ja 10 muuta jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi lautakunnassa on ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueesta allekirjoitetun sopimuksen muiden sopijaosapuolten Ikaalisten, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden, Virtain, Ylöjärven, Pälkäneen ja Ruoveden valtuustojen yhteensä valitsemat 6 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Muiden sopijaosapuolten valitsemat jäsenet osallistuvat yhteistoiminta-aluetta koskevaan päätöksentekoon lautakunnassa. Lautakunta toimii tässä kokoonpanossa kuntien yhteisenä toimielimenä.

Työllisyysjaosto

Elinvoima- ja osaamislautakunnassa on työllisyysjaosto, joka toimii julkisten työvoimapalvelujen viranomaistehtävien hoitamisen yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisenä toimielimenä. Jaostossa on 17 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunta valitsee 8 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala, Lempäälä ja Valkeakoski valitsevat 6 jäsentä, eli kukin valitsee yhden jäsenen. Akaa, Orivesi, Virrat, Pälkäne, Urjala, Vesilahti, Ruovesi, Kuhmoinen ja Juupajoki valitsevat 3 jäsentä sopimallaan tavalla. Edellä todettujen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet (9 varajäsentä) valitaan erikseen sovittavalla tavalla kuitenkin siten, että ensiksi 6 varajäsentä valitaan niiden kuntien edustajista, joilla ei valintakerralla ole varsinaista jäsentä toimielimessä. Jaosto toimii kuntien yhteisenä toimielimenä.

Asunto- ja kiinteistölautakunta

Asunto- ja kiinteistölautakunnassa on apulaispormestari ja 12 muuta jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Yhdyskuntalautakunta

Yhdyskuntalautakunnassa on apulaispormestari ja 12 muuta jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Ympäristö- ja rakennusjaosto

Yhdyskuntalautakunnassa on ympäristö- ja rakennusjaosto, jossa on 9 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto

Yhdyskuntalautakunnassa on alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, joka toimii ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisenä toimielimenä. Jaostossa on 15 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Tampereen yhdyskuntalautakunta valitsee 8 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Muut yhteistoiminta-alueen kunnat Akaa, Juupajoki, Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski valitsevat kukin 1 jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Alueellinen jätehuoltolautakunta

Alueellinen jätehuoltolautakunta toimii jätehuollon yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisenä toimielimenä. Lautakunnassa on apulaispormestari ja 15 muuta jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Tampereen valtuusto valitsee apulaispormestarin lisäksi 7 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi valitsevat yhteensä 4 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Muut yhteistoiminta-alueen kunnat Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala ja Virrat valitsevat yhteensä 4 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa on apulaispormestari ja 13 muuta jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Joukkoliikennelautakunnasta on erikseen määrätty Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan johtosääntöä koskevassa liitteessä nro 2.

Lautakunnat ja niiden jaostot

Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenet ja varajäsenet, ellei tässä hallintosäännössä ole muuta määrätty. Lautakuntien toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi, ellei valtuusto toisin päätä.

Lautakuntien jäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Myös lautakuntien varajäsenistä enemmistön tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Nämä vaatimukset eivät koske tarkastuslautakuntaa eivätkä muiden kuntien yhteistoimintaelimiin valitsemia jäseniä eikä varajäseniä.

Lautakuntien puheenjohtajina toimivat apulaispormestarit. Lautakuntien varapuheenjohtajien tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valtuusto valitsee lautakuntien varsinaisista jäsenistä varapuheenjohtajat. Puheenjohtajalla ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnat valitsevat jaostoihin jäsenet ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen, ellei tässä hallintosäännössä ole muuta määrätty. Lautakunnat valitsevat jaostoon varsinaisiksi jäseniksi valituista lautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Sen lisäksi, mitä tässä hallintosäännössä on määrätty, lautakunnalla voi lautakunnan esityksestä olla muu jaosto. Päättäessään jaoston asettamisesta valtuusto määrää hallintosäännössä sen tehtävistä ja ratkaisuvallasta sekä jäsenten lukumäärästä.

11 § Kaupungin liikelaitos ja sen johtokunta

Kaupungissa toimii Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos. Liikelaitoksen johtamista varten sillä on kaupunginhallituksen alaisuudessa johtokunta, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta.

Johtokunnassa on 9 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi, ellei valtuusto toisin päätä. Valtuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet. Valtuusto valitsee johtokunnan varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

12 § Vaalitoimielimet

Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa.

13 § Muut toimielimet

Muita toimielimiä ovat Sara Hildénin taidemuseon johtokunta, josta on erikseen määrätty Sara Hildénin taidemuseon johtosääntöä koskevassa liitteessä nro 3, sekä häiriötilanteiden aikainen kaupungin johtoryhmä, josta on erikseen määrätty normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntöä koskevassa liitteessä nro 4.

14 § Vaikuttamistoimielimet

Kaupungissa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja maahanmuuttajaneuvosto. Kaupunginhallitus voi asettaa myös muita vaikuttamistoimielimiä.

Kaupunginhallitus päättää vaikuttamistoimielinten kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä.

Päivitetty 2.5.2024