Hyppää sivuvalikkoon

Hallintosäännön liite 4 Normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö

1 § Johtosäännön soveltaminen

Tätä johtosääntöä sovelletaan normaaliolojen häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistautumisessa.

Tätä johtosääntöä ei kuitenkaan sovelleta toimielinten päätöksentekoon silloin, kun toimielimet toimivat kuntien yhteisenä toimielimenä.

2 § Normaaliolojen häiriötilanteet ja poikkeusolot

Normaaliolojen häiriötilanteilla tarkoitetaan tässä johtosäännössä tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kaupungin johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia.

Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa määritellyt tilanteet.

3 § Valmius- ja pelastussuunnitelmat

Valmiuslain mukaan kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Valmiussuunnittelulla luodaan sellaiset johtamisjärjestelmät ja toimintaperiaatteet, joilla Tampereen kaupungin häiriötilanteiden aikainen johtoryhmä ja kaupungin eri toimintayksiköt voivat toimia siten, että kaupungin elintärkeiden toimintojen ylläpito erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tulee turvatuksi.

Kokonaisvarautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin muodostuu koko kaupunkia koskevasta valmiussuunnitelman yleisestä osasta sekä palvelualueiden, liikelaitosten ja konsernihallinnon valmius- ja jatkuvuussuunnitelmista. Valmius- ja jatkuvuussuunnitelmien lisäksi palvelualueet, liikelaitokset ja konsernihallinto varautuvat häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin kaupungin kiinteistöille tehdyillä pelastussuunnitelmilla, henkilöstön resurssoinnilla ja harjoittelemalla säännöllisesti suunnitelmien mukaista toimintaa. 

Valmiussuunnittelua johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. Valmiussuunnittelun johtamisesta vastaavat pormestari ja konsernijohtaja sekä palvelualueiden johtajat tehtäväjakonsa mukaisesti. 

Palvelualueet ja liikelaitokset laativat ja päivittävät valmiussuunnitelmansa valmiussuunnitelman yleisen osan pohjalta riskienhallinta-, turvallisuus- ja varautumistiimin ohjeistuksen mukaisesti. Valmiussuunnitelmat tarkistetaan ja tuodaan toimivaltaisen toimielimen käsiteltäväksi kerran toimikaudessa ja aina, kun turvallisuusympäristössä tapahtuu olennaisia muutoksia.

Pelastuslain mukaan Tampereen kaupungin toimitiloista ja rakennusten hallinnoinnista 
vastaavien tulee laatia kirjalliset pelastussuunnitelmat, joista käyvät ilmi omatoimisen varautumisen järjestelyt.

Valmius- ja jatkuvuussuunnitelmien laatimisvastuiden tulee sisältyä myös mahdollisiin alihankinta- ja ostopalvelusopimuksiin.

Turvallisuuspäällikkö koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua.

4 § Johtosääntöjen toimivuus normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Normaaliolojen häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa toimielin voidaan kutsua koolle kokouskutsuaikaa noudattamatta. Valtuuston kokouskutsu tulee kuitenkin lähettää aina vähintään 4 päivää ennen valtuuston kokousta. Muutoin voimassa olevia johtosääntöjä noudatetaan myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, ellei 5 §:stä tai valmiuslaista muuta johdu.

Valmiuslaissa tarkoitettuna asuntokannan säännöstelyviranomaisena toimii asunto- ja kiinteistölautakunta. Kaupunginhallitus toimii muutoin valmiuslaissa määrättynä kunnan toimielimenä silloin, kun toimivaltaa ei ole määrätty muun viranomaisen toimivaltaan.

5 § Erityistoimivallan käyttöön ottaminen

Normaaliolojen häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa pormestari voi käyttää normaaliolojen johtosääntöjen määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.

Tämä erityistoimivalta otetaan käyttöön Tampereen kaupungissa normaaliolojen häiriötilanteissa ja tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa. Erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää kaupunginhallitus tai kiireellisessä pakottavassa tapauksessa pormestari. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kaupunginhallitus.

Pormestari tai hänen normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön mukainen varahenkilönsä tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisen kaupungin johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä.

Erityistoimivallan nojalla tehty päätös viedään tiedoksi normaalisti toimivaltaiselle viranomaiselle sekä kaupunginhallitukselle otto-oikeutta varten.

6 § Luottamushenkilöorganisaatio

Valtuusto, kaupunginhallitus ja sen jaostot, lautakunnat ja niiden jaostot sekä johtokunnat toimivat mahdollisuuksien mukaan kuten normaalioloissa ottaen huomioon kuitenkin 5 §:n mukaisen pormestarin toimivallan.

Valtioneuvosto voi valmiuslain perusteella asetuksella säätää valtuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaostojen, lautakuntien ja niiden jaostojen sekä johtokuntien toimintaan tehtävistä muutoksista.

7 § Häiriötilanteiden aikainen kaupungin johtoryhmä

Normaaliolojen häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kaupungin toimintaa johtaa pormestari ja pormestarin johtama häiriötilanteiden aikainen kaupungin johtoryhmä. Häiriötilanteiden aikaiseen kaupungin johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajana pormestari ja varapuheenjohtajana konsernijohtaja sekä jäseninä pormestarin nimeämät viranhaltijat. Pormestari täydentää johtoryhmää tarvittavilla asiantuntijoilla sekä hyvinvointialueen nimeämillä edustajilla. Johtoryhmän tueksi voidaan perustaa pormestarin päätöksellä erillinen tilannekuvaryhmä, jonka päällikkönä toimii riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja.

Pormestarin sijaisena häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä toimii konsernijohtaja. Tällöin pormestarin varahenkilönä toimivalla apulaispormestarilla on läsnäolo- ja puheoikeus häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä.

Normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa pormestari ja johtoryhmä vastaavat häiriötilanteen ja poikkeusolojen edellyttämistä toimenpiteistä ja ohjaavat voimavaroja eri toimialueille häiriötilanteen ja poikkeusolojen vaatimusten mukaisesti.

Kaupungin toimintayksiköiden tulee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaisessa toiminnassaan ottaa huomioon häiriötilanteeseen ja poikkeusoloihin liittyvät viranomaiset ja lakisääteiset organisaatiot sekä niiden toimivalta ja tehtävät.

8 § Muut normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiset johtoryhmät ja työryhmät

Palvelualueilla ja liikelaitoksissa toimivat valmiussuunnitelmien mukaiset johtoryhmät.

Johtoryhmien ja työryhmien toiminnasta on informoitava riskienhallinta- ja turvallisuusjohtajaa ja häiriötilanteiden aikaista kaupungin johtoryhmää välittömästi toiminnan alettua.

9 § Viestintä

Kaupunginhallituksen tai pormestarin päätettyä tämän johtosäännön mukaisen erityistoimivallan käyttöön ottamisesta kaikki kaupungin tiedotteet, lausunnot ja haastattelut annetaan viestintäjohtajan koordinoimana häiriötilanteiden aikaisen kaupungin johtoryhmän kautta, ellei pormestari häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä toisin päätä.

Valtuuston hyväksymät muutokset

21.11.2022 § 176
Voimaan 1.1.2023:
§:t 1.1-2; 2.1; 3.3, 5, 7; 4; 5.1-3; 7.1,3; 8 (otsikko)

22.2.2021 § 26
Voimaan uuden valtuustokauden alusta lukien:
§ 3.4; 3.5; 3.8; 5.2; 5.3; 5.4; 7.1; 8.1; 8.2

Päivitetty 2.1.2023