Hyppää sivuvalikkoon

II OSA Talous ja valvonta

7 luku Taloudenhoito

63 § Talousarvio ja taloussuunnitelma

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion suunnittelukehykset. Kehyspäätöksen jälkeen annetaan talousarvion laadintaohjeet.

Toimielimet laativat talousarvioesityksensä.

64 § Talousarvion täytäntöönpano

Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät kaupunkistrategiaan, palvelusuunnitelmaan ja talousarvioon perustuvat vuosisuunnitelmat. Johtokunnat hyväksyvät kaupunkistrategiaan ja talousarvioon perustuvat palvelu- ja vuosisuunnitelmat. Vuosisuunnitelmassa sekä palvelu- ja vuosisuunnitelmassa toimielimet päättävät valtuuston päättämien tehtävien toteuttamisesta ja jakavat tavoitteet, määrärahat sekä tulo- ja menoarviot edelleen pienemmiksi kokonaisuuksiksi.

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelaitoksen talousarvion.

65 § Toiminnan ja talouden seuranta

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion annetaan ohjeet talousarvion täytäntöönpanosta sekä vuosisuunnitelman ja palvelu- ja vuosisuunnitelman laatimisesta. Toiminnan ja talouden toteutumista raportoidaan toimielimille vuosisuunnitelman ja palvelu- ja vuosisuunnitelmien laadintaohjeessa määrätyllä tavalla.

Toimielimet seuraavat toiminnan ja talouden toteutumista. Mikäli seurannan perusteella arvioidaan, etteivät vuosisuunnitelmassa ja palvelu- ja vuosisuunnitelmassa asetetut tavoitteet toteudu tai määrärahat eivät muutoin riitä, toimielimen tulee päättää vuosisuunnitelman ja palvelu- ja vuosisuunnitelman tarkistuksesta, jolla rahoitustarve katetaan vuosisuunnitelman ja palvelu- ja vuosisuunnitelman uudelleen kohdentamisella, tai valtuustolta on anottava lisärahoitusta.

66 § Talousarvion sitovuus

Talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet ja miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja muita kaupungin viranomaisia.

Kaupunginhallitus voi päättää sellaisen maksun suorittamisesta, joka on kuntaa sitova ja kiireellisesti maksettava, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Kaupunginhallituksen on viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.

67 § Talousarvion muutokset

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana, kun muutostarve on katsottu tarpeelliseksi, ja niin, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi tehdä talousarvion muutosesitystä.

Muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin, tuloarvioihin ja määrärahoihin.

Talousarviopoikkeamista, joita ei ole hyväksytty talousarviomuutoksina valtuustossa, on annettava selvitys toimintakertomuksessa.

68 § Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen

Kaupungin omaisuuden luovuttamisesta ja vuokraamisesta päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti hallintosäännössä määrätty viranomainen.

69 § Poistosuunnitelman hyväksyminen

Valtuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.

Kaupunginhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.

Kaupunginhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

70 § Rahatalouden hoitaminen

Valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista.

Valtuusto päättää talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erikseen antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.

Rahatalouden käytännön hoitamisesta vastaa konsernijohtaja tai määräämänsä.

71 § Maksuista päättäminen

Valtuusto päättää kaupungin palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Maksujen yksityiskohtaisista perusteista ja maksuista päättää hallintosäännössä mainittu viranomainen.

72 § Asiakirjojen ja tietojen antamisesta perittävät maksut

Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu.

Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan.

Kaupunginhallitus päättää tarkemmin asiakirjojen ja tietojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.

73 § Muut taloutta koskevat määräykset

Konsernijohtaja antaa tarvittavat taloutta koskevat konsernimääräykset.

8 luku Hallinnon ja talouden tarkastus

74 § Ulkoinen tarkastus

Ulkoinen tarkastus (hallinnon ja talouden tarkastus) on riippumaton toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta. Ulkoisen tarkastuksen muodostavat tarkastuslautakunta, tarkastustoimi ja tilintarkastaja.

75 § Tarkastuslautakunnan kokoukset

Valtuuston puheenjohtajalla ja tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Tarkastuslautakunta voi kutsua kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevan henkilön tai toimielimen jäsenen kuultavaksi kokoukseensa.

Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Tarkastuslautakunnassa asiat esittelee kaupunginreviisori tai hänen määräämänsä viranhaltija. Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin IV osan määräyksiä.

76 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta

Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalaissa. Laissa säädettyjen tehtävien lisäksi lautakunta

 1. hyväksyy lautakunnan toimikaudeksi arviointisuunnitelman sekä vuosittaisen työohjelman
 2. on oikeutettu tarpeellisessa määrin tarkastamaan kaupungin hallintoa ja taloutta
 3. valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi vuosittain
 4. on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla
 5. antaa arviointikertomuksessa valtuustolle arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna
 6. esittää kannanottonsa tilintarkastajan kertomuksessaan esittämiin muistutuksiin sekä asianomaisten niistä antamiin selityksiin ja kaupunginhallituksen lausuntoon ja esittää myös ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta
 7. valmistelee valtuustolle esityksen tilintarkastajan valinnasta sekä valinnan yhteydessä määrittelee tilintarkastajan toimikauden pituuden, joka voi olla enintään kuusi vuotta
 8. seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tekee tarpeen mukaan esityksiä tarkastuksen kehittämiseksi
 9. tekee esityksiä siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa
 10. tekee aloitteita ja esityksiä ulkoisen ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla
 11. kilpailuttaa kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen ja nimeää ehdokkaat näiden tilintarkastajiksi
 12. tekee vuosittain esityksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi kaupunginhallitukselle hallinnon ja talouden tarkastuksen osalta
 13. vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta.

Tarkastuslautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta

 1. tarkastustoimen palvelusuunnitelmasta, vuosisuunnitelmasta ja henkilöstösuunnitelmasta sekä muiden toimintaa ohjaavien strategisten asiakirjojen hyväksymisestä
 2. hyvään hallinto- ja johtamistapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvien menettelytapojen hyväksymisestä
 3. otto-oikeuden käyttämisestä
 4. jäsentensä osallistumisesta tarvittaviin koulutus- ja opintotilaisuuksiin kaupunginhallituksen määrittämien periaatteiden mukaisesti
 5. kaupunginreviisorin viran haettavaksi julistamisesta
 6. valtuuston valitseman kaupunginreviisorin ehdollisen valintapäätöksen vahvistamisesta
 7. reviisorin viran kelpoisuusvaatimuksista sekä reviisorin valinnasta
 8. kaupunginreviisorin palkkauksesta sekä muista kaupunginreviisoria koskevista palvelussuhdeasioista kaupunginhallituksen määräämissä rajoissa, minkä toimivallan lautakunta voi siirtää puheenjohtajalleen.

77 § Tietojensaantioikeus

Kuntalain 124 §:n mukaan tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtäväkseen asiakirja, joita se pitää tarpeellisena arviointitehtävän hoitamiseksi.

78 § Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja päättää

 1. kaupunginreviisorin osalta työterveyshuoltolain ja kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 19 §:n mukaisten terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä sekä viranhaltijan määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin
 2. väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä kaupunginreviisorin osalta.

79 § Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunnan alaisena on tarkastustoimi, jota johtaa kaupunginreviisori. Lisäksi tarkastustoimessa on reviisori ja tarpeellinen määrä muuta henkilöstöä.

Kaupunginreviisori vastaa tarkastuslautakunnan ja tarkastustoimen tehtäviin liittyvästä valmistelusta sekä siihen liittyvistä tuki- ja kehittämisprosesseista.

Tarkastustoimi on oikeutettu tarkastamaan kaupungin hallintoa ja taloutta hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

80 § Kaupunginreviisorin tehtävät ja ratkaisuvalta

Kaupunginreviisorin valitsee valtuusto. Tarkastuslautakunta päättää kaupunginreviisorin kelpoisuusvaatimuksista.

Kaupunginreviisori johtaa tarkastustoimen toimintaa ja toiminnan organisointia.

Kaupunginreviisori päättää alaisensa toiminnan osalta

 1. irtaimen omaisuuden sekä enintään 60 000 euron suuruisten palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta tarkastuslautakunnan vuosisuunnitelman rajoissa
 2. sopimusten hyväksymisestä vuosisuunnitelman rajoissa
 3. alle 3 000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksamisesta
 4. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksissa kaupungille tulevan maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta
 5. henkilöstön ottamisesta, erottamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista vuosisuunnitelman mukaisissa rajoissa lukuun ottamatta reviisorin valintaa
 6. palvelussuhdeasioista alaisiinsa kaupunginhallituksen ja konsernijohtajan määräämissä rajoissa
 7. vapautuksen tai osittaisen vapautuksen myöntämisestä alaistensa osalta velvollisuudesta korvata virka- tai työtehtävissä aiheutettu vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella
 8. saamisten kirjanpidosta poistamisesta ja perinnästä luopumisesta
 9. toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä viranhaltijan ratkaistavaksi.

Kaupunginreviisori tai hänen määräämänsä hyväksyy tarkastuslautakunnan ja tarkastustoimen menot ja tulot.

Kaupunginreviisori tai hänen määräämänsä allekirjoittaa tarkastustoimen asiakirjat.

81 § Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma

Tilintarkastajan on laadittava toimikaudekseen tarkastussuunnitelma ja työohjelma vuosittain kullekin tilikaudelle. Tarkastussuunnitelma ja työohjelma on toimitettava tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

82 § Tilintarkastajan raportointi

Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalaissa. Lisäksi tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä kaupunginhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla.

9 luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

83 § Kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Kaupunginhallitus vastaa hyvästä hallinto- ja johtamistavasta sekä huolehtii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Riskienhallinnan järjestämiseen sekä toimeenpanoon liittyy keskeisesti toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä sekä turvallisuudesta huolehtiminen.

Kaupunginhallitus

 1. hyväksyy määräyksen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta ja sisäisestä valvonnasta
 2. arvioi ja valvoo, että hyvä hallinto- ja johtamistapa, sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan määräysten ja ohjeistuksen mukaisesti
 3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.
 4. käsittelee sisäisen tarkastuksen raportointia sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan, sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan asioita.

84 § Konsernijohdon konsernivalvonnan tehtävät

Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen konsernivalvonnan järjestämisestä sekä konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.

85 § Lautakunnan ja johtokunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Lautakunnat ja johtokunnat vastaavat tehtäväalueensa hyvän hallinto- ja johtamistavan toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Lautakunnat ja johtokunnat raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

86 § Viranhaltijoiden ja esihenkilöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Konsernijohtaja, palvelualueiden johtajat, liikelaitoksen johtaja ja johtavat viranhaltijat vastaavat hyvän hallinto- ja johtamistavan toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta tehtäväalueillaan. He ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Palveluyksiköiden päälliköt vastaavat yksikön hallinto- ja johtamistapaan, toimintaan ja talouteen liittyvien riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

87 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät

Sisäinen tarkastus on riippumaton kaupunginhallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto. Sen tehtävänä on objektiivisesti arvioida ja konsultoida kaupungin toiminnan tuloksellisuutta, lainmukaisuutta ja eettisyyttä sekä johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta. Sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada salassapitoa koskevien säädösten estämättä ja veloituksetta kaikki tarkastustehtävänsä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat sekä tietojärjestelmien käyttöoikeudet.

Sisäinen tarkastus arvioi riskiperustaisesti hyvän hallinto- ja johtamistavan, sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta. Sisäinen tarkastus raportoi arvioinnin tuloksista arvioinnin kohteiden lisäksi kaupunginhallitukselle, pormestarille ja konsernijohtajalle.

Päivitetty 1.3.2024