Hyppää sivuvalikkoon

Hallintosäännön liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

1 § Palkkiot ja korvaukset

Luottamushenkilöille suoritetaan kaupungin luottamustehtävien hoitamisesta palkkaa tai palkkiota, ansionmenetyksen ja matkakustannusten korvausta, korvausta oman laitteen ja tietoliikenneyhteyden käyttämisestä sekä korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä tämän hallintosäännön mukaisesti.

2 § Pormestarin ja apulaispormestarin palkka

Valtuusto päättää pormestarin ja apulaispormestarin palkasta neljän vuoden välein seuraavaa valtuustokautta varten. Palkka sisältää tässä hallintosäännössä mainitut palkkiot ja luottamushenkilökorvaukset valtuustosta, kaupunginhallituksesta ja oman toimialueen lautakunnista sekä ohjaus-, seuranta- ja muista vastaavista ryhmistä. Palkkaan sovelletaan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä palkkaa ja korvauksia koskevilta osin.

3 § Kokouspalkkiot

Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

 • valtuusto ja tilapäinen valiokunta: 380 euroa
 • kaupunginhallitus ja sen jaostot: 280 euroa
 • lautakunnat ja niiden jaostot: 200 euroa
 • johtokunnat ja toimikunnat: 200 euroa

Palkkion maksamiseksi valtuuston kokouksesta edellytetään, että valtuutettu on ollut läsnä alle kahden tunnin kestävässä kokouksessa koko ajan ja yli kahden tunnin kestävässä kokouksessa vähintään kaksi tuntia, ellei poissaolo perustu esteellisyyteen. Tämä kahden tunnin määräys ei kuitenkaan koske varavaltuutettua, joka kutsutaan kokoukseen varsinaisen valtuutetun sijaan.

Toimielimen puheenjohtajana toimineelle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.

Milloin varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten valittu puheenjohtaja toimii puheenjohtajana vähintään puolet kokouksesta, hänellä on oikeus saada puheenjohtajan kokouspalkkio.

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta kaupunginhallituksen kokouksiin sama palkkio kuin kaupunginhallituksen jäsenelle.

Kaupunginhallituksen jäsenelle, joka ei ole valtuuston jäsen, suoritetaan osallistumisesta valtuuston ja tilapäisen valiokunnan kokoukseen palkkio samojen perusteiden mukaisesti kuin valtuutetulle.

Johtokuntaan valitulle kaupunginhallituksen edustajalle suoritetaan palkkio osallistumisesta johtokunnan kokoukseen samojen perusteiden mukaisesti kuin johtokunnan jäsenelle.

Mikäli luottamushenkilö on saapuvilla valtuuston talousarviokokouksessa yli kuusi tuntia, suoritetaan hänelle tämän pykälän mukaisen kokouspalkkion lisäksi 190 euroa.

Toimielimen kokoukseen asiantuntijaksi tai muuta tehtävää varten kutsutulle henkilölle, joka ei saa asiantuntijan tehtävästään muuta palkkiota tai korvausta, suoritetaan toimielimen jäsenen kokouspalkkio tämän pykälän määräysten mukaisesti, ellei asiantuntijana toimimisen ole katsottava kuuluvan hänen työtehtäviinsä.

Jos toimielin suorittaa tarkastus- tai katselmusmatkan tai muun toimituksen, joka on kutsuttu koolle sillä tavoin kuin asianomaisen toimielimen kokouskutsusta on määrätty ja josta laaditaan pöytäkirja, maksetaan tällaisesta tarkastus- tai katselmusmatkasta asianomaisen toimielimen kokouspalkkio tämän pykälän määräysten mukaisesti.

Valtuuston strategia- ja koulutustilaisuuksista sekä iltakouluista maksetaan tilaisuuteen kutsutuille luottamushenkilöille yksinkertainen valtuuston kokouspalkkio tehdyn muistion perusteella.

Jos muun toimielimen kuin valtuuston koulutus tai vastaava tapahtuu kokouksen muodossa, noudatetaan soveltuvin osin tämän hallintosäännön määräyksiä.

Valtuuston kyselytunti ja iltakoulu katsotaan kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi samana päivänä pidettävän valtuuston kokouksen kanssa.

Jos samana kalenterivuorokautena pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous taikka edellä tässä pykälässä mainittu toimitus, strategiatilaisuus, koulutustilaisuus tai iltakoulu, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi.

Toimikuntien jäsenille, joilla asian laadun mukaan on huomattavan paljon valmistelu- tai muuta vastaavaa työtä toimikunnan kokousten ulkopuolella, kaupunginhallitus voi harkintansa mukaan määrätä palkkion.

Pormestarin päätöksellään asettaman ilman ratkaisuvaltaa olevan ohjaus-, seuranta- tai muun vastaavan ryhmän kokouksista maksetaan luottamushenkilölle lautakunnan jäsenelle maksettavan kokouspalkkion suuruinen palkkio kokouksesta tehdyn muistion perusteella.

Pöytäkirjan tarkastus sisältyy kokouspalkkioon.

4 § Vuosipalkkiot

Valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, kaupunginhallituksen varapuheenjohtajille ja jäsenille sekä alla mainittujen muiden toimielinten puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kokouspalkkion lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetuista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalkkiot:

 • valtuuston puheenjohtaja: 8 000 euroa
 • valtuuston varapuheenjohtaja: 3 000 euroa
 • kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja: 3 000 euroa
 • kaupunginhallituksen muu jäsen: 2 500 euroa
 • kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja: 7 000 euroa
 • kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja: 3 000 euroa
 • kaupunginhallituksen konsernijaoston muu jäsen: 2 000 euroa
 • tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: 3 000 euroa
 • lautakunnan jaoston puheenjohtaja: 3 000 euroa
 • johtokunnan puheenjohtaja: 3 000 euroa

Muiden toimielinten puheenjohtajalle sekä jäsenelle mahdollisesti maksettavan työmäärään perustuvan kertapalkkion määrää kaupunginhallitus.

Kunakin vuonna vuosipalkkiot maksetaan toimintakuukausien perusteella.

Milloin edellä tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai varajäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

5 § Vaalitoimielinten palkkiot

Keskusvaalilautakunnan jäsenelle sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle suoritetaan kultakin toimituspäivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatehtävästä:

 • keskusvaalilautakunnan jäsen: 200 euroa
 • vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja: 300 euroa
 • vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja: 300 euroa
 • vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan muu jäsen: 200 euroa

Toimituspäiviä edeltävistä ja niitä seuranneista kokouksista suoritetaan vain lautakunnan jäsenelle maksettava kokouspalkkio.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksettavan, vaaleista kullakin kerralla aiheutuneeseen työmäärään perustuvan kertapalkkion määrää kaupunginhallitus.

Keskusvaalilautakunnan sihteerille maksetaan palkkio kokousten ulkopuolella suoritetusta vaalien valmistelutyöstä ja vaaleihin liittyvistä jälkitöistä palkkiolaskun mukaan. Kaupunginhallitus vahvistaa kulloinkin sovellettavan tuntipalkkion suuruuden.

Keskusvaalilautakunta päättää muun vaaleja varten palkattavan henkilökunnan palkoista tai palkkioista.

6 § Toimielimen sihteerin palkkio

Sihteerinä toimivalle toimielimen luottamushenkilöjäsenelle, jolle ei makseta vuosipalkkiota tai muuta erityistä korvausta sihteerin tehtävien hoitamisesta, suoritetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 prosentilla korotettuna.

Toimielinten sihteereille, joilla asian laadun mukaan on huomattavan paljon valmistelu- tai muuta vastaavaa työtä toimielimen kokousten ulkopuolella, kaupunginhallitus voi harkintansa mukaan määrätä työmäärään perustuvan palkkion.

7 § Kaupungin edustajan palkkio

Muuhun kuin edellä tässä säännössä tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen tai kaupungin järjestämään yleisölle tarkoitettuun tiedotustilaisuuteen nimetylle muulle kuin viranhaltijana johtavassa asemassa olevalle kaupungin edustajalle, joka ei saa tästä tehtävästä muuta palkkiota, maksetaan lautakunnan jäsenelle maksettavan kokouspalkkion suuruinen toimituspalkkio, ellei kaupungin edustaminen kuulu hänen työtehtäviinsä tai kokous ole virka-aikana. Kaupunginhallitus voi kuitenkin erityistapauksessa määrätä palkkion harkintansa mukaan.

8 § Ansionmenetyskorvaus

Luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lasten hoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä enintään 30 euroa tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 8 tunnilta kalenterivuorokaudessa. Luottamustehtävän hoitamiseen katsotaan kuuluvan kohtuullinen matkustamisaika kokouspaikalle ja takaisin kotoa tai työpaikalta.

Ansionmenetyskorvaus maksetaan suoraan luottamushenkilön työnantajalle, jos luottamushenkilö tätä pyytää.

Saadakseen korvausta luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus ansionmenetyksestä ja hyväksyttävä selvitys kustannuksista. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista.

Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on arkipäivisin kello 7-18 väliseltä ajalta enintään 20 euroa tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimien vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

9 § Matkakustannusten korvaukset

Luottamushenkilön samoin kuin toimielimeen kuultavaksi kutsutun asiantuntijan oikeudesta saada matkakustannusten korvausta ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta sekä korvausten hakemisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset. Kaupunginhallituksella on kuitenkin yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksista.

Kun luottamushenkilön asunto tai kokouspaikka sijaitsee Tampereen seudun joukkoliikenteen liikennöimisalueen ulkopuolella, taikka kokousmatka joudutaan tekemään sellaisena aikana, jolloin Tampereen seudun joukkoliikenteen linja-autoa ei voi käyttää, maksetaan matkakustannusten korvausta kunnallisten toimielinten kokouksiin osallistumisesta kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa sovittujen perusteiden mukaan.

Niille luottamushenkilöille, jotka vammansa vuoksi eivät voi käyttää julkisia kulkuneuvoja, maksetaan matkakustannusten korvausta kunnallisten toimielinten kokouksiin osallistumisesta kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa sovittujen perusteiden mukaan, tai ellei luottamushenkilö vammansa vuoksi voi käyttää omaa autoa, selvitettyjen todellisten kohtuullisten kustannusten mukaisesti. Korvauksen hakemis- ja myöntämismenettelyyn sovelletaan kaupungin matkustussääntöä.

10 § Oman laitteen ja tietoliikenneyhteyden korvaus

Luottamushenkilölle maksetaan valtuuston toimikauden aikana korvaus oman laitteen ja tietoliikenneyhteyden käytöstä. Korvaus maksetaan kaupunginhallituksen ja sen jaoston, lautakuntien ja niiden jaostojen, tarkastuslautakunnan sekä johtokuntien jäsenille ja varajäsenille sekä valtuuston varsinaisille jäsenille. 

Varsinaiselle jäsenelle korvaus on 800 euroa valtuuston toimikaudessa. Varajäsenelle korvaus on 200 euroa valtuuston toimikaudessa. Korvaukset maksetaan kertakorvauksena valtuustokauden alkaessa. Jos luottamushenkilö toimii luottamustehtävässään vain osan valtuustokaudesta, hänelle maksetaan laskennallinen osuus korvauksesta. Liikaa maksettu osuus korvauksesta peritään takaisin.

11 § Palkkioiden ja korvausten maksatus

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Palkkiot maksetaan neljännesvuosittain toimielimen sihteerin tai tehtävän antajan palkkioiden maksamista koskevan ilmoituksen perusteella.

Korvausta ansionmenetyksestä ja matkakustannuksista luottamushenkilön on erikseen haettava.

12 § Palkkioiden ja korvauksien tarkistaminen

Palkkioita ja korvauksia tarkistetaan tarvittaessa kerran valtuustokaudessa kaupunginhallituksen esityksestä.

13 § Tulkintaerimielisyydet

Luottamushenkilön vaatimuksen häneltä evätyn korvauksen suorittamisesta samoin kuin muut tästä säännöstä aiheutuvat tulkintaerimielisyydet ratkaisee ensiasteena kaupunginhallitus.

Valtuuston hyväksymät muutokset

21.11.2022 § 176
Voimaan 1.1.2023:
§:t 4.3; 10.1

22.2.2021 § 26
Voimaan uuden valtuustokauden alusta lukien:
§:t 1.1; 3.2; 3.3; 3.7; 3.8; 3.9; 3.12; 3.14; 4.2; 5.2; 8.1.; 9; 9.2; 9.3; 10; 10.1; 10.2; 11; 11.2; 11.3; 
12; 13; 13.1.

Päivitetty 2.1.2023