Hyppää sivuvalikkoon

I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen, luvut 3–4

3 luku Toimielinten tehtävät ja ratkaisuvalta

15 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta

Kaupunginhallituksen tehtävänä on 

 1. vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
 2. vastata hallinnosta ja taloudenhoidosta
 3. ohjata kaupunkistrategian laadintaa ja vastata sen tarkistamisesta vähintään kerran valtuuston toimikaudessa
 4. ohjata toiminnan ja talouden suunnittelua
 5. vastata kaupungin toiminnan omistajaohjauksesta
 6. vastata kuntayhtymien omistajaohjauksesta
 7. vastata sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä sekä antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta 
 8. vastata kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta 
 9. ohjata kaupunkistrategian toteutusta tukevia kehitysohjelmia
 10. edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa
 11. edustaa kaupunkia työnantajana ja vastata kaupungin henkilöstöpolitiikasta
 12. huolehtia kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä
 13. ohjata johtamisen kehittämistä
 14. ohjata hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä
 15. ohjata useita palvelualueita koskevia palvelumalli- ja palveluverkkoratkaisuja
 16. ohjata strategisesti merkittäviä työllisyyspolitiikan linjauksia
 17. ohjata strategisesti merkittäviä elinkeinopolitiikan linjauksia
 18. ohjata korkeakoulupolitiikan strategisia linjauksia
 19. ohjata strategista maankäytön suunnittelua
 20. ohjata maa- ja asuntopolitiikan linjauksia
 21. ohjata strategisia liikennepoliittisia linjauksia
 22. ohjata maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen pitkän aikavälin toteutuksen ajoitusta ja investointien koordinointia
 23. ohjata digitalisaation hyödyntämistä
 24. huolehtia kuntademokratian sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edellytyksistä
 25. ohjata hyvinvointialueen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Kaupunginhallitus päättää

 1. kaupunkistrategiaa toteuttavista merkittävistä strategisista ohjelmista ja suunnitelmista 
 2. konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmista
 3. kaupungin edunvalvonnan periaatteista
 4. kaupungin kansainvälisen toiminnan periaatteista
 5. kaupungin työnantajana käyttämän työvoimapolitiikan periaatteista
 6. kaupungin ja henkilöstön yhteistoimintaa, henkilöstön kehittämistä, työterveyshuoltoa ja palkitsemista koskevista periaatteista sekä muista merkittävistä henkilöstöpoliittisista linjauksista ja periaatteista
 7. viran perustamisesta ja lakkauttamisesta silloin, kun se ei kuulu muun toimielimen toimivaltaan
 8. virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi
 9. viran tai virkasuhteen haettavaksi julistamisesta silloin, kun valinnasta päättää valtuusto, paitsi kaupunginreviisorin osalta
 10. konsernijohtajan johtajasopimuksen hyväksymisestä
 11. luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteista
 12. ansiomitalien myöntämisen periaatteista sekä urheilumenestyksen huomioimisen periaatteista
 13. arvonimien hakemisesta
 14. palvelualueiden johtajien ottamisesta, erottamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista
 15. konsernijohtajan varahenkilöistä
 16. hankinnan konsernitason strategisista linjauksista
 17. palvelualueiden organisointia koskevista strategisista linjauksista
 18. kaupungin palveluverkosta silloin, kun se koskee useamman kuin yhden lautakunnan alaista toimintaa
 19. yli 1 000 000 euron arvoisten tilahankkeiden tarveselvityksistä ja hankesuunnitelmista sekä niihin liittyvistä investointisopimuksista pitkäaikaisine käyttötalousvaikutuksineen silloin, kun palveluverkko tai tilahanke koskee useamman kuin yhden lautakunnan alaista toimintaa
 20. yli 10 000 000 euron arvoisten tilahankkeiden tarveselvityksistä, hankesuunnitelmista, toteutussuunnitelmista, rakennuttamissopimuksista, investointisopimuksista sekä taloudellisista loppuselvityksistä
 21. yleiskaavatyön käynnistämisestä valtuuston määrittämissä kohteissa
 22. vuosittaisista asemakaavoitusohjelmista
 23. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen lunastusluvan hakemisesta
 24. etuosto-oikeuden käyttämisestä
 25. hyvään hallinto- ja johtamistapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvistä menettelytavoista 
 26. selityksen, vastineen tai lausunnon antamisesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus yhtyy valtuuston päätökseen
 27. vahingonkorvauksen myöntämisestä silloin, kun asia ei kuulu muun toimielimen tai viranhaltijan toimivaltaan
 28. merkittävien sopimusten hyväksymisestä
 29. kaupungin edustajien nimeämisestä kuntayhtymien sekä hyvinvointialueen toimielimiin
 30. pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistosuunnitelmasta sekä tarvittavien laskentaohjeiden antamisesta
 31. strategisesti merkittävien, koko kaupunkia koskevien lausuntojen antamisesta 
 32. kaupungin viestinnän ja tiedottamisen periaatteista
 33. avustustoiminnan yleisistä periaatteista
 34. yhdistyksiin liittymisestä ja eroamisesta
 35. lakkautettujen toimielinten toimivaltaan kuuluvista asioista, ellei muualla ole toisin määrätty
 36. toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi.

Kaupunginhallitus toimii konsernihallinnosta vastaavana toimielimenä.

16 § Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja ratkaisuvalta

Konsernijaoston tehtävänä on

 1. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä 
 2. ohjata ja valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden, konserniohjeen ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti
 3. vastata omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden osalta
 4. arvioida valtuuston yhtiöille ja säätiöille asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista
 5. arvioida valtuuston liikelaitokselle asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista
 6. valmistella liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet
 7. valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta sekä hyvästä hallinto- ja johtamistavasta
 8. seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta.

Konsernijaosto päättää

 1. tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen perustana olevista omistajastrategioista valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan ja omistajaohjauksen periaatteisiin pohjautuen
 2. kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin 
 3. kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastukseen
 4. vuotuisen raportin hyväksymisestä kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta 
 5. ohjeiden antamisesta kaupungin kokousedustajille yhtiöissä ja yhteisöissä
 6. yhtiön tai yhteisön perustamisesta, purkamisesta sekä osakkeiden ostamisesta, merkitsemisestä ja myymisestä lukuun ottamatta konserniohjeessa määriteltyjä, strategisesti tai taloudellisesti merkittäviä yhtiöitä.
 7. esityksen tekemisestä yhtiön tai yhteisön perustamiseksi, purkamiseksi ja myymiseksi sekä osakkeiden ostamiseksi ja myymiseksi strategisesti tai taloudellisesti merkittävien yhtiöiden osalta. Tampereen Vesi Oy:n osakkeiden myynnistä päättää valtuusto.
 8. yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista
 9. lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista
 10. konserniohjeen mukaisesta kaupungin kannan antamisesta lukuun ottamatta Tampereen Sähkölaitos -konserniin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden myyntiä, joiden osalta kannan antamisesta päättää valtuusto.
 11. liikelaitosten organisointia koskevista linjauksista.

17 § Lautakuntien yleistehtävät ja ratkaisuvalta

Lautakunnan tehtävänä on 

 1. vastata palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian, palvelusuunnitelman ja talousarvion linjausten mukaisesti
 2. vastata valtuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta
 3. edistää toiminnan tuloksellisuutta
 4. ohjata toiminnan ja talouden suunnittelua
 5. seurata toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumista
 6. vastata viranomaistoiminnasta
 7. tehdä esitykset tehtäväaluettaan koskevista valtuuston tai kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevista asioista
 8. vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta.

Edellä esitetyt lautakunnan tehtävät ovat voimassa, ellei myöhemmin tässä hallintosäännössä toisin määrätä.

Lautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta

 1. talousarvioesityksen, palvelu- ja vuosisuunnitelmien sekä muiden toimintaa ohjaavien strategisten asiakirjojen hyväksymisestä
 2. palvelujen hankkimista koskevien linjausten hyväksymisestä palvelujen hankinnan strategisten painopisteiden mukaisesti
 3. merkittävien kuntayhteistyötä ja hyvinvointialueyhteistyötä koskevien sopimusten ja muiden merkittävien sopimusten hyväksymisestä
 4. avustusten ja tukien myöntämisperusteista ja myöntämisestä kaupunginhallituksen määräämien yleisten periaatteiden mukaisesti
 5. palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä
 6. palvelualueen palveluverkon hyväksymisestä valtuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti
 7. yli 1 000 000, mutta enintään 10 000 000 euron arvoisten tilahankkeiden tarveselvityksistä ja hankesuunnitelmista sekä niihin liittyvistä investointisopimuksista pitkäaikaisine käyttötalousvaikutuksineen 
 8. hyvään hallinto- ja johtamistapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvien menettelytapojen hyväksymisestä
 9. vähintään 50 000 euron, mutta alle 500 000 euron suuruisen vahingonkorvauksen myöntämisestä 
 10. viranomaisen päätösvallan käyttämisestä
 11. otto-oikeuden käyttämisestä
 12. tässä hallintosäännössä mainitun toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän päätöksenteon osalta toimii lautakunnan alaisena.

18 § Lautakuntien jaostojen ratkaisuvalta

Lautakuntien jaostojen ratkaisuvaltaan noudatetaan soveltuvin osin 17 §:n säännöksiä sen lisäksi, mitä jäljempänä määrätään. 

Jaosto voi päättää hallintosäännössä mainitun toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän päätöksenteon osalta toimii jaoston alaisena.

19 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on järjestää

 1. varhaiskasvatus ja esiopetus
 2. perusopetus

Lautakunta vastaa kaupungin koulutuspolitiikan suuntaviivojen määrittelystä ja ohjauksesta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta.

Lautakunta vastaa oppivelvollisuuslain mukaisesta asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuusta.

Lautakunta vastaa yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnasta ja ohjauksesta.

Lautakunta päättää 

 1. oppilaan määräaikaisesta erottamisesta
 2. oppilaan ottamisesta ja siirtämisestä erityisopetukseen niissä tapauksissa, joissa huoltaja vastustaa tätä
 3. kasvatuksen ja opetuksen kuntatasoisten suunnitelmien hyväksymisestä.

20 § Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on järjestää

 1. kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sisältäen taiteen perusopetuksen
 2. vapaan sivistystyön palvelut.

Lautakunta toimii ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavana kuntalain mukaisena toimielimenä.

Lautakunta päättää valtuuston hyväksymin ehdoin lainan myöntämisestä kuvataiteilijoille ja Tampere Filharmonian muusikoille.

Lautakunta vastaa kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan suuntaviivojen määrittelystä ja ohjauksesta.

Lautakunta toimii kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-aluetta koskevan päätöksenteon osalta kuntien yhteisenä toimielimenä.

Lautakunta päättää

 1. taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä.

21 § Elinvoima- ja osaamislautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta

Elinvoima- ja osaamislautakunnan tehtävänä on järjestää 

 1. osaamisen ja elinkeinojen edistämisen palvelut, joita ovat toisen asteen koulutus sekä osaamisen, elinkeinojen ja työllisyyden edistäminen
 2. kotoutumista edistävät palvelut, joita ovat kansainvälistä suojelua saavien vastaanottopalvelut ja vieraskielisten työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungin tehtäväksi siirretyt palvelut sekä vastaanottokeskuspalvelujen tuottaminen sopimuksella
 3. työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungille siirretyt tehtävät sekä Pirkanmaan kokeilualueen kuntien välisessä yhteistyösopimuksessa Tampereen kaupungin hoidettavaksi sovitut keskitetyt tehtävät.

Lautakunta vastaa maaseutuhallinnon paikallisten viranomaistehtävien järjestämisestä. 

Lautakunta ohjaa työllisyyspolitiikan linjauksia ja seuraa niiden toteutumista.

Lautakunta osallistuu elinkeinopolitiikan linjausten valmisteluun ja vastaa elinkeinopalvelujen toteuttamisesta.

Lautakunta vastaa kaupungin koulutuspolitiikan suuntaviivojen määrittelystä sekä koulutuspoliittisesta ohjauksesta lukuun ottamatta perusopetusta ja varhaiskasvatusta sekä korkeakoulupolitiikkaa.

Lautakunta vastaa ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan asettamisesta.

Lautakunta päättää

 1. opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta lukiokoulutuksen osalta
 2. lukiokoulutuksen opetussuunnitelman hyväksymisestä
 3. muista lainsäädännössä lukiokoulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä
 4. oppivelvollisen opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta aikuisten perusopetuksen osalta.

Lisäksi lautakunta määrää viranomaisen, joka päättää muun kuin oppivelvollisen aikuisten perusopetuksen opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueen yhteislautakuntana on

 1. järjestää ammatillisen koulutuksen palveluja, edistää osaamista, elinkeinojen kehittymistä ja työllisyyttä elinvoimapalveluihin liittyen
 2. vastata kaupungin ja koko yhteistoiminta-alueen koulutuspolitiikan suuntaviivojen määrittelystä sekä koulutuspoliittisesta ohjauksesta ammatillisen koulutuksen osalta
 3. päättää ammatillisen koulutuksen palveluverkosta koko yhteistoiminta-alueella
 4. hyväksyä koulutuksen järjestäjän osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma
 5. asettaa ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunta, joka päättää Tampereen seudun ammattiopiston opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä sekä ammatillisen koulutuksen oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta ja opiskeluoikeuden pidättämisestä niiden yksityisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien osalta, joiden kotipaikka on Tampere
 6. päättää Tampereen seudun ammattiopisto Tredun osalta Tredun ja lukioiden yhteistyöstä, joka koskee lukio-opintoja suorittavalle opiskelijalle järjestettävää ylioppilastutkintoon valmentavaa koulutusta ja koulutuksen järjestäjän yhteistyövelvoitteen mukaista yhteistyötä lukioiden kanssa
 7. päättää Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja alueen kuntien välisestä aluepalvelumallista
 8. päättää kuntayhteistyötä koskevien sopimusten ja muiden merkittävien sopimusten hyväksymisestä
 9. päättää muista lainsäädännössä ammatillisen koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä.

Lautakunnassa on työllisyysjaosto.

Työllisyysjaosto vastaa työvoimapalvelujen järjestämisestä.

Työllisyysjaosto toimii viranomaisena asioissa, jotka koskevat työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain (380/2023) mukaisia työvoimapalveluiden järjestämistehtäviä sekä muussa lainsäädännössä työvoimaviranomaiselle säädettyjä tehtäviä ja tiettyjen kotoutumisen edistämisestä annetun lain (681/2023) mukaisista kunnille annettujen tehtävien hoitamisesta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Työllisyysjaoston erityistehtävät ja ratkaisuvalta julkisten työvoimapalvelujen viranomaistehtävien hoitamisen yhteistoiminta-asioissa ovat muun muassa:

 1. järjestää työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain nojalla kuntien hoidettavaksi siirrettävät tehtävät
 2. hyväksyy suunnitelman palvelujen järjestämisestä
 3. päättää palveluverkosta
 4. päättää kuntayhteistyötä koskevien sopimusten ja muiden merkittävien sopimusten hyväksymisestä
 5. päättää muista lainsäädännössä työllisyysalueen työvoimaviranomaiselle säädetyistä tehtävistä
 6. hyväksyy kuntalain 54 §:n mukaisen sopimuksen viranomaistehtävän hoitamisesta lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa
 7. järjestää muiden sopijakuntien kuin Valkeakosken kaupungin osalta kotoutumisen edistämisestä annetun lain 2 luvussa kunnille säädetyt tehtävät 18–64-vuotiaiden osalta lukuun ottamatta sanotun lain perheen kotoutumissuunnitelmaa.

 

22 § Asunto- ja kiinteistölautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta

Asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on

 1. kaupungin maa- ja tilaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä vastaaminen
 2. maa- ja tilapoliittisten linjausten valmistelu ja seuranta sekä omistajan tavoitteiden asettaminen
 3. maa- ja tilapolitiikan toimeenpano valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti
 4. kaupungin maa- ja vesialueiden sekä tilaomaisuuden edunvalvonta
 5. asuntopolitiikan linjausten valmistelu ja seuranta kaupunkistrategian pohjalta
 6. asuntoasioihin liittyvä edunvalvonta
 7. asuntotuotannon kehittäminen mukaan lukien sosiaalinen vuokra-asuminen ja erityisryhmien asuminen
 8. asuinalueiden tasapuolisesta kehityksestä huolehtiminen ja seuranta.

Asunto- ja kiinteistölautakunta päättää

 1. maankäyttösopimusten ja asemakaavan toteutussopimusten hyväksymisestä
 2. alle 2 000 000 euron arvoisten maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä tai muusta luovuttamisesta
 3. maa- ja vesialueiden, rakennusten sekä niihin liittyvien tilojen ja alueiden vuokraamisesta
 4. alle 2 000 000 euron arvoisten rakennusten sekä niihin liittyvien tilojen ja alueiden sekä luonnonvarojen myymisestä tai muusta luovuttamisesta ja hankkimisesta
 5. alle 2 000 000 euron arvoisten asuntojen ja muiden tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynnistä tai muusta luovuttamisesta sekä hankkimisesta
 6. asemakaavoitetulla alueella olevan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta ja rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta
 7. tilahankkeiden yhteensovittamisesta
 8. alle 10 000 000 euron tilahankkeiden hankesuunnitelmien, hankeselvitysten, toteutussuunnitelmien, rakennuttamissopimusten ja investointisopimusten sekä taloudellisten loppuselvitysten hyväksymisestä
 9. rakennusten purkamisesta ja kirjanpidosta poistamisesta.

Asunto- ja kiinteistölautakunta huolehtii asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten mukaisista viranomaistehtävistä ja käyttää näissä asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa.

23 § Yhdyskuntalautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta

Yhdyskuntalautakunnan tehtävänä on järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä kokonaisuutena, kaupunkisuunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koskevat palvelut sekä viranomaispalvelut. Lautakunnan tehtävänä on vastata kestävän kaupunkikehityksen ja ympäristöpolitiikan linjausten ja sitoumusten koordinaatiosta, toimeenpanosta, hankkeistamisesta ja seurannasta. Lautakunnalle kuuluu liikenteen hallinta lukuun ottamatta ympäristö- ja rakennusjaostolle sekä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle kuuluvia tehtäviä, tulvariskien hallinta sekä yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueesta määrääminen.

Lautakunta toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.

Lautakunta hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat. Asemakaava on vaikutukseltaan merkittävä aina, jos se on alueen ensimmäinen asemakaava tai asemakaavassa annettu suojelumääräys kumotaan tai muutetaan, taikka muutoin poiketaan kaavaan sisältyvästä rakennetun ympäristön suojeluperiaatteesta. Muulloin kaavan merkittävyys on harkittava tapauskohtaisesti.

Lautakunnassa on ympäristö- ja rakennusjaosto.

Ympäristö- ja rakennusjaosto vastaa luonnonsuojeluun liittyvistä tehtävistä ja toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, rakennusvalvontaviranomaisena, leirintäalueviranomaisena, kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena, maa-aineslaissa tarkoitettuna lupa- ja valvontaviranomaisena sekä paikkatietoinfrastruktuurilain mukaisena paikkatietoa hallinnoivana viranomaisena, ympäristönsuojelulain 156 d §:ssä tarkoitettuna viranomaisena sekä maankäyttö- ja rakennuslain 103 d §:n tarkoittamana toimielimenä.

Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii viranomaisena asioissa, jotka koskevat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia ojitusasioita.

Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii viranomaisena asioissa, jotka koskevat erillisen tonttijaon hyväksymistä, kiinteistönmuodostusta sekä muuta mittaustointa.

Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii viranomaisena asioissa, jotka koskevat ajoneuvojen siirtoa. Ympäristö- ja rakennusjaoston tehtävänä on lisäksi järjestää pysäköinninvalvontaan liittyvät tehtävät.

Ympäristö- ja rakennusjaosto käyttää yksityistielaissa tielautakunnalle kuuluvaa ratkaisuvaltaa ja päättää yksityisille teille myönnettävistä kunnossapito- ja peruskorjausavustuksista.

Ympäristö- ja rakennusjaosto määrää öljyvahinkojen jälkitorjuntaa johtavan viranomaisen.

Lautakunnassa on alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto.

Jaosto toimii terveydensuojelulaissa tarkoitettuna terveydensuojeluviranomaisena, jolle kuuluu lääkelain mukainen nikotiinivalmisteiden lupa- ja valvontamenettelyyn liittyvä ratkaisuvalta ja tupakoinnin vähentämiseksi annetussa laissa säädetty ratkaisuvalta. 

Jaostolle kuuluu ympäristöterveydenhuolto sisältäen elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon.

24 § Alueellisen jätehuoltolautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta

Alueellisen jätehuoltolautakunnan tehtävänä on toimia jätelain mukaisena yhteistoiminta-alueen kuntien jätehuoltoviranomaisena, jonka tehtävänä on päättää jätelaissa säädetyistä viranomaistehtävistä.

25 § Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta

Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Johtokunta vastaa valtuuston ja kaupunginhallituksen liikelaitokselle asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä konsernimääräysten noudattamisesta alaisensa toiminnan osalta. Johtokunta vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaista.

Johtokunnan tehtävänä on alaisensa liikelaitoksen osalta

 1. valvoa liikelaitoksen etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella
 2. valvoa kilpailukykyä ja kannattavuutta
 3. vastata toiminnan ja talouden seurannasta sekä raportoida tavoitteiden saavuttamisesta
 4. vastata tuotteistuksesta
 5. vastata viestinnästä
 6. huolehtia asiakasnäkökulmasta
 7. suorittaa muut valtuuston ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät.

Johtokunta päättää

 1. liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa
 2. esityksen hyväksymisestä liikelaitoksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi
 3. liikelaitoksen talousarvion, taloussuunnitelman ja palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisestä sekä niiden toteuttamisen valvonnasta
 4. ehdotuksen hyväksymisestä tilinpäätökseksi toimintakertomuksineen
 5. liikelaitoksen toimitusjohtajan ottamisesta, erottamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista 
 6. liikelaitoksen toimitusjohtajan varahenkilöistä
 7. tulospalkkiojärjestelmästä hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti
 8. enintään 10 000 000 euron arvoisten tilahankkeiden tarveselvityksistä sekä liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, ellei valtuuston hyväksymän talousarvion sitovuussäännöksissä muuta määrätä
 9. liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista
 10. liikelaitoksen toimintaa ohjaavan strategisen asiakirjan hyväksymisestä
 11. hyvään hallinto- ja johtamistapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvien menettelytapojen hyväksymisestä
 12. monopoliliiketoiminnan palveluista ja suoritteista perittävistä maksuista sekä muista suoritteista ja palveluista perittävien maksujen hinnoitteluperiaatteista lukuun ottamatta joukkoliikenteestä perittäviä maksuja
 13. liiketoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden merkittävien hankkeiden ja niitä koskevien sopimusten hyväksymisestä
 14. tuottajan vuosiraporttien ja konsernihallinnon ohjeiden mukaisten väliraporttien hyväksymisestä
 15. vähintään 50 000 euron, mutta alle 500 000 euron suuruisen vahingonkorvauksen myöntämisestä 
 16. toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä viranhaltijan ratkaistavaksi.

26 § Toimivallan edelleen siirtäminen

Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

27 § Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta

Valtuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaoston sekä konsernihallinnon asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee konsernijohtaja. Konsernijohtaja antaa edellä olevia asiakirjoja koskevat EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset kieltäytymistodistukset, ellei hän ole antanut tehtävää alaiselleen.

Lautakuntaa ja sen jaostoja sekä palvelualueita koskevat tietopyynnöt ratkaisee asianomainen palvelualueen johtaja. Palvelualueen johtaja antaa edellä olevia asiakirjoja koskevat EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset kieltäytymistodistukset, ellei hän ole antanut tehtävää alaiselleen.

Liikelaitoksen johtokuntaa sekä liikelaitosta koskevat tietopyynnöt ratkaisee toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja antaa edellä olevia asiakirjoja koskevat EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset kieltäytymistodistukset, ellei hän ole antanut tehtävää alaiselleen.

Tiedon antamisesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten, päättää tehtävän antanut viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta johdu.

28 § Asian ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, pormestari tai konsernijohtaja.

29 § Kaupunginhallituksen otto-oikeuden rajoitus

Otto-oikeus koskee kuntalain nojalla kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan siirrettyjä asioita, joissa viranomainen on tehnyt päätöksen.

Kaupunginhallituksella ei ole otto-oikeutta joukkoliikennelautakunnan käsittelemiin asioihin lukuun ottamatta päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämää otto-oikeutta.

Kaupunginhallituksella ei ole otto-oikeutta alueellisen jätehuoltolautakunnan päätöksiin. Kaupunginhallituksella on kuntalain mukainen otto-oikeus lautakunnan tekemiin mahdollisiin kuntalain mukaisiin päätöksiin.

Kaupunginhallituksella ei ole otto-oikeutta elinvoima- ja osaamislautakunnan työllisyysjaoston päätöksiin, jotka koskevat työvoimapalveluiden järjestämislain ja sen nojalla annettujen lakien mukaisia ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisia viranomaistehtäviä. Kaupunginhallituksella on kuntalain mukainen otto-oikeus jaoston tekemiin mahdollisiin kuntalain mukaisiin päätöksiin.

Kaupunginhallituksella ei ole otto-oikeutta alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston päätöksiin, jotka koskevat yhteistoimintasopimuksessa mainittuja, laissa säädettyjä viranomaistehtäviä. Kaupunginhallituksella on kuntalain mukainen otto-oikeus jaoston tekemiin mahdollisiin kuntalain mukaisiin päätöksiin.

30 § Asian ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi

Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta tai apulaispormestari. Lautakunnan otto-oikeus ei koske hallintosäännössä apulaispormestarille määrättyä ratkaisuvaltaa eikä valtuuston asettamalleen lautakunnan jaostolle antamaa ratkaisuvaltaa.

31 § Asian ottaminen liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi

Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunta tai sen puheenjohtaja.

Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kaupunginhallituksessa.

32 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen ja kaupunginhallituksen jaoston on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava johtokunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista johtokunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ottokelpoiset päätökset on saatettava ylemmän viranomaisen tiedoksi ennen muutoksenhakuajan päättymistä. Kokousten välissä päätökset, jotka tulee antaa tiedoksi kiireellisesti, ilmoitetaan otto-oikeuden käyttämistä varten toimielimen puheenjohtajalle.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen, lautakunnan tai liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

4 luku Luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta

33 § Henkilöstöorganisaatio

Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin toimintaa.

Apulaispormestarit toimivat kaupunginhallituksen ja pormestarin alaisina lautakuntien puheenjohtajina ja hoitavat muita pormestarin osoittamia tehtäviä.

Konsernijohtaja johtaa kaupunginhallituksen ja pormestarin alaisena kaupungin toimintaa. Konsernijohtaja toimii palvelualueiden johtajien ja muiden suorien alaistensa esihenkilönä.

Palvelualueiden johtajat johtavat palvelualueensa toimintaa. Palvelualueiden johtajat toimivat palveluryhmän johtajien esihenkilöinä.

Liikelaitoksen toimitusjohtaja johtaa johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa.

Toimintasäännöillä määritellään tarkempi organisaatio ja tehtävät.

34 § Pormestarin tehtävät ja ratkaisuvalta

Pormestarin tehtävänä on

 1. toimia kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja johtaa asioiden käsittelyä kaupunginhallituksen kokouksissa
 2. esitellä kaupunginhallituksessa toimikautensa seutu- ja kaupunkistrategia, vuosittainen talousarvio ja -suunnitelma
 3. määrätä kaupunginhallituksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys
 4. johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaa
 5. määritellä kaupunginhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelun suuntaviivat
 6. vastata kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämisestä ja määritellä suuntaviivat
 7. johtaa kaupunkistrategian ja sitä toteuttavan talousarvion ja -suunnitelman valmistelua
 8. johtaa kaupunkistrategian ja kaupunginhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä
 9. määritellä kaupunkistrategiaan perustuen kuntayhteistyön ja kaupunkipolitiikan suuntaviivat
 10. edistää kuntademokratiaa ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
 11. käyttää puhevaltaa kaupunginhallituksen puolesta
 12. johtaa kaupungin edunvalvontaa, suhdetoimintaa, kansainvälisiä asioita ja edustamista sekä vastata yhteydenpidosta eri sidosryhmiin
 13. johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista
 14. vastata hyvän hallinto- ja johtamistavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti
 15. seurata kaupungin viranomaisten päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ja tarvittaessa päättää otto-oikeuden käyttämisestä
 16. toimia välittömien alaistensa esihenkilönä
 17. käydä apulaispormestareiden ja konsernijohtajan kanssa vuosittain tavoite- ja kehityskeskustelut
 18. valmistella ja esitellä konsernijohtajan johtajasopimus.

Pormestari päättää

 1. muista kuin kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvista strategisesti merkittävistä sopimuksista ja sitoumuksista
 2. muiden kuin kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvien merkittävien lausuntojen antamisesta
 3. toimivallan käytöstä tarvittaessa normaaliolojen häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa
 4. muiden kuin valtuustossa tai kaupunginhallituksessa valittavien välittömien alaistensa ottamisesta, erottamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista
 5. välittömien alaistensa varahenkilöiden nimeämisestä konsernijohtajaa lukuun ottamatta
 6. kaupungin edustajan nimeämisestä kaupungin edunvalvonta-asioissa tai muuten strategisesti merkittävissä asioissa
 7. kaupungin edustustilaisuuksien ja juhlaliputuksen järjestämisestä sekä vieraanvaraisuuden periaatteista
 8. luottamushenkilöiden matkoista ja koulutuksista lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa
 9. luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä
 10. kaupungin edustustilojen käytöstä
 11. tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävien avustusten myöntämisestä konsernihallinnon vuosisuunnitelman rajoissa
 12. tarvittaessa konsernijohtajan esiteltäväksi kuuluvan asian ottamisesta esiteltäväkseen
 13. päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle.

35 § Apulaispormestarien tehtävät ja ratkaisuvalta

Apulaispormestarin tehtävänä on johtamiensa lautakuntien osalta

 1. toimia lautakunnan puheenjohtajana ja vastata puheenjohtajan roolissa lautakunnan tehtävistä
 2. johtaa asioiden käsittelyä lautakunnan kokouksissa sekä määrätä käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys
 3. määritellä lautakunnalle esiteltävien asioiden valmistelun suuntaviivat palvelualueen johtajalle
 4. vastata yhdessä palvelualueen johtajan kanssa kaupunkistrategiasta johdettujen talousarvion toiminnan ja talouden tavoitteiden toteuttamisesta
 5. tehdä esityksiä ja käyttää puhevaltaa lautakunnan puolesta
 6. seurata lautakunnan alaisten viranomaisten päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tarvittaessa päättää otto-oikeuden käyttämisestä
 7. johtaa lautakunnan sopimusneuvotteluja ja sopimusten seurantaa
 8. edistää kuntademokratiaa ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja toiminnan asiakaslähtöisyyttä sekä seurata niiden toteutumista
 9. johtaa lautakunnan tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä
 10. vastata pormestarin alaisuudessa edunvalvonnasta, edustamisesta ja yhteydenpidosta eri sidosryhmiin
 11. johtaa viestintää.

Lisäksi apulaispormestarin tehtävänä on suorittaa muut pormestarin määräämät tehtävät.

Apulaispormestari päättää johtamiensa lautakuntien osalta

 1. lausunnon antamisesta muissa kuin muutoksenhakuun liittyvissä asioissa tai lainsäädännön mukaan viranomaiselle kuuluvissa lupa- ja valvonta-asioissa
 2. toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä viranhaltijan ratkaistavaksi
 3. tarvittaessa asian ottamisesta esiteltäväkseen.

36 § Konsernijohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Konsernijohtajan tehtävänä on

 1. johtaa pormestarin alaisuudessa kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaa ja sen kehittämistä
 2. esitellä kaupunginhallitukselle muut kuin pormestarin esittelemät asiat sekä konsernijaostolle sen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluvat asiat
 3. vastata asioiden valmistelusta kaupunginhallitukselle ja sen jaostolle sekä täytäntöönpanosta
 4. käyttää puhevaltaa kaupunginhallituksen puolesta
 5. vastata konsernihallinnon toiminnan johtamisesta, organisoinnista ja palvelussuhdeasioista kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti
 6. vastata kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta
 7. vastata henkilöstöpoliittisten linjausten toimeenpanosta
 8. vastata omistajaohjauksen toimeenpanosta omistajaohjauksen periaatteisiin ja konserniohjeeseen perustuen
 9. vastata viestinnän linjausten toimeenpanosta
 10. vastata hyvän hallinto- ja johtamistavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kaupunkiorganisaatiossa
 11. seurata konsernihallinnon ja palvelualueiden alaisten viranomaisten päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tarvittaessa päättää otto-oikeuden käyttämisestä
 12. vastata pormestarin alaisuudessa edunvalvonnasta, edustamisesta ja yhteydenpidosta eri sidosryhmiin
 13. toimia palvelualueiden johtajien ja muiden suorien alaistensa esihenkilönä ja käydä heidän kanssaan vuosittain tavoite- ja kehityskeskustelut.

Konsernijohtajan päätösvalta koostuu kaupungin johtamista, hallintoa ja taloutta koskevista päätöksistä, jotka konsernijohtaja voi delegoida edelleen alaiselleen viranhaltijalle.

Konsernijohtaja päättää

 1. konsernihallinnon toimintasäännöstä
 2. kaupungin hallintoon, taloudenhoitoon ja toimintaan liittyvistä konsernimääräyksistä ja merkittävistä ohjeista
 3. palveluryhmien johtajien, konsernihallinnon ryhmien johtajien, konserniyksiköiden johtajien ja johtavassa asemassa olevien sekä muun konsernihallinnon henkilöstön ottamisesta, erottamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista, lukuun ottamatta kaupunginreviisoria, vuosisuunnitelman mukaisissa rajoissa
 4. virka- ja työehtosopimuksen tarkoittamassa johtavassa asemassa olevista ja heidän palkastaan
 5. omistajaohjauksesta kiireellisissä asioissa, jotka tehdään yhtiökokousta pitämättä
 6. kaupungin edustajan määräämisestä yhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten yhtiö- ja vuosikokouksiin
 7. viranhaltijatyöryhmistä, jotka käsittelevät kahta tai useampaa konsernihallinnon ryhmää, konserniyksikköä, palvelualuetta tai liikelaitosta, sekä ilmoittajansuojelulain mukaisista ilmoitusten käsittelijöistä
 8. kaupungin edustajan nimeämisestä alaisestaan organisaatiosta, ellei muualla ole toisin määrätty
 9. sijoitus- ja lainanottosuunnitelman hyväksymisestä
 10. talousarviolainojen ottamisesta ja ennenaikaisesta takaisinmaksusta sekä niiden asiakirjoista ja ehdoista
 11. kuntatodistusohjelmaan liittymisestä ja -ohjelman muutoksista sekä lyhytaikaisen lainan ottamisesta talousarvion rajoissa
 12. valtuuston päätöksellä myönnettyjen lainojen ja takausten asiakirjoista ja ehdoista
 13. muusta antolainasta konserniyhteisölle talousarvion rajoissa
 14. konsernitiliin liitettävistä osallisista, myönnettävistä luottolimiiteistä ja niiden vakuuksista sekä konsernitilin jäsentileille hyvitettävästä ja veloitettavasta korosta
 15. johdannaissopimuksista valtuuston hyväksymien rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti
 16. muista rahoitus-, vakuus- ja takausasiakirjoista ja ehdoista sekä kaupungin saatavien kiinnitysvakuuksien etuoikeusjärjestyksen muuttamisesta
 17. pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta
 18. avustusten maksamisen keskeyttämisestä ja takaisinperinnästä sekä avustusennakoista konsernihallinnon avustusten osalta
 19. avustusten myöntämisestä valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen kuntalain ja valtuuston hyväksymän talousarvion rajoissa yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen
 20. luotto- ja maksukorttien käytöstä
 21. kassan perustamisesta ja lakkauttamisesta
 22. käteiskassavarojen myöntämisestä kaupunkiorganisaatiossa
 23. laskun maksamisen edellytyksistä, kun lasku on hyväksytty tilauksen yhteydessä
 24. niistä henkilöistä, jotka voivat hyväksyä koko kaupunkia koskevia talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tuloja, menoja ja kirjanpitovientejä
 25. pantti- tai pakkohuutokaupalla myytävästä kiinteistöstä tai irtaimesta tarjottavan kauppahinnan enimmäismäärän hyväksymisestä
 26. vaihtuvien vastaavien arvopapereiden ostosta ja myynnistä
 27. perinnön, valtionperinnön, testamentin tai lahjoituksen vastaanottamisesta kaupungille, jäämistön hoidosta tehdyn tilityksen hyväksymisestä ja pesän varojen sijoittamisesta kaupunginhallituksen vahvistamien yleisten ohjeiden mukaisesti
 28. verovapautuksen myöntämisestä
 29. kaupungin vakuuttamisen yleisistä perusteista
 30. konsernihallinnon saamisten kirjanpidosta poistamisesta ja perinnästä luopumisesta, ellei muualla ole toisin määrätty
 31. tavaroista ja palveluista, jotka kaupungin yksiköt ovat velvollisia hankkimaan keskitetyn kilpailutuksen kautta, sekä niihin liittyvistä toimintatavoista, hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista
 32. konsernihallinnon irtaimen omaisuuden ja palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta, ellei muualla ole toisin määrätty tai päätetty
 33. konsernihallinnon tuotteiden hinnoista
 34.  alle 50 000 euron suuruisen vahingonkorvauksen myöntämisestä
 35. sopimusten hyväksymisestä, ellei muualla toisin määrätä
 36. muiden kuin kaupunginhallituksen tai pormestarin toimivaltaan kuuluvien lausuntojen sekä yleishallintoa koskevien lausuntojen antamisesta, esitysten tekemisestä, muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä, muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä ja kanteluihin vastaamisesta, ellei muualla toisin määrätä
 37. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksissa kaupungille tulevan maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta
 38. vapautuksen tai osittaisen vapautuksen myöntämisestä alaistensa osalta kokonaan tai osittain velvollisuudesta korvata virka- tai työtehtävissä aiheutettu vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella
 39. liikelaitoksen toimitusjohtajaa koskevista palvelussuhdeasioista lukuun ottamatta johtokunnan toimivaltaan kuuluvia asioita (kaupunginhallituksen päättämissä rajoissa)
 40. vuosisuunnitelman muuttamisesta konsernihallinnon osalta talousarvion sitovuussääntöjen rajoissa
 41. päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle.

Konsernijohtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy konsernihallinnon alaista toimintaa sekä valtuustoa ja kaupunginhallitusta ja suoraan näiden alaista toimintaa koskevat menot ja tulot sekä määrittää hankintojen tilaajat.

37 § Palvelualueiden johtajien tehtävät ja ratkaisuvalta

Palvelualueiden johtajien palvelualueet ovat sivistyspalvelujen palvelualue, elinvoiman palvelualue sekä kaupunkiympäristön palvelualue.

Palvelualueen johtajan tehtävänä on palvelualueensa osalta

 1. johtaa toimintaa ja toiminnan organisointia ja kehittämistä
 2. vastata valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä toimia lautakunnan ja sen jaostojen esittelijänä
 3. johtaa palvelualueen toiminnan ja talouden suunnittelua sekä vastata toiminnan tuloksellisuudesta
 4. huolehtia palvelutoiminnan tavoitteiden asettamisesta, valvoa tavoitteiden toteutumista ja vastata raportoinnista
 5. toimia palveluryhmien johtajien esihenkilönä
 6. vastata sopimusneuvotteluista ja valvoa sopimusten toteutumista
 7. osallistua palvelualueeseen liittyvien kaupungin liikelaitoksen ja tytäryhteisöjen toiminnan tavoitteiden asettamiseen
 8. vastata hyvän hallinto- ja johtamistavan toteutumisesta sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä
 9. vastata pormestarin ja konsernijohtajan alaisuudessa edunvalvonnasta, edustamisesta ja yhteydenpidosta eri sidosryhmiin
 10. käydä palveluryhmien johtajien ja muiden suorien alaistensa kanssa vuosittain tavoite- ja kehityskeskustelut
 11. vastata viestinnän linjausten toimeenpanosta.

Palvelualueen johtajan päätösvalta koostuu kaupungin johtamista, hallintoa ja taloutta koskevista päätöksistä, jotka palvelualueen johtaja voi delegoida edelleen alaiselleen viranhaltijalle.

Palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta

 1. palvelualueensa toimintasäännöstä
 2. muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä ja muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä sekä kanteluihin vastaamisesta
 3. korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta
 4. irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä lautakunnan vuosisuunnitelman rajoissa
 5. irtaimen omaisuuden ja enintään 60 000 euron suuruisten palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta konsernihallinnon vuosisuunnitelman rajoissa
 6. muiden kuin lautakunnan toimivaltaan kuuluvien sopimusten hyväksymisestä
 7. henkilöstön ottamisesta, erottamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista vuosisuunnitelman mukaisissa rajoissa lukuun ottamatta henkilöitä, jotka on konsernijohtajan päätöksellä määritelty johtavassa asemassa oleviksi
 8. palvelussuhdeasioista kaupunginhallituksen ja konsernijohtajan päättämissä rajoissa
 9. palveluryhmän johtajien varahenkilöiden nimeämisestä
 10. alle 50 000 euron suuruisen vahingonkorvauksen myöntämisestä
 11. vapautuksen tai osittaisen vapautuksen myöntämisestä velvollisuudesta korvata virka- tai työtehtävissä aiheutettu vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella
 12. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta
 13. saamisten kirjanpidosta poistamisesta ja perinnästä luopumisesta
 14. avustusten maksamisen keskeyttämisestä ja takaisinperinnästä sekä avustusennakoista
 15. vuosisuunnitelman muuttamisesta talousarvion sitovuussääntöjen rajoissa
 16. päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle.

Palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy palvelualueen menot ja tulot.

38 § Palveluryhmän menojen ja tulojen hyväksyminen

Palveluryhmän johtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy palveluryhmän menot ja tulot.

39 § Liikelaitoksen toimitusjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Toimitusjohtaja toimii liikelaitoksen johtajana.

Toimitusjohtajan tehtävänä on

 1. johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa
 2. huolehtia liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon järjestämisestä
 3. valvoa liikelaitoksen toimintaa ja taloutta
 4. vastata hyvästä hallinto- ja johtamistavasta, riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty
 5. johtaa liikelaitoksen viestintää
 6. huolehtia johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta
 7. antaa johtokunnalle tieto liikelaitoksen toiminnan kannalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista sekä raportoida säännöllisesti etukäteen johtokunnalle tai kiireellisissä tapauksissa puheenjohtajalle tai puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajalle päätösvaltaansa kuuluvista liiketoiminnan kannalta merkittävistä asioista.

Toimitusjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa johtokunnan puolesta, ellei muualla ole toisin määrätty tai päätetty.

Toimitusjohtaja tai määräämänsä hyväksyy liikelaitoksen menot ja tulot.

Toimitusjohtaja päättää liikelaitoksen osalta

 1. liikelaitoksen toimintasäännöstä
 2. tuotteiden ja palvelujen hinnoista palvelu- ja vuosisuunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta monopoliliiketoimintaa, josta päättää johtokunta
 3. muista kuin johtokunnan toimivaltaan kuuluvista sopimuksista
 4. liikelaitoksen organisaatiosta ja henkilöstön tehtävistä
 5. henkilöstön ottamisesta, erottamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista palvelu- ja vuosisuunnitelman mukaisissa rajoissa
 6. palvelussuhdeasioista (kaupunginhallituksen ja konsernijohtajan päättämissä rajoissa)
 7. irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta palvelu- ja vuosisuunnitelman puitteissa, ellei muualla ole toisin määrätty tai päätetty
 8. saamisten kirjanpidosta poistamisesta ja perinnästä luopumisesta
 9. alle 50 000 euron suuruisen vahingonkorvauksen myöntämisestä
 10. vapautuksen tai osittaisen vapautuksen myöntämisestä velvollisuudesta korvata virka- tai työtehtävissä aiheutettu vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella
 11. yksittäistapauksessa helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta
 12. muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä, muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä ja kanteluihin vastaamisesta sekä selitysten ja muiden lausuntojen antamisesta
 13. muusta päivittäisestä liiketoiminnasta
 14. päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle.
Päivitetty 2.5.2024