I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen, luvut 3–4

3 luku Toimielinten tehtävät ja ratkaisuvalta

15 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta

Kaupunginhallituksen tehtävänä on 

 1. vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
 2. vastata hallinnosta ja taloudenhoidosta
 3. ohjata kaupunkistrategian laadintaa ja vastata sen tarkistamisesta vähintään kerran valtuuston toimikaudessa
 4. ohjata toiminnan ja talouden suunnittelua
 5. vastata kaupungin toiminnan omistajaohjauksesta
 6. vastata kuntayhtymien omistajaohjauksesta
 7. vastata sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä sekä antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta 
 8. vastata kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta 
 9. ohjata kaupunkistrategian toteutusta tukevia kehitysohjelmia
 10. edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa
 11. edustaa kaupunkia työnantajana ja vastata kaupungin henkilöstöpolitiikasta
 12. huolehtia kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä
 13. ohjata johtamisen kehittämistä
 14. ohjata hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä
 15. ohjata useita palvelualueita koskevia palvelumalli- ja palveluverkkoratkaisuja
 16. ohjata strategisesti merkittäviä työllisyys- ja elinkeinopolitiikan linjauksia
 17. ohjata korkeakoulupolitiikan strategisia linjauksia
 18. ohjata strategista maankäytön suunnittelua
 19. ohjata maa- ja asuntopolitiikan linjauksia
 20. ohjata strategisia liikennepoliittisia linjauksia
 21. ohjata maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen pitkän aikavälin toteutuksen ajoitusta ja investointien koordinointia
 22. ohjata digitalisaation hyödyntämistä
 23. huolehtia kuntademokratian sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edellytyksistä
 24. huolehtia hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien kanssa tehtävien hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta.

Kaupunginhallitus päättää

 1. kaupunkistrategiaa toteuttavista merkittävistä strategisista ohjelmista ja suunnitelmista 
 2. konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmista
 3. kaupungin edunvalvonnan periaatteista
 4. kaupungin kansainvälisen toiminnan periaatteista
 5. kaupungin työnantajana käyttämän työvoimapolitiikan periaatteista
 6. kaupungin ja henkilöstön yhteistoimintaa, henkilöstön kehittämistä, työterveyshuoltoa ja palkitsemista koskevista periaatteista sekä muista merkittävistä henkilöstöpoliittisista linjauksista ja periaatteista
 7. viran perustamisesta ja lakkauttamisesta silloin, kun se ei kuulu muun toimielimen toimivaltaan
 8. virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi
 9. viran tai virkasuhteen haettavaksi julistamisesta silloin, kun valinnasta päättää valtuusto, paitsi kaupunginreviisorin osalta
 10. konsernijohtajan johtajasopimuksen hyväksymisestä
 11. luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteista
 12. ansiomitalien myöntämisen periaatteista sekä urheilumenestyksen huomioimisen periaatteista
 13. arvonimien hakemisesta
 14. palvelualueiden johtajien ottamisesta, erottamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista
 15. konsernijohtajan varahenkilöistä
 16. hankinnan konsernitason strategisista linjauksista
 17. palvelualueiden organisointia koskevista strategisista linjauksista
 18. kaupungin palveluverkosta silloin, kun se koskee useamman kuin yhden lautakunnan alaista toimintaa
 19. yli 1 000 000 euron arvoisten tilahankkeiden tarveselvityksistä ja hankesuunnitelmista sekä niihin liittyvistä investointisopimuksista pitkäaikaisine käyttötalousvaikutuksineen silloin, kun palveluverkko tai tilahanke koskee useamman kuin yhden lautakunnan alaista toimintaa
 20. yli 10 000 000 euron arvoisten tilahankkeiden tarveselvityksistä
 21. yleiskaavatyön käynnistämisestä valtuuston määrittämissä kohteissa
 22. vuosittaisista asemakaavoitusohjelmista
 23. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen lunastusluvan hakemisesta
 24. etuosto-oikeuden käyttämisestä
 25. hyvään hallinto- ja johtamistapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvistä menettelytavoista 
 26. selityksen, vastineen tai lausunnon antamisesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus yhtyy valtuuston päätökseen
 27. vahingonkorvauksen myöntämisestä silloin, kun asia ei kuulu muun toimielimen tai viranhaltijan toimivaltaan
 28. merkittävien sopimusten hyväksymisestä
 29. kaupungin edustajien nimeämisestä kuntayhtymien sekä hyvinvointialueen toimielimiin
 30. pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistosuunnitelmasta sekä tarvittavien laskentaohjeiden antamisesta
 31. strategisesti merkittävien, koko kaupunkia koskevien lausuntojen antamisesta 
 32. kaupungin viestinnän ja tiedottamisen periaatteista
 33. avustustoiminnan yleisistä periaatteista
 34. yhdistyksiin liittymisestä ja eroamisesta
 35. lakkautettujen toimielinten toimivaltaan kuuluvista asioista, ellei muualla ole toisin määrätty
 36. toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi.

Kaupunginhallitus toimii konsernihallinnosta vastaavana toimielimenä.

16 § Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja ratkaisuvalta

Konsernijaoston tehtävänä on

 1. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä 
 2. ohjata ja valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti
 3. vastata omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden osalta
 4. arvioida valtuuston yhtiöille ja säätiöille asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista
 5. arvioida valtuuston liikelaitoksille asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista
 6. valmistella liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet
 7. valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta sekä hyvästä hallinto- ja johtamistavasta
 8. seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta.

Konsernijaosto päättää

 1. tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksen perustana olevista omistajastrategioista valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan ja omistajaohjauksen periaatteisiin pohjautuen
 2. kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin 
 3. kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastukseen
 4. vuotuisen raportin hyväksymisestä kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta 
 5. ohjeiden antamisesta kaupungin kokousedustajille yhtiöissä ja yhteisöissä
 6. yhtiön perustamisesta ja purkamisesta, liiketoiminnan myynnistä sekä osakkeiden ostamisesta, myynnistä ja merkitsemisestä talousarvion rajoissa
 7. yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista
 8. lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista
 9. kaupungin kannan antamisesta konserniyhteisöjen merkittävien asioiden osalta lukuun ottamatta Tampereen Sähkölaitos -konserniin kuuluvien yhtiöiden ja Tampereen Vesi Oy:n osakkeiden myyntejä, joista päättää valtuusto
 10. liikelaitosten organisointia koskevista linjauksista

17 § Lautakuntien yleistehtävät ja ratkaisuvalta

Lautakunnan tehtävänä on 

 1. vastata palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian, palvelusuunnitelman ja talousarvion linjausten mukaisesti
 2. vastata valtuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden toteuttamisesta ja seurannasta
 3. edistää toiminnan tuloksellisuutta
 4. ohjata toiminnan ja talouden suunnittelua
 5. seurata toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumista
 6. vastata viranomaistoiminnasta
 7. tehdä esitykset tehtäväaluettaan koskevista valtuuston tai kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevista asioista
 8. vastata sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta.

Edellä esitetyt lautakunnan tehtävät ovat voimassa, ellei myöhemmin tässä hallintosäännössä toisin määrätä.

Lautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta

 1. talousarvioesityksen, palvelu- ja vuosisuunnitelmien sekä muiden toimintaa ohjaavien strategisten asiakirjojen hyväksymisestä
 2. palvelujen hankkimista koskevien linjausten hyväksymisestä palvelujen hankintaa koskevien periaatteiden mukaisesti
 3. merkittävien kuntayhteistyötä ja hyvinvointialueyhteistyötä koskevien sopimusten ja muiden merkittävien sopimusten hyväksymisestä
 4. avustusten ja tukien myöntämisperusteista ja myöntämisestä kaupunginhallituksen määräämien yleisten periaatteiden mukaisesti
 5. palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä
 6. palvelualueen palveluverkon hyväksymisestä valtuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti
 7. yli 1 000 000, mutta enintään 10 000 000 euron arvoisten tilahankkeiden tarveselvityksistä ja yli 1 000 000 euron arvoisten tilahankkeiden hankesuunnitelmista sekä niihin liittyvistä investointisopimuksista pitkäaikaisine käyttötalousvaikutuksineen 
 8. hyvään hallinto- ja johtamistapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvien menettelytapojen hyväksymisestä
 9. vähintään 50.000 euron, mutta alle 500.000 euron suuruisen vahingonkorvauksen myöntämisestä 
 10. viranomaisen päätösvallan käyttämisestä
 11. otto-oikeuden käyttämisestä
 12. tässä hallintosäännössä mainitun toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän päätöksenteon osalta toimii lautakunnan alaisena.

18 § Lautakuntien jaostojen ratkaisuvalta

Lautakuntien jaostojen ratkaisuvaltaan noudatetaan soveltuvin osin 17 §:n säännöksiä sen lisäksi, mitä jäljempänä määrätään. 

Jaosto voi päättää hallintosäännössä mainitun toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän päätöksenteon osalta toimii jaoston alaisena.

19 § Sivistys- ja kulttuurilautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tehtävänä on järjestää

 1. varhaiskasvatus ja esiopetus
 2. perusopetus
 3. kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sisältäen taiteen perusopetuksen
 4. vapaan sivistystyön palvelut.

Lautakunta toimii ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavana kuntalain mukaisena toimielimenä. 

Lautakunta päättää valtuuston hyväksymin ehdoin lainan myöntämisestä kuvataiteilijoille ja Tampere Filharmonian muusikoille.

Lautakunta vastaa kaupungin kulttuuri- ja liikuntapolitiikan suuntaviivojen määrittelystä ja ohjauksesta.

Lautakunta vastaa kaupungin koulutuspolitiikan suuntaviivojen määrittelystä ja ohjauksesta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta.

Lautakunta vastaa oppivelvollisuuslain mukaisesta asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuusta perusopetuksen osalta.

Lautakunta päättää 

 1. oppilaan määräaikaisesta erottamisesta
 2. oppilaan ottamisesta ja siirtämisestä erityisopetukseen niissä tapauksissa, joissa huoltaja vastustaa tätä
 3. kasvatuksen ja opetuksen kuntatasoisten suunnitelmien sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä.

20 § Elinvoima- ja osaamislautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta

Elinvoima- ja osaamislautakunnan tehtävänä on järjestää 

 1. osaamisen ja elinkeinojen edistämisen palvelut, joita ovat toisen asteen koulutus sekä osaamisen, elinkeinojen ja työllisyyden edistäminen
 2. kotoutumista edistävät palvelut, joita ovat kansainvälistä suojelua saavien vastaanottopalvelut ja vieraskielisten työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungin tehtäväksi siirretyt palvelut sekä vastaanottokeskuspalvelujen tuottaminen sopimuksella
 3. työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungille siirretyt tehtävät sekä Pirkanmaan kokeilualueen kuntien välisessä yhteistyösopimuksessa Tampereen kaupungin hoidettavaksi sovitut keskitetyt tehtävät.

Lautakunta vastaa maaseutuhallinnon paikallisten viranomaistehtävien järjestämisestä. 

Lautakunta ohjaa työllisyys- ja elinkeinopolitiikan linjauksia ja seuraa niiden toteutumista.

Lautakunta vastaa kaupungin koulutuspolitiikan suuntaviivojen määrittelystä sekä koulutuspoliittisesta ohjauksesta lukuun ottamatta perusopetusta ja varhaiskasvatusta sekä korkeakoulupolitiikkaa.

Lautakunta vastaa oppivelvollisuuslain mukaisesta asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuusta perusopetuksen jälkeisen koulutuksen osalta.

Lautakunta vastaa ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan asettamisesta.

Lautakunta päättää

 1. opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta lukiokoulutuksen osalta
 2. asuntolasta erottamisesta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi lukiokoulutuksen osalta
 3. lukiokoulutuksen opetussuunnitelman hyväksymisestä
 4. muista lainsäädännössä lukiokoulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä
 5. oppivelvollisen opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta aikuisten perusopetuksen osalta.

Lisäksi lautakunta määrää viranomaisen, joka päättää muun kuin oppivelvollisen aikuisten perusopetuksen opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta yhteistoiminta-alueen yhteislautakuntana on

 1. järjestää ammatillisen koulutuksen palveluja, edistää osaamista, elinkeinojen kehittymistä ja työllisyyttä elinvoimapalveluihin liittyen
 2. vastata kaupungin ja koko yhteistoiminta-alueen koulutuspolitiikan suuntaviivojen määrittelystä sekä koulutuspoliittisesta ohjauksesta ammatillisen koulutuksen osalta
 3. päättää ammatillisen koulutuksen palveluverkosta koko yhteistoiminta-alueella
 4. hyväksyä koulutuksen järjestäjän osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma
 5. asettaa ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunta, joka päättää Tampereen seudun ammattiopiston opiskelijan opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä sekä ammatillisen koulutuksen oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta ja opiskeluoikeuden pidättämisestä niiden yksityisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien osalta, joiden kotipaikka on Tampere
 6. päättää Tampereen seudun ammattiopisto Tredun osalta Tredun ja lukioiden yhteistyöstä, joka koskee lukio-opintoja suorittavalle opiskelijalle järjestettävää ylioppilastutkintoon valmentavaa koulutusta ja koulutuksen järjestäjän yhteistyövelvoitteen mukaista yhteistyötä lukioiden kanssa
 7. päättää Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja alueen kuntien välisestä aluepalvelumallista
 8. päättää kuntayhteistyötä koskevien sopimusten ja muiden merkittävien sopimusten hyväksymisestä
 9. päättää muista lainsäädännössä ammatillisen koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä.

21 § Asunto- ja kiinteistölautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta

Asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on

 1. kaupungin maa- ja tilaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä vastaaminen
 2. maa- ja tilapoliittisten linjausten valmistelu ja seuranta sekä omistajan tavoitteiden asettaminen
 3. maa- ja tilapolitiikan toimeenpano valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti
 4. kaupungin maa- ja vesialueiden sekä tilaomaisuuden edunvalvonta
 5. asuntopolitiikan linjausten valmistelu ja seuranta kaupunkistrategian pohjalta
 6. asuntoasioihin liittyvä edunvalvonta
 7. asuntotuotannon kehittäminen mukaan lukien sosiaalinen vuokra-asuminen ja erityisryhmien asuminen
 8. asuinalueiden tasapuolisesta kehityksestä huolehtiminen ja seuranta.

Asunto- ja kiinteistölautakunta päättää

 1. maankäyttösopimusten ja asemakaavan toteutussopimusten hyväksymisestä
 2. alle 2 000 000 euron arvoisten maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä tai muusta luovuttamisesta
 3. maa- ja vesialueiden, rakennusten sekä niihin liittyvien tilojen ja alueiden vuokraamisesta
 4. alle 2 000 000 euron arvoisten rakennusten sekä niihin liittyvien tilojen ja alueiden sekä luonnonvarojen myymisestä tai muusta luovuttamisesta ja hankkimisesta
 5. alle 2 000 000 euron arvoisten asuntojen ja muiden tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynnistä tai muusta luovuttamisesta sekä hankkimisesta
 6. asemakaavoitetulla alueella olevan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta ja rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta
 7. tilahankkeiden yhteensovittamisesta
 8. tilahankkeiden hankesuunnitelmien, hankeselvitysten, toteutussuunnitelmien, rakennuttamissopimusten, investointisopimusten sekä taloudellisten loppuselvitysten hyväksymisestä
 9. rakennusten purkamisesta ja kirjanpidosta poistamisesta.

Asunto- ja kiinteistölautakunta huolehtii asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten mukaisista viranomaistehtävistä ja käyttää näissä asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa.

22 § Yhdyskuntalautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta

Yhdyskuntalautakunnan tehtävänä on järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä kokonaisuutena, kaupunkisuunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koskevat palvelut sekä viranomaispalvelut. Lautakunnan tehtävänä on vastata kestävän kaupunkikehityksen ja ympäristöpolitiikan linjausten ja sitoumusten koordinaatiosta, toimeenpanosta, hankkeistamisesta ja seurannasta. Lautakunnalle kuuluu liikenteen hallinta lukuun ottamatta ympäristö- ja rakennusjaostolle sekä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle kuuluvia tehtäviä, tulvariskien hallinta sekä yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueesta määrääminen.

Lautakunta toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena edellä mainituissa asioissa.

Lautakunta hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat. Asemakaava on vaikutukseltaan merkittävä aina, jos se on alueen ensimmäinen asemakaava tai asemakaavassa annettu suojelumääräys kumotaan tai muutetaan, taikka muutoin poiketaan kaavaan sisältyvästä rakennetun ympäristön suojeluperiaatteesta. Muulloin kaavan merkittävyys on harkittava tapauskohtaisesti.

Lautakunnassa on ympäristö- ja rakennusjaosto.

Ympäristö- ja rakennusjaosto vastaa luonnonsuojeluun liittyvistä tehtävistä ja toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, rakennusvalvontaviranomaisena, leirintäalueviranomaisena, kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena, maa-aineslaissa tarkoitettuna lupa- ja valvontaviranomaisena sekä paikkatietoinfrastruktuurilain mukaisena paikkatietoa hallinnoivana viranomaisena, ympäristönsuojelulain 156 d §:ssä tarkoitettuna viranomaisena sekä maankäyttö- ja rakennuslain 103 d §:n tarkoittamana toimielimenä.

Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii viranomaisena asioissa, jotka koskevat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia ojitusasioita.

Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii viranomaisena asioissa, jotka koskevat erillisen tonttijaon hyväksymistä, kiinteistönmuodostusta sekä muuta mittaustointa.

Ympäristö- ja rakennusjaosto toimii viranomaisena asioissa, jotka koskevat ajoneuvojen siirtoa. Ympäristö- ja rakennusjaoston tehtävänä on lisäksi järjestää pysäköinninvalvontaan liittyvät tehtävät.

Ympäristö- ja rakennusjaosto käyttää yksityistielaissa tielautakunnalle kuuluvaa ratkaisuvaltaa ja päättää yksityisille teille myönnettävistä kunnossapito- ja peruskorjausavustuksista.

Ympäristö- ja rakennusjaosto määrää öljyvahinkojen jälkitorjuntaa johtavan viranomaisen.

Lautakunnassa on alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto.

Jaosto toimii terveydensuojelulaissa tarkoitettuna terveydensuojeluviranomaisena, jolle kuuluu lääkelain mukainen nikotiinivalmisteiden lupa- ja valvontamenettelyyn liittyvä ratkaisuvalta ja tupakoinnin vähentämiseksi annetussa laissa säädetty ratkaisuvalta. 

Jaostolle kuuluu ympäristöterveydenhuolto sisältäen elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon.

23 § Alueellisen jätehuoltolautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta

Alueellisen jätehuoltolautakunnan tehtävänä on toimia jätelain mukaisena yhteistoiminta-alueen kuntien jätehuoltoviranomaisena, jonka tehtävänä on päättää jätelaissa säädetyistä viranomaistehtävistä.

24 § Liikelaitosten johtokuntien tehtävät ja ratkaisuvalta

Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Johtokunta vastaa valtuuston ja kaupunginhallituksen liikelaitokselle asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä konsernimääräysten noudattamisesta alaisensa toiminnan osalta. Johtokunta vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaista.

Johtokunnan tehtävänä on alaisensa liikelaitoksen osalta

 1. valvoa liikelaitoksen etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella
 2. valvoa kilpailukykyä ja kannattavuutta
 3. vastata toiminnan ja talouden seurannasta sekä raportoida tavoitteiden saavuttamisesta
 4. vastata tuotteistuksesta
 5. vastata viestinnästä
 6. huolehtia asiakasnäkökulmasta
 7. suorittaa muut valtuuston ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät.

Johtokunta päättää

 1. liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa
 2. esityksen hyväksymisestä liikelaitoksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi
 3. liikelaitoksen talousarvion, taloussuunnitelman ja palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisestä sekä niiden toteuttamisen valvonnasta
 4. ehdotuksen hyväksymisestä tilinpäätökseksi toimintakertomuksineen
 5. liikelaitoksen toimitusjohtajan ottamisesta, erottamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista 
 6. liikelaitoksen toimitusjohtajan varahenkilöistä
 7. tulospalkkiojärjestelmästä hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti
 8. enintään 10 000 000 euron arvoisten tilahankkeiden tarveselvityksistä sekä liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, ellei valtuuston hyväksymän talousarvion sitovuussäännöksissä muuta määrätä
 9. liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista
 10. liikelaitoksen toimintaa ohjaavan strategisen asiakirjan hyväksymisestä
 11. hyvään hallinto- ja johtamistapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvien menettelytapojen hyväksymisestä
 12. monopoliliiketoiminnan palveluista ja suoritteista perittävistä maksuista sekä muista suoritteista ja palveluista perittävien maksujen hinnoitteluperiaatteista lukuun ottamatta joukkoliikenteestä perittäviä maksuja
 13. liiketoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden merkittävien hankkeiden ja niitä koskevien sopimusten hyväksymisestä
 14. tuottajan vuosiraporttien ja konsernihallinnon ohjeiden mukaisten väliraporttien hyväksymisestä
 15. vähintään 50.000 euron, mutta alle 500.000 euron suuruisen vahingonkorvauksen myöntämisestä 
 16. toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä viranhaltijan ratkaistavaksi.

25 § Toimivallan edelleen siirtäminen

Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

26 § Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta

Valtuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaoston sekä konsernihallinnon asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee konsernijohtaja. Konsernijohtaja antaa edellä olevia asiakirjoja koskevat EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset kieltäytymistodistukset, ellei hän ole antanut tehtävää alaiselleen.

Lautakuntaa ja sen jaostoja sekä palvelualueita koskevat tietopyynnöt ratkaisee asianomainen palvelualueen johtaja. Palvelualueen johtaja antaa edellä olevia asiakirjoja koskevat EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset kieltäytymistodistukset, ellei hän ole antanut tehtävää alaiselleen.

Liikelaitoksen johtokuntaa sekä liikelaitosta koskevat tietopyynnöt ratkaisee toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja antaa edellä olevia asiakirjoja koskevat EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset kieltäytymistodistukset, ellei hän ole antanut tehtävää alaiselleen.

Tiedon antamisesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten, päättää tehtävän antanut viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta johdu.

27 § Asian ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, pormestari tai konsernijohtaja.

28 § Kaupunginhallituksen otto-oikeuden rajoitus

Otto-oikeus koskee kuntalain nojalla kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan siirrettyjä asioita, joissa viranomainen on tehnyt päätöksen.

Kaupunginhallituksella ei ole otto-oikeutta joukkoliikennelautakunnan käsittelemiin asioihin lukuun ottamatta päätösten laillisuusvalvonnan edellyttämää otto-oikeutta.

29 § Asian ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi

Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta tai apulaispormestari. Lautakunnan otto-oikeus ei koske hallintosäännössä apulaispormestarille määrättyä ratkaisuvaltaa eikä valtuuston asettamalleen lautakunnan jaostolle antamaa ratkaisuvaltaa.

30 § Asian ottaminen liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi

Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunta tai sen puheenjohtaja.

Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kaupunginhallituksessa.

31 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen ja kaupunginhallituksen jaoston on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lautakunnan alaisen viranomaisen ja lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava johtokunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista johtokunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ottokelpoiset päätökset on saatettava ylemmän viranomaisen tiedoksi ennen muutoksenhakuajan päättymistä. Kokousten välissä päätökset, jotka tulee antaa tiedoksi kiireellisesti, ilmoitetaan otto-oikeuden käyttämistä varten toimielimen puheenjohtajalle.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen, lautakunnan tai liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

4 luku Luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden tehtävät ja ratkaisuvalta

32 § Henkilöstöorganisaatio

Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin toimintaa.

Apulaispormestarit toimivat kaupunginhallituksen ja pormestarin alaisina lautakuntien puheenjohtajina ja hoitavat muita pormestarin osoittamia tehtäviä.

Konsernijohtaja johtaa kaupunginhallituksen ja pormestarin alaisena kaupungin toimintaa. Konsernijohtaja toimii palvelualueiden johtajien ja konserniyksiköiden johtajien esihenkilönä.

Palvelualueiden johtajat johtavat palvelualueensa toimintaa. Palvelualueiden johtajat toimivat palveluryhmän johtajien esihenkilöinä.

Liikelaitosten toimitusjohtajat johtavat johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa.

Toimintasäännöillä määritellään tarkempi organisaatio ja tehtävät.

33 § Pormestarin tehtävät ja ratkaisuvalta

Pormestarin tehtävänä on

 1. toimia kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja johtaa asioiden käsittelyä kaupunginhallituksen kokouksissa
 2. esitellä kaupunginhallituksessa toimikautensa seutu- ja kaupunkistrategia, vuosittainen talousarvio ja -suunnitelma
 3. määrätä kaupunginhallituksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys
 4. johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaa
 5. määritellä kaupunginhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelun suuntaviivat
 6. vastata kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämisestä ja määritellä suuntaviivat
 7. johtaa kaupunkistrategian ja sitä toteuttavan talousarvion ja -suunnitelman valmistelua
 8. johtaa kaupunkistrategian ja kaupunginhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä
 9. määritellä kaupunkistrategiaan perustuen kuntayhteistyön ja kaupunkipolitiikan suuntaviivat
 10. edistää kuntademokratiaa ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
 11. käyttää puhevaltaa kaupunginhallituksen puolesta
 12. johtaa kaupungin edunvalvontaa, suhdetoimintaa, kansainvälisiä asioita ja edustamista sekä vastata yhteydenpidosta eri sidosryhmiin
 13. johtaa kaupungin viestintää ja tiedottamista
 14. vastata hyvän hallinto- ja johtamistavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti
 15. seurata kaupungin viranomaisten päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ja tarvittaessa päättää otto-oikeuden käyttämisestä
 16. toimia välittömien alaistensa esihenkilönä
 17. käydä apulaispormestareiden ja konsernijohtajan kanssa vuosittain tavoite- ja kehityskeskustelut
 18. valmistella ja esitellä konsernijohtajan johtajasopimus.

Pormestari päättää

 1. muista kuin kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvista strategisesti merkittävistä sopimuksista ja sitoumuksista
 2. muiden kuin kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvien merkittävien lausuntojen antamisesta
 3. toimivallan käytöstä tarvittaessa normaaliolojen häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa
 4. muiden kuin valtuustossa tai kaupunginhallituksessa valittavien välittömien alaistensa ottamisesta, erottamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista
 5. välittömien alaistensa varahenkilöiden nimeämisestä konsernijohtajaa lukuun ottamatta
 6. kaupungin edustajan nimeämisestä kaupungin edunvalvonta-asioissa tai muuten strategisesti merkittävissä asioissa
 7. kaupungin edustustilaisuuksien ja juhlaliputuksen järjestämisestä sekä vieraanvaraisuuden periaatteista
 8. luottamushenkilöiden matkoista ja koulutuksista lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa
 9. luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä
 10. kaupungin edustustilojen käytöstä
 11. tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävien avustusten myöntämisestä konsernihallinnon vuosisuunnitelman rajoissa
 12. tarvittaessa konsernijohtajan esiteltäväksi kuuluvan asian ottamisesta esiteltäväkseen
 13. päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle.

34 § Apulaispormestarien tehtävät ja ratkaisuvalta

Apulaispormestarin tehtävänä on johtamiensa lautakuntien osalta

 1. toimia lautakunnan puheenjohtajana ja vastata puheenjohtajan roolissa lautakunnan tehtävistä
 2. johtaa asioiden käsittelyä lautakunnan kokouksissa sekä määrätä käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys
 3. määritellä lautakunnalle esiteltävien asioiden valmistelun suuntaviivat palvelualueen johtajalle
 4. vastata yhdessä palvelualueen johtajan kanssa kaupunkistrategiasta johdettujen talousarvion toiminnan ja talouden tavoitteiden toteuttamisesta
 5. tehdä esityksiä ja käyttää puhevaltaa lautakunnan puolesta
 6. seurata lautakunnan alaisten viranomaisten päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tarvittaessa päättää otto-oikeuden käyttämisestä
 7. johtaa lautakunnan sopimusneuvotteluja ja sopimusten seurantaa
 8. edistää kuntademokratiaa ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja toiminnan asiakaslähtöisyyttä sekä seurata niiden toteutumista
 9. johtaa lautakunnan tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä
 10. vastata pormestarin alaisuudessa edunvalvonnasta, edustamisesta ja yhteydenpidosta eri sidosryhmiin
 11. johtaa viestintää.

Lisäksi apulaispormestarin tehtävänä on suorittaa muut pormestarin määräämät tehtävät.

Apulaispormestari päättää johtamiensa lautakuntien osalta

 1. lausunnon antamisesta muissa kuin muutoksenhakuun liittyvissä asioissa tai lainsäädännön mukaan viranomaiselle kuuluvissa lupa- ja valvonta-asioissa
 2. toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä viranhaltijan ratkaistavaksi
 3. tarvittaessa asian ottamisesta esiteltäväkseen.

35 § Konsernijohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Konsernijohtajan tehtävänä on

 1. johtaa pormestarin alaisuudessa kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaa ja sen kehittämistä
 2. esitellä kaupunginhallitukselle muut kuin pormestarin esittelemät asiat sekä konsernijaostolle sen tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluvat asiat
 3. vastata asioiden valmistelusta kaupunginhallitukselle ja sen jaostolle sekä täytäntöönpanosta
 4. käyttää puhevaltaa kaupunginhallituksen puolesta
 5. vastata konsernihallinnon toiminnan johtamisesta, organisoinnista ja palvelussuhdeasioista kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti
 6. vastata kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta
 7. vastata henkilöstöpoliittisten linjausten toimeenpanosta
 8. vastata omistajaohjauksen toimeenpanosta omistajaohjauksen periaatteisiin ja konserniohjeeseen perustuen
 9. vastata viestinnän linjausten toimeenpanosta
 10. vastata hyvän hallinto- ja johtamistavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kaupunkiorganisaatiossa
 11. seurata konsernihallinnon ja palvelualueiden alaisten viranomaisten päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tarvittaessa päättää otto-oikeuden käyttämisestä
 12. vastata pormestarin alaisuudessa edunvalvonnasta, edustamisesta ja yhteydenpidosta eri sidosryhmiin
 13. toimia palvelualueiden johtajien ja konserniyksiköiden johtajien esihenkilönä
 14. käydä palvelualueiden johtajien ja konserniyksiköiden johtajien kanssa vuosittain tavoite- ja kehityskeskustelut.

Konsernijohtajan päätösvalta koostuu kaupungin johtamista, hallintoa ja taloutta koskevista päätöksistä, jotka konsernijohtaja voi delegoida edelleen alaiselleen viranhaltijalle.

Konsernijohtaja päättää

 1. konsernihallinnon toimintasäännöstä
 2. kaupungin hallintoon, taloudenhoitoon ja toimintaan liittyvistä konsernimääräyksistä ja merkittävistä ohjeista
 3. palveluryhmien johtajien, konserniyksiköiden johtajien ja johtavassa asemassa olevien sekä muun konsernihallinnon henkilöstön ottamisesta, erottamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista, lukuun ottamatta kaupunginreviisoria, vuosisuunnitelman mukaisissa rajoissa
 4. virka- ja työehtosopimuksen tarkoittamassa johtavassa asemassa olevista ja heidän palkastaan
 5. omistajaohjauksesta kiireellisissä asioissa, jotka tehdään yhtiökokousta pitämättä
 6. kaupungin edustajan määräämisestä yhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten yhtiö- ja vuosikokouksiin
 7. sijoitus- ja lainanottosuunnitelmien hyväksymisestä
 8. viranhaltijatyöryhmistä, jotka käsittelevät kahta tai useampaa konserniyksikköä, palvelualuetta tai liikelaitosta
 9. kaupungin edustajan nimeämisestä alaisestaan organisaatiosta, ellei muualla ole toisin määrätty
 10. talousarviolainojen ottamisesta ja ennenaikaisesta takaisinmaksusta sekä velkakirjojen ja lainaehtojen hyväksymisestä ja muuttamisesta
 11. konsernitiliin liitettävistä osallisista, myönnettävistä luottolimiiteistä ja konsernitilin jäsentileille hyvitettävästä ja veloitettavasta korosta
 12. johdannaissopimuksista valtuuston hyväksymien rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti
 13. lainojen siirrosta ja kaupungin saatavien kiinnitysvakuuksien etuoikeusjärjestyksen muuttamisesta
 14. kaupungin varoista myönnettävien avustusten ja lainojen maksattamisesta sekä avustusten maksamisen keskeyttämisestä ja takaisinperinnästä sekä avustus-, takaus- ja lainaehtojen ja velkakirjojen hyväksymisestä sekä vähäisten kaupungin toimintaan liittyvien vakuuksien antamisesta
 15. avustusten maksamisesta valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen kuntalain ja valtuuston hyväksymän talousarvion rajoissa yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen
 16. pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta
 17. luotto- ja maksukorttien käytöstä
 18. kassan perustamisesta ja lakkauttamisesta
 19. käteiskassavarojen myöntämisestä kaupunkiorganisaatiossa
 20. laskun maksamisen edellytyksistä, kun lasku on hyväksytty tilauksen yhteydessä
 21. niistä henkilöistä, jotka voivat hyväksyä koko kaupunkia koskevia talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä tuloja, menoja ja kirjanpitovientejä
 22. pantti- tai pakkohuutokaupalla myytävästä kiinteistöstä tai irtaimesta tarjottavan kauppahinnan enimmäismäärän hyväksymisestä
 23. vaihtuvien vastaavien arvopapereiden ostosta ja myynnistä
 24. perinnön, valtionperinnön, testamentin tai lahjoituksen vastaanottamisesta kaupungille, jäämistön hoidosta tehdyn tilityksen hyväksymisestä ja pesän varojen sijoittamisesta kaupunginhallituksen vahvistamien yleisten ohjeiden mukaisesti
 25. verovapautuksen myöntämisestä
 26. kaupungin vakuuttamisen yleisistä perusteista
 27. konsernihallinnon saamisten kirjanpidosta poistamisesta ja perinnästä luopumisesta, ellei muualla ole toisin määrätty
 28. tavaroista ja palveluista, jotka kaupungin yksiköt ovat velvollisia hankkimaan keskitetyn kilpailutuksen kautta, sekä niihin liittyvistä toimintatavoista, hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista
 29. konsernihallinnon irtaimen omaisuuden ja palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta, ellei muualla ole toisin määrätty tai päätetty
 30. konsernihallinnon tuotteiden hinnoista
 31.  alle 50.000 euron suuruisen vahingonkorvauksen myöntämisestä
 32. sopimusten hyväksymisestä, ellei muualla toisin määrätä
 33. muiden kuin kaupunginhallituksen tai pormestarin toimivaltaan kuuluvien lausuntojen sekä yleishallintoa koskevien lausuntojen antamisesta, esitysten tekemisestä, muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä, muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä ja kanteluihin vastaamisesta, ellei muualla toisin määrätä
 34. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksissa kaupungille tulevan maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta
 35. vapautuksen tai osittaisen vapautuksen myöntämisestä alaistensa osalta kokonaan tai osittain velvollisuudesta korvata virka- tai työtehtävissä aiheutettu vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella
 36. liikelaitosten toimitusjohtajia koskevista palvelussuhdeasioista lukuun ottamatta johtokuntien toimivaltaan kuuluvia asioita (kaupunginhallituksen päättämissä rajoissa)
 37. vuosisuunnitelman muuttamisesta konsernihallinnon osalta talousarvion sitovuussääntöjen rajoissa
 38. päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle.

Konsernijohtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy konsernihallinnon alaista toimintaa sekä valtuustoa ja kaupunginhallitusta ja suoraan näiden alaista toimintaa koskevat menot ja tulot sekä määrittää hankintojen tilaajat.

36 § Palvelualueiden johtajien tehtävät ja ratkaisuvalta

Palvelualueiden johtajien palvelualueet ovat sivistyspalvelujen palvelualue, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue sekä kaupunkiympäristön palvelualue.

Palvelualueen johtajan tehtävänä on palvelualueensa osalta

 1. johtaa toimintaa ja toiminnan organisointia ja kehittämistä
 2. vastata valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä toimia lautakunnan ja sen jaostojen esittelijänä
 3. johtaa palvelualueen toiminnan ja talouden suunnittelua sekä vastata toiminnan tuloksellisuudesta
 4. huolehtia palvelutoiminnan tavoitteiden asettamisesta, valvoa tavoitteiden toteutumista ja vastata raportoinnista
 5. toimia palveluryhmien johtajien esihenkilönä
 6. vastata sopimusneuvotteluista ja valvoa sopimusten toteutumista
 7. osallistua palvelualueeseen liittyvien kaupungin liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan tavoitteiden asettamiseen
 8. vastata hyvän hallinto- ja johtamistavan toteutumisesta sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä
 9. vastata pormestarin ja konsernijohtajan alaisuudessa edunvalvonnasta, edustamisesta ja yhteydenpidosta eri sidosryhmiin
 10. käydä palveluryhmien johtajien ja muiden suorien alaistensa kanssa vuosittain tavoite- ja kehityskeskustelut
 11. vastata viestinnän linjausten toimeenpanosta.

Palvelualueen johtajan päätösvalta koostuu kaupungin johtamista, hallintoa ja taloutta koskevista päätöksistä, jotka palvelualueen johtaja voi delegoida edelleen alaiselleen viranhaltijalle.

Palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta

 1. palvelualueensa toimintasäännöstä
 2. muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä ja muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä sekä kanteluihin vastaamisesta
 3. korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta
 4. irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä lautakunnan vuosisuunnitelman rajoissa
 5. irtaimen omaisuuden ja enintään 60 000 euron suuruisten palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta konsernihallinnon vuosisuunnitelman rajoissa
 6. muiden kuin lautakunnan toimivaltaan kuuluvien sopimusten hyväksymisestä
 7. henkilöstön ottamisesta, erottamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista vuosisuunnitelman mukaisissa rajoissa lukuun ottamatta henkilöitä, jotka on konsernijohtajan päätöksellä määritelty johtavassa asemassa oleviksi
 8. palvelussuhdeasioista kaupunginhallituksen ja konsernijohtajan päättämissä rajoissa
 9. palveluryhmän johtajien varahenkilöiden nimeämisestä
 10. alle 50.000 euron suuruisen vahingonkorvauksen myöntämisestä
 11. vapautuksen tai osittaisen vapautuksen myöntämisestä velvollisuudesta korvata virka- tai työtehtävissä aiheutettu vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella
 12. helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta
 13. saamisten kirjanpidosta poistamisesta ja perinnästä luopumisesta
 14. avustusten maksamisen keskeyttämisestä ja takaisinperinnästä
 15. vuosisuunnitelman muuttamisesta talousarvion sitovuussääntöjen rajoissa
 16. päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle.

Palvelualueen johtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy palvelualueen menot ja tulot.

37 § Palveluryhmän menojen ja tulojen hyväksyminen

Palveluryhmän johtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy palveluryhmän menot ja tulot.

38 § Liikelaitoksen toimitusjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Toimitusjohtaja toimii liikelaitoksen johtajana.

Toimitusjohtajan tehtävänä on

 1. johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa
 2. huolehtia liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon järjestämisestä
 3. valvoa liikelaitoksen toimintaa ja taloutta
 4. vastata hyvästä hallinto- ja johtamistavasta, riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty
 5. johtaa liikelaitoksen viestintää
 6. huolehtia johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta
 7. antaa johtokunnalle tieto liikelaitoksen toiminnan kannalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista sekä raportoida säännöllisesti etukäteen johtokunnalle tai kiireellisissä tapauksissa puheenjohtajalle tai puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajalle päätösvaltaansa kuuluvista liiketoiminnan kannalta merkittävistä asioista.

Toimitusjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa johtokunnan puolesta, ellei muualla ole toisin määrätty tai päätetty.

Toimitusjohtaja tai määräämänsä hyväksyy liikelaitoksen menot ja tulot.

Toimitusjohtaja päättää liikelaitoksen osalta

 1. liikelaitoksen toimintasäännöstä
 2. tuotteiden ja palvelujen hinnoista palvelu- ja vuosisuunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta monopoliliiketoimintaa, josta päättää johtokunta
 3. muista kuin johtokunnan toimivaltaan kuuluvista sopimuksista
 4. liikelaitoksen organisaatiosta ja henkilöstön tehtävistä
 5. henkilöstön ottamisesta, erottamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista palvelu- ja vuosisuunnitelman mukaisissa rajoissa
 6. palvelussuhdeasioista (kaupunginhallituksen ja konsernijohtajan päättämissä rajoissa)
 7. irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta palvelu- ja vuosisuunnitelman puitteissa, ellei muualla ole toisin määrätty tai päätetty
 8. saamisten kirjanpidosta poistamisesta ja perinnästä luopumisesta
 9. alle 50.000 euron suuruisen vahingonkorvauksen myöntämisestä
 10. vapautuksen tai osittaisen vapautuksen myöntämisestä velvollisuudesta korvata virka- tai työtehtävissä aiheutettu vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella
 11. yksittäistapauksessa helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta
 12. muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä, muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä ja kanteluihin vastaamisesta sekä selitysten ja muiden lausuntojen antamisesta
 13. muusta päivittäisestä liiketoiminnasta
 14. päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle.
Päivitetty 6.2.2023