Hyppää sivuvalikkoon

Hallintosäännön liite 3 Sara Hildénin taidemuseon johtosääntö

Hallintosäännön liitteen 3 voit ladata alla olevasta linkistä:

1 § Toimiala

Tampereen kaupungin omistamassa Sara Hildénin taidemuseossa ovat näyttely- ja säilytystilat Sara Hildénin säätiön taidekokoelmia varten. Museorakennukseen voidaan lisäksi sijoittaa ja pitää siellä näytteillä muita taideteoksia sekä järjestää rakennuksessa muuta toimintaa, joka soveltuu edellä mainittujen taidekokoelmien yhteyteen.

Sara Hildénin taidemuseon tehtävänä on esitellä Sara Hildénin säätiön nyky- ja modernintaiteen kokoelmaa sekä järjestää vaihtuvia näyttelyitä kansainvälisestä ja suomalaisesta taiteesta.

Tampereen kaupunki ja Sara Hildénin säätiö ovat tehneet säätiön taidekokoelman sijoittamisesta Tampereelle 10.1.1975 allekirjoitetun sopimuksen ja 30.9.1978 allekirjoitetun lisäsopimuksen.

2 § Johtokunta

Sara Hildénin taidemuseon johtoa ja hallintoa varten taidemuseolla on johtokunta, johon valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi viisi jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäseniksi valituista johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Johtokunnan työskentelyyn osallistuvat lisäksi asiantuntijoina Sara Hildénin säätiön nimeämä edustaja ja Suomen Taideakatemian nimeämä edustaja, joilla kuitenkaan ei ole äänioikeutta.

Taidemuseon johtajalla on johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

3 § Organisaatio

Johtokunnan alaisena on taidemuseon johtaja, kokoelmapäällikkö, vähintään yksi amanuenssi sekä tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa.

Taidemuseon johtajan valitsee kaupunginhallitus johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Ennen valintaa pyydetään lausunto myös Sara Hildénin säätiön hallitukselta.

Sara Hildénin taidemuseo kuuluu Tampereen kaupungin sivistyspalvelujen palvelualueen organisaatioon osana kulttuuripalveluja.

4 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunta vastaa valtuuston ja kaupunginhallituksen palvelujen tuottamiselle asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä konsernimääräysten noudattamisesta alaisensa toiminnan osalta.

Johtokunnan tehtävänä on

 1. johtaa ja valvoa Sara Hildénin taidemuseon ja sen henkilökunnan toimintaa, taideteosten hoitoa, näyttelytoiminnan kehittämistä sekä tarpeellisten luetteloiden pitämistä
 2. valvoa palvelujen tuotannon kannattavuutta, kehittämistä, laatua ja kilpailukykyisyyttä
 3. hyväksyä merkittävät sopimukset
 4. hyväksyä tuotantostrategia
 5. hyväksyä ehdotus vuosisuunnitelmaksi
 6. hyväksyä vuosisuunnitelma ja valvoa sen toteuttamista
 7. vastata toiminnan ja talouden seurannasta
 8. hyväksyä vuosiraportit ja konsernihallinnon ohjeiden mukaiset väliraportit
 9. hyväksyä hyvään johtamis- ja hallintotapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät menettelytavat
 10. vastata tuotteistuksesta ja arvioinnista
 11. vastata viestinnästä
 12. antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä
 13. tehdä yhteistyötä kaupungin muiden yksiköiden sekä muiden tahojen kanssa
 14. vastata taidemuseon toimintaa koskevissa asioissa yhteistoiminnasta viranomaisten, yhteisöjen ja muiden taidelaitosten kanssa sekä seurata alan kehitystä Suomessa ja ulkomailla
 15. huolehtia asiakasnäkökulmasta
 16. päättää muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä
 17. antaa lausuntonsa kaupunginhallitukselle taidemuseon johtajan valinnasta
 18. päättää taidemuseon johtajaa koskevista henkilöstöasioista kaupunginhallituksen ja konsernijohtajan päättämissä rajoissa
 19. päättää taidemuseon johtajan varahenkilöistä
 20. päättää kokoelmapäällikön ottamisesta ja erottamisesta sekä hänen varahenkilöistään
 21. vahvistaa taidemuseon henkilökunnan tehtävät, ellei niitä ole tässä johtosäännössä tai muuten määrätty
 22. päättää vähintään 50 000 euron mutta alle 500 000 euron suuruisen vahingonkorvauksen myöntämisestä
 23. päättää saamisten kirjanpidosta poistamisesta ja perinnästä luopumisesta
 24. päättää tulospalkkiojärjestelmästä hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti
 25. vahvistaa toimintasääntö, toimintaohje ja taidemuseon järjestyssäännöt
 26. päättää taidemuseon aukioloajoista, pääsymaksuista ja hinnoista, ellei muualla ole toisin määrätty
 27. hoitaa muut valtuuston ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät
 28. päättää toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä viranhaltijan ja 16) kohdan osalta myös puheenjohtajan sekä 18) kohdan osalta puheenjohtajan ratkaistavaksi.

5 § Taidemuseon johtajan tehtävät

Taidemuseon johtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa alaistaan toimintaa ja taloutta sekä vastata hyvästä hallinto- ja johtamistavasta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Taidemuseon johtaja on säännöllisesti velvollinen raportoimaan etukäteen johtokunnalle tai kiireellisissä tapauksissa puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle päätösvaltaansa kuuluvista merkittävistä asioista.

Taidemuseon johtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä hänen velvollisuuksistaan tässä johtosäännössä tai muutoin on määrätty,

 1. toimia Sara Hildénin taidemuseon johtajana
 2. toimia johtokunnan kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä, ellei johtokunta ole valinnut tehtävään muuta henkilöä, sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta
 3. olla yhteistoiminnassa Sara Hildénin säätiön, Suomen Taideakatemian, valtion ja kaupungin viranomaisten, järjestöjen ja muiden taidelaitosten kanssa sekä ottaa toiminnassaan huomioon alan kehitys Suomessa ja ulkomailla
 4. toimia yhteistyössä sivistyspalvelujen palvelualueen muiden yksiköiden kanssa
 5. huolehtia taidemuseon taidenäyttelytoiminnasta, kokoelmien näytteilläpidosta ja asianmukaisesta varastoinnista sekä kokoelmien ja kaluston kunnossapidosta ja luetteloinnista
 6. huolehtia siitä, että museorakennuksen kunto ja olosuhteet ovat kulloinkin näytteillä oleville tai varastoiduille taideteoksille sopivat
 7. johtaa viestintää
 8. päättää muista kuin johtokunnan päätettäväksi määrätyistä sopimuksista
 9. vastata taideteosten tilapäisestä luovuttamisesta määräaikaisiin näyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla sellaisin rajoituksin kuin Sara Hildénin säätiön ja Tampereen kaupunginhallituksen kanssa on 10.1.1975 allekirjoitetussa sopimuksessa taikka muutoin sovittu
 10. päättää irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta vuosisuunnitelman puitteissa lukuun ottamatta palvelusopimuksella määriteltyä myyntiä, ellei muualla ole toisin määrätty tai päätetty
 11. päättää muun henkilöstön kuin kokoelmapäällikön ottamisesta ja erottamisesta sekä heidän varahenkilöistään
 12. päättää henkilöstöasioista kaupunginhallituksen ja konsernijohtajan päättämissä rajoissa
 13. päättää vapautuksen tai osittaisen vapautuksen myöntämisestä korvata työssä aiheutettu vahinko, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta
 14. päättää alle 50 000 euron vahingonkorvauksesta
 15. päättää yksittäistapauksessa helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta
 16. päättää muutoksenhakuun liittyvien lausuntojen hyväksymisestä
 17. päättää muusta päivittäisestä toiminnasta
 18. suorittaa muut johtokunnan määräämät toimialaansa kuuluvat tehtävät.

Taidemuseon johtaja voi siirtää päätösvaltaansa alaiselleen henkilöstölle.

6 § Kelpoisuusvaatimukset

Taidemuseon johtajalta vaaditaan filosofian maisterin tutkinto, syventävät opinnot taidehistoriassa, hyvää museoalan tuntemusta sekä molempien kotimaisten kielten ja yhden vieraan kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Kokoelmapäälliköltä ja amanuenssilta vaaditaan filosofian maisterin tutkinto tai vastaava ylempi korkeakoulututkinto, arvosana laudatur taidehistoriassa, käytännön museokokemusta sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja yhden vieraan kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Taidemuseon henkilökunnan kelpoisuusehdot, mikäli niitä ei ole tässä johtosäännössä, virkoja tai toimia perustettaessa tai muuten erikseen vahvistettu, määrää valinnan suorittava viranomainen.

7 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Taidemuseon johtaja tai hänen määräämänsä allekirjoittaa taidemuseon asiakirjat.

Taidemuseon johtaja voi johtokunnan määrittelemissä rajoissa allekirjoittaa johtokunnan asiakirjat.

8 § Menojen ja tulojen hyväksyjät

Taidemuseon johtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy taidemuseon menot ja tulot.

Voimaantulo
Hyväksytty 23.1.2017, voimaan 1.6.2017

Viimeksi muutettu
22.4.2024, voimaan 1.5.2024

Päivitetty 2.5.2024