Siirry sisältöön

29.3. - 14.4.2021

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 29.3. - 14.4.2021 tällä sivulla ja Tampereen palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Tahmelankatu

Tahmelankadun katusuunnitelmaehdotus nro 1/21347 välillä Hirvikatu - Torpankatu, Tahmelan kaupunginosassa, Dno TRE: 759/10.03.02/2021.

Tahmelankadusta on laadittu katusuunnitelmaehdotus kadun rakenteiden parantamista sekä routavaurioiden korjausta varten välillä Hirvikatu – Torpankatu ja suunnitelmassa on esitetty mm. liikenneväylien tuleva sijainti, korkeusasema sekä pintavesien kuivatus. Suunnitellulla osuudella ajoradan ja jalkakäytävien leveydet säilyvät nykyisellään ja rakennustoimenpiteet rajautuvat katualueelle pois lukien joitakin liittymäalueiden sisäkaarteita, missä jalkakäytävien ulkoreunat ovat nykyisinkin ulottuneet osittain katualueen ulkopuolelle.

Ajorata sekä jalkakäytävät toteutetaan asfalttipäällysteisinä ja katutöiden yhteydessä uusitaan myös katuvalaistus. Katurakenteiden uusimisella ei ole vaikutusta Tahmelankadun linja-autopysäkkijärjestelyihin ja pysäkit säilyvät nykyisillä sijainneillaan. Kadun korkeustasot pysyvät nykyisellään pieniä reunakivilinjojen korkeustason ja kadun sivukaltevuuksien muutoksia lukuun ottamatta.

Katualueilla pintavesien kuivatus hoidetaan hulevesiviemäröinnillä, jota täydennetään tarvittavilta osin. Pintavesien kuivatuksen parantamiseksi kadun pintakallistuksia muutetaan Hirvikadun liittymäalueella niin, että vedet virtaavat jatkossa nykyistä paremmin hulevesikaivoille.

Katurakennustöiden yhteydessä saneerata myös alueella olevaa kaukolämpö- ja sähköverkostoa. Lisäksi vesihuollon osalta hulevesi- ja jätevesiviemärit sekä vesijohdot uusitaan Jalavakadun ja Torpankadun välisellä osuudella. Kiinteistöjen tonttijohtojen mahdollisesta uusimisesta saneeraustyön yhteydessä, rakennuttaja ilmoittaa erillisellä kirjeellä.

Kohde sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan kesällä 2021.

Suunnittelija AFRY Oy
Projektipäällikkö
Sami Ruski
puhelin 050 430 4350

Suunnitelmien tilaaja Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029

Hallilantie, Korkinmäenkatu ja Suutalanraitti

Hallilantien jalkakäytävän ja pyörätien katusuunnitelmaehdotus nro 1/21309 välil-lä Korkinmäenkatu – Vihioja sekä Korkinmäenkadun katusuunnitelmaehdotus nro 1/21231 ja Suutalanraitin katusuunnitelmaehdotus nro 1/21310 välillä Kor-kinmäenkatu – Suutalansilta, Korkinmäen ja Muotialan kaupunginosissa, Dno TRE: 2116/10.03.02/2021.

Hervannan baana on laadukas Viinikasta Hervantaan johtava pyöräilyreitti, jo-ka on valtuustokauden tärkein pyöräilyinvestointi ja kirjattu myös pormestariohjelmaan. Yhdyskuntalauta hyväksyi 17.9.2019 baanan yleissuunnitelman välillä Viinikka-Korkinmäki jatkosuunnitteluun.

Suunnitelmaehdotukset pohjautuvat hyväksyttyyn Hervannan baanan yleissuunnitelmaan ja suunnitelmaehdotuksissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasema sekä pintavesien kuivatus. Suunnitelmaehdotusten mukaan Vihiojanpuistosta Hallilantielle tuleva Hervannan baana jatkuu Hallilantien länsireunassa eroteltuna jalkakäytävänä ja kaksisuuntaisena pyörätienä Korkinmäenkadun liittymään. Jalankulun ja pyöräilyn erottaminen toisistaan edellyttää Hallilantien nykyisen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leventämistä ja kulkumuotojen erotteleminen toteutetaan ajoratamerkinnöin. Väylän leventäminen toteutetaan Hallilantien ajoradan suuntaan ja kevyen liikenteen väylän ja ajoradan välissä sijaitseva nykyinen avo-oja korvataan kapealla betonikivipäällysteisellä välikaistalla.

Hallilantieltä baana kääntyy Korkinmäenkadulle kohti Hervantaa ja Korkinmäenkadulla pyöräily sijoittuu ajoradan yhteyteen. Korkinmäenkadun ajoradan kumpaankin reunaan toteutetaan erilliset pyöräkaistat ja pyöräkaistojen vaatiman lisätilan vuoksi ajorataa kavennetaan kauttaaltaan. Vastaavasti kadun itäreunassa sijaitseva nykyinen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä osoitetaan jatkossa pelkästään jalankululle.

Tavoitteena on toteuttaa laadukas ja yhtenäinen pyöräilyn pääreitti Hervannasta aina Viinikkaan saakka ja tämän vuoksi Korkinmäenkadulla uusi pyöräilyreitti merkitään etuajo-oikeutetuksi Korkinmäenkadun poikkikatuihin nähden. Muutos toteutetaan lisäämällä väistämisvelvollisuus risteyksessä –liikennemerkit kaikille Korkinmäenkadun sivukaduille. Uusien pyöräkaistojen havaittavuuden parantamiseksi pyöräkaistojen päällystemateriaalina käytetään punaisen sävyistä asfalttia ja kaistat erotetaan ajoradasta ajoratamerkinnöin.

Hallilantien ja Kyläkeinunkadun välisellä osuudella pyöräkaistojen leveys on 1,75 metriä ja uusien pyöräkaistojen toteuttaminen tälle katuosuudelle edellyttää Korkinmäenkadun leventämistä lännen suuntaan. Katua levennettäessä lännen puoleinen jalkakäytävä sijoittuu nykyisen avo-ojan kohdalle ja jalkakäytävän ulkoreuna siirtyy noin 1,40 metriä lähemmäksi katualueen reunaan. Muutostöistä johtuen nykyinen avo-oja joudutaan korvaamaan hulevesiviemäröinnillä ja Korkinmäenkadulle rakennetaan uusi hulevesilinja Hallilantien ja Kiulukadun väliselle osuudelle.

Kyläkeinunkadun ja Härkälänmäenkadun välisellä osuudella pyöräkaistojen leveys on vastaavasti 1,25 metriä ja katutilan uudelleen jäsentely voidaan toteuttaa Korkinmäenkadun nykyisen ajoradan puitteissa kaventamalla 5,50 metrin levyinen ajorata 3,00 metrin levyiseksi.

Härkälänmäenkadun ja Korkinmäenkujan välillä kadun poikkileikkaus eroaa muusta osuudesta, koska ko. katuvälillä ei ole erillistä ajoradasta erotettua yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää, mikä voitaisiin jatkossa osoittaa pelkästään jalankululle. Tästä johtuen kadun itäreunaan toteutetaan sekä jalankululle että pyöräilylle osoitettu yhteinen piennaralue. Piennaralueen leveys vastaa pyöräkaistan leveyttä ja 1,25 metrin levyinen piennaralue erotetaan ajoradasta ajoratamerkinnöin. Kadun länsireunaan voidaan vastaavasti toteuttaa Hervannan suuntaan erillinen pyöräkaista yhtenäisenä koko Korkinmäenkadun osuudella.

Korkinmäenkadun päätyttyä baana jatkuu Suutalansillalle erillisenä kaksisuuntaisena pyörätienä ja jalkakäytävänä. Kulkumuotojen erottelemisen myötä Suutalanraitin kokonaisleveys on jatkossa 5,00 metriä, minkä vuoksi nykyistä noin 3,00 metrin levyistä kevyen liikenteen väylää levennetään. Samalla Suutalanraitin linjausta muutetaan Korkinmäenkadun päässä ja väylän linjauksen muutoksella pyritään selkeyttämään Korkinmäenkujan liittymäaluetta.

Katualueilla pintavesien kuivatus hoidetaan hulevesiviemäröinnillä sekä avo-ojin, joita täydennetään tarvittavilta osin.

Kohteet sisältyvät Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan kesällä 2021.

Suunnittelija Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029