Siirry sisältöön

Selvitykset

Korkean rakentamisen selvitys aluekeskuksissa

Tampereen kaupunki on laatinut aluekeskusten korkean rakentamisen selvityksen. Työn tavoitteena on ollut tuottaa korkeasta rakentamisesta tietoa, jota voidaan hyödyntää suunnittelussa ja päätöksenteossa. Selvitys kohdistuu nykyisiin aluekeskuksiin, joilla on erityinen rooli kaupungin palveluverkossa.

EHYT-raportti

EHYT-hankkeessa etsitään mahdollisia yhdyskuntarakenteen eheyttämiskohteita Tampereen kantakaupungin alueella.

8.6.2011 valmistuneessa raportissa on tutkittu yhdyskuntarakenteen eheyttämisen edellytyksiä mm. väestökehityksen, asemakaavojen toteutuneisuuden, palveluiden saatavuuden, ympäristön arvojen sekä jalankulun ja joukkoliikenteen vyöhykkeiden näkökulmasta.

Työ sisältyy kaupunginhallituksen suunnittelujaoston vuonna 2008 hyväksymään yleiskaavoitusohjelmaan ja sen vireille tulosta on ilmoitettu vuoden 2009 kaavoitusohjelmassa. Työstä vastaa Kaupunkiympäristön kehittäminen ja sitä ovat valmistelemassa kiinteistötoimi, asuntotoimi ja rakennusvalvonta.

Asuinalueiden inventointi ja arvottaminen

Korttelikorttiraportit

Tampereen kaupunki aloitti syksyllä 2009 Tampereen keskustan ulkopuolelle sijoittuvien 1960- ja 1970-lukujen asuinalueiden inventointiin ja arvottamiseen tähtäävän selvityksen. Työ valmistui alkuvuonna 2010 ja saman vuoden syksyllä sille käynnistettiin kaksi jatkotyötä. Selvityskokonaisuus kattaa nyt (Hervantaa lukuun ottamatta) kaikki keskustan ulkopuolella sijaitsevat merkittävät kerrostalovaltaiset alueet 1940-luvulta 1980-luvun alkuun.

Sodanjälkeiset asuntoalueet ovat nousemassa vaalittavan rakennusperinnön piiriin ja alueiden peruskorjaustarve on ollut ajankohtainen pitkään. Näille nykymittapuun mukaan väljille alueille kohdistuu kasvavassa kaupungissa väistämättä tiivistämis- ja tehostamispaineita. Ilman riittävää analyysiä alueiden muutoksensietokyvystä on vaarana, että merkittäviäkin rakennuksia puretaan tai maankäyttöä tehostetaan niin, että alueiden ominaispiirteet hämärtyvät ja ajankuva katoaa. Tampereen sodanjälkeisen ajan kerrostalovaltaisten alueiden inventointi on ollut kiireellinen tehtävä, jotta näiden alueiden rakennusperintöä osataan vaalia ja täydennysrakentaminen suunnitella niihin sopivalla tavalla.

Selvityksissä on kuvattu tamperelaista sodanjälkeistä rakentamista kansallisessa viitekehyksessä sekä tarkasteltu lyhyesti eri vuosikymmenien rakentamistapaan johtaneita kehitystekijöitä. Inventoiduista asuinalueista on kirjattu tiivistetyssä muodossa alueen historia ja rakentuminen, maisema- ja aluerakenne, viheralueet sekä rakennuskannan ominaispiirteet. Näiden tulosten pohjalta kukin alue on arvotettu ottamalla huomioon alueellinen yhtenäisyys, paikallinen identiteetti, ympäristöarvot ja arkkitehtoniset arvot. Arvottamisessa on huomioitu alueiden väliset ja sisäiset arvohierarkiat.

Selvityksiä varten on jokaisesta alueesta laadittu Korttelikortit -raportti, johon on koottu tiedot asemakaavoituksen vaiheista eli alkuperäisestä asemakaavasta ja siihen tehdyistä muutoksista sekä rakennuskannasta kortteleittain.

1940 - 1960-luvut

Korttelikorttiraportit

1960- ja 1970-luvut

Korttelikorttiraportit

1960 - 1980-luvut

Tampereen elinympäristötutkimus

Tampereen kaupunki keräsi asukkailta tietoja elinympäristön laadusta ja kehittämiskohteista karttapohjaisella internetkyselyllä kevään 2011 ja alkuvuoden 2012 välisenä aikana. Asukkailla oli mahdollisuus antaa palautetta esimerkiksi kaupunkiympäristön viihtyisyydestä, lähipalveluista, liikenneolosuhteista ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksista.

Kysely toteutettiin yhdessä Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja TEKES:n rahoittaman Urbaani Arki tutkimushankkeen kanssa. Kyselyyn osallistui yli 3 000 vastaajaa. Tutkimuksella saatiin arvokasta lähtötietoa elinympäristön suunnittelun pohjaksi.

Yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917