Siirry sisältöön

Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava - Kartta 3

YLEISMÄÄRÄYKSET

YLEISMÄÄRÄYS:
Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa tulee ottaa huomioon ajantasaiset pohjavesiselvitykset ja -aluerajaukset sekä vedenottamoiden sijainti ja niiden suoja-alueet. Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskiä aiheuttavat toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle pohjavesialueesta tai suojattava niin, ettei pohjavesialueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan vaarannu. Pohjaveden muodostumisen turvaamiseksi puhtaat hulevedet on imeytettävä maaperään ja suosittava läpäiseviä pintoja.
Merkinnän kuvaus: Pohjavesialueiden rajausmuutokset tehdään ELY-keskuksessa, jolla on ajantasaisin tieto pohjavesialueiden tilanteesta. Pirkanmaan ELY-keskus toimii lausunnonantajana pohjavesialueille tai niiden läheisyyteen sijoittuvissa hankkeissa.

YLEISMÄÄRÄYS:
Vesihuollon toiminta-alueella ja mahdollisuuksien mukaan muuallakin rakennuspaikka tulee pääsääntöisesti liittää keskitettyyn vesihuoltoverkostoon. Vesihuollon toiminta-alueen ulkopuolella vesihuolto hoidetaan kiinteistökohtaisesti ja voimassa olevan talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetyn valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Arseeni- tai fluoridiriskialueilla on erityisesti otettava huomioon talousveden laatuvaatimukset.
Merkinnän kuvaus: Keskitetty vesihuolto on usein toimintavarmin vaihtoehto kiinteistön vesihuollon laadukkaaseen järjestämiseen. Kiinteistökohtainen vesihuolto edellyttää talousveden laatuvaatimusten varmistamista etenkin alueilla, joilla on arseeni- tai fluoridiriski.

YLEISMÄÄRÄYS:
Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa on selvitettävä hulevesien hallinta ja tarvittaessa varattava tila hulevesien käsittelylle. Asemakaava-alueilla on laadittava erillinen hulevesien hallintaa koskeva suunnitelma. Muualla hulevedet on pyrittävä imeyttämään kiinteistökohtaisesti. Alueella esiintyy luonnonsuojelullista arvoa ylläpitäviä lajeja, jotka edellyttävät tietynlaista veden laatua ja/tai kosteuden säilymistä. Näiden alueiden läheisyydessä hulevesien käsittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Merkinnän kuvaus: Tampereella on laadittu kantakaupungin hulevesiohjelma vuonna 2012, mutta vastaavaa selvitystä ei ole laadittu harvaan asutulle alueelle. Asemakaavoituksen ja muiden merkittävien hankkeiden yhteydessä on erityisesti selvitettävä hulevesien syntyminen ja hallinta sekä tarvittaessa varattava hulevesien käsittelyä varten tilaa, jonka tarkempaa suunnittelua ja toteuttamista edellytetään rakennusluvan yhteydessä.

YLEISMÄÄRÄYS:
Tarkemmassa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa tulee ottaa huomioon kartalla esitetyistä toiminnoista muulle ympäristön maankäytölle mahdollisesti aiheutuvat häiriöt tai rajoitteet. Ympäristöselvitysten ajantasaisuus on tarkistettava ja tarpeen mukaan laadittava suunnittelun tarvetta vastaavat selvitykset ja vaikutusten arviointi.
Merkinnän kuvaus: Ympäristöluvan mukaiset, mahdollisesti häiriötä aiheuttavat kohteet on esitetty kaavakartalla 3. Tällaisia ovat mm. maa-ainesten ottoalueet, jätteenpolttolaitos ja Kaanaan moottoriurheilukeskus. Maatilan talouskeskusten ja eläinsuojien läheisyydessä tulee varautua elinkeinotoiminnan harjoittamisesta aiheutuviin mahdollisiin häiriöihin (mm. melu- ja hajuhaitat).

YLEISMÄÄRÄYS:
Seututien läheisyydessä tulee tarkemmassa maankäytön suunnittelussa ottaa huomioon liikenteestä aiheutuva melu ja tärinä. Alueella on myös melua aiheuttavaa ympäristöluvan mukaista toimintaa. Asemakaava-alueilla, jotka sijoittuvat melualueen läheisyyteen, on laadittava erillinen meluselvitys. Muualla melulle herkät toiminnot tulee sijoittaa siten, että asetuksen mukaiset melun ohjearvot alittuvat.
Merkinnän kuvaus: Tampereen kaupungin meluselvityksen 2017 mukaan seututien 338 melutaso (55 dbA) ylittyy enimmillään noin 100 metrin etäisyydellä tien keskilinjasta. Melua aiheuttavat toiminnot on huomioitava niiden lähialueiden maankäytössä.

Pohjavesialue

Pohjavesialueen karttamerkintä, mustalla katkoviivalla rajattu alue, jonka reunalla pisteitä ja alueen täyttö mustilla vinoviivoilla ja valkoisella värillä, keskellä aluetta pv-koodi

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava niin, etteivät ne heikennä pohjaveden laatua tai vähennä pohjaveden antoisuutta. Alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, joista voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa. Pohjaveden muodostumisen turvaamiseksi puhtaat hulevedet on imeytettävä maaperään ja suosittava läpäiseviä pintoja.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Kreetansuon, Aunionkankaan, Rääkkykankaan ja Jakamasuon pohjavesialueet, jotka pohjautuvat ELY-keskuksen määrittämiin rajauksiin. Pohjaveden pilaamiskielto on asetettu ympäristönsuojelulaissa (17§, 27.6.2014/527). Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttavan toiminnan arviointi tehdään hankekohtaisesti yhteistyössä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. Pohjaveden muodostumisen turvaamiseksi edellytetään puhtaiden vesien, kuten kattovesien, imeyttämistä maaperään.

Vesihuollon toiminta-alue, talousvesi ja viemäröinti

Vesihuollon toiminta-alueen, talousvesi ja viemäröinti karttamerkintä, tumman sinisellä värillä täytetty alue

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Tampereen Veden toiminta-alueet Kämmenniemessä ja Polsossa sekä Nurmin vesihuolto-osuuskunnan alue Nurmi-Sorila-Hirviniemi -alueella. Näillä alueilla on keskitetty vesijohto- ja viemäriverkosto. Toiminta-alueilla ja niiden läheisyydessä kiinteistön vesihuoltoa suunniteltaessa tulee olla yhteydessä em. tahoihin.

Vesihuollon toiminta-alue, talousvesi

Vesihuollon toiminta-alueen, talousvesi, karttamerkintä, vaalean harmaan sinisellä täytetty alue

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Sisaruspohjan alueen vesiosuuskunnan ja Velaatan vesiyhtymän toiminta-alueet, joilla on keskitetty vesijohtoverkosto. Toiminta-alueilla ja niiden läheisyydessä kiinteistön vesihuoltoa suunniteltaessa tulee olla yhteydessä em. tahoihin.


Vedenottamo

Vedenottamon karttamerkintä, musta reunuksinen valkoisella täytetty ympyrä, jonka keskellä E-vo -koodi

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Kämmenniemen, Vattulan, Vattula 2:n, Polson sekä Velaatan vedenottamot. Vedenottamoiden läheisyydessä olevissa hankkeissa on huomioitava vedenottamon toimintavarmuus.


Vedenkäsittelylaitos

Vedenkäsittelylaitoksen karttamerkintä, musta reunuksinen valkoisella täytetty ympyrä, jonka keskellä E-vk -koodi

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Tampereen Veden vedenpuhdistuslaitokset ja jätevedenpuhdistamot Kämmenniemessä ja Polsossa. Laitokset voivat aiheuttaa toimintaluvan mukaista haittaa lähiympäristössä.


Uusi ohjeellinen vesihuoltolinja

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu suunniteltu Kämmenniemen ja kantakaupungin vesihuoltoverkostoja yhdistävä runkolinja. Linjaus perustuu Kämmenniemen ja kantakaupungin verkostojen yhdistäminen, yleissuunnitelman päivitys -raporttiin 2018. Kyseessä on vesijohto- ja viemäriverkoston runkolinja, johon ei voida tehdä suoria kiinteistökohtaisia liittymiä. Yleissuunnitelman päivityksessä on kuitenkin huomioitu runkolinjan läheisyyteen sijoittuva vakituinen ja loma-asutus. Linjan toteuttamisesta ei ole tehty päätöstä. Toteuttamisaikatauluun vaikuttavia tekijöitä ovat mm. Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon ja purkuputken käyttöikä sekä nykyisen vesihuoltoverkoston saneerauksen toteutuminen kantakaupungissa.

110-400 kV sähkölinja

110-400 kV sähkölinjan karttamerkintä, musta viiva, jonka varrella toistuvasti mustareunuksisia valkoisella täytettyjä renkaita ja joiden keskellä z-koodi

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat sähkönsiirron johtoalueet. 400 kV linja Alajärvi-Kangasala ja 110 kV linja Kangasala-Mänttä ovat Fingrid Oyj:n hallinnoimia ja 110 kV Värmälästä itään on Tampereen Sähköverkko Oy:n hallinnoima. Johtoalueille ei saa sijoittaa toimintaa, joka vaikeuttaa johdon käyttöä, kunnossapitoa tai uusimista. Kaikista johtoalueelle suunniteltavista toimenpiteistä on pyydettävä johdon omistajan lupa.

Uusi ohjeellinen 110-400 kV sähkölinja

Uuden ohjeellisen 110-400 kV sähkölinjan karttamerkintä, punainen katkoviiva, jonka varrella toistuvasti punareunuksisia valkoisella täytettyjä renkaita ja joiden keskellä z-koodi

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukaiset voimalinjan yhteystarpeet Nurmista Alasjärven, Naistenlahden ja Teiskon suuntaan, Ukaaseen sekä Tampereen Sähköverkko Oy:n esittämä uusi yhteystarve Teiskon ja Ukaan uuden sähköasemien välillä. Esitetyt yhteystarpeet ovat linjaukseltaan ohjeellisia ja niiden sijainti voi muuttua, mikäli alueelle sijoittuu uusia voimajohtoa tarvitsevia hankkeita.

Sähköasema

Sähköaseman karttamerkintä, mustareunuksinen valkoisella täytetty ympyrä, jonka keskellä E-sä -koodi

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat Nurmin, Valkeajärven, Hirvihaaran ja Teiskon (Värmälä) sähköasemat.Uusi sähköasema

Uuden sähköaseman karttamerkintä, punareunuksinen valkoisella täytetty ympyrä, jonka keskellä E-sä -koodi

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukainen uusi sähköasema Ukaassa. Merkinnän sijainti on ohjeellinen.


Jätteenpolttolaitos

Jätteenpolttolaitoksen karttamerkintä, musta reunuksinen valkoisella täytetty ympyrä, jonka keskellä jp-koodi

Toiminta alueella perustuu voimassa olevaan ympäristölupaan. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat ympäristöluvan mukaiset ympäristöhäiriöt on huomioitava alueen ja sen lähiympäristön maankäyttöä suunniteltaessa.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Tammervoiman hyötyvoimalaitos Tarastenjärvellä.

Arseeniriskialue

Arseeniriskialueen karttamerkintä, violetilla reunuksella ja osittain läpinäkyvällä täytöllä rajattu alue

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu vakavan, merkittävän ja mahdollisen arseeniriskin alueet, joita on laajempana alueena Kämmenniemi-Viitapohja -linjan eteläpuolella sekä yksittäisinä alueina Aitolahdella ja Palonkylässä. Arseeniriskialueella on varmistettava, että talousveden laatuvaatimukset täyttyvät.

Fluoridiriskialue

Fluoridiriskialueen karttamerkintä, ruskea reunuksinen ja ruskeilla vinoviiloilla sekä valkoisella täytöllä rajattu alue

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu merkittävän ja todetun fluoridiriskin alueet, joita on Paarlahden pohjoispuolella sekä Värmälän-Kintulammen alueella. Fluoridiriskialueella on varmistettava, että talousveden laatuvaatimukset täyttyvät.

Puhdistettava/kunnostettava alue

Puhdistettavan/kunnostettavan alueen karttamerkintä, pistemäinen kohde, joka on esitetty mustareunaisella valkoisella täytetyllä ympyrällä ja jonka kesellä saa-koodi

Alueen pilaantuneisuus tulee selvittää ja kunnostaa käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Tarastenjärven ja Teiskon kaatopaikat. Alueen maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja kunnostettava alue sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla. Molemmilla alueilla on edelleen jätteenkäsittelytoimintaa.

Selvitysalue maan vastaanottoa ja -kierrätystä varten

Selvitysalueen maan vastaanottoa ja -kierrätystä varten karttamerkintä, punaisella reunuksella ja valkoisella värillä täytetty ympyrä, jonka keskellä E-mv-koodi

Toiminnan käynnistäminen edellyttää ympäristölupaa.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu Tampereen kaupungin maanvastaanottoselvityksen 2013 perusteella valitut mahdolliset maanvastaanottoalueet Härmälänsuo Hurmajärven eteläpuolella ja Isohaavanpolku (Koivuporras) Kaitavedentien itäpuolella Värmälässä. Merkintä on ohjeellinen. Toiminnan käynnistäminen edellyttää lisäselvityksiä ja ympäristölupaa.

Puuterminaali

Puuterminaaliin karttamerkintä, mustareunuksinen valkoisella täytetty ympyrä, jonka keskellä pt-koodi

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukaiset puuterminaalit seututien 338 varressa Eerolansuorantien ja Kuorannantien liittymien läheisyydessä. Alueen käytössä on erityisesti huomioitava liikennejärjestelyjen toimivuus.

Ympäristöluvan mukainen kohde

Ympäristöluvan mukaisen kohteen karttamerkintä, mustareunuksinen valkoisella täytetty ympyrä, jonka keskellä ymp-koodi

Toiminta alueella perustuu voimassa olevaan ympäristölupaan. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat ympäristöluvan mukaiset ympäristöhäiriöt on huomioitava alueen ja sen lähiympäristön maankäyttöä suunniteltaessa. Toiminnan loputtua alueen jälkikäyttö tulee sovittaa ympäröivien alueiden maankäyttöön soveltuvaksi.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu 20 kohdetta, joilla on ympäristöluvan mukaista toimintaa (tilanne alkuvuosi 2019). Tällaisia ovat mm. kiviaineksen ottoalueet, murskausasemat, eläinsuojat, jäteasemat sekä moottoriurheilu- ja ampumatoiminnot. Kohteiden läheisyydessä tulee huomioida toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat häiriöt (esim. melu- ja hajuhaitat). Ympäristölupa myönnetään usein määräaikaisena. Yleiskaavamerkinta ei takaa uuden ympäristöluvan myöntämistä, vaan lupaehdot tarkistetaan ympäristölupahakemuksen yhteydessä. Luettelo ympäristöluvan mukaisista kohteista (pdf)

Maa-ainesten ottoalue

Maa-ainesten ottoalueen karttamerkintä, vaalean punainen ympyrä

Alueen maa-ainesten otolla tulee olla asianmukainen ympäristönsuojeluviranomaisen edellyttämä lupa. Alueen rajaus tarkentuu lupahakemuksen yhteydessä. Toiminnan loputtua alueen jälkikäyttö tulee sovittaa ympäröivien alueiden maankäyttöön soveltuvaksi.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu alkuvuonna 2019 toimineet maa-ainesten ottoalueet sekä tiedossa olleet tulevat uudet alueet (yhteensä 8 kpl), joilla ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa. Ottoalueen läheisyydessä tulee huomioida luvanmukainen suojaetäisyys asuinrakennuksiin ja muihin melulle herkkiin toimintoihin. Jatkossa uusia alueita voidaan luvittaa myös esimerkiksi kiviainesvara-alueille. Pienempiä kotitarveottoon käytettyjä alueita ei ole osoitettu kaavassa.

Kiviainesvara-alue

Kiviainesvara-alueen karttamerkintä, mustalla katkoviivalla rajattu alue, jonka reunassa toistuva kivi-koodi

Alue on kiviaineshuollon kannalta merkittävä alue, joka voi olla tulevaisuuden maa-ainesten ottoalue. Alueen rajaus tarkentuu kiviaineksen ottamista suunniteltaessa. Suunnitelman tulee perustua riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin ja siitä on tiedotettava laajemmin kuin rajanaapureiden kuulemisella. Toiminnan loputtua alueen jälkikäyttö tulee sovittaa ympäröivien alueiden maankäyttöön soveltuvaksi. Alue tulee huomioida lähiympäristön asuinrakentamisen sijaintia suunniteltaessa.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu maakuntakaavan mukaiset kiviaineshuollon kannalta tärkeät alueet. Merkinnät perustuvat Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) -hankkeissa vuosina 1996-2001 ja 2012-2015 tehtyihin kalliokiviainesalueita sekä hiekka- ja sora-alueita koskeviin tutkimuksiin. Kiviainesten oton tulee perustua asianmukaisiin suunnitelmiin ja lupiin kotitarveottoa lukuun ottamatta. Kaikkia kaavassa osoitettuja alueita ei ole tarkoitus toteuttaa, maakuntakaavassa alueita on osoitettu kaksinkertainen määrä seudullisiin kiviainestarpeisiin nähden. Kiviainesten ottoa ei voida toteuttaa ilman maanomistajan suostumusta. Suositeltavaa on, että alueelle ei sijoiteta uusia asuinrakennuksia tai muuta kiviainestoimintaa estävää maankäyttöä ellei aluetta ole tarkemmissa selvityksissä todettu kiviainesten ottoon soveltumattomaksi. Mahdollinen kiviainesten otto saattaa aiheuttaa melua myös varsinaisen ottoalueen ulkopuolelle. Luettelo kiviainesvara-alueista (pdf)

Suojavyöhyke

Suojavyöhykkeen karttamerkintä, musta lyhyistä ja pitkistä pätkistä muodostettu katkoviiva aluetta rajaamassa ja viivalla toistuvasti teksti sv-2

Alue on maakuntakaavan mukaisen tuulivoima-alueen suojavyöhyke. Asemakaava-alueen ulkopuolelle ei saa sijoittaa uudisrakentamista nykyisiin asuinrakennuksiin liittyviä talous- ja huoltorakennuksia lukuun ottamatta.

Merkinnän kuvaus: Merkinnällä on osoitettu suojavyöhyke maakuntakaavassa esitetylle Tarastenjärvi-Loukkaankorvensuon tuulivoima-alueelle. Varsinainen tuulivoima-alue sijoittuu Kangasalan puolelle eikä sen toteuttaminen alueen nykyisen asemakaavan (hyväksytty 2017) perusteella ole mahdollista. Toteutuessaan tuulivoima-alueella pitää olla suojavyöhyke, jolla ei saa sijaita mm. asuinrakennuksia. Kaavassa esitetty suojavyöhyke on 500 metrin puskuri maakuntakaavan tuulivoima-alueesta.

YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA

Yleiskaava-alueen rajan karttamerkintä, musta katkoviiva, jossa pitkää viivaa seuraa kolme pienempää viivaa