Siirry sisältöön

Asiakasmaksut

Ilmoittamisaika kesäajan maksuttomille jaksoille on 14. − 29.4.2020. Ilmoittautumislinkki avautuu 14.4.2019. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Päivähoidon asiakasmaksujen puhelinaika on ma-to 9.00-11.00

Asiakasmaksut
sähköposti [email protected]
puhelin 040 180 8476 (ma–to 9.00-11.00)

Tiedote tulotietojen sähköisestä ilmoittamisesta

Varhaiskasvatuksen asiakkaat voivat nyt ilmoittaa tulotietonsa sähköisesti Varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta. Samalla kertaa on mahdollista ladata neljä tulotositetta kummaltakin vanhemmalta eli yhteensä kahdeksan tuloliitettä. Web-asioinnissa ladatut liitteet voivat olla pdf-muodossa tai kuvatiedostona.

Asiakastietojen tulee olla ajan tasalla tietojärjestelmässä, jotta tulotositteiden lähettäminen onnistuu. Jos perhetiedoissa on tapahtunut muutoksia, tulee muutoksista ilmoittaa asiakasmaksuihin. Asiakasmaksujen yhteystiedot ovat tämän sivun yläreunassa.

Huom! Mikäli perheen tulot muuttuvat, tulee muutoksista aina ilmoittaa varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta tai olemalla yhteydessä varhaiskasvatuksen asiakasmaksut-tiimiin.


Maksuperusteet

Kunnallisen päivähoidon asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin. Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. Myös maksettu tai saatu elatusapu tai -tuki otetaan huomioon.

Uusien asiakkaiden tulee aina toimittaa perheen tulotositteet maksun määräämiseksi tai antaa suostumus korkeimpaan asiakasmaksuun kuukauden kuluessa päivähoidon aloittamisesta. Mikäli tulotietoja ei toimiteta asiakasmaksuihin määräaikaan mennessä, voidaan periä korkein asiakasmaksu (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 5).

Asiakasmaksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Lomaraha (5%) lisätään bruttopalkkaan. Perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Mikäli perhe suostuu korkeimpaan päivähoitomaksuun, ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Suostumuksen voi antaa Lisätietoa-kohdassa olevalla sähköisellä lomakkeella. Suostumus on voimassa toistaiseksi.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa tai perhekoossa asiakasmaksuihin. Asiakasmaksulomakkeet löytyvät otsikon Lisätietoa ja lomakkeet alta.

Tulojen muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, kun tieto muutoksesta on saapunut päivähoidon asiakaspalveluyksikköön. Mikäli tulotiedot muuttuvat kesken kalenterikuukauden, ne tulevat voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa enintään vuosi taaksepäin. Päivähoitomaksu muutetaan asiakkaan haitaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 12 § mukaisesti enintään vuoden ajalta takautuvasti silloin, kun asiakas ei ole ilmoittanut kaupungille kirjallisesti maksuun korottavasi vaikuttavista muutoksista olosuhteissaan kuukauden kuluessa muutoksesta.


Päivähoitomaksun tulorajat

Perheen koko
Korkeimman 289,00 euron maksun tuloraja 1.8.2018 alkaen
2 4802,93
3 5413,93
4 5780,93
5 6147,93
6 6513,93
Perheen koko
Päivähoitomaksun tuloraja 1.8.2018 alkaen
Korkein maksu %
2
2102 10,70
3
271310,70
4
3080 10,70
5
3447 10,70
6 3813 10,70

Näin lasket itse suuntaa-antavan nuorimman lapsen kokopäivähoidon päivähoitomaksun: (Perheen bruttotulot- tuloraja) x maksuprosentti = päivähoitomaksu (korkein maksu 289 euroa).

Kunta määrää enimmäismaksun, jos perhe ei ilmoita tulojaan kuukauden kuluessa päivähoidon alkamisesta.

Maksu voi kokopäivähoidossa olla enintään 289 euroa kuukaudessa lasta kohti. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään (0,5 pyöristetään ylöspäin).

Sisaralennus: Nuorimmasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta määrätään korkeimman maksuprosentin mukaan määräytyvä maksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta maksu on ollut 1.1.2018 alkaen 50 % ensimmäisen (nuorimman) lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksut ovat edelleen 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Osapäivähoidon maksu on 60% kokopäivähoidon maksusta, enintään 174,00 euroa kuukaudessa.

Huom! Päivähoito laskutetaan jälkikäteen. Eräpäivä on laskutuskuukautta seuraavan kuukauden lopussa, esimerkiksi toukokuun päivähoitomaksu erääntyy kesäkuun lopussa.

Päivähoitolaskun saa myös e-laskuna. Voitte tehdä e-laskusopimuksen verkkopankissanne, kun olette saaneet ensimmäisen päivähoitolaskunne.

Lisätietoa alempana otsikon Lisätietoa alla olevista linkeistä ja asiakasmaksut-tiimiltä.


Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Kun lapsen hoidon järjestää kunnan hyväksymä päivähoitopalvelun tuottaja (yksityinen päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti, perhepäivähoitaja tai perheen kotiinsa palkkaama hoitaja), voi perhe hakea Kelalta yksityisen hoidon tukea (WH1-lomake).

Yksityisen hoidon tuki koostuu hoitorahasta, kuntalisästä ja mahdollisesta tulosidonnaisesta hoitolisästä. Kela maksaa tuen suoraan palvelun tuottajalle. Perheen maksettavaksi jää palvelun tuottajan määrittelemän päivähoitomaksun ja yksityisen hoidon tuen erotus.

Hoitorahan ja kuntalisän määrää riippuu lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuudesta. Jokaisella lapsella on oikeus saada enintään 20 h/vko varhaiskasvatusta.

Huoltajien tulee hakea oikeutta laajempaan varhaiskasvatukseen (yli 20h/vko) mikäli toinen tai molemmat huoltajista ovat kotona.

Alla olevalla sähköisellä lomakkeella voi hakea oikeutta laajempaan varhaiskasvatukseen:

Ulkoinen linkkiOikeus laajempaan varhaiskasvatukseen, yksityinen päivähoito

Hakemuksen/pyynnön voi tehdä myös paperilla. Siinä tulee olla lapsen nimi, syntymäaika, hoitopaikka, hoitoaika ja huoltajan tiedot osoitteineen. Hakemus palautetaan Kasvatus- ja opetuspalveluiden asiakaspalveluun.

Kasvatus- ja opetuspalvelut asiakaspalvelu
sähköposti [email protected]

Toimisto avoinna ma-pe klo 9.00–16.00

33101 Tampere


Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää asiakasmaksuihin liittyen, voit ottaa yhteyttä valmistelijoiden yhteiseen puhelinnumeroon 040 180 8476 tai sähköpostitse asiakasmaksut.paivahoito(at)tampere.fi.

Jos haluat lisätietoa saamastasi päätöksestä, voit ottaa yhteyttä suoraan päätöksen tehneeseen valmistelijaan. Hänen suoran puhelinnumeronsa löydät päätöksestä. Sähköpostiyhteydenotot voi osoittaa valmistelijoiden yhteiseen sähköpostiin asiakasmaksut.paivahoito(at)tampere.fi

Puhelinaika ma-to klo 9.00–11.00.

Lisätietoa ja lomakkeet


Usein kysytyt kysymykset

Päivähoito

Kerhomaksut ja maksuvapautukset