Siirry sisältöön

Asiakasmaksut

Lapset ja opettaja istuvat piirissä päiväkodin tiloissa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksut
sähköposti [email protected]
puhelin 040 180 8476, ma–to klo 9.00-11.00

Tärkeimmät asiat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2022 alkaen. Kaikille perheille määritellään uudet asiakasmaksut.

Tulotietojen ilmoittaminen

Tulotiedot ilmoitetaan eVaka Tampere -järjestelmän verkkopalvelussa.

Uusien asiakkaiden tulee toimittaa perheen tulotositteet maksun määräämiseksi tai antaa suostumus korkeimpaan asiakasmaksuun kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Mikäli tulotietoja ei toimiteta asiakasmaksuihin määräaikaan mennessä, voidaan periä korkein asiakasmaksu (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 5).

Mikäli teillä ei ole mahdollista ilmoittaa tulotietojanne järjestelmän kautta, voitte täyttää pdf-lomakkeen ja lähettää se asiakasmaksuihin.


Muutoksista ilmoittaminen

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa, perhekoossa tai palvelussa.

Huom! Jos haluat muuttaa varhaiskasvatuspalveluasi (sopimuspäiviä, hoitoaikaa tmv.) ota yhteys päiväkodin johtajaan.

PLEASE NOTE! If you need to change your daycare service (different hours, days per month etc.), contact your daycare centre before filling this form!

Mikäli maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa enintään vuosi taaksepäin. Päivähoitomaksu muutetaan asiakkaan haitaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 12 § mukaisesti enintään vuoden ajalta takautuvasti silloin, kun asiakas ei ole ilmoittanut kaupungille kirjallisesti maksuun korottavasi vaikuttavista muutoksista olosuhteissaan kuukauden kuluessa muutoksesta.

Mikäli teillä ei ole mahdollista ilmoittaa tulotietojanne järjestelmän kautta, voitte täyttää pdf-lomakkeen ja lähettää se asiakasmaksuihin.

Maksuperusteet

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)). Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan.

Asiakasmaksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Lomaraha (5%) lisätään bruttopalkkaan. Myös maksettu tai saatu elatusapu tai -tuki otetaan huomioon.

Perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

Mikäli perhe suostuu korkeimpaan päivähoitomaksuun, ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Suostumuksen voi antaa Varhaiskasvatuksen verkkoasioinnissa. Suostumus on voimassa toistaiseksi.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat

Enimmäismaksut


Maksu euroina 31.7.2022 saakka
Enimmäismaksu 288
Toisen lapsen enimmäismaksu 115
Pienin perittävä lapsikohtainen maksu 27

Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen (1115/2019) mukainen perheen koko, tuloraja ja maksuprosentti.

Tulorajat 31.7.2022 saakka

Perheen koko Tuloraja €/kk - maksu 0 € Maksu alkaen 27 €, tulot vähintään (alle 27e maksua ei peritä) Maksu 288 €, jos tulot enemmän kuin
2 2 798 3 050 5 485
3 3 610 3 8626 297
4 4 099
4 351 6 786
5 4 588 4 8407 275
6 5 075 5 327 7 762

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. (17.12.2020/1052)

Tiedotteet tulorajamuutoksista

Varhaiskasvatuksen tulorajat 1.8.2021 alkaen (suomi) (pdf)

Varhaiskasvatuksen tulorajat 1.8.2021 alkaen (ruotsi) (pdf)

Varhaiskasvatuksen tulorajat 1.8.2021 alkaen (englanti) (pdf)

Varhaiskasvatuksen tulorajat 1.8.2021 alkaen (venäjä) (pdf)

Varhaiskasvatuksen tulorajat 1.8.2021 alkaen (arabia) (pdf)

Varhaiskasvatuksen tulorajat 1.8.2021 alkaen (somali) (pdf)

Asiakasmaksuun vaikuttavat asiat

Sisarusalennus 31.7.2022 saakka

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 115 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Palveluntarpeen vaikutus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun

Palveluntarve Osuus jokapäiväisen kokopäivähoidon maksusta
kokopäivähoito joka päivä 100 %
kokopäivähoito 15 pv/kk 75 %
kokopäivähoito 10 pv/kk 50 %
hoitoaika 20 t/vk 50 %
osapäivähoito enintään 5 t/pv 60 %
osapäivähoito enintään 5 t/pv 15 pv/kk 45 %
osapäivähoito enintään 5 t/pv 10 pv/kk 30 %
esiopetus + täydentävä varhaiskasvatus enintään 5h/pv 60%
esiopetus + täydentävä varhaiskasvatus yli 5h/pv 80%

Sopimuspäivät

Kuukausittaisten hoitopäivien (sopimuspäivien) lukumääräksi voidaan sopia 10 tai 15 päivää. Sopimus tehdään päiväkodissa vähintään viiden (5) kuukauden ajaksi. Kokopäivähoidon kuukausimaksusta 10 päivää on 50 % ja 15 päivää on 75 %. Varhaiskasvatuksesta peritään sopimuksen mukainen maksu, vaikka todellinen käyttö on vähäisempää kuin hoitopäiviä on varattu. Jos hoitopäiviä käytetään sovittua enemmän, maksu peritään todellisten hoitopäivien mukaisesti. Sopimuspäivät tulevat voimaan aina kalenterikuukauden alusta. Sopimus tehdään päiväkodin johtajan kanssa ja muutoksesta ilmoitetaan muutoslomakkeella asiakasmaksuihin.

Poissaolot

Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä. Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu. Jos perheellä on sopimuspäivät, lasketaan poissaolot varatuista hoitopäivistä.

Asiakasmaksulaskuri

Asiakasmaksulaskuri antaa arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Huomaa, että arvio perustuu asiakkaan syöttämiin tietoihin ja on suuntaa antava. Asiakasmaksulaskurin ohje (laskurilomakkeen otsikon vieressä) auttaa laskurin käytössä.

Maksu voi kokopäivähoidossa olla enintään 288 euroa kuukaudessa lasta kohti. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään (0,5 pyöristetään ylöspäin).

Kunta määrää enimmäismaksun, jos perhe ei ilmoita tulojaan kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta. (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 5).


Näin lasket itse suuntaa-antavan nuorimman lapsen kokopäivähoidon varhaiskasvatusmaksun:
(Perheen bruttotulot - tuloraja) x maksuprosentti = varhaiskasvatusmaksu (korkein maksu 288 euroa).

Varhaiskasvatuspalvelun irtisanominen

Varhaiskasvatuksessa ei ole irtisanoutumisaikaa. Irtisanoutua voi aikaisintaan sinä päivänä kun irtisanoutuminen on vastaanotettu varhaiskasvatuspaikassa.

Mikäli perheelle tulee hoidontarve irtisanomisen jälkeen, on uusi hakemus varhaiskasvatukseen jätettävä neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamispäivää. Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen ajankohtaa voi ennakoida, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava mahdollisimman pian – kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Palvelu irtisanotaan varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta.

Mikäli verkkoasiointi ei onnistu, voitte käyttää alla olevia lomakkeita. Lomakkeet palautetaan hoitopaikkaan.

Asiakasmaksun maksuvapautus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. Kun asiakasmaksu on määritelty, huoltajan on mahdollista anoa tästä maksuvapautusta.

Oikeus asiakasmaksun maksuvapautukseen voi syntyä, jos tulojen mukaan perittävä asiakasmaksu aiheuttaa asiakkaalle toimeentulotuen tarpeen, tai lapsella on siihen oikeus erityishuolto-ohjelman nojalla. Päätöksiin sovelletaan ehkäisevän toimeentulotuen perusteita ja niihin liittyviä sovellutusohjeita.

Asiakasmaksun maksuvapautusta ei pääsääntöisesti myönnetä taannehtivasti, vaan sen voi saada korkeintaan sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on saapunut Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksuihin.

Hakemuksen voi tehdä alla olevilla lomakkeilla.


Laskutus

Varhaiskasvatus laskutetaan jälkikäteen. Eräpäivä on laskutuskuukautta seuraavan kuukauden lopussa. Esimerkiksi toukokuun asiakasmaksu erääntyy kesäkuun lopussa. Laskun saa myös e-laskuna. Voitte tehdä e-laskusopimuksen verkkopankissanne, kun olette saaneet ensimmäisen laskunne.

Kesäajan maksuttomat 2022

Haku kesäajan maksuttomille jaksoille huhtikuussa.

Tilapäinen hoito

Tilapäisestä varhaiskasvatuspaikasta peritään 20 euroa / päivä / lapsi. Tilapäisiä hoitopäiviä voi olla enintään viisi (5) kalenterikuukaudessa. Tilapäistä hoitopaikkaa voi tiedustella suoraan päiväkodin johtajalta. Tilapäinen hoito ei vaikuta Kelan maksamiin perhe-etuuksiin.


Asiakasmaksujen yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää asiakasmaksuihin liittyen, voit ottaa yhteyttä valmistelijoiden yhteiseen puhelinnumeroon 040 180 8476 tai sähköpostitse asiakasmaksut.varhaiskasvatus(at)tampere.fi.

Jos haluat lisätietoa saamastasi päätöksestä, voit ottaa yhteyttä suoraan päätöksen tehneeseen valmistelijaan. Hänen suoran puhelinnumeronsa löydät päätöksestä. Sähköpostiyhteydenotot voi osoittaa valmistelijoiden yhteiseen sähköpostiin asiakasmaksut.varhaiskasvatus(at)tampere.fi

Puhelinaika ma-to klo 9.00–11.00.


Lisätietoa

Varhaiskasvatus

Kerhomaksut ja maksuvapautukset