Siirry sisältöön

Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Päivähoidon asiakasmaksut
sähköposti [email protected]
puhelin 040 180 8476, ma–to klo 9.00-11.00

Tärkeimmät asiat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Tulotietojen ilmoittaminen

Uusien asiakkaiden tulee täyttää asiakasmaksulomake ja toimittaa perheen tulotositteet maksun määräämiseksi tai antaa suostumus korkeimpaan asiakasmaksuun kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Mikäli tulotietoja ei toimiteta asiakasmaksuihin määräaikaan mennessä, voidaan periä korkein asiakasmaksu (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 5).


Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta käyttää verkkoasiointia tai ruudulla täytettävää lomaketta, voitte käyttää seuraavia pdf -lomakkeita.

Yrittäjän tuloselvitys

Yrittäjien on täytettävä asiakasmaksulomakkeen lisäksi lomake, jolla he ilmoittavat tulotietonsa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämistä varten. Lomaketta ei tarvitse täyttää, mikäli antaa suostumuksen korkeimpaan asiakasmaksuun.


Muutoksista ilmoittaminen

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa, perhekoossa tai palvelussa. Muutos ilmoitetaan asiakasmaksuihin alta löytyvillä lomakkeilla.

Perheen tulojen muutoksesta ilmoitetaan ensisijaisesti Varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta.

Poikkeuksena, muutos palveluntarpeessa ja perhekoossa ilmoitetaan alla olevilla lomakkeilla.

HUOM! Jos haluat muuttaa varhaiskasvatuspalveluasi (sopimuspäivät, hoitoaika tmv.), asiasta tulee sopia päiväkodin johtajan kanssa ennen lomakkeen täyttämistä!

PLEASE NOTE! If you need to change your daycare service (different hours, days per month etc.), contact your daycare centre before filling this form!

Tulojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin. Mikäli tulotiedot muuttuvat kesken kalenterikuukauden, ne tulevat voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Mikäli maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa enintään vuosi taaksepäin. Päivähoitomaksu muutetaan asiakkaan haitaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 12 § mukaisesti enintään vuoden ajalta takautuvasti silloin, kun asiakas ei ole ilmoittanut kaupungille kirjallisesti maksuun korottavasi vaikuttavista muutoksista olosuhteissaan kuukauden kuluessa muutoksesta.

Maksuperusteet

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)). Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan.

Asiakasmaksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Lomaraha (5%) lisätään bruttopalkkaan. Myös maksettu tai saatu elatusapu tai -tuki otetaan huomioon.

Perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Mikäli perhe suostuu korkeimpaan päivähoitomaksuun, ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Suostumuksen voi antaa Varhaiskasvatuksen verkkoasioinnissa. Suostumus on voimassa toistaiseksi.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat

Enimmäismaksut


Nykyinen maksu euroina 1.8.2018 alkaenUusi maksu euroina 1.8.2020 alkaen


Enimmäismaksu 289
288
Toisen lapsen enimmäismaksu
145
144
Pienin perittävä lapsikohtainen maksu
27 27

Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen (1115/2019) mukainen perheen koko, tuloraja ja maksuprosentti.

Tulorajat 1.8.2020 alkaen


Perheen koko Euroa kuukaudessa Maksuprosentti Korkeimman 288,00 euron maksun tuloraja 1.8.2020 alkaen
2 2136 10,70 4827,59
3 2756 10,70 5447,59
4 3129 10,70 5820,59
5 3502 10,70 6193,59
6 3874 10,70 6565,59

Asiakasmaksuun vaikuttavat asiat

Sisarusalennus

Nuorimmasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta määrätään korkeimman maksuprosentin mukaan määräytyvä maksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta maksu on 50 % ensimmäisen (nuorimman) lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksut ovat edelleen 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Palveluntarpeen vaikutus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun

Palveluntarve Osuus jokapäiväisen kokopäivähoidon maksusta
kokopäivähoito joka päivä 100 %
kokopäivähoito 15 pv/kk 75 %
kokopäivähoito 10 pv/kk 50 %
hoitoaika 20 t/vk 50 %
osapäivähoito enintään 5 t/pv 60 %
osapäivähoito enintään 5 t/pv 15 pv/kk 45 %
osapäivähoito enintään 5 t/pv 10 pv/kk 30 %

Sopimuspäivät

Kuukausittaisten hoitopäivien (sopimuspäivien) lukumääräksi voidaan sopia 10 tai 15 päivää. Sopimus tehdään päiväkodissa vähintään viiden (5) kuukauden ajaksi. Kokopäivähoidon kuukausimaksusta 10 päivää on 50 % ja 15 päivää on 75 %. Varhaiskasvatuksesta peritään sopimuksen mukainen maksu, vaikka todellinen käyttö on vähäisempää kuin hoitopäiviä on varattu. Jos hoitopäiviä käytetään sovittua enemmän, maksu peritään todellisten hoitopäivien mukaisesti. Sopimuspäivät tulevat voimaan aina kalenterikuukauden alusta. Sopimus tehdään päiväkodin johtajan kanssa ja muutoksesta ilmoitetaan muutoslomakkeella asiakasmaksuihin.

Poissaolot

Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään 11 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairautensa johdosta poissa koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä. Jos lapsi on poissa muusta syystä koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu. Jos perheellä on sopimuspäivät, lasketaan poissaolot varatuista hoitopäivistä.

Asiakasmaksulaskuri

Asiakasmaksulaskuri antaa arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Huomaa, että arvio perustuu asiakkaan syöttämiin tietoihin ja on suuntaa antava. Asiakasmaksulaskurin ohje (laskurilomakkeen otsikon vieressä) auttaa laskurin käytössä.

Maksu voi kokopäivähoidossa olla enintään 288 euroa kuukaudessa lasta kohti. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään (0,5 pyöristetään ylöspäin).

Kunta määrää enimmäismaksun, jos perhe ei ilmoita tulojaan kuukauden kuluessa päivähoidon alkamisesta. (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 5).


Näin lasket itse suuntaa-antavan nuorimman lapsen kokopäivähoidon päivähoitomaksun:
(Perheen bruttotulot - tuloraja) x maksuprosentti = päivähoitomaksu (korkein maksu 289 euroa).

Varhaiskasvatuspalvelun irtisanominen

Varhaiskasvatuksessa ei ole irtisanoutumisaikaa. Irtisanoutua voi aikaisintaan sinä päivänä kun irtisanoutuminen on vastaanotettu varhaiskasvatuspaikassa.

Mikäli perheelle tulee hoidontarve irtisanomisen jälkeen, on uusi hakemus varhaiskasvatukseen jätettävä neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamispäivää. Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä hoidon tarpeen ajankohtaa voi ennakoida, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava mahdollisimman pian – kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Palvelu irtisanotaan varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta.

Mikäli verkkoasiointi ei onnistu, voitte käyttää alla olevia lomakkeita. Lomakkeet palautetaan hoitopaikkaan.

Asiakasmaksun alentaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta voi anoa alentamista tai vapautusta. Asiakasmaksu määritellään ensin perheen tulojen ym. maksuun vaikuttavien seikkojen perusteella. Tämän jälkeen on mahdollista anoa alennusta tai vapautusta.

Päätöksiin sovelletaan ehkäisevän toimeentulotuen perusteita ja niihin liittyviä sovellutusohjeita. Asiakasmaksun alentamista ei pääsääntöisesti myönnetä taannehtivasti, vaan korkeintaan sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on saapunut päivähoidon asiakasmaksuyksikköön. Oikeus asiakasmaksun alennukseen voi syntyä, jos tulojen mukaan perittävä asiakasmaksu aiheuttaa asiakkaalle toimeentulotuen tarpeen, tai lapsen erityishuolto-ohjelman nojalla.

Hakemuksen voi tehdä alla olevilla lomakkeilla.


Laskutus

Varhaiskasvatus laskutetaan jälkikäteen. Eräpäivä on laskutuskuukautta seuraavan kuukauden lopussa. Esimerkiksi toukokuun asiakasmaksu erääntyy kesäkuun lopussa. Laskun saa myös e-laskuna. Voitte tehdä e-laskusopimuksen verkkopankissanne, kun olette saaneet ensimmäisen laskunne.

Tilapäinen hoito

Tilapäisestä varhaiskasvatuspaikasta peritään 20 euroa / päivä / lapsi. Tilapäisiä hoitopäiviä voi olla enintään viisi (5) kalenterikuukaudessa. Tilapäistä hoitopaikkaa voi tiedustella suoraan päiväkodin johtajalta. Tilapäinen hoito ei vaikuta Kelan maksamiin perhe-etuuksiin.


Asiakasmaksujen yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää asiakasmaksuihin liittyen, voit ottaa yhteyttä valmistelijoiden yhteiseen puhelinnumeroon 040 180 8476 tai sähköpostitse asiakasmaksut.paivahoito(at)tampere.fi.

Jos haluat lisätietoa saamastasi päätöksestä, voit ottaa yhteyttä suoraan päätöksen tehneeseen valmistelijaan. Hänen suoran puhelinnumeronsa löydät päätöksestä. Sähköpostiyhteydenotot voi osoittaa valmistelijoiden yhteiseen sähköpostiin asiakasmaksut.paivahoito(at)tampere.fi

Puhelinaika ma-to klo 9.00–11.00.


Lisätietoa

Päivähoito

Kerhomaksut ja maksuvapautukset