Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Asiakasmaksut

Tiedote tulotietojen sähköisestä ilmoittamisesta ja tekstiviestikehotuksesta

Varhaiskasvatuksen asiakkaat voivat nyt ilmoittaa tulotietonsa sähköisesti. Sähköinen ilmoittaminen tapahtuu siten, että sivulle kirjaudutaan vahvan tunnistautumisen kautta. Samalla kertaa on mahdollista ladata neljä tulotositetta kummaltakin vanhemmalta eli yhteensä kahdeksan tuloliitettä. Web-asioinnissa ladatut liitteet voivat olla pdf-muodossa tai kuvatiedostona.

Asiakastietojen tulee olla ajan tasalla tietojärjestelmässä, jotta tulotositteiden lähettäminen onnistuu. Jos perhetiedoissa on tapahtunut muutoksia, tulee muutoksista ilmoittaa asiakasmaksuihin.

Asiakasmaksut
sähköposti [email protected]
puhelin 040 180 8476 (ma–pe 9.00-11.00)

Tampereen kaupunki ottaa käyttöön tekstiviestikehotuksen, jotta asiakkaiden tulotiedot ja asiakasmaksupäätökset pysyvät ajantasaisina. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan aluksi niiltä, joiden tulotiedot ovat noin kaksi vuotta vanhat. Tulevaisuudessa tarkistus tapahtuu tiiviimmällä aikataululla ja tulotiedot tarkistetaan vuosittain.

Järjestelmä lähettää teksitiviestikehotuksen ja sähköpostia asiakasperheelle, jolla on järjestelmässä vanhentuneet tulotiedot. Perheen tulee toimittaa viimeisimmät tulotietonsa 14 vuorokauden kuluessa viestin saapumisesta. Jos tulotietoja ei ilmoiteta, järjestelmä lähettää muistutustekstiviestin ja sähköpostia asiakkaalle. Sen jälkeen on 7 vuorokautta aikaa ilmoittaa viimeisimmät tulotiedot. Jos tulotietoja ei ilmoiteta annetussa määräajassa, asiakasmaksu vahvistetaan korkeimpaan maksuluokkaan ja tästä tulee asiakkaalle maksupäätös. (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 5)


Maksuperusteet

Kunnallisen päivähoidon asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin. Päivähoitomaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. Myös maksettu tai saatu elatusapu tai -tuki otetaan huomioon.

Uusien asiakkaiden tulee aina toimittaa perheen tulotositteet maksun määräämiseksi tai antaa suostumus korkeimpaan asiakasmaksuun kuukauden kuluessa päivähoidon aloittamisesta. Mikäli tulotietoja ei toimiteta asiakasmaksuihin määräaikaan mennessä, voidaan periä korkein asiakasmaksu (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 5).

Asiakasmaksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Lomaraha (5%) lisätään bruttopalkkaan. Perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Mikäli perhe suostuu korkeimpaan päivähoitomaksuun, ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Suostumuksen voi antaa Lisätietoa-kohdassa olevalla sähköisellä lomakkeella. Suostumus on voimassa toistaiseksi.

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa tai perhekoossa asiakasmaksuvalmistelijalle.
Tarvittavat lomakkeet
Tulojen muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, kun tieto muutoksesta on saapunut päivähoidon asiakaspalveluyksikköön. Mikäli tulotiedot muuttuvat kesken kalenterikuukauden, ne tulevat voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa enintään vuosi taaksepäin. Päivähoitomaksu muutetaan asiakkaan haitaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 12 § mukaisesti enintään vuoden ajalta takautuvasti silloin kun asiakas ei ole ilmoittanut kaupungille kirjallisesti maksuun korottavasi vaikuttavista muutoksista olosuhteissaan kuukauden kuluessa muutoksesta.


Tulotietojen ilmoittaminen sähköisesti

Asiakkaat voivat ilmoittaa tulotietonsa sähköisesti. Ilmoitussivulle pääsee vahvan tunnistautumisen kautta. Samalla kertaa on mahdollista ilmoittaa perheen molempien vanhempien tulotiedot. Kummankin vanhemman osalta voi ladata neljä tulotositetta.

Jos perhetiedoissa on tapahtunut muutoksia, tulee muutoksista ilmoittaa asiakasmaksuihin. Asiakastietojen tulee olla ajan tasalla, jotta tulotositteiden lähettäminen onnistuu. Asiakasmaksujen yhteystiedot löytyvät tämän sivun alareunasta.


Päivähoitomaksun tulorajat

Perheen koko
Korkeimman 289,00 euron maksun tuloraja 1.8.2018 alkaen
2 4802,93
3 5413,93
4 5780,93
5 6147,93
6 6513,93
Perheen koko
Päivähoitomaksun tuloraja 1.8.2018 alkaen
Korkein maksu %
2
2102 10,70
3
271310,70
4
3080 10,70
5
3447 10,70
6 3813 10,70

Näin lasket itse suuntaa-antavan nuorimman lapsen kokopäivähoidon päivähoitomaksun: (Perheen bruttotulot- tuloraja) x maksuprosentti = päivähoitomaksu (korkein maksu 289 euroa).

Kunta määrää enimmäismaksun, jos perhe ei ilmoita tulojaan kuukauden kuluessa päivähoidon alkamisesta.

Maksu voi kokopäivähoidossa olla enintään 289 euroa kuukaudessa lasta kohti. Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään (0,5 pyöristetään ylöspäin).

Sisaralennus: Nuorimmasta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta määrätään korkeimman maksuprosentin mukaan määräytyvä maksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta maksu on ollut 1.1.2018 alkaen 50 % ensimmäisen (nuorimman) lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksut ovat edelleen 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Osapäivähoidon maksu on 60% kokopäivähoidon maksusta, enintään 174,00 euroa kuukaudessa.

Huom! Päivähoito laskutetaan jälkikäteen. Eräpäivä on laskutuskuukautta seuraavan kuukauden lopussa, esimerkiksi toukokuun päivähoitomaksu erääntyy kesäkuun lopussa.

Päivähoitolaskun saa myös e-laskuna. Voitte tehdä e-laskusopimuksen verkkopankissanne, kun olette saaneet ensimmäisen päivähoitolaskunne.

Lisätietoa alempana otsikon Lisätietoa alla olevista linkeistä ja asiakasmaksuyksiköstä.


Kesäajan maksuttomat jaksot vuonna 2018

Asiakkailla on mahdollisuus valita kahdeksan täyden kalenteriviikon yhtäjaksoinen poissaolo päivähoidosta ajalla 4.6. - 19.8.2018 ja saada sitä vastaan kesä- ja heinäkuu maksutta. Mahdollisuus koskee perheitä, joissa täyttyvät alempana luetellut ehdot.

Valittavissa olevat yhtäjaksoiset kahdeksan viikon poissaolojaksot ovat:
4.6. - 29.7.2018
11.6. - 5.8.2018
18.6. - 12.8.2018
25.6. - 19.8.2018

Kesäajan maksuttomat jaksot eivät kuitenkaan koske syksyllä 2018 ensimmäiselle luokalle siirtyviä. Heillä on mahdollisuus irtisanoutua päivähoidosta, kun päivähoidon tarve lakkaa. Myöskään esiopetusta täydentävän kerhotoiminnan toimintavuonna 2017–2018 valinneilla ei ole oikeutta päivähoidon kesäajan maksuttomiin jaksoihin kesällä 2018.

Ilmoittamisaika kesäajan maksuttomille jaksoille on 16.4.2018 - 30.4.2018. Ilmoittautumislinkki avautuu 16.4.2018.

Ilmoittaminen tehdään ensisijaisesti varhaiskasvatuksen verkkoasioinnissa. Jos sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista, päiväkodeissa on saatavilla paperilomake, joka palautetaan suoraan päiväkotiin. Asiakkaan tulee tarkistaa hyvissä ajoin ennen ilmoittamisjakson päättymistä, että verkkoasiointi toimii omalla koneella.

Maksuttomaan kesä- ja heinäkuuhun oikeuttava poissaolojakso on mahdollista valita, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Lapsi on ollut kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaana vähintään täyden toimintavuoden eli jokaisena kuukautena viimeistään 31.8.2017 alkaen.
  • Perhe on tehnyt maksuttomasta ajanjaksosta kirjallisen ilmoituksen lapsen hoitopaikkaan tai sähköisesti Effica-varhaiskasvatussovelluksen (varhaiskasvatuksen verkkoasiointi) poissaoloilmoituksella viimeistään 30.4.2018.
  • Lapsi on poissa varhaiskasvatuspalveluista yhtäjaksoisesti kahdeksan (8) täyttä kalenteriviikkoa ajalla 4.6.-19.8.2018.
  • Lapsen hoitosuhde maksulliseen varhaiskasvatukseen kestää koko poissaolojakson ajan.

Jos lapsella ei ole mahdollisuutta kahdeksan viikon poissaoloon ajalla 4.6. - 19.8.2018, heinäkuu on tästä huolimatta maksuton, jos päivähoito on alkanut ennen 1.9.2017.

Sopimuspäiviä ja hoitoaikaperusteisen palvelun varausta voi käyttää alla olevan liitteen taulukon mukaisesti.

Heinäkuun maksuton jakso esiopetusikäisille vuonna 2018

Vuonna 2018 heinäkuun maksuton jakso koskee myös varhaiskasvatuspalveluja heinäkuussa käyttäviä esiopetusikäisiä lapsia. Esiopetusta täydentävään kerhotoimintaan osallistuneelle heinäkuun päivähoito on maksutonta, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

Esiopetusikäinen on osallistunut joko esiopetusta täydentävään Eppu-kerhotoimintaan tai osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen siten, että

  • yhtäjaksoinen hoitosuhde on alkanut ennen 1.9.2017
  • esiopetusikäisellä lapsella on ollut hoidon tarve ja hän on osallistunut joko kesäkerhotoimintaan tai varhaiskasvatuspalveluun kesäkuussa 2018
  • lapsella on hoidontarve heinäkuussa 2018.

Kesän maksuttoman varhaiskasvatuspaikan varauksen peruuttamatta jättäminen

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan kesän maksuttomalle jaksolle eivätkä peruuta sitä etukäteen, peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta peritään puolet lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Näin toimitaan myös siinä tapauksessa, että kuukausimaksu varhaiskasvatuspaikasta peritään 11 kuukaudelta.

Perheiltä, joille tulojen perusteella ei ole määrätty kuukausimaksua lainkaan, peritään puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Muissa tapauksissa ja muiden kuukausien aikana poissaolojen osalta noudatetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 9 §:n määräyksiä maksun perimisestä poissaolojen ajalta.


Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Kun lapsen hoidon järjestää kunnan hyväksymä päivähoitopalvelun tuottaja (yksityinen päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti, perhepäivähoitaja tai perheen kotiinsa palkkaama hoitaja), voi perhe hakea Kelalta yksityisen hoidon tukea (WH1-lomake).

Yksityisen hoidon tuki koostuu hoitorahasta, kuntalisästä ja mahdollisesta tulosidonnaisesta hoitolisästä. Kela maksaa tuen suoraan palvelun tuottajalle. Perheen maksettavaksi jää palvelun tuottajan määrittelemän päivähoitomaksun ja yksityisen hoidon tuen erotus.

Hoitorahan ja kuntalisän määrää riippuu lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuudesta. Jokaisella lapsella on oikeus saada enintään 20 h/vko varhaiskasvatusta.

Huoltajien tulee hakea oikeutta laajempaan varhaiskasvatukseen (yli 20h/vko) mikäli toinen tai molemmat huoltajista ovat kotona.

Alla olevalla sähköisellä lomakkeella voi hakea oikeutta laajempaan varhaiskasvatukseen

Hakemuksen/pyynnön voi tehdä myös paperilla. Siinä tulee olla lapsen nimi, henkilötunnus, hoitopaikka, hoitoaika ja huoltajan tiedot osoitteineen. Hakemus palautetaan Kasvatus- ja opetuspalveluiden asiakaspalveluun.

Kasvatus- ja opetuspalvelut asiakaspalvelu
sähköposti [email protected]

Toimisto avoinna ma-pe klo 9.00–15.30

33101 Tampere


Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää asiakasmaksuihin liittyen, voit ottaa yhteyttä valmistelijoiden yhteiseen puhelinnumeroon 040 180 8476 tai sähköpostitse asiakasmaksut.paivahoito(at)tampere.fi.

Jos haluat lisätietoa saamastasi päätöksestä, voit ottaa yhteyttä suoraan päätöksen tehneeseen valmistelijaan. Hänen suoran puhelinnumeronsa löydät päätöksestä. Sähköpostiyhteydenotot voi osoittaa valmistelijoiden yhteiseen sähköpostiin asiakasmaksut.paivahoito(at)tampere.fi

Puhelinaika ma-pe klo 9.00–11.00.

Lisätietoa ja lomakkeet


Usein kysytyt kysymykset

Päivähoito

Kerhomaksut ja maksuvapautukset