Hyppää sivuvalikkoon

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksut

!

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksurajat muuttuvat 1.8.2024 alkaen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasmaksut

Puhelin:
040 1808476 soittoaika ma–to klo 9–11

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)). Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. Huoltajan tulee ilmoittaa tulotietonsa Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloituksesta tai kun tulot muuttuvat.

Tulotietojen ilmoittaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2024 alkaen

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksut

  • Yhdestä varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta enintään 311 euroa. 
  • Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään 40% maksu, enintään 124 euroa 
    Perheen muiden lasten maksu on 20 % perheen nuorimman lapsen maksusta
  • Alin kuukausimaksu on 30 euroa ja kaikkein pienituloisimmilta perheiltä maksua ei peritä.
  • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa osa-aikaisesti, maksu on kokoaikaista maksua pienempi.
  • Palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksu muodostuu palvelusetelin omavastuuosuudesta sekä mahdollisesta lisämaksusta, jonka yksityiset päiväkodit voivat määritellä. Omavastuuosuus määritetään samoilla perusteilla kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Tulorajat 1.8.2024
Perhekoko, henkilöä Tuloraja €/kk Alimman perittävän maksun tuloraja Maksu 311 €, jos tulot enemmän kuin €/kk
2 4066 4 346 6 968
3 5 245 5 525 8 147
4 5 956 6 236 8 858
5 6 667 6 947 9 569
6 7 376 7 656 10 278

Yli kuusi henkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 275€.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 § 12)

Nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun arvioiminen tulorajataulukon avulla:

perheen kuukausi(brutto)tuloista vähennetään tulorajataulukon perhekoon mukainen luku sarakkeesta "Tuloraja €/kk". Erotuksesta lasketaan 10,7 % (0,107) mukainen osuus. Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään.

Tulorajat 1.3.2023
koko, henkilöä Tuloraja €/kk Alimman perittävän maksun tuloraja Maksu 295€, tulot enemmän kuin €/kk
2 3 874 4 136 6 626
3 4 998 5 260 7 750
4 5 675 5 937 8 427
5 6 353 6 615 9 105
6 7 028 7 290 9 780

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/varhaiskasvatusasiakasmaksut

Päivitetty 24.4.2024