Hyppää sivuvalikkoon

Varhaiskasvatuksen maksuperusteet

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). Asiakasmaksu määräytyy perheen koon, palveluntarpeen sekä bruttotulojen mukaan. 

Perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. 

Asiakasmaksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Bruttopalkkaan lisätään lomaraha (5%) mikäli asiakas ei toimita lomarahasta erillistä selvitystä. Jos tulot vaihtelevat, otetaan huomioon keskimääräinen kuukausitulo pidemmältä ajalta.

Tulona otetaan huomioon

 • bruttopalkka (myös erilaiset lisät, bonukset, palkkiot ymv.)
 • verolliset luontoisedut (esim. puhelin-, ravinto-, auto- ja asuntoetu)
 • pääomatulot (mm. osinko-, korko- ja vuokratulot; myös lasten, jotka ovat varhaiskasvatuksessa)
 • metsätulot
 • itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha)
 • eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat varhaiskasvatuksessa)
 • elatusavut ja elatustuet (varhaiskasvatuksessa olevista lapsista)
 • ansiopäiväraha 
 • peruspäiväraha (Kela)
 • työmarkkinatuki
 • vuorottelukorvaus
 • koulutuspäiväraha/koulutustuki
 • oppisopimuskoulutuksesta saatavat palkkatulot
 • Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutustuki/kuntoutusraha
 • sairauspäiväraha
 • äitiys-, isyys- ja vanhempainraha (myös erityishoitoraha ja erityisäitiysraha)
 • joustava/osittainen hoitoraha
 • ansionmenetyskorvaukset (vakuutus)
 • perhehoidon palkkio
 • omaishoidontuki
 • apuraha työskentelyyn
 • opiskelijan ansiotulot 
   

Tulona ei oteta huomioon

 • lapsilisä
 • kotihoidon tuki
 • yksityisen hoidon tuki
 • lapsen hoitotuki
 • eläkkeensaajan hoitotuki
 • eläkkeen lapsikorotus
 • kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
 • perhehoidon kustannusten korvaukset
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
 • vammaistuki 
 • asumistuki
 • sotilasavustus
 • rintamalisä
 • opintotuki
 • aikuiskoulutustuki
 • opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
 • toimeentulotuki
 • toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
 • työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
 • julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukainen kulukorvaus
 • matkustussäännön mukainen päiväraha
 • kulukorvaukset, kuten ulkomaan päiväraha
 • kilometrikorvaukset
   

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki). 

Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. 

Mikäli perhe suostuu korkeimpaan päivähoitomaksuun, ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Suostumus on voimassa toistaiseksi. Suostumuksen voi antaa Varhaiskasvatuksen verkkopalvelussa.  

Päivitetty 22.5.2024