Hyppää sivuvalikkoon

Varhaiskasvatuksen asiakkaan tulotietojen ilmoittaminen

Uusien asiakkaiden tulee toimittaa perheen tulotiedot maksun määräämiseksi tai antaa suostumus korkeimpaan asiakasmaksuun kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Mikäli tulotietoja ei toimiteta asiakasmaksuihin määräaikaan mennessä, voidaan periä korkein asiakasmaksu (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 5). 

Tulojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin. Myös suostumus rekisterien käyttöön tulee antaa uudestaan. Tietoa tulojen muutoksista ei saada ilman huoltajan ilmoitusta.

Mikäli tulotiedot muuttuvat kesken kalenterikuukauden, ne tulevat voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.  

Selvitys perheen tuloista annetaan varhaiskasvatuksen verkkopalvelun kautta tuloselvityslomakkeella. Palveluun tulee tunnistautua vahvasti kohdassa "Kirjaudu Suomi.fi:ssä. Käyttäjätunnusta tähän ei tarvita. Perheen ei tarvitse selvittää tulojaan, mikäli perhe antaa/on antanut tuloselvityslomakkeessa suostumuksensa määrätä toistaiseksi lapsen hoitomaksuksi varhaiskasvatusajan mukaisen korkeimman maksun. Yksi suostumus korkeimpaan maksuluokkaan / perhe riittää. Jos maksu tämän jälkeen halutaan määriteltävän uudelleen perheen bruttotulojen perusteella, tulee (molempien) toimittaa uusi tuloselvitys.

Tuloselvityslomakkeeseen ei tarvitse liittää tositteita, mikäli tulotiedot ovat saatavissa tulorekisteristä ja/tai Kelasta ja perhe antaa suostumuksen rekistereiden käyttöön. Yrittäjätuloista sekä pääomatuloista tulee toimittaa liitteet tuloselvityksen yhteydessä. 

Tulorekisteristä ei saada kaikkia tulotietoja, joten näistä tulee aina toimittaa tositteet:

 • aikuiskoulutustuet
 • apurahat
 • elatusavut ja elatustuet
 • vuokratulot (tarvitaan tositteet vuokran määrästä, vastikkeesta sekä mahdollisesta ko. asunnon lainan korosta/kk)
 • muut pääomatulot (mm. osinko-, korko- ja metsätulot).

Yrittäjien tuloista tarvittavat tositteet:

Uusi yrittäjä

 • päätös starttirahasta
 • kuluvan vuoden ennakkoverotodistus, mikäli ei ole saatavilla tulos- ja taselaskelmaa
 • verotustodistus, mikäli myös pääomatuloja (osinko-, korko-, metsä- ja vuokratulot)

Toiminimi

 • viimeisin koko tilikauden tuloslaskelma
 • verotustodistus, mikäli myös pääomatuloja  

Avoin- ja kommandiittiyhtiö

 • tuloslaskelma ja tase
 • tosite, josta näkyy oma osuus yhtiön verotettavasta tulosta, jos ei selviä tuloslaskelmasta / taseesta
 • verotustodistus, mikäli myös pääomatuloja

Osakeyhtiö

 • kirjanpitäjän allekirjoittama todistus, jossa näkyy osingot (palkka, palkkiot ja luontoisedut nähdään tulorekisteristä, jos on annettu suostumus sen käyttöön – muutoin tarvitaan niistäkin tositteet)
 • verotustodistus, mikäli myös pääomatuloja.

Mikäli maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan korottaa enintään vuosi taaksepäin. Varhaiskasvatusmaksu muutetaan asiakkaan haitaksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 12 § mukaisesti enintään vuoden ajalta takautuvasti silloin, kun asiakas ei ole ilmoittanut kaupungille kirjallisesti maksuun korottavasti vaikuttavista muutoksista olosuhteissaan kuukauden kuluessa muutoksesta.

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta kirjautua verkkopalveluun, voitte käyttää seuraavia pdf -lomakkeita.  

Päivitetty 22.4.2024