Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Biologia

BI1 Elämä ja evoluutio (pa, 2 op, 1. vuositaso)

Opintojaksolla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Keskeinen näkökulma on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Opintojaksolla tutustutaan biologiseen tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteitä.

Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI2+3 (pa, 2 op, 1. vuositaso)

Opintojakso koostuu moduuleista BI2 (1 op) ja BI3 (2 op). Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI2 Ekologian perusteet (1p)

Moduulissa perehdytään ekologian perusteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi ekosysteemien rakenne, aineiden kierto ja energian virtaus. Opintojaksolla tarkastellaan monimuotoisuuden merkitystä.

Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (1 op)

Moduulissa perehdytään ympäristöongelmiin Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin, ihmisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi ja ympäristön tilaan vaikuttaminen. Opintojaksolla tutustutaan ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa.

BI4 Solu ja perinnöllisyys (va, 2 op)

Opintojaksolla tarkastellaan tumallisen solun rakennetta ja toimintaa. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi DNA, geeni, perinnöllisyys ja solujen lisääntyminen. Opintojaksolla pyritään käyttämään myös kokeellisia työtapoja. 

Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI5 Ihmisen biologia (va, 2 op)

Opintojaksolla perehdytään ihmisen rakenteisiin ja elintoimintoihin. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi aineenvaihdunta, elimistön säätely, liikkuminen ja lisääntyminen. Opintojaksolla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja pysyä terveenä. Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset (va, 2 op)

Opintojaksolla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa, luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä ja ympäristönsuojelussa. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset.

Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI7 Biologian kertaus (ko, 1 op)

Opintojaksolla kerrataan biologian keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan ylioppilaskokeessa tarvittavia valmiuksia. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI8 Ympäristö tutuksi - lajintuntemus haltuun (ko, 2-4 op)

Opintojakson tavoitteena on tutustua jonkin ekosysteemin lajistoon. Opiskelija voi suunnittelemassaan yksilöllisessä työssä erikoistua haluamaansa eliöryhmään, esimerkiksi kasveihin, kaloihin, lintuihin, perhosiin tai jäkäliin. Työ voi koostua monenlaisista tuotoksista. Opiskelu on itsenäistä ja etenee ohjaustuokioiden tukemana. Suorituksen laajuudesta riippuen opiskelija voi saada opintojaksosta 2-4 opintopistettä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI9 Tutkielmat ja projektit (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti biologian tieteenalaan liittyvään itseään kiinnostavaan aiheeseen tai soveltaa tieteenalaa projektissaan. Opintojakson tuotos voi olla tutkielma, joka rakentuu tieteellisen tutkimuksen toimintaperiaatteille, tai jossakin muussa muodossa toteutuva projektituotos. Opintojakson voi suorittaa myös tiimissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelijalla on merkittävä osuus opintojakson sisällön ja aikataulun suunnittelussa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI10 Johdatus biologiaan (lu, 1 op, 1. vuositaso)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija muodostaa evolutiiviseen näkökulmaan perustuvan näkökulman biologian opiskeluun. Opiskelija tutustuu tieteellisen tutkimuksen periaatteisiin ja harjaantuu tarkastelemaan biologisia ilmiöitä monipuolisten esimerkkien avulla. Opintojakso luo pohjaa opiskelijan kyvylle havainnoida muuntelua ja sopeutumista eliöpopulaatioissa. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI11 Eliöiden luokittelu ja evoluutiobiologia (lu, 1 op)

Opintojakso on valtakunnallisen BI1:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää aiempia tietojaan eliökunnan luokittelusta ja evoluutiosta. Samalla hän oppii tulkitsemaan ja yhdistelemään erilaisin tutkimusmenetelmin saatua tietoa eliöiden evoluutiosta. Ydinsisältöjä ovat keskeisimmät taksonit, erilaiset lisääntymisstrategiat, muuntelun merkitys sopeutumisessa, evoluutiovoimat, ihmisen evoluutio ja evoluution tutkiminen. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI12 Kaupunkiekologia (lu, 1 op)

Opintojakso on valtakunnallisten BI2:n ja BI3:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on ympäristöekologian tietojen syventäminen kaupunkiluonnon tuntemuksessa. Keskeisiä sisältöjä ovat kaupunkien abioottiset ympäristötekijät, kaupunkien eliölajisto ja sen tila, kestävän kehityksen mukainen kaupunkisuunnittelu sekä kaupunkiekologisen tiedon hyödyntäminen ja merkitys yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI13 Solubiologia ja genetiikka (lu, 1 op)

Opintojakso on valtakunnallisen BI4:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää biologisessa tutkimuksessa tarvittavia perustaitoja: havaintojen tekemistä, koejärjestelyjen suunnittelua, tutkimusvälineiden käyttöä ja tulosten analysointia. Keskeisiä sisältöjä ovat solun hienorakenne ja soluorganellien toiminta, erilaiset solutyypit, solun keskeiset aineenvaihduntareaktiot ja alan tieteellisiin saavutuksiin tutustuminen. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI14 Geenit, terveys ja sairaus (lu, 1 op)

Opintojakso on valtakunnallisen BI5:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan BI5-opintojakson sisältöjä genomitiedon näkökulmasta sekä ymmärtää perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksen ihmisen terveyden ja elimistön homeostaasin ylläpidossa. Keskeisiä sisältöjä ovat ravitsemus ja terveys, elimistön puolustusmekanismit, ympäristön haitalliset aineet ja genomitiedon monipuolinen hyödyntäminen. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI15 Biotekniikan työt ja tutkimukset (lu, 1 op)

Opintojakso on valtakunnallisen BI6:n lisäopintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää laboratoriotyöskentelyn ja biologisen tutkimuksen taitojaan sekä tutustuu biotekniikan sovelluksiin ja tutkimukseen. Opintojakson sisältöjä ovat molekyylibiologian perustekniikat, entsyymien hyödyntäminen teollisuudessa ja muilla teollisuudenaloilla, biotekniikka elintarvikkeiden valmistuksessa ja biotekniikan hyödyntäminen kestävän kehityksen edistämisessä. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI16 Luonnontuntemus (lu, 2-3 op)

Opintojakson tavoitteena on oppia tarkkailemaan luontoa, tunnistamaan peruslajistoa ja tutustua luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestöjen toimintaan Suomessa. Opiskelija harjoittelee havainnoimaan lajiston muutoksia ympäristön tilan indikaattoreina ja esittämään ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Opintojakson painotukset voivat vaihdella opiskelijan mielenkiinnon mukaan. Opiskelija voi osoittaa arvioitavan osaamisensa tutkielmalla tai muulla sovitulla tuotoksella. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opettajan ohjauksessa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI17 Luonnontieteen tutkielma (lu, 2-4 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäiseen työskentelyyn osana pitkäjänteistä tutkimusprosessia ja osaa yhdistellä biologian, fysiikan ja kemian opintojaksoilla hankkimiaan tietoja ja taitoja. Opintojaksolla tehdään luonnontieteellinen tutkimus. Opintojakson laajuus sovitaan opettajan kanssa. Arviointi perustuu omakohtaiseen tutkimustyöhön perustuvaan tutkielmaan.

BI18 Synteettinen biologia TUNI3 (lu, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu synteettisen biologian mahdollisuuksiin ja oppii työskentelemään turvallisesti biotekniikan tutkimuslaboratoriossa. Opintojaksolla perehdytään tutkimusmenetelmiin, joilla bakteereja voidaan muokata geneettisesti. Opiskeltava kokonaisuus rakentuu laboratoriotyöluennoista ja laboratoriotöistä. Niiden yhteydessä opetellaan käyttämään standardoituja BioBricks-komponentteja, joita käsitellään DNA-tekniikan menetelmin. Materiaali voi olla englanninkielistä. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI19 Luonnontieteen projektit (lu, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osallistuu luonnontieteellistä ymmärtämistä vahvistavaan projektiin. Projektissa opitaan toimimaan ryhmänä, osallistumaan projektisuunnitteluun ja toteuttamaan projekti yhdessä. Projekti voi olla myös koulun ulkopuolisen tahon järjestämä. Opintojakso arvioidaan sovitun projektituotoksen perusteella. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.