Siirry sisältöön

Kiusaaminen

Koulussa opetellaan sosiaalisia taitoja ja lapset kehittyvät näissä taidoissa yksilöllisesti. Koulupäivän aikana saattaa tulla erimielisyyksiä tai riitatilanteita, joiden selvittelyssä tarvitaan aikuisen apua.

Milloin on kyseessä kiusaaminen?

Kiusaaminen on toistuvaa, suunnitelmallista ja tahallista toimintaa, jolla pyritään alistamaan, vahingoittamaan tai loukkaamaan henkilön fyysistä tai psyykkistä koskemattomuutta. Kiusaaminen voi tapahtua yhden tai useamman henkilön toimesta ja se voi kohdistua myös aikuiseen.

Kiusaaminen voi olla fyysistä (esim. tönimistä, lyömistä, nipistelyä tai muuta kehon satuttamista) tai psyykkistä (esim. nimittelyä, haukkumista, ilmeilyä, matkimista, uhkailua, kiristämistä). Kiusaaminen voi kohdistua myös toisen omaisuuteen (esim. tavaroiden ottaminen ilman lupaa, niiden rikkominen ja piilottaminen).

Toisinaan kiusaamisella pyritään vaikuttamaan negatiivisesti kaverisuhteisiin. Tällöin kiusaaminen ilmenee yksin jättämisenä, syrjimisenä, juoruiluna, perättömien asioiden kertomisena tai kuvien tai henkilökohtaisten asioiden levittämisenä sosiaalisessa mediassa. Myös toiminnan häirintä on kiusaamista.

Kiusaamista on myös seksuaalinen häirintä. Lapseen ja nuoreen kohdistuvassa seksuaalisessa häirinnässä on kysymys heidän altistamisestaan ikään kuulumattomalle seksuaalisuudelle. Seksuaalinen häirintä loukkaa henkilön fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta. Tälle häirinnälle on tyypillistä sen toistuvuus, mutta se voi olla myös yksittäinen teko. Seksuaaliseksi häirinnäksi määritellään muun muassa seksuaaliset puheet, huomautukset, vihjeet, ehdotukset, koskettelu ja lähentely sekä seksuaalinen ei-toivottu viestittely sosiaalisessa mediassa. Seksuaalirikoksia ovat seksuaalinen ahdistelu sekä raiskaus ja sen yritys.

Minua kiusataan - mitä teen?

 • kerro kiusaamisesta vanhemmillesi
 • sovi vanhempiesi kanssa, kuinka asiasta ilmoitetaan opettajallesi
 • kerro opettajallesi, mitä on tapahtunut, milloin, kenen/keiden toimesta ja kuinka kauan sitä on jatkunut, onko asiaa hoidettu ja onko asiaan puuttuminen auttanut
 • pohtikaa yhdessä vanhempien ja opettajan kanssa, miten asiaa hoidetaan eteenpäin ja tarvitaanko muiden koulun työntekijöiden apua (koulukuraattorin, koulupsykologin, rehtorin)
 • pohtikaa yhdessä, miten kiusaamisasiaa seurataan jatkossa
 • mieti, millaista tukea tarvitsisit ikävien kokemusten käsittelemiseen ja niistä ylipääsemiseen

Minä kiusaan / lapseni kiusaa

Jos tavanomaiset keskustelut koulussa ja kotona eivät riitä katkaisemaan kiusaamisen kierrettä, on syytä olla yhteydessä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin ja pyytää lapsen tilanteen tarkempaa kartoitusta.

Koulun keinoja kiusaamistilanteiden selvittämiseen

 • Jokaisella aikuisella on vastuu puuttua kiusaamiseen, väkivaltaan ja häirintään sitä havaitessaan ja pyrkiä kiusaamisen lopettamiseen ja rauhoittamiseen. Tilanne selvitetään kiusatun ja kiusaajan kanssa välittömästi. Eri osapuolten näkemykset asiasta selvitetään ja sovitaan mahdollisista seuraamuksista koulussa.
 • Koululla sovitaan siitä, kuka on yhteydessä vanhempiin. Vanhempien kanssa keskustellaan mahdollisista seuraamuksista myös kodin näkökulmasta.
 • Luokanopettaja/luokanohjaaja seuraa tilannetta myös jälkikäteen ja jatkaa tarvittaessa asian käsittelyä.
 • Koululla voidaan järjestää yksilö-, pari-, ryhmä- tai luokkakeskusteluja tilanteeseen liittyen.
 • Oppilaille voidaan tehdä kirjallisia kyselyjä asiaan liittyen.
 • Joissakin kouluissa on sovittu koulun KiVa-tiimin käytänteistä kiusaamisen hoitamiseen liittyen (KiVa = kiusaamisen vastaiset toimenpiteet).
 • Kuka tahansa asianosainen voi pyytää apua asian hoitamiseen koulukuraattorilta tai koulupsykologilta missä tahansa prosessin vaiheessa.
 • Tilanteen niin vaatiessa asiaa voidaan käsitellä moniammatillisesti myös koulun pedagogisen tuen tiimissä ja sopia tarvittavista tukitoimista.

Muu tuki kiusaamistilanteissa

Kiusaamisen ehkäisy kouluissa

Osana koulun oppilashuoltosuunnitelmaa kaikissa kouluissa päivitetään vuosittain kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemisen toimenpidesuunnitelma. Suunnitelmaan sisältyvät muun muassa koulun/luokan järjestyssääntöjen työstäminen oppilaiden kanssa, sosiaalisten taitojen vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä (esim. erilaisten opetusohjelmien käyttö, ryhmäyttämiset, teemalliset oppitunnit) ja oppilailla teetettävät kirjalliset hyvinvointikyselyt sekä keskustelut kiusaamisesta yksilöllisissä terveystarkastuksissa.

Kouluissa voidaan järjestää myös kiusaamiseen ehkäisyyn liittyviä teemapäiviä, ja välituntien valvontaan kiinnitetään erityistä huomiota. Oppilaita kannustetaan aktiiviseen välituntitoimintaan.