Siirry sisältöön

Vaalit

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • kuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat 2021)
  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2023)
  • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraava vuonna 2024)
  • europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2024)

Kuntavaalit 2021

Eduskunta hyväksyi 26.3.2021 lain vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä. Laki tuli voimaan 29.3.2021. Kuntavaalien uusi vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.

Kuntavaaleissa valittavat kuntien valtuustot päättävät kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palveluiden käyttämisestä. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Vuoden 2021 kuntavaaleissa Tampereen kaupunginvaltuustoon valitaan neljäksi vuodeksi 67 valtuutettua ja heille varavaltuutetut. Kaupunginvaltuuston toimikausi alkaa 1.8.2021.

Tampereen kuntavaaliehdokkaat 2021

Keskusvaalilautakunta vahvisti kokouksessaan 14.5.2021 kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmän:

Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 26.5. - 8.6.2021. Ennakkoäänestysaika on vuoden 2021 kuntavaaleissa tavanomaisesta poiketen kahden viikon mittainen. Tampereella on yhteensä 19 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa, joissa osassa on mahdollisuus äänestää ulkotiloissa. Ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat löytyvät alla olevasta linkistä:

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen kello 16.00 Tampereen kaupungin keskusvaalilautakunnalle.

Ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jonka saa Tampereen kaupungin keskusvaalilautakunnan toimistosta tai osoitteesta https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona. Ilmoittautua voi postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Ilmoittautumisen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestys toimitetaan 26.5.-8.6.2021 kello 9.00–20.00 välisenä aikana. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle erikseen.

Vaalipäivän 13.6.2021 äänestyspaikat

Vaalipäivänä äänestys alkaa kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 asti jokaisella äänestyspaikalla. Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa äänioikeusilmoituksessa. Tampereen vaalipäivän äänestyspaikat löytyvät alla olevasta linkistä:

Oikeusministeriön vaalisivut

Tarkemmat tiedot vaaleista löydät oikeusministeriön vaalisivuilta.

Tampereen keskusvaalilautakunta

Vaalien järjestämisestä Tampereella vastaa keskusvaalilautakunta, Aleksis Kiven katu 14-16 C, PL 1008, 33101 Tampere. Puhelin: 040 355 6720 ja sähköposti: [email protected]

Keskusvaalilautakunnan jäsenet ovat puheenjohtaja Kirsti Asunta, varapuheenjohtaja Marko Koskinen, Pauli Borodulin, Tiina Jalava ja Eeva Tuokko.

Keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat lakimies Juha Perämaa ja lakimies Katja Korhonen.