Siirry sisältöön

Läntisen Lielahden yleissuunnittelu alkaa

Julkaistu 25.2.2021 9.27

Lielahden yleissuunnitelma jatkaa vuonna 2020 valmistuneen Hiedanrannan yleissuunnitelman aluetta länteen, Lielahdenkadusta Ylöjärven kaupungin rajalle asti. Lielahden läntiselle alueelle tehdään yleissuunnitelma, jossa sovitetaan yhteen maankäytön, liikenteen ja kunnallistekniikan tulevaisuuden tarpeita Tampereen hiilineutraalisuustavoitteen 2030 mukaisesti. Kaupungin verkkosivuilla on julkaistu muun muassa työn tavoitteista kertova hanke-esite, josta voi jättää mielipiteitä 25.3.2021 mennessä.

Kartakuvassa on esitetty suunnittelualueen rajaus ilmakuvanäkymässä
 

Lielahdenkadusta länteen Ylöjärven kaupungin rajalle asti ulottuva alue rajautuu lännessä rautatiehen lukuun ottamatta luoteisnurkkaa, jossa tutkitaan raitiotielinjausta sekä alueen etelänurkkaa, jossa suunnitellaan uutta eritasoliittymää. Rautatien länsipuolella kulkee Paasikiventie/Kantatie 65. Koillisessa alue rajautuu nykyisiin Ryydynpohjan omakoti- ja puistoalueisiin ja Teivaalantiehen. Suunnittelualue on kooltaan noin 90 hehtaaria, rajaus voi tarkentua työn edetessä.

Tavoitteena on viihtyisä alue asumiselle ja liiketoiminnalle

Suunnittelutyössä aluetta kehitetään osana Lielahti - Hiedanranta-aluekeskusta. Alueelle tavoitellaan kaupunkikuvallisesti korkealaatuista ja viihtyisää asuin- ja liikealuetta. Elinkeinot halutaan säilyttää vireinä alueella ja kehittää monipuolisia kaupan ja yritysten tiloja yhdessä toimijoiden kanssa.

Alueen pohjoisosassa tutkitaan uuden voimalaitoksen ja raitiotievarikon sijoitusta ottaen huomioon nykyinen ja laajeneva pientaloasutus. Viheralueita suunnitellaan pääosin nykyisen asutuksen reunamille.

Liikennejärjestelmä ja raitiotien tilavaraukset

Liikennejärjestelmä ja raitiotien tilavaraukset suunnitellaan osana alueen kokonaisuutta. Tavoitteena ovat muun muassa saavutettavuus eri kulkumuodoilla, pyöräilyn pääreitti alueen läpi ja uusi eritasoliittymä Paasikiventien ja Lielahdenkadun risteykseen. Katujärjestelyjä, pysäköintiratkaisuja ja liikenteen toimivuutta tarkastellaan maankäytön suunnittelun rinnalla.

Raitiotien ratalinjaus Tampereen Hiedanrannasta Ylöjärven kirkonseudulle on päätetty kaupunkien valtuustoissa. Molempien kaupunkien tavoitteena on tarkentava yleissuunnitelma koko raitiotielinjasta maankäytön ja liikenneverkon suunnittelun rinnalla. Lähtökohtana on sijoittaa Lielahden alueelle 2 - 3 pysäkkiä, yönylivarikko sekä Vaasantien ja rautatien risteävä, alittava tai ylittävä silta.

Suunnittelu etenee vaiheittain

Alkuvaiheessa analysoidaan alueen nykytilaa ja pohditaan tulevaisuuden tavoitteita. Työn tavoitteista ja suunnittelun etenemisestä kerrotaan hanke-esitteessä. Esitettä ja tavoitteita voi kommentoida 25.3.2021 asti Tampereen kaupungin kirjaamoon. Hanke-esitettä päivitetään työn eri vaiheissa.

Kevään ja kesän aikana laaditaan kaksi luonnosvaihtoehtoa. Suunnitelmia työstetään kaupunkilaisten ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa aina siihen mennessä valmistuneen materiaalin äärellä. Syksyn aikana muodostuu yksi suunnitelmaehdotus, joka asetetaan myös nähtäville kommentointia varten.

Yleissuunnitelma valmistuu keväällä 2022, jolloin sen pohjalta on mahdollista käynnistää asemakaavoitushankkeita. Muutama asemakaava on vireillä suunnittelualueella jo tällä hetkellä.

Toteutus etenee vähitellen yhdessä alueen maanomistajien toimijoiden kanssa keskustellen. Suunnittelu tähtää alueen toteutumiseen vuoteen 2040 mennessä.

Lielahden yleissuunnittelun etenemistä voi seurata verkkosivuilla. Sivuille päivitetään suunnitelma-aineistoa eri vaiheissa.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki, asemakaavoitus
Projektiarkkitehti
Susanna Virjo
puhelin 041 730 6093

Projektiarkkitehti
Riikka Rahkonen
puhelin 040 801 2724


Teksti Susanna Virjo / Anna-Leea Hyry