Siirry sisältöön

Mikkolanlammen kunnostamissuunnitelma on päivitetty

Julkaistu 14.2.2017 9.50

Kämmenniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa on määrätty Mikkolanlammen kunnostamisesta. Kunnostussuunnitelman päivitys valmistui helmikuussa 2017. Vuonna 2013 julkaistua suunnitelmaa on täydennetty lisäselvityksin ja tehty lammen seurantaa. Kunnostussuunnitelman on laatinut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY) ry.

 

Puhdistamon käsitellyt jätevedet johdettiin aiemmin Mikkolanlampeen ja siitä edelleen Koiranpäänlahden kautta Näsijärven Tervalahteen. Jätevesien purkupaikka siirrettiin 2013 Näsijärven Käälahden suulle. Kunnostushankkeen tavoitteena on ennallistaa Mikkolanlammen alueen vesiluonto ja käyttökelpoisuus ennen jätevesien johtamista vallinneeseen tilaan.

Lammen fosforipitoisuus oli jo ennen jätevesien johtamista (70- luvulla) korkea. Jätevesien johtamisen aikana fosforipitoisuudet kohosivat erittäin korkeiksi ja mahdollistivat erittäin voimakkaan levätuotannon ja lammen rehevöitymisen. Jätevesikuormituksen loppumisen jälkeen tilanne Mikkolanlammessa on parantunut. Selvimmin se näkyy veden sähkönjohtavuudessa ja typpipitoisuudessa. Fosforipitoisuus on ollut viime vuosinakin vähenemisestä huolimatta korkea, keskimäärin ylireheville vesille ominainen ja korkeammalla tasolla kuin ennen jätevesikuormitusta.

Lammesta niitettiin vesikasvillisuutta jo syksyllä 2015. Kunnostussuunnitelmassa jatkossa tehtäviksi toimenpiteiksi esitetään lammen veden kemikalointia alumiinikloridilla, jolla veden fosforipitoisuus saadaan laskemaan huomattavasti sekä vesikasvillisuuden niittoa ja juurakoiden poistoa happitilanteen parantamiseksi. Saostus ja happitilanteen paraneminen pienentävät lammen sisäistä kuormitusta.

Mikkolanlammen fosforitason pieneminen ja sisäisen kuormituksen vähentäminen pienentää myös Tervalahteen kohdistuvaa fosforikuormitusta. Kuormitusta saadaan vähennettyä lisäksi lammesta Näsijärveen johtavaan uomaan rakennettavalla, kosteikon tavoin toimivalla hajotusojastolla

Mikkolanlammen kunnostussuunnitelma ja siinä esitettyjen toimenpiteiden aloittaminen vaativat Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksynnän. Kämmenniemen alueen asukkaille järjestetään keväällä tiedotustilaisuus kunnostussuunnitelmasta. Tilaisuudesta tiedotetaan erikseen.

Kunnostussuunnitelma liitteenä pdf-muodossa.


Lisätietoja

Tampereen Vesi
Kehitysinsinööri
Tiiu Vuori
puhelin 040 801 6927
sähköposti [email protected]

Käyttöpäällikkö
Heikki Sandelin
puhelin 050 321 5165
sähköposti [email protected]

KVVY ry
Vesistötutkija, limnologi
Marika Paakkinen
puhelin 03 2461 268
sähköposti [email protected]