Siirry sisältöön

Lapsiperheiden sosiaalityö ja perhetyö

Lapsiperheiden sosiaalityö auttaa silloin, kun perheesi elämäntilanne on kuormittava tai kun tuntuu, että tarvitset tukea ja opastusta saadaksesi tilanteeseen muutosta ja päästäksesi eteenpäin. Sosiaalityön työntekijät etsivät perheesi kanssa keinoja elämäntilanteen helpottamiseksi.

Ota rohkeasti yhteyttä, kun tarvitset apua ja tukea

  • jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen ja arjen sujumiseen
  • asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa, esim. kun perheelläsi on taloudellisia vaikeuksia
  • lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteessa
  • lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa
  • vanhemmuuteen ja omaan jaksamiseen tai
  • perhettäsi kohdannen kriisin käsittelyyn.

Aloita ottamalla yhteyttä palveluohjaajaan

Perhepalvelujen palveluohjaajat tarjoavat matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa: voit olla heihin suoraan yhteydessä, kun sinulla on huoli omasta tai perheesi tilanteesta tai kun et tiedä mitä pitäisi tehdä ja haluat ohjeistusta asioittesi hoitamiseen.

Apua kannattaa pyytää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin pulmat kasvavat ongelmiksi.

Voit olla palveluohjaajaan yhteydessä myös silloin kun sinusta tuntuu, ettet ole tullut kuulluksi tai sinulle ei ole löytynyt sopivaa palvelua.

Linkki Pyydä apua -lomakkeeseen.

Palveluohjaajan tavoitat eri tavoin: verkkoasioinnin kautta, "Pyydä apua!" -verkkolomakkeella, puhelimitse ja sähköpostitse:

Jokaisella on oikeus palvelutarpeen arviointiin

Jos koet tarvitsevasi sosiaalityön apua ja tukea, on sinulla ja perheelläsi oikeus palvelujen tarpeen arviointiin. Palvelutarpeen arviointi on jokaisen kuntalaisen oikeus. Se perustuu sosiaalihuoltolakiin.

Palvelutarpeen arviointi tehdään yhteistyössä sinun ja läheistesi ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. Arvioinnissa selvitetään elämäntilanteesi, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut, ja siinä huomioidaan sinun mielipiteesi ja näkemyksesi palveluntarpeesta. Sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja tekee yhteenvedon tilanteesta ja tuen tarpeista sekä kirjaa johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä.

Tuen tarpeen arvioinnin jälkeen sinulle ja perheellesi voidaan tarjota apua kaupungin, järjestöjen ja muiden tahojen järjestämistä palveluista. Jos käy ilmi, että lapsella on tarvetta lastensuojelun asiakkuuteen, on perheelläsi mahdollisuus saada tukea lastensuojelun sosiaalityöntekijältä, tehostetusta perhetyöstä tai muista avohuollon palveluista.

Palvelutarpeen arvioinnin aloittaminen edellyttää suostumustasi, jos arviointia koskeva yhteydenotto on tullut muualta kuin sinulta itseltäsi. Viranomaisilla ja muilla ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Myös yksityishenkilöt voivat tehdä ilmoituksen, jos heille herää huoli lapsen tilanteesta. Sosiaalityöntekijän on tehtävä lastensuojeluilmoituksen pohjalta välittömästi arvio kiireellisestä lastensuojelun tarpeesta ja 1 - 7 työpäivän kuluessa ratkaisu mahdollisesta ryhtymisestä tuen tarpeen selvittämiseen.

Miten lapsiperheiden sosiaalityö auttaa?

Kun palvelutarpeen arviointi on tehty, voidaan perheesi senhetkistä elämäntilannetta helpottaa eri tavoin. Neuvolan, päivähoidon ja koulun tarjoaman avun ohella perheelle voidaan tarjota esimerkiksi seuraavia palveluja:

Lasiperheiden kotipalvelua voit saada silloin, kun perheesi tarvitsee tilapäistä apua ja tukea vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen. Perhetyöntekijä auttaa kodin päivittäisissä töissä.

Lapsiperheiden sosiaalityön työntekijät selvittävät kanssasi tuen tarvetta ja auttavat löytämään tarvittavat palvelut ja ratkaisuvaihtoehdot tilanteesi helpottamiseksi ja ratkaisemiseksi. Sosiaaliohjaaja tukee vanhempien omaa selviytymistä. Hän ohjaa vanhempia eri palvelujen pariin ja neuvoo vanhempia eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Sosiaaliohjaukseen tullaan sosiaalityöntekijän kautta.

Perhetyö tukee ja ohjaa perhettä omien voimavarojen vahvistamisessa ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamisessa. Lapsia, nuoria ja heidän perheitään autetaan silloin, kun ongelmat nousevat esiin ensimmäisiä kertoja.

Lapsi tai nuori voi saada tukihenkilön tai tukiperheen. Tukihenkilö on aikuinen, joka auttaa esimerkiksi koulutehtävissä tai on mukana lapsen tai nuoren harrastuksissa. Tukiperhe on tavallinen perhe, jonka luokse lapsi voi mennä sovitusti esimerkiksi viikonlopuksi.

Lastensuojelu: Jos lapsen kotiolot eivät ole riittävän turvalliset ja vanhemmat lyövät laimin lapsen hoidon tai jos lapsi tai nuori itse vaarantaa hyvinvointiaan, on kunnan lastensuojeluviranomaisten velvollisuus auttaa lasta.


Instagram
Facebook-logo.
Lapsiperheiden sosiaalityöstä vastaa
Palvelupäällikkö
Terhi Huttunen
puhelin 050 301 0462
sähköposti [email protected]


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/lapsiperheidensosiaalityo