Hyppää sivuvalikkoon

Pohjavesien suojelu

Tampereen pohjavesialueet

Tampereen kaupungissa on seitsemän pohjavesialuetta: Aakkulanharju, Epilänharju-Villilän kaksi harjualuetta, Rääkkykangas, Aunionkangas, Kreetansuo ja Jakamakangas.

Kantakaupungissa sijaitsevat Aakkulanharju ja Epilänharju-Villilän alueet ja muut Teisko-Aitolahden alueella. Aakkulanharjun alue ulottuu Järvensivulta Kaukajärvelle. Epilänharju-Villilä alkaa Pyynikiltä ja haarautuu Epilässä: toinen haara jatkuu Lamminpään ja toinen Villilän suuntaan.

Pohjavesien tila Tampereella 

Pohjavettä tarkkaillaan, jotta sen määrän ja laadun vaihteluita pystytään arvioimaan. Vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla pohjaveden laatua seurataan, jotta talousveden laatu säilyy terveellisenä ja turvallisena käyttäjilleen. Keskustan kolmella pohjavesialueella pohjavettä seurataan säännöllisesti 11 havaintoputkesta sekä kolmelta vedenottamolta.  

Keskustan pohjavesialueilla on havaittu paikallista likaantumista. Veden laatua heikentävät etenkin pilaantuneista maista veteen pääsevät kemikaalit, teiden ja katujen kunnossapidosta veteen pääsevä suola sekä torjunta-aineiden hajoamistuotteet, jotka ovat peräisin aiemmin käytetyistä torjunta-aineista. Talousveden laatu kaikilla ottamoilla on hyvä. 

Pohjavesien suojelu 

Pohjavesiä koskee pohjavesien muuttamis- ja pilaamiskielto. Pohjavesien suojelua edistetään muun muassa ohjaamalla pohjavesiriskejä aiheuttavat uudet toiminnot ja laitokset pohjavesialueen ulkopuolelle. Tampereelle on laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden määrällinen tila rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä. 

Lämpökaivot ja öljysäiliöt pohjavesialueella 

Lämpökaivot 

Pohjavesialueella on tapauskohtaisesti arvioitava vesilain mukaisen luvan tarve. Arvioinnin tekee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai Pirkanmaan ELY-keskus. Maalämpökaivon rakentamiselle on lisäksi haettava maalämpölupa Tampereen kaupungin rakennusvalvonnalta. 

Öljysäiliöt 

Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa maanalaisia vaarallisten nestemäisten kemikaalien ja vaarallisten nestemäisten jätteiden säiliöitä. Pohjavesialueella sijaitsevaa maanalaista öljy-, polttoneste- tai muuta kemikaalisäiliötä ei saa kunnostaa pinnoittamalla.  

Maanpäälliset säiliöt, joissa on kaksoisvaippa tai kiinteä umpinainen valuma-allas, tulee varustaa säiliön välitilan vuotojen ilmaisujärjestelmällä tai muuten siten, että säiliöiden tiiveys on todettavissa.  

Työmaa-alueella säiliöiden täyttö- ja kaluston tankkauspaikan on oltava tiiviiksi pinnoitettu tai suojattu muuten siten, että mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen. 

Säiliön haltijan tai omistajan on tarkastutettava maanalainen öljysäiliö siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriön maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia koskevassa päätöksessä (KTMp 30.3.1983/344) edellytetään. Myös maanpäällisen ja bunkkerissa olevan öljysäiliön määräaikainen tarkastus on pakollista (Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräys 11 §). Säiliön tarkastusvälin pituus riippuu säiliön kunnosta. 

Pidä huolta öljysäiliöstäsi -esite

Esitteestä saat tietoa öljysäiliön kunnossapidosta ja tarkastuksista. Liite ei ole saavutettava.

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu
Maanantai: 09:00-16:00
Tiistai: 09:00-16:00
Keskiviikko: 09:00-16:00
Torstai: 09:00-16:00
Perjantai: 09:00-16:00
Päivitetty 24.10.2023