Hyppää sivuvalikkoon

Vesistöjen kunnostus

Kaupunki osallistuu vesistöjen kunnostuksiin. Ensisijalla ovat kohteet, joiden tila on heikko vedenlaadun seurantatulosten perusteella tai tilan heikentyminen on havaittavissa tai jotka ovat merkittäviä esimerkiksi kaupunkikuvan kannalta.

Viimeaikaisia toimenpiteitä ovat olleet muun muassa:

2018

Viinikanojan kalataloudellinen kunnostaminen Viinikankadun sillan alla 

Uoman siirto ja verhoilu luonnonkivellä.

2021

Vihiojan ennallistaminen välillä Lahdenperänkatu-Lempääläntie sekä haukikosteikon rakentaminen 

Uoman siirto 1940-luvun ilmakuvassa näkyvään linjaukseen, eroosiosuojaukset, lahopuun lisääminen, tulvaniittyjen perustaminen sekä haukikosteikon rakentaminen Pyhäjärven hauen lisääntymistä edistämään. Haukikosteikko on  myös vesilintujen elinympäristö. Alueelle on pystytetty infotauluja, joilla lisätään ihmisten tietoisuutta ennallistamisesta ja haukikosteikosta.

2022

Vihiojanlahden kunnostusruoppaus Hatanpää

Vesitilavuuden kasvattaminen kalastoa varten ja ylitiheän vesikasvillisuuden vähentäminen ruoppaamalla, pilaantuneen sedimentin poistaminen vesiekosysteemistä.

Härmälänojan ennallistaminen Härmälänrannassa 

130 metrin putkituksen muuttaminen avouomaksi 1940-luvun ilmakuvan uomalinjausta mukaillen, uoman eroosiosuojaukset, varjostavan kasvillisuuden lisäys ja tulvaniittyjen perustaminen.

Vuohenojan kunnostus ja putkituksen purku Riihipellonpuistossa (työ kesken, valmistuu 2023) 

320 metriä pitkän putkitetun osuuden muuttaminen avouomaksi, uoman eroosiosuojaukset, kutusoraikot, poikaskivikot, varjostavan kasvillisuuden ja lahopuun lisäys, uoman varressa olevan puiston kunnostus monimuotoisemmaksi.

Vihiojan kunnostus Muotialassa Hervannan valtaväylän alituksen kohdalla

Louhepintaisen uoman verhoilu kalaston kulkua tukevalla luonnonkivellä sekä varjostavien puu- ja pensasistutusten lisääminen uoman varteen.

 

Lisäksi kunnostustoimia on tehty muun muassa seuraavilla kohteilla:

  • Sorsalammen ja Ahvenisjärven kemiallinen käsittely alumiinikloridilla
  • Sorsalammen vesikasvillisuuden niitto
  • Iidesjärven, Ahvenisjärven ja Iso Virolaisen talviaikaiset hapetukset
  • Iidesjärven kunnostaminen muun muassa ravintoverkkokunnostuksen avulla (hoitokalastukset) 
  • KVVY ry:n Virta-hankkeeseen osallistuminen (virtakutuisen kalojen elinolosuhteiden parantaminen).  

Kaupunki on rakentanut keskusta-alueella hulevesien puhdistamiseksi ja viivyttämiseksi sekä luonto- ja virkistysarvojen parantamiseksi kosteikkoja ja erilaisia hulevesien käsittelyjärjestelmiä sekä ennallistanut ojia luonnonmukaisemmaksi.  

Iidesjärvellä ja Härmälän Vähäjärvellä on tehty kunnostustoimia  luontoarvojen parantamiseksi: Iidesjärvellä on hoitokalastettu ja järveen on asennettu pesimälauttoja, myös Vähäjärveen on asennettu pesimälautta. 

Kaupunki tekee vesistökunnostuksia yhteistyönä vesialueiden- ja rannanomistajien kanssa sekä asukkaiden ja erilaisten järjestöjen kanssa. Paikallisten toimijoiden aktiivisuus on tärkeää hankkeiden etenemiseksi. 

Lisätietoja 

Ympäristönsuojeluyksikkö: ymparistonsuojelu(at)tampere.fi

Viheralueet ja hulevedet -yksikkö: hulevesi(at)tampere.fi

Päivitetty 6.11.2023