Hyppää sivuvalikkoon

Haja-asutusalueen jätevesien käsittely

Haja-asutuksen puutteellisesti käsitellyt jätevedet lisäävät ympäristön kuormitusta. Toimiva jätevesijärjestelmä puolestaan parantaa pihapiirin viihtyisyyttä ja lähivesistöjen tilaa ja luo edellytykset kaivoveden hyvälle laadulle.  

Jokaisen kiinteistönomistajan tulee tietää oman jätevesijärjestelmän rakenne ja toiminta. Järjestelmästä tulee laatia selvitys, joka tulee säilyttää kiinteistöllä. Kiinteistön omistuksen vaihtuessa se tulee esittää uudelle omistajalle tai pyydettäessä viranomaiselle. 

Milloin jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia 

Haja-asutuksen jätevesisäännösten mukaan kiinteistön jätevesijärjestelmää ei pääsääntöisesti tarvitse uusia, jos:  

  • kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä
  • jätevesijärjestelmä täyttää jo säännösten vaatimukset eli jos rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen
  • vakituiseen asumiseen käytettävän kiinteistön haltija on syntynyt ennen 9.3.1943 tai kiinteistö ollaan liittämässä viemäriverkkoon (Tampereen Veden tai Nurmin vesihuolto-osuuskunnan verkkoon) 

Edellytyksenä kuitenkin on, että kiinteistön jätevesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

Ennen vuotta 2004 rakennettu jätevesijärjestelmä  

Ellei ennen vuotta 2004 luvan saanut jätevesijärjestelmä täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia, se tulee korjata välittömästi silloin kun: 

  • kiinteistö sijaitsee enintään 100 m etäisyydellä vesistöstä tai 
  • kiinteistö sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella 

Muilla alueilla sijaitsevilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän uusiminen tulee ajankohtaiseksi vasta seuraavan suuren remontin (esim. vesikäymälän rakentaminen, viemärilaitteistojen luvanvarainen korjaustyö, rakennuslupaa edellyttävät muutokset) yhteydessä. 

Tähän voidaan hakemuksesta myöntää määräaikainen poikkeaminen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan edellytettyjen toimien kohtuuttomuuden tai jätevesien huomattavan pienen määrän perusteella. Luvan poikkeamiseen myöntää kirjallisesta hakemuksesta Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Poikkeamislupahakemuksen käsittely on maksullinen. Maksun suuruus on määrätty voimassa olevassa ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa. Lisätietoja poikkeamisluvan hakemisesta saa Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä.

Uuden järjestelmän rakentamisessa ja vanhan olennaisessa muuttamisessa huomioitavaa 

Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on lisävaatimuksia uusille ja perusteellisesti saneerattaville jätevesijärjestelmille liittyen mm. suojaetäisyyksiin, ranta- ja pohjavesialueella hyväksyttäviin järjestelmiin ja järjestelmien huoltoon. Rantavyöhykkeellä,  eli enintään 100 metriä vesistöstä,  käymäläjätevedet on joko johdettava tiiviiseen säiliöön tai johdettava käsiteltäväksi rantavyöhykkeen ulkopuolelle tai käsiteltävä rantavyöhykkeellä niin, että käsitellyt jätevedet johdetaan vyöhykkeen ulkopuolelle. Ympäristönsuojelumääräyksistä voi hakea poikkeamista ympäristönsuojeluviranomaiselta. Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamista haetaan samalla lomakkeella kuin poikkeamista ympäristönsuojelulain mukaisesta perustason puhdistusvaatimuksista ja hakemuksen käsittelystä peritään vastaavasti ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. 

Jätevesijärjestelmän rakentamiseen ja vanhan järjestelmän olennaiseen muuttamiseen haetaan toimenpidelupaa Tampereen kaupungin rakennusvalvonnalta. 

Jätevesijärjestelmän uusiminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteys asiantuntevaan suunnittelijaan, joka auttaa valitsemaan kiinteistölle sopivimman järjestelmän. Suunnitelma järjestelmästä toimitetaan rakennusvalvontaan jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamishakemuksen liitteenä. 

Järjestelmän säännöllinen huolto ja tarkkailu tärkeää 

Toimiakseen hyvin jätevesijärjestelmä tarvitsee säännöllistä tarkkailua ja hoitoa sekä tarvittaessa huoltoa. Järjestelmällä tulee olla ajantasaiset käyttö- ja huolto-ohjeet, joiden mukaisesti tarvittavat ylläpito- ja huoltotoimet tehdään. Kaikki tehdyt toimet ja havainnot kirjataan ylös käyttöpäiväkirjaan.  

Lähes kaikkiin jätevesijärjestelmiin liittyvä oleellinen hoitotoimenpide on riittävän usein ja säännöllisesti tehtävä lietteentyhjennys. Asumisessa syntyvät jätevesilietteet kuuluvat ns. kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, joten tyhjennykset hoitaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Lietteentyhjennykset saa nykyisin siten tilata vain Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelusta. Kiinteistön haltija voi poikkeustapauksissa käsitellä kiinteistöllään syntyviä lietteitä omatoimisesti. Omatoimisen käsittelyn edellytyksenä on, että liete hygienisoidaan asianmukaisesti ja käsittelystä tehdään etukäteen ilmoitus alueelliselle jätehuoltolautakunnalle 

Neuvonta ja lisätiedot 

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu
Maanantai: 09:00-16:00
Tiistai: 09:00-16:00
Keskiviikko: 09:00-16:00
Torstai: 09:00-16:00
Perjantai: 09:00-16:00

Ympäristönsuojelu: 

ymparistonsuojelu(at)tampere.fi 
Tampereen palvelupiste, puhelin: 041 730 8168 

Rakennusvalvonta: 

rakennusvalvonta(at)tampere.fi 
Tampereen palvelupiste, puhelin: 041 730 8168 

Päivitetty 13.6.2023