Hyppää sivuvalikkoon

Maatalouden vesiensuojelu

Maataloudesta peräsin olevien nitraattien pääsyä vesistöön ehkäistään ns. nitraattiasetuksella (1250/2014) .  Asetus säätelee lannan ja asetuksessa tarkoitettujen lannoitteiden käyttöä, varastointia ja käsittelyä. Sen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lannan ja lannoitteiden käytöstä, varastoinnista ja käsittelystä sekä eläintuotannosta aiheutuvia päästöjä  pintavesiin, pohjavesiin, maaperään ja ilmaan.  

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä seuraavat ilmoitukset: 

Aumausilmoitus 

Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa ja kuivalannan varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarvittaessa suorittaa tarkastuksen. 

Ilmoituksen kuivalannan varastoinnista poikkeustilanteessa tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lantaa kertyy. Ilmoituksen orgaanisten lannoitevalmisteiden ja kuiva-ainepitoisuudeltaan 30 %:sen kuivalannan aumavarastoinnista tekee niiden vastaanottaja. 

Lannan levitys poikkeustilanteessa 

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. 

Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa.

Poikkeamismenettely on siis tarkoitettu ainoastaan vain erityisten poikkeavien olosuhteiden vallitessa. Poikkeaminen ei ole mahdollista maatilan kaupallisille valmisteille eikä muille orgaanisille lannoitevalmisteille. Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. 

Eläinsuojatoiminta voi vaatia ympäristöluvan tai se voi olla ilmoituksenvaraista.  

Päivitetty 22.12.2022