Siirry sisältöön

31.3. - 17.4.2020

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 31.3. - 17.4.2020 tällä sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Hiedanrannan alue

  • Hiedanrannan järvikaupungin raitiotiekadun (Dno 1910/10.03.02/2020) katusuunnitelmaehdotus nro 1.20/20819 välillä Rosenlewin silta - Hiedanrannan keskustan raitiotiekatu
  • Hiedanrannan keskustan raitiotiekadun (Dno 1911/10.03.02/2020) katusuunnitelmaehdotus nro 1.20/20824 välillä Hiedanrannan järvikaupungin raitiotiekatu - Federleynkatu

Raitiotiellä tavoitellaan sujuvaa ja tehokasta joukkoliikennettä, joka helpottaa ihmisten liikkumista sekä tukee kaupunkirakenteen tiivistämistä kestävällä tavalla. Kaupunginhallitus päätti 18.12.2017, että raitiotien osan kaksi Pyynikintori – Lentävänniemi kehitysvaihe aloitetaan ja suunnitelmat tilataan Raitiotieallianssilta. Tavoitteena on, että raitiotiejärjestelmän osan kaksi rakentamisesta päätetään valtuustossa viimeistään lokakuussa 2020. Rakentaminen alkaisi tällöin päätöksen jälkeen vuoden 2020 lopussa ja raitioliikenne käynnistyisi vuonna 2024 välillä Pyynikintori - Lentävänniemi.

Järvikaupungin alueella raitiotiehankkeeseen liittyvien katukohteiden suunnitelmat rajautuvat idässä Rosenlewin siltaan ja lännessä Hiedanrannan keskustan raitiotiekatuun. Suunnittelualueelle sijoittuu kolme siltaa. Idässä on raitiotielle, jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettu silta. Länsipäässä on pohjoisella sillalla raitiotie, jalankulku- ja pyörätie sekä eteläisellä sillalla moottorikäyttöisille ajoneuvoille tarkoitettu ajorata, jalankulku ja pyörätie. Järvikaupungissa raitiotierataa on noin 1230 metrin matkalla. Raitiotie kulkee ajoratojen välissä nurmetetulla keskikaistalla. Katualueen molemmin puolin kulkee eroteltu jalankulku- ja pyörätie, joka on leveydeltään 6,76…7,28 m. Alueelle sijoittuu yksi raitiotiepysäkki. Pysäkillä on molemmille kulkusuunnille oma pysäkkilaituri raitiotien reunassa. Pysäkkilaiturien leveys on 3,50 metriä ja pituus 47 metriä.

Hiedanrannan keskustan raitiotiekadun alueella raitiotiehankkeeseen liittyvien katukohteiden suunnitelmat rajautuvat etelässä Hiedanrannan järvikaupungin raitiotiekatuun ja pohjoisessa Federleynkatuun. Viherradaksi sekä betoni- ja luonnonkivipäällysteiseksi suunnitellun raitiotieradan pituus on noin 1170 metriä. Raitiotieradan leveys vaihtelee noin 6 – 14 metrin välillä.

Välillä Järvikaupunki - Hiedanrannan aukio, raitiotien molemmin puolin sijoittuvat erotellut jalankulku- ja pyörätiet. Pyörätiet on tällä välillä suunniteltu yksisuuntaisina. Välillä Hiedanrannan aukio - tehdas, raitiotien molemmin puolin sijoittuu jalankulun ja pyöräilyn alue, jonka tarkempi suunnittelu laaditaan aukioiden ja alueen suunnittelun yhteydessä. Hiedanrannan tehtaan raitiotiepysäkin ympäröivät kulkujärjestelyt tarkentuvat tehtaan suunnittelun yhteydessä. Välillä tehdas - Tehdaskartanonkatu, raitiotien itäpuolelle sijoittuu jalkakäytävä, joka jatkuu Federleynkadulle saakka. Välillä Tehdaskartanonkatu - Federleynkatu, raitiotien vierelle sijoittuu eroteltu 4,5 metriä leveä jalankulku- ja pyörätie. Tehdaskartanonkadun kohdalla pyöräily ohjataan Tehdaskartanonkadulle. Tehdaskartanonkatu ylittää raitiotien tasossa ja on suunniteltu raitiovaunuvalo-ohjattuna. Suunnittelualueelle sijoittuu kolme raitiotiepysäkkiä. Pysäkit on suunniteltu reunalaitureilla, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma pysäkkilaituri. Kaikkien pysäkkilaitureiden leveys on 3,50 metriä ja pituus 47 metriä. Suunnittelualueelle sijoittuu yksi uusi silta Federleynkadun eteläpuolelle; Ollinojan alikäytävä.

Hiedanrannan järvikaupungin ja keskustan raitiotiekaduista on laadittu katusuunnitelmaehdotukset, joissa on esitetty mm. raitiotien sijoittuminen katutilassa, katujen korkeusasema sekä pintavesien kuivatus.

Kiinteistöjen tonttijohtojen mahdollisesta uusimisesta, saneeraustyön yhteydessä, Tampereen Vesi ilmoittaa eri kirjeellä.

Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue
Vanhempi erikoissuunnittelija
Eeva Lintula
puhelin 044 486 3716

Raitiotieallianssi
Tarmo Keski-Loppi
puhelin 040 862 1643

Raitiotieallianssi
Markus Kytölä
puhelin 040 702 1535

Raitiotieallianssi (Hiedanrannan keskustan raitiotiekatu)
Antti Kiviniemi
puhelin 040 863 0313

Raitiotieallianssi (Hiedanrannan järvikaupungin raitiotiekatu)
Kati Lång
puhelin 050 475 2716

Pinninkatu

Pinninkadun muutettu katusuunnitelmaehdotus nro 1/20793 välillä Itsenäisyydenkatu – Kullervonkatu, XVI (Tammela b) ja XIV (Osmonmäen) kaupunginosissa, Dno TRE: 3150/10.03.02/2019.

Pinninkadusta laadittiin aiemmin katusuunnitelmaehdotus, joka pohjautui vuonna 2018 laadittuun Tammelan liikenneverkkosuunnitelmaan sekä meneillään olevaan Tammelan viherrakenneselvitykseen. Tämä katusuunnitelmaehdotus oli nähtävillä 16.12.2019 - 10.1.2020 ja muistutuksia katusuunnitelmaehdotuksia vastaan tehtiin runsaasti. Saadun palautteen perusteella päätettiin kohteesta laatia uusi katusuunnitelmaehdotus, missä Pinninkadun kadunvarsipysäköintiä on erityisesti pyritty säilyttämään mahdollisimman paljon katutilan uudelleen jäsentämisestä huolimatta.

Pinninkadulla on nykyisin kadunvarsipysäköintipaikkoja kaiken kaikkiaan yhteensä 58 paikan verran välillä Itsenäisyydenkatu - Kullervonkatu. Lisäksi Tammelantorin välittömässä läheisyydessä Ilmarinkadulla on 14 paikkaa sekä Kyllikinkadulla 17 paikkaa. Näillä kaduilla on nykyisin kadunvarsipysäköintipaikkoja yhteensä 89 paikan verran ja aiemmin nähtävillä olleen katusuunnitelmaehdotuksen mukaisesti Pinninkadulla olisi ollut jatkossa kadunvarsipysäköintipaikkoja ainoastaan 10 paikkaa, Ilmarinkadulla 12 paikkaa ja Kyllikinkadulla 16 paikkaa. Tämän suunnitelman mukaisesti alueelta olisi poistunut pysäköintipaikkoja katujen varsilta yhteensä 51 paikkaa. Jatkossa ko. kaduille olisi jäänyt ainoastaan yhteensä 38 pysäköintipaikkaa ja kadunvarsipysäköinnin kokonaiskapasiteetti olisi laskenut –57 %.

Uuden katusuunnitelmaluonnoksen mukaisesti Pinninkadulla olisi jatkossa kadunvarsipysäköintipaikkoja yhteensä 39 paikkaa, Ilmarinkadulla 12 paikkaa sekä Kyllikinkadulla 16 paikkaa. Alueelta poistuisi pysäköintipaikkoja katujen varsilta ainoastaan yhteensä 22 paikan verran, mikä olisi huomattavasti vähemmän alkuperäisen katusuunnitelmaehdotuksen 51 pysäköintipaikan vähennystarpeeseen nähden. Ko. kaduille jäisi jatkossa yhteensä 67 pysäköintipaikkaa ja kadunvarsipysäköinnin kokonaiskapasiteetti laskisi ainoastaan -25 %.

Uudessa katusuunnitelmaehdotuksessa kadunvarsipysäköinnille lisätilaa on otettu mm. vähentämällä katupuiden määrää 7 kappaleella (katupuiden määrä vähentynyt aiemmasta 28 kappaleesta 21 kappaleeseen), kaventamalla jalkakäytävän leveyttä metrillä Tammelantorin kohdalla (4,0 metrin levyinen jalkakäytävä kavennettu 3,0 metrin levyiseksi) sekä luopumalla erillisestä pyöräkaistasta vastavirtapyöräilyn osalta välillä Vellamonkatu – Kullervonkatu.

Uuden suunnitelman mukaisesti Tammelantorin suuntaa tuleva pyöräilyn päävirta pyrittää ohjaamaan Ilmarinkadun kautta Tammelan puistokadun pyörätielle ja moottoriajoneuvoliikenteen osalta yksisuuntaisella Pinninkadulla osuudella sallittaisiin vastavirtapyöräily ainoastaan liikennemerkein osoittamalla ilman erillistä ajoratamerkinnöin sekä liikennemerkein osoitettua pyöräkaistaa. Tammelantorin kohdalla Pinninkadun varsinaisen ajoradan leveys olisi jatkossa 4,0 metriä ja kadun kummallakin puolella sallittaisiin kadunvarsipysäköintiä. Pinninkadulla säilyisi 11 pysäköintipaikkaa myös Tammelantorin puolella ja nämä kadunvarsipysäköintipaikat palvelisi erityisesti Tammelantorille autolla saapuvia asiakkaita.

Kohde sisältyy Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2020 vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan keväällä 2020.

Kiinteistöjen tonttijohtojen mahdollisesta uusimisesta, saneeraustyön yhteydessä, Tampereen Vesi ilmoittaa eri kirjeellä.

Suunnittelija, Sitowise Oy
Projektipäällikkö
Taina Kuparinen
puhelin 040 450 1655

Suunnitelmien tilaaja, Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito
Vanhempi erikoissuunnittelija
Mikko Kielo
puhelin 050 532 1029