Siirry sisältöön

Maalämpölupa

Maalämpöjärjestelmän rakentaminen edellyttää toimenpidelupaa sekä uudisrakentamisessa että lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa. Uudiskohteen kohdalla maalämpöä koskeva lupa sisältyy rakennuslupaan. Kantakaupungin ulkopuolisilla asemakaavoittamattomilla alueilla lupaa ei tarvita, ellei järjestelmää rakenneta pohjavesialueelle.

Vesistöön sijoitettava putkisto vaatii vesialueen omistajan suostumuksen. Vesistöön sijoitettavasta lämpöputkistosta tulee lisäksi tehdä vesirakennusilmoitus Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Ennen hankkeeseen ryhtymistä on selvitettävä sijaitseeko tontti pohjavesi- tai muulla erityisalueella ja sijaitseeko maan alla vaurioitumisvaarassa olevia rakenteita tai teknisiä järjestelmiä. Jos lämpökaivon suunniteltu paikka sijaitsee lähellä kaatopaikkaa tai alueella, jossa on tai on ollut pilaantunutta maata, poraamisen edellytykset on selvitettävä ennen hankkeeseen ryhtymistä. Vedenottamon varoalueilla sekä paineellisen pohjaveden alueella maalämpökaivojen rakentaminen ei ole sallittua. Maalämmön kieltoalueet esitetään rakennusjärjestyksen liitekartoissa 5a-5d.

Lämpökaivon etäisyyden on oltava vähintään 7,5 m tontin rajoista. Lähemmäs rajaa voidaan tehdä vain naapurin kirjallisella suostumuksella. Porattaessa naapurin puolelle ulottuva vinoreikä, suositellaan suostumuksen lisäksi omistajavaihdokset turvaavan kiinteistörasitteen perustamista. Minimietäisyyden viemäreistä, vesijohdoista ja kaukolämpöputkista tulee olla vähintään 3 metriä.

Liuosputkistoissa käytettävän lämmönsiirtoaineen on oltava vaaratonta ympäristölle ja terveydelle.

Pintavesien pääsy pohjaveteen on estettävä tiivistämällä putkien läpiviennit. Maa- ja kallioperässä olevan radonin pääsy asuinrakennukseen estetään läpivientien riittävällä tiivistyksellä.

Maalämpöluvan hakeminen

Maalämpölupaa haetaan Lupapiste.fi:ssä. Liitteeksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

  • asunto-osakeyhtiöissä hallituksen päätöspöytäkirja ja kaupparekisteriote.
  • asemapiirustukseen naapurin suostumus, mikäli lämpökaivon etäisyys on alle 7,5 m tontin rajasta
  • mahdolliset lausunnot (pelkkiä johtokarttoja ei tarvitse liittää)
  • asemapiirustus, johon porareiän etäisyys on merkitty tontin lähirajoista sekä sijainnin osoittavat sidontamitat tunnetusta pisteestä. Lisäksi on merkittävä porauskulma, mikäli lämpökaivon porauskulma poikkeaa pystysuorasta.
  • Jos lämpökaivoja on useampi kuin yksi, tulee ne numeroida.
  • muutospohjapiirustukset, mikäli rakennuksessa tapahtuu muutoksia
  • lämmönjakohuoneen pohjapiirustus ja lämmitysjärjestelmän kytkentäkaavio (2 kpl), pientaloista ei tarvita
  • Piirustukset varustetaan nimiöllä, jonka suunnittelija allekirjoittaa.

Maalämpöluvan arvioitu käsittelyaika on kolme viikkoa.

Luvan saamisen jälkeen

Lupapäätöksessä edellytetään erityisen työnjohtajan hyväksyttämistä rakennusvalvonnassa. Työnjohtajan tehtävänä on valvoa työn suorittamista ja sellaisena voi toimia esimerkiksi hankkeen suunnittelija tai poraustyön/lämpöpumpun asennuksen suorittavan urakoitsijan edustaja.

Porauksen yhteydessä syntyvä karkea kiintoaines ja kiintoainesta sisältävä porausvesi tulee käsitellä siten, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille. Kiviainesta ja porausvettä ei saa johtaa sellaisenaan vesistöön, yleisiin viemäreihin, lähiojiin, katu- tai puistoalueelle. Porausveden riittävästä selkeytyksestä on huolehdittava tai vesi on johdettava umpisäiliöön. Kiviaines on varastoitava työnaikana niin, ettei se leviä ympäristöön pölynä tai lietteenä.

Työn suorittamisen jälkeen

Kun lämpöpumppu on asennettu ja toiminnassa, tulee työnjohtajan tilata kohteelle loppukatselmus. Loppukatselmuksessa todetaan, että työ on suoritettu myönnetyn luvan ja ehtojen mukaisesti. Loppukatselmuksen yhteydessä työnjohtaja luovuttaa porausraportin tarkastusviranomaiselle arkistointia varten.

Muuta huomioitavaa

Öljysäiliöiden poiston yhteydessä tulee huomioida pelastuslaitoksen ohjeet sekä Tampereen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset. Öljysäiliön tarkastuspöytäkirja tulee toimittaa aluepelastuslaitokselle.

Lämmönsiirtoaineiden vaihdon yhteydessä on huomioitava, että käytetty lämmönsiirtoaine on ongelmajätettä.

Lvi-tarkastusteknikko
Isto Koskinen
puhelin 0400 625 978
sähköposti [email protected]