Siirry sisältöön

Rakennetun ympäristön kunnossapito

Rakennetun ympäristön kunnossapito sekä tonttien yleinen järjestys ja siisteys on asukkaiden viihtyvyyden kannalta olennainen asia. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ja sen ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisena sekä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Myös Tampereen kaupungin rakennusjärjestyksessä annetaan määräyksiä rakennusten ja tonttien kunnossapidosta ja siisteydestä. Rakennukset, rakennelmat ja niiden julkisivut sekä aidat ja portit on pidettävä kunnossa ja ilkivallan niihin aiheuttamat vahingot korjattava. Suojeltavaksi määrättyjä rakennuksia on hoidettava niin, ettei niiden suojeluarvo vaarannu. Tonttia tulee käyttää asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen, eikä sitä saa käyttää esimerkiksi sellaiseen pitkäaikaiseen varastointiin, joka rumentaa ympäristöä tai aiheuttaa haittaa naapureille.

Rakennusvalvonta valvoo osaltaan rakennettua ympäristöä ja sen kunnossapitoa. Yleisen edun näkökulmasta suoritettava valvonta pitää sisällään rakennusten, rakennelmien ja aitojen ulkoisen kunnossapidon tarkastelua sekä tontilla tapahtuvan varastoinnin valvontaa. Kasvillisuuteen ja sen hoitoon liittyvät asiat eivät kuulu rakennusvalvonnalle, sillä niitä sääntelee naapuruussuhdelaki. Roskaamiseen ja jäteasioihin liittyvät asiat taas kuuluvat ympäristönsuojelulle.

Ilmoitus rakennetun ympäristön epäkohdasta

Rakennetun ympäristön kunnossapitoon liittyvästä epäkohdasta voi ilmoittaa kirjallisesti rakennusvalvontaan. Nimettömiä ilmoituksia ei käsitellä. Asiasta tulee julkinen, kun se on saapunut rakennusvalvontaan.

Kevätkatselmus

Rakennusvalvontaviranomaisena toimiva ympäristö- ja rakennusjaosto suorittaa rakennetun ympäristön valvontaa pitämällä katselmuksia ja tarkastuksia sekä antamalla korjauskehotuksia.

Ympäristö- ja rakennusjaosto toimittaa vuosittain toukokuussa rakennetun ympäristön katselmuksen. Katselmuksessa kiinnitetään huomiota huonoon kuntoon päästettyihin ja jopa vaaraa aiheuttaviin rakennuksiin sekä epäsiisteydellään ympäristöä rumentaviin tontteihin.