Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Opintojaksotarjonta


Äidinkieli (ÄI)

Pakolliset moduulit

ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)

Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa opiskelijan tekstikäsitystä. Opiskelijan tekstitietoisuus syventyy keskeisiä tekstilajeja analysoimalla. Opiskelija kehittää omaa kirjoittamisprosessiaan harjoittelemalla aineistopohjaista kirjoittamista. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kirjoittamisprosessin hallintaan.

ÄI2 Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op)
Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kieli- ja tekstitietoisuutta. Opiskelija oppii ymmärtämään kielen monimuotoisena sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kielen monipuoliseen hallintaan.

ÄI3 Vuorovaikutus 1 (1 op)
Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan viestijäkuvaa, ryhmäviestintätaitoja ja viestintärohkeutta erilaisissa tilanteissa. Opiskelija oppii kehittämään vuorovaikutusosaamistaan reflektoimalla ja analysoimalla viestintätilanteita ja hyödyntämällä saamaansa palautetta. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan omien vuorovaikutustaitojen hallintaan.

ÄI4 Kirjallisuus 1 (2 op)
Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa lukea, eritellä ja tulkita kauno- ja tietokirjallisuutta. Opiskelija laajentaa ja syventää elämyksellisiä ja kokemuksellisia lukemisen ja kirjoittamisen tapoja. Keskeisenä tarkastelun kohteena on kertomuksellisuus kirjallisuudessa, mediassa ja muissa taiteen lajeissa. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan kirjallisuuden analysoinnin ja tulkinnan taitoihin.

ÄI5 Tekstien tulkinta 1 (2 op)
Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan medialukutaitoa. Monimuotoisia tekstejä tutkitaan vaikuttamisen näkökulmasta. Opiskelija oppii ymmärtämään median vaikutuksen yksilöön ja yhteiskunnan toimintaan. Opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja ja tuottaa sekä suullisia että kirjallisia kantaa ottavia tekstejä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään esimerkiksi argumentoinnin analysointiin ja hallintaan.

ÄI6 Kirjoittaminen 1 (1 op)

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan kirjoittamisen taitoja. Opiskelija oppii ymmärtämään kirjoittamisen prosessina ja harjoittelee tekstin tuottamisen eri vaiheita. Rohkeutta ja omaäänisyyttä tuetaan sanataideharjoituksilla. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan kirjoittamistaitoihin.

ÄI7 Vuorovaikutus 2 (1 op)
Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan esiintymistaitoja lisäämällä esiintymisrohkeutta. Opiskelija oppii rakentamaan ja pitämään puheenvuoron. Lisäksi opiskelija harjoittelee analysoimaan ja arvioimaan puhuttuja ja audiovisuaalisia tekstejä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään esimerkiksi puheen pitämisen taitoihin.

ÄI8 Kirjallisuus 2 (2 op)
Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijan kirjallisuuden tuntemusta ja ymmärrystä kontekstien merkityksestä. Opiskelija tutustuu keskeisiin Suomen kirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden teemoihin ja teksteihin. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kirjallisuuden kontekstuaalisuuden ymmärtämiseen.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

ÄI9 Vuorovaikutus 3 (2 op)
Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa erityisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Opiskelija harjoittelee ja oppii tarkastelemaan tietoisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä arvioimaan itseään ja muita esiintyjinä ja ryhmässä viestijöinä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään monipuolisiin vuorovaikutustaitoihin.

ÄI10 Kirjoittaminen 2 (2 op)
Opintojakson tavoitteena on valmentaa kirjoitustaidon ylioppilaskokeeseen. Opiskelija vahvistaa laajan aineistoja hyödyntävän tekstin rakentamisen taitojaan. Opintojaksossa arvioidaan kirjoitustaidon harjoituksia.

ÄI11 Tekstien tulkinta 2 (2 op)
Opintojakson tavoitteena on valmentaa lukutaidon ylioppilaskokeeseen. Opiskelija vahvistaa kriittistä, kulttuurista, analysoivaa ja tulkitsevaa lukutaitoaan ja oppii hyödyntämään keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä. Opintojaksossa arvioidaan lukutaidon harjoituksia.

Moduuleista yhdistetyt opintojaksot

ÄI1+ÄI2+ÄI3 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (4 op)
Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa opiskelijan kieli- ja tekstitietoutta ja viestintätaitoja. Opiskelija oppii ymmärtämään kielen monimuotoisena sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä. Analyysitaidot kehittyvät eri tekstilajeihin syventymällä. Omaa kirjoittamisprosessiaan opiskelija kehittää harjoittelemalla aineistopohjaista kirjoittamista ja vuorovaikutusosaamistaan reflektoimalla ja analysoimalla viestintätilanteita ja hyödyntämällä saamaansa palautetta. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kielen monipuoliseen hallintaan sekä kirjallisissa että suullisissa tehtävissä.

ÄI5+ÄI6+ÄI7 Tekstit ja kirjoittaminen (4 op)
Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan medialuku-, kirjoittamis- ja esiintymistaitoja. Opiskelija oppii ymmärtämään median vaikutuksen yksilöön ja yhteiskunnan toimintaan ja tutkii monimuotoisia tekstejä vaikuttamisen näkökulmasta. Opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja ja prosessikirjoittamista sekä oppii rakentamaan ja pitämään puheenvuoron. Ilmaisurohkeutta ja omaäänisyyttä tuetaan sanataideharjoituksilla. Opintojakson arvioinnissa keskitytään esimerkiksi argumentoinnin analysointiin ja hallintaan, opiskelijan puhe- ja kirjoittamistaitoihin.

ÄI10+ÄI11 Kirjoittaminen ja tekstien tulkinta (4 op)
Opintojakson tavoitteena on valmentaa kirjoitus- ja lukutaidon ylioppilaskokeeseen. Opiskelija vahvistaa laajan aineistoja hyödyntävän ja analyyttisen sekä tulkitsevan tekstin rakentamisen taitojaan. Opiskelija syventää kriittistä, kulttuurista, analysoivaa ja tulkitsevaa lukutaitoaan ja oppii hyödyntämään keskeisiä tekstin rakentamisen ja analyysin käsitteitä. Opintojaksossa arvioidaan kirjoitus- ja lukutaidon harjoituksia.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit

ÄI12 Asiatekstien kirjoittaminen (2 op)
Opintojakson tavoitteena on tutustua työelämän ja julkisten yhteisöjen kirjalliseen viestintään ja simuloida erilaisia tosielämän kirjallisia ja suullisia tilanteita. Opiskelija kehittää erityisesti tekstinkäsittelytaitojaan ja hyvän asiatyylin hallintaa. Kurssin aikana tehdään portfolio. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

ÄI13 Peruskielioppi ja kielenhuolto (2 op)
Opintojakson tavoitteena on vahvistaa suomen peruskieliopin hallintaa ja kerrata kielenhuollon ohjeita. Opintojakson aikana opiskelija vahvistaa tekstin tuottamisen taitojaan ja saa tukea kirjoitetun kielen normien hiontaan. Kaikki opiskelijat voivat valita opintojakson, mutta äidinkielen opettaja voi tarvittaessa suositella sen suorittamista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ÄI14 Luova kirjoittaminen (2-3 op)

Opintojaksossa tutustutaan fiktiiviseen kirjoittamiseen ja luovan kirjoittamisen työskentelytapoihin. Fiktiivisen tekstin kieli- ja tyylipiirteet tulevat tutuiksi ja niiden soveltaminen myös muunlaisiin teksteihin mahdollistuu. Opintojakso suoritetaan vapaavalintaisena ajankohtana lukio-opintojen aikana verkossa. Opintojakson aikana kootaan vähintään 20 tekstin portfolio vaihtoehtoisista tehtävistä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

ÄI15 Rellun Kirjallisuusdiplomi (2 op)
Lukioaikana luetaan 12 teosta Pirkanmaan kirjastojen toisen asteen lukudiplomiohjeistuksen mukaan ja kootaan kirjallisuusportfolio ohjaavan opettajan kanssa sovittavalla tavalla. Kustakin teoksesta suoritetaan tehtävä, joka kirjoitetaan portfolioon.  Suoritukseen ei voi ottaa mukaan teoksia, joita luetaan muilla kursseilla. Kurssin suorittamisesta saa erillisen todistuksen.  Linkki PIKI-kirjastojen lukulistaan ja tehtäviin. Opintojakso suoritetaan vapaavalintaisena ajankohtana lukio-opintojen aikana, ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ÄI16 Verkkojulkaisu (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan erilaisten journalististen tekstien tuottamiseen kirjoittamalla juttuja Rellun Toveri-verkkolehteen. Opintojakso edellyttää kymmenen tekstin kirjoittamista lukioaikana. Opintojakson voi suorittaa useamman jakson aikana, ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä. Verkkolehti sijaitsee osoitteessa relluntoveri.fi .

Suomi toisena kielenä (S2)

Pakolliset moduulit

S21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)
Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa opiskelijan tekstikäsitystä esimerkiksi havainnoimalla kielen rakenteiden ja ilmausten käyttöä erilaisissa teksteissä. Opiskelija harjoittelee tekstin tuottamisen prosessia ja oppii käyttämään erilaisia tekstejä oman kirjoittamisen pohjana. Opintojakson arvioinnissa painotetaan kirjoittamisprosessin hallintaa.

S22 Kieli ja tekstitietoisuus (1 op)
Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kieli- ja tekstitietoisuutta. Opiskelija oppii hyödyntämään erilaisia kielenkäyttötilanteita ja -ympäristöjä kielitaitonsa kehittämisessä. Opintojaksossa arvioidaan opiskelijan kieli- ja tekstitietoisuutta tai eri kielenkäyttötilanteiden hallintaa.

S23 Vuorovaikutus 1 (1 op)
Opintojakson aikana opiskelija kehittää viestintätaitojaan ja -rohkeuttaan sekä syventää viestijäkuvaansa. Opintojaksossa arvioidaan lukio-opinnoissa tarvittavia viestintätaitoja.

S24 Kirjallisuus 1 (2 op)
Opintojaksossa perehdytään kaunokirjallisuuden lajeihin ja harjoitellaan kaunokirjallisuuden erittelyn taitoja sekä kirjallisesti että suullisesti. Tutustutaan esittävän taiteen ominaispiirteisiin ja ilmaisukeinoihin esimerkiksi teatteri- ja elokuvakäynnillä. Luetaan vähintään yksi suomenkielinen kokonaisteos, jonka avulla kehitetään kielellisten rakenteiden ja sanaston hallintaa. Opintojaksossa arvioidaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja.

S25 Tekstien tulkinta 1 (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan. Opiskelija oppii tarkastelemaan erilaisissa teksteissä käytettäviä argumentoinnin keinoja sekä oppii myös itse perustelemaan mielipiteitään yhä monipuolisemmin. Opintojakson aikana luetaan kokonainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja. Opintojaksossa arvioidaan erityisesti vaikuttamisen ja argumentoinnin keinojen hallintaa.
140

S26 Kirjoittaminen (1 op)
Opiskelija rohkaistuu kirjoittajana, oppii hallitsemaan kirjoittamisprosessin vaiheet sekä oppii laatimaan ja muokkaamaan laajahkoja asiatekstejä. Tekstejä tuotetaan ja arvioidaan myös yhdessä muiden kanssa. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan kirjoittamistaitoihin.

S27 Vuorovaikutus 2 (1 op)
Opintojakson aikana opiskelija kehittää viestintätaitojaan ja -rohkeuttaan sekä syventää viestijäkuvaansa. Opintojaksossa harjoitellaan kuullun ymmärtämisen ja keskusteluun osallistumisen strategioita, kirjoitetaan vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tekstejä ja perehdytään ryhmäviestinnän ilmiöihin. Opintojaksossa arvioidaan tavoitteellisen vuorovaikutuksen taitoja.

S28 Kirjallisuus 2 (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan kirjallisuutta eri konteksteissa ja ymmärtää kontekstin merkityksen kirjallisuuden tulkinnassa. Opintojaksossa perehdytään suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin osana maailmankirjallisuutta ja tarkastellaan eri aikakausien kirjallisuutta eri näkökulmista. Opiskelija tutustuu suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja teemoihin ja oppii arvioimaan niiden merkitystä. Opintojakson aikana luetaan merkittävä tai ajankohtainen kaunokirjallinen kokonaisteos. Opintojaksossa arvioidaan erityisesti suomalaisen kirjallisuuden tuntemusta syntykontekstissaan.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

S29 Vuorovaikutus 3 (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää vuorovaikutustaitojaan ja oppii arvioimaan vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkitystä niin ihmissuhteissa, opiskelussa, työelämässä kuin yhteiskunnassakin. Keskeistä on oppia analysoimaan vuorovaikutuksen kulttuurisia piirteitä sekä erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja suhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Opintojakson arvioinnissa painotetaan kykyä analysoida vuorovaikutusta eri näkökulmista. Opintojakson päätteeksi on mahdollista osallistua toisen asteen puheviestinnän päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen. Koe järjestetään ja arvioidaan valtakunnallisten kriteerien mukaan.

S210 Kirjoittaminen 2 (2op)
Opiskelija kehittää opintojakson aikana kirjoitustaitoaan ja koko kirjoittamisprosessiansa aineiston käytöstä kielenhuollollisiin yksityiskohtiin. Opintojaksossa luetaan ajankohtainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja. Opintojaksossa arvioidaan monipuolisesti kirjoitustaitoja.
141

S211 Tekstien tulkinta 2 (2op)
Opintojaksossa harjoitellaan tekstien tulkintaa ja syvennetään kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Asia- ja mediatekstien analyysi- ja tulkintaharjoitusten lisäksi perehdytään fiktiivisiin teksteihin lukemalla näytelmäteksti tai runokokoelma. Opintojaksossa arvioidaan opiskelijan kykyä tulkita erilaisia monimuotoisia tekstejä.

Moduuleista yhdistetyt opintojaksot

S21+S22+S23 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (4 op)
Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kieli- ja tekstitietoisuutta tutustumalla eri tekstilajeihin ja havainnoimalla kielen rakenteiden ja ilmausten käyttöä erilaisissa teksteissä. Opiskelija harjoittelee tekstin tuottamisen prosessia ja oppii käyttämään erilaisia tekstejä oman kirjoittamisen pohjana. Opiskelija harjaannuttaa opintojakson aikana viestintätaitojaan ja -rohkeuttaan sekä syventää viestijäkuvaansa. Opintojaksossa harjoitellaan kuullun ymmärtämisen ja keskusteluun osallistumisen strategioita ja perehdytään ryhmäviestinnän ilmiöihin. Lisäksi tutustutaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Samalla erilaiset kielimuodot ja viestintätilanteet, kuten epävirallinen ja virallinen viestintä, tulevat tutuiksi ja opiskelija oppii hyödyntämään erilaisia kielenkäyttötilanteita ja -ympäristöjä kielitaitonsa kehittämisessä. Opintojaksossa luetaan kaunokirjallinen teos tai tietokirja. Opintojakson arvioinnissa painotetaan kirjoittamisprosessin hallintaa ja viestintätaitoja. Arvioinnissa voidaan lisäksi ottaa huomioon kieli- ja tekstitietoisuuden osaaminen.

S25+S26+S27 Tekstit ja kirjoittaminen (4 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan. Opiskelija oppii tarkastelemaan erilaisissa teksteissä käytettäviä argumentoinnin keinoja sekä oppii myös itse perustelemaan mielipiteitään yhä monipuolisemmin. Opiskelija rohkaistuu kirjoittajana, oppii hallitsemaan kirjoittamisprosessin vaiheet sekä oppii laatimaan ja muokkaamaan laajahkoja asiatekstejä. Tekstejä tuotetaan ja arvioidaan myös yhdessä muiden kanssa. Opintojaksossa keskitytään myös suullisen ymmärtämisen, kuuntelemisen, vuorovaikutuksen sekä suullisen viestinnän strategioihin ja taitoihin. Esiintymistaitoja harjoitetaan puheenvuoron rakentamisen, kohdentamisen ja esittämisen avulla. Opintojaksossa perehdytään argumentoivan kielenkäytön sanastoon ja rakenteisiin, kielellisten keinojen valintaan, tekstilajeihin sekä tyyliin. Opintojakson aikana luetaan yhteiskunnallisesti merkittävä kokonaisteos. Opintojaksossa arvioidaan erityisesti vaikuttamisen ja argumentoinnin keinojen hallintaa.

S210+S211 Kirjoittaminen ja tekstien tulkinta (4 op)
Opiskelija kehittää opintojakson aikana kirjoitustaitoaan ja koko kirjoittamisprosessiansa aineiston käytöstä kielenhuollollisiin yksityiskohtiin. Opintojaksossa harjoitellaan tekstien 142 tulkintaa ja syvennetään kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Asia- ja mediatekstien analyysi- ja tulkintaharjoitusten lisäksi perehdytään fiktiivisiin teksteihin lukemalla näytelmäteksti tai runokokoelma ja ajankohtainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja. Opintojaksossa arvioidaan monipuolisesti kirjoitustaitoja ja opiskelijan kykyä tulkita erilaisia monimuotoisia tekstejä.

Ruotsi B1 (RUB1)

Pakolliset moduulit

RUB1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)
Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja arkielämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Vahvistetaan opiskelijan tietämystä hänen kieli- ja kulttuuritaustastaan. Opiskelija pyrkii löytämään omaa oppimista edistäviä työtapoja, asettamaan tavoitteita ja kehittämään opiskelustrategioitaan esim. täydentämällä kieliprofiiliaan. Voidaan käyttää itsearviointia auttamaan opiskelijaa ymmärtämään oman osaamisensa taso ja kielitaidon kehittyminen.

RUB2 Ruotsin kieli arjessani (3 op)
Opintojaksolla käsitellään ihmissuhteisiin ja arkielämään liittyviä teemoja. Aihepiireissä painotetaan yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Kehitetään erityisesti suullista kielitaitoa eri viestintäkanavia käyttäen ja opetellaan toimimista aktiivisena keskustelijana ja kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Kiinnitetään erityistä huomioita ääntämiseen. Voidaan myös käyttää vertaisarviointia, jolloin opiskelijan kyky antaa ja vastaanottaa palautetta kehittyy.

RUB3 Kulttuuri ja mediat (2 op)
Opintojakso laajentaa opiskelijan tuntemusta suomenruotsalaisesta, ruotsalaisesta ja muusta pohjoismaisesta kulttuurista. Opintojakson tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja ruotsinkielisiä medioita hyödyntäen.   Arvioinnissa voidaan painottaa esimerkiksi erilaisten tekstien tulkintaan.

RUB4 Ympäristömme (2 op) 
Opintojakson aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä ajankohtaiset ilmiöt yhteiskunnassa. Opintojaksossa vahvistetaan opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja. Opiskelija tutustuu erilaisiin tekstityyppeihin.  Osana arviointia opiskelija voi kirjoittaa lyhyitä tekstejä opintojakson aihepiireistä, esimerkkinä mielipidekirjoitus.

RUB5 Opiskelu- ja työelämä (2 op)
Opintojakson teemoina ovat opiskelu ja työelämä sekä kielitaidon merkitys tulevaisuudennäkymissä. Opintojaksossa harjoitellaan jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä.   Osana arviointia voidaan laatia esimerkiksi työhakemus ja CV kirjallisena tai suullisena opiskelijan vahvuudet huomioiden. Kieliprofiilia täydennetään tulevaisuuden tarpeita varten.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

RUB6 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)
Opintojaksossa vahvistetaan opiskelijan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua ruotsin kieltä. Opiskelijaa rohkaistaan kehittämään omaa suullista viestintäänsä opintojakson monipuolisilla harjoituksilla, jotka samalla kertaavat ja vahvistavat aiemmilla opintojaksoilla opittua. Itsearvioinnissa voidaan käyttää eurooppalaista taitotasoasteikkoa luomaan jatkumoa tulevaisuuden kieliopintoihin. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla erilaiset, myös valmistelua edellyttävät suulliset tuotokset. Opintojaksoon sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen. 

RUB7 Kestävä elämäntapa (2 op)  
Opintojaksolla täydennetään pakollisten kurssien teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opiskelija vankentaa taitoaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia ruotsinkielisiä tekstejä. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin, kuten kirjalliseen vuorovaikutukseen erilaiset yleisöt huomioiden

Moduuleista yhdistetyt opintojaksot

RUB1 + RUB2 Opiskelutaidot, kieli-identiteetti ja ruotsin kieli arjessani (4 op)
Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja arkielämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Vahvistetaan opiskelijan tietämystä hänen kieli- ja kulttuuritaustastaan. Opiskelija pyrkii löytämään omaa oppimista edistäviä työtapoja, asettamaan tavoitteita ja kehittämään opiskelustrategioitaan esim. täydentämällä kieliprofiiliaan. Opintojaksolla käsitellään myös ihmissuhteisiin ja arkielämään liittyviä teemoja. Aihepiireissä painotetaan yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Kehitetään erityisesti suullista kielitaitoa eri viestintäkanavia käyttäen ja opetellaan toimimista aktiivisena keskustelijana ja kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Kiinnitetään erityistä huomioita ääntämiseen. Voidaan käyttää itsearviointia auttamaan opiskelijaa ymmärtämään oman osaamisensa taso ja kielitaidon kehittyminen. Voidaan myös käyttää vertaisarviointia, jolloin opiskelijan kyky antaa ja vastaanottaa palautetta kehittyy.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit

RUB8 Abikertaus (1 op)
Opintojakson aikana kerrataan oppimäärän keskeistä sanastoa ja kielioppirakenteita. Opintojakso valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. Ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi.

RUB9 Kirjoitus (1 op)
Opintojakson aikana laaditaan erilaisia kirjoitelmia, kuten lehden yleisönosastokirjoitus, kirje, blogi, sähköpostiviesti, puhe ja kutsu. Ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi.

Englanti A (ENA)

Pakolliset moduulit

ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op) 
Opiskelija perehtyy englantiin maailmankielenä ja kommunikaation välineenä. Opintojaksolla kehitetään opiskelutaitoja itsenäisesti ja ryhmässä, aloitetaan oman kieliprofiilin rakentaminen sekä asetetaan tavoitteita jatkoa varten. Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia. 

ENA2 Englanti globaalina kielenä (3 op) 
Opintojaksolla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija harjoittelee taitoa olla aktiivinen keskustelija ja toisia kuunteleva kielenkäyttäjä.   Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. suullinen esitys. 

ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op) 
Opintojakson aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, mediat sekä luova toiminta.  Opiskelija harjoittelee itseilmaisua esim. tuottamalla ja tulkitsemalla erilaisia tekstejä.   Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajahko luovan ilmaisun tuotos tai projektityö. 

ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op) 
Opintojaksolla harjoitellaan kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja, joita sovelletaan tuotoksiin.  Opiskelija harjoittelee aktiivista toimijuutta ja kansalaisuutta sekä tutustuu vaikuttamisen keinoihin.  Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. kantaaottava tuotos. 

ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op) 
Opintojakson aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.  Opiskelija tutustuu tieteellisen tekstin piirteisiin ja harjoittelee tiivistämistä ja raportointia. Opintojaksolla syvennetään tiedonhankinnan taitoja ja kehitetään lukemisen strategioita. Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. tiivistelmä, raportti tai projektityö.

ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op) 
Opintojaksolla aihepiireihin kuuluvat jatko-opinnot ja työelämä, myös kansainvälisessä kontekstissa.  Opiskelija perehtyy talousasioihin sekä nuoren omasta, että yhteiskunnallisesta näkökulmasta.  Opiskelija harjoittelee lukio-opintojen jälkeen tarvittavia viestintätaitoja ja täydentää kieliprofiiliaan.  Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. motivaatiokirje tai työhakemus.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op) 
Opintojaksolla käsitellään ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan teemoja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta.  Näitä tarkastellaan myös opiskelijan omasta elinpiiristä käsin.  Opiskelija harjoittelee laajempia kielenkäyttötilanteita sekä vahvistaa analysointi- ja tiedonhakutaitojaan. Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajempi projektityö tai esitelmä.  

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op) 
Opintojaksolla harjoitellaan monipuolista suullista kielitaitoa huomioiden vuorovaikutustilanteeseen osallistuvien erilaiset kulttuuriset ja kielelliset taustat. 

Opintojaksolla kerrataan oppimäärän pakollisilla opintojaksoilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.  Arviointi on monipuolista.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla erilaiset, myös valmistelua edellyttävät suulliset tuotokset.  Opintojaksoon sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen.

Moduuleista yhdistetyt opintojaksot

ENA1 + ENA2 Kieli-identiteettini ja monimuotoinen englannin kieli (4 op) 
Opiskelija perehtyy englantiin maailmankielenä ja kommunikaation välineenä. Opintojaksolla kehitetään opiskelutaitoja itsenäisesti ja ryhmässä, aloitetaan oman kieliprofiilin rakentaminen sekä asetetaan tavoitteita jatkoa varten.  Opintojaksolla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija harjoittelee taitoa olla aktiivinen keskustelija ja toista kuunteleva kielenkäyttäjä.  Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia ja arvioida esim. suullinen esitys. 

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit

ENA9 Abikurssi (1 op)
Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin vankentamalla sanastoa, kertaamalla kielioppia ja tekemällä ylioppilaskoeharjoituksia. Arviointi: suoritettu/hylätty.

ENA10 Kirjoituskurssi (2 op)
Ylioppilaskokeeseen valmentava kurssi, jolla harjoitellaan erilaisten englanninkielisten tekstien laatimista. Arviointi: suoritettu/hylätty.

ENA11 Debate (2 op / 2 credits)
This course will focus on the spoken English needed to express opinions and to argue effectively. The aim is to develop the confidence to speak English in front of an audience and to communicate without detailed notes. Students will also learn how to use body language to improve their communication. Students who would like to try out their skills at a higher level can participate in debate competitions involving other schools, but this is not compulsory. The course cannot be studied independently. Pass/Fail.

ENA12 Literature (2 op / 2 credits)
This course will focus on a wide range of literature written in English from Shakespeare up to the present day. Students will read novels, short stories, poetry and drama. Students who want to raise their skills to a higher level will have opportunities to do additional reading from a list of recommended works which includes both classic texts and fast-paced, easy-to-read bestsellers. Pass/fail.

A-kielet (saksa, ranska, espanja, venäjä) VKA

Pakolliset moduulit

VKA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)
Opintojakso totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Tehtävänä on kehittää opiskelijoiden kielitietoisuutta, kieli-identiteettiä ja opiskelutaitoja sekä edistää yksilön ja ryhmän hyvinvointiosaamista. Opintojakson aikana aloitetaan oman kieliprofiilin rakentaminen ja asetetaan tavoitteita jatkoa varten.
Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Kurssilla voidaan kartoittaa opiskelijoiden lähtötasoa. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia.

VKA2 Kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen (3 op)
Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä elämänpiirejään.
Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. suullinen esitys.

VKA3 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op)
Opintojakson aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, mediat sekä luova toiminta. Opintojaksossa tarkastellaan kielten ja kulttuurien moninaisuutta sekä arvoja ja merkityksiä, jotka välittyvät kulttuurin kautta yksilölle ja yhteisölle. Opiskelija harjoittelee itseilmaisua esim. tuottamalla ja tulkitsemalla erilaisia tekstejä.
Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajahko luovan ilmaisun tuotos tai projektityö.

VKA4 Kieli vaikuttamisen välineenä (2 op)
Opintojakson tehtävänä on kehittää ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoittelemalla kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja sekä niihin pohjautuvia soveltamisen ja tuottamisen taitoja. Opiskelijaa kannustetaan ottamaan perustellusti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin kohdekielellä.
Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset.

VKA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)
Opintojakson aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta, ja vahvistaa hänen tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitojaan. Tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.
Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. tiivistelmä, raportti tai projektityö.

VKA6 Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op)
Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Opintojaksossa pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija harjoittelee lukio-opintojen jälkeen tarvittavia viestintätaitoja ja täydentää kieliprofiiliaan.
Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. motivaatiokirje tai työhakemus ja työpaikkahaastattelu.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

VKA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)
Opintojaksolla käsitellään ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan teemoja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Näitä tarkastellaan myös opiskelijan omasta elinpiiristä käsin. Opiskelija harjoittelee laajempia kielenkäyttötilanteita sekä vahvistaa analysointi- ja tiedonhakutaitojaan.
Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajempi projektityö tai esitelmä.

VKA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)
Opintojakson tehtävänä on harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa, jota tarvitaan kansainväliseen toimijuuteen, sekä tarjota opiskelijalle jatkuvan oppimisen välineitä oman suullisen kielitaidon kehittämiseksi. Tehtävänä on myös vahvistaa neuvottelemisen taitoja. Opintojaksolla kerrataan oppimäärän pakollisilla opintojaksoilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
Arviointi on monipuolista. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla erilaiset, myös valmistelua edellyttävät suulliset tuotokset. Opintojaksoon sisältyy joko Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon koe tai erillisen ohjeistuksen mukainen näyttö.

Moduuleista yhdistetyt opintojaksot

VKA1 + VKA2 Opiskelutaitoja kartuttaen ja kieli-identiteettiä rakentaen kohti toimintaa ja vuorovaikutusta globaalissa maailmassa (4 op)
Opintojakso totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Tehtävänä on kehittää opiskelijoiden kielitietoisuutta, kieli-identiteettiä ja opiskelutaitoja sekä edistää yksilön ja ryhmän hyvinvointiosaamista. Opintojakson aikana aloitetaan oman kieliprofiilin rakentaminen ja asetetaan tavoitteita jatkoa varten. Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä elämänpiirejään.
Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Kurssilla voidaan kartoittaa opiskelijoiden lähtötasoa. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit (saksa)

SAA9 Kertauskurssi (2 op)
Valmentaa pitkän saksan ylioppilaskirjoitukseen. Tavoitteet: Kehitetään ja syvennetään pitkän saksan ylioppilaskokeessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Keskeiset sisällöt: Monipuolista kieliopin, sanaston, kirjoittamisen sekä tekstin ja puheen ymmärtämisen harjoittelua. Kirjoitetaan aineita. Suoritusjärjestykseen liittyvät edellytykset: SAA07- tai SAA08-kurssin jälkeen

SAA10 Sprachdiplom I (2 op)
Kurssilla valmistaudutaan suorittamaan Saksan kulttuuriministeriön kielidiplomin taso I. Tavoitteet Kurssin jälkeen suoritetaan kansainvälisen saksan kielidiplomin taso I. Keskeiset sisällöt Tutustutaan kielidiplomin koetyyppeihin samantyyppisten tehtävien avulla. Valmentaudutaan luetun ymmärtämis-, kuullun ymmärtämis- ja kirjotelmaosioon sekä suulliseen osioon.Ei voi suorittaa itsenäisesti. Suoritusjärjestykseen liittyvät edellytykset: suoritusjärjestys vapaa.

SAA11 Sprachdiplom II (2 op)
Kurssilla valmistaudutaan suorittamaan Saksan kulttuuriministeriön kielidiplomin taso I. Tavoitteet Kurssin jälkeen suoritetaan kansainvälisen saksan kielidiplomin taso I. Keskeiset sisällöt Tutustutaan kielidiplomin koetyyppeihin samantyyppisten tehtävien avulla. Valmentaudutaan luetun ymmärtämis-, kuullun ymmärtämis- ja kirjotelmaosioon sekä suulliseen osioon.Ei voi suorittaa itsenäisesti. Suoritusjärjestykseen liittyvät edellytykset: suoritusjärjestys vapaa.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit (ranska)

RAA09 Abikertaus (2 op)
Opintojakso valmentaa ranskan ylioppilaskokeeseen. Kerrataan ja harjoitellaan kielioppia, sanastoa, kirjoittamista sekä tekstin ja kuullun ymmärtämistä. Arviointi: suoritettu/hylätty. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja tehtävien tekemiseen. Kurssi kannattaa suorittaa opintojen loppuvaiheessa.

RAA10 DELF (1-2 op)
Valmistaudutaan suorittamaan ranskan kielen virallinen kielidiplomikoe DELF oman tason mukaan. Tasoja on valittavissa neljä: A1, A2, B1 ja B2. Tehdään harjoituksia liittyen kirjalliseen ja suulliseen tuottamiseen sekä tekstin ja kuullun ymmärtämiseen. Kurssi suoritetaan osittain itsenäisesti. Opintojakson voi suorittaa kerran, jolloin siitä saa yhden opintopisteen, tai toisen kerran valiten eri tason, jolloin siitä saa toisen opintopisteen. Opintojakson voi suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja.

RAA11 Ystävyyskouluprojekti (2 op)
Toteutetaan projekti ranskankielisen ystävyyskoulun kanssa etä- ja/tai lähikontaktissa. Opettaja kertoo viimeistään opintojakson alussa, mikä on kulloisenkin projektin sisältö ja toteutustapa. Arviointi: suoritettu/hylätty. Arvioinnin perusteena on projektiin osallistuminen sovitulla tavalla. Opintojaksolle voi osallistua missä tahansa vaiheessa opintoja silloin, kun opintojakso on tarjolla. Opintojaksoa ei ole tarjolla joka lukuvuosi

B2 kielet (saksa, ranska, espanja, venäjä) (VKB2)

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

VKB21 Perustason alkeet 3 (2 op)
Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit liittyvät nuoren arkeen. Tutustutaan opiskelijalle tärkeisiin teemoihin esimerkiksi vapaa-aikaan, harrastuksiin ja kouluun.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Itsearviointia voidaan käyttää auttamaan opiskelijaa ymmärtämään oman kielitaitonsa kehitystä

VKB22 Perustaso 1 (2 op)
Opintojaksolla havainnoidaan omaa ja kohdekielen kulttuuria ja niiden eroja sekä opetellaan kertomaan omasta kulttuurista kohdekielellä.  Hankitaan tietoa omasta ja vieraasta kulttuurista ja vertaillaan niitä eri medioita käyttäen. Innostetaan opiskelijoita kansainväliseen toimintaan.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Voidaan lisätä omaa tuottamista kuten esitelmiä ja pienimuotoisia kirjoitelmia. 

VKB23 Perustaso 2 (2 op)

Opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja tunteista kertomista.  Käsitellään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja kuten ihmissuhteet ja erilaiset elämäntilanteet.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin ja vuorovaikutustaitojen arviointia voidaan vähitellen korostaa. 

VKB24 Perustaso 3 (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisen kielialueen historiaan ja kulttuuri-ilmiöihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.  Aihepiirejä ovat esimerkiksi musiikki, elokuvat, kirjallisuus ja kuvataide sekä ruoka- ja tapakulttuuri. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin.  Opintojakson aikana opiskelija tekee kohdekielisen tuotoksen esimerkiksi monimediaisen esityksen, jonka arvioinnissa voidaan toteuttaa vertaisarviointia. 

VKB25 Perustaso 4 (2 op)
Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.  Voidaan käsitellä ammatinvalintaa ja jatko-opintoja opiskelijan omasta näkökulmasta. Vahvistetaan opiskelijan itseluottamusta työelämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Voidaan laatia esimerkiksi CV, työhakemus tai toteuttaa työhaastattelu. 

VKB26 Perustaso 5 (2 op)
Opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia ja globaaleja aiheita eri medioita käyttäen.  Rohkaistaan mediakriittisyyteen ja syvennetään suullisen ja kirjallisen mielipiteen ilmaisemisen taitoja.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin.  Opintojakson aikana opiskelija voi esimerkiksi pitää blogia kohdemaan ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä. 

VKB27 Perustason jatko 1 (2 op)

Opintojakson aiheet liittyvät luontoon, erilaisiin asuinympäristöihin sekä kestävään elämäntapaan. Mahdollisia käsiteltäviä asioita ovat ympäristöasiat, kierrätys sekä energian tuotanto ja käyttö. Aiheita voidaan käsitellä sekä henkilökohtaisesta, paikallisesta että globaalista näkökulmasta. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen taitoja.

VKB28 Perustason jatko 2 (2 op)
Opintojaksolla syvennetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön ja työelämään. Vahvistetaan opiskelijan valmiuksia ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan myös lukio-opintojen jälkeen. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Itsearvioinnissa voidaan käyttää eurooppalaista taitotasoasteikkoa luomaan jatkumoa tulevaisuuden kieliopintoihin.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit (saksa)

SAB210 Sprachdiplom II (2 op)
Kurssilla valmistaudutaan suorittamaan Saksan kulttuuriministeriön kielidiplomin taso I. Tavoitteet Kurssin jälkeen suoritetaan kansainvälisen saksan kielidiplomin taso I. Keskeiset sisällöt Tutustutaan kielidiplomin koetyyppeihin samantyyppisten tehtävien avulla. Valmentaudutaan luetun ymmärtämis-, kuullun ymmärtämis- ja kirjoitelmaosioon sekä suulliseen osioon. Ei voi suorittaa itsenäisesti. Suoritusjärjestykseen liittyvät edellytykset: suoritusjärjestys vapaa.

SAB211 Ystävyyskouluprojekti (2 op)
Kurssilla valmistaudutaan suorittamaan Saksan kulttuuriministeriön kielidiplomin taso I. Tavoitteet Kurssin jälkeen suoritetaan kansainvälisen saksan kielidiplomin taso I. Keskeiset sisällöt Tutustutaan kielidiplomin koetyyppeihin samantyyppisten tehtävien avulla. Valmentaudutaan luetun ymmärtämis-, kuullun ymmärtämis- ja kirjotelmaosioon sekä suulliseen osioon. Ei voi suorittaa itsenäisesti. Suoritusjärjestykseen liittyvät edellytykset: suoritusjärjestys vapaa.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit (ranska)

RAB209 Abikertaus (2 op)
Opintojakso valmentaa ranskan ylioppilaskokeeseen. Kerrataan ja harjoitellaan kielioppia, sanastoa, kirjoittamista sekä tekstin ja kuullun ymmärtämistä. Arviointi: suoritettu/hylätty. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja tehtävien tekemiseen. Kurssi kannattaa suorittaa opintojen loppuvaiheessa.

RAB210 DELF (1-2 op)
Valmistaudutaan suorittamaan ranskan kielen virallinen kielidiplomikoe DELF oman tason mukaan. Tasoja on valittavissa neljä: A1, A2, B1 ja B2. Tehdään harjoituksia liittyen kirjalliseen ja suulliseen tuottamiseen sekä tekstin ja kuullun ymmärtämiseen. Osittain itsenäinen suoritus on mahdollinen. Opintojakson voi suorittaa kerran, jolloin siitä saa yhden opintopisteen, tai toisen kerran valiten eri tason, jolloin siitä saa toisen opintopisteen. Opintojakson voi suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja.

RAB211 Ystävyyskouluprojekti (2 op)

Toteutetaan projekti ranskankielisen ystävyyskoulun kanssa etä- ja/tai lähikontaktissa. Opettaja kertoo viimeistään opintojakson alussa, mikä on kulloisenkin projektin sisältö ja toteutustapa. Arviointi: suoritettu/hylätty. Arvioinnin perusteena on projektiin osallistuminen sovitulla tavalla. Opintojaksolle voi osallistua missä tahansa vaiheessa opintoja silloin, kun opintojakso on tarjolla. Opintojaksoa ei ole tarjolla joka lukuvuosi.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit (espanja)

EAB29 Kansainvälinen yhteistyö (2 op)
Opintojakson aikana tehdään kansainvälistä yhteistyötä espanjankielisen yhteistyökumppanin kanssa, mikäli sellainen on saatavilla, tai tutustutaan espanjankieliseen yhteiskuntaan muulla tavoin. Yhteistyön muoto voi vaihdella vuosittain. Opintojaksoon ei automaattisesti sisälly ulkomaanmatkaa. Osa opintojaksosta opiskellaan itsenäisesti. Opiskellaan yhdessä EAB311-ryhmän kanssa. Arviointi: suoritettu/hylätty.

Vieraat kielet (saksa, ranska, espanja, venäjä) (VKB3)

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

VKB31 Perustason alkeet 1 (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita. Rohkaistaan tuottamaan ensimmäisiä kohdekielisiä suullisia ja kirjallisia tuotoksia. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Monipuolisella arvioinnilla pyritään kannustamaan ja vahvistamaan opiskelijan motivaatiota vieraan kielen opiskelun alkuvaiheessa.

VKB32 Perustason alkeet 2 (2 op)
Opintojaksolla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa arjen kielenkäyttötilanteissa. Vahvistetaan ääntämistä ja intonaatiota sekä rohkaistaan opiskelijaa ilmaisemaan itseään kohdekielellä. Kannustetaan käyttämään vähäistäkin kielitaitoa esimerkiksi omiin mielenkiinnon kohteisiin liittyen. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin ja tukee opiskelijan kehittymistä vieraalla kielellä toimijana.

VKB33 Perustason alkeet 3 (2 op)
Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit liittyvät nuoren arkeen. Tutustutaan opiskelijalle tärkeisiin teemoihin esimerkiksi vapaa-aikaan, harrastuksiin ja kouluun. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Itsearviointia voidaan käyttää auttamaan opiskelijaa ymmärtämään oman kielitaitonsa kehitystä.

VKB34 Perustaso 1 (2 op)

Opintojaksolla havainnoidaan omaa ja kohdekielen kulttuuria ja niiden eroja sekä opitaan kertomaan omasta kulttuurista kohdekielellä. Hankitaan tietoa omasta ja vieraasta kulttuurista ja vertaillaan niitä eri medioita käyttäen. Innostetaan opiskelijoita kansainväliseen toimintaan. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Voidaan lisätä omaa tuottamista kuten esitelmiä ja pienimuotoisia kirjoitelmia.

VKB35 Perustaso 2 (2 op)
Opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja tunteista kertomista. Käsitellään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja kuten ihmissuhteet ja erilaiset elämäntilanteet. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin ja vuorovaikutustaitojen arviointia voidaan vähitellen korostaa.

VKB36 Perustaso 3 (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisen kielialueen historiaan ja kulttuuri-ilmiöihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Aihepiirejä ovat esimerkiksi musiikki, elokuvat, kirjallisuus ja kuvataide sekä ruoka- ja tapakulttuuri. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Opintojakson aikana opiskelija tekee kohdekielisen tuotoksen esimerkiksi monimediaisen esityksen, jonka arvioinnissa voidaan toteuttaa vertaisarviointia. 

VKB37 Perustaso 4 (2 op)
Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Voidaan käsitellä ammatinvalintaa ja jatko-opintoja opiskelijan omasta näkökulmasta. Vahvistetaan opiskelijan itseluottamusta työelämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Voidaan laatia esimerkiksi CV, työhakemus tai toteuttaa työhaastattelu.

VKB38 Perustaso 5 (2 op)
Opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia ja globaaleja aiheita eri medioita käyttäen. Rohkaistaan mediakriittisyyteen ja syvennetään suullisen ja kirjallisen mielipiteen ilmaisemisen taitoja. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Opintojakson aikana opiskelija voi esimerkiksi pitää blogia kohdemaan ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit (saksa)

SAB309 Perustason jatko 1 (2 op)
Opintojakson aiheet liittyvät luontoon, erilaisiin asuinympäristöihin sekä kestävään elämäntapaan. Mahdollisia käsiteltäviä asioita ovat ympäristöasiat, kierrätys sekä energian tuotanto ja käyttö. Aiheita voidaan käsitellä sekä henkilökohtaisesta, paikallisesta että globaalista näkökulmasta. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen taitoja.

SAB310 Perustason jatko 2 (2 op)
Opintojaksolla syvennetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön ja työelämään. Vahvistetaan opiskelijan valmiuksia ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan myös lukio-opintojen jälkeen. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Itsearvioinnissa voidaan käyttää eurooppalaista taitotasoasteikkoa luomaan jatkumoa tulevaisuuden kieliopintoihin.

SAB311 Sprachdiplom I (2 op)
Kurssilla valmistaudutaan suorittamaan Saksan kulttuuriministeriön kielidiplomin taso I. Tavoitteet Kurssin jälkeen suoritetaan kansainvälisen saksan kielidiplomin taso I. Keskeiset sisällöt Tutustutaan kielidiplomin koetyyppeihin samantyyppisten tehtävien avulla. Valmentaudutaan luetun ymmärtämis-, kuullun ymmärtämis- ja kirjoitelmaosioon sekä suulliseen osioon. Ei voi suorittaa itsenäisesti. Suoritusjärjestykseen liittyvät edellytykset: suoritusjärjestys vapaa.

SAB312 Sprachdiplom II (2 op)
Kurssilla valmistaudutaan suorittamaan Saksan kulttuuriministeriön kielidiplomin taso II. Tavoitteet Kurssin jälkeen suoritetaan kansainvälisen saksan kielidiplomin taso II. Keskeiset sisällöt Tutustutaan kielidiplomin koetyyppeihin samantyyppisten tehtävien avulla. Valmentaudutaan luetun ymmärtämis-, kuullun ymmärtämis- ja kirjoitelmaosioon sekä suulliseen osioon. Ei voi suorittaa itsenäisesti. Suoritusjärjestykseen liittyvät edellytykset: suoritusjärjestys vapaa.

SAB313 Ystävyyskouluprojekti (2 op)
Arviointi: suoritusmerkintä. Suoritusjärjestykseen liittyvät edellytykset: kurssin voi suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja silloin, kun kurssi on tarjolla

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit (ranska)

RAB309: Perustason jatko 1 (2 op)
Opintojakson aiheet liittyvät luontoon, erilaisiin asuinympäristöihin sekä kestävään elämäntapaan. Mahdollisia käsiteltäviä asioita ovat ympäristöasiat, kierrätys sekä energian tuotanto ja käyttö. Aiheita voidaan käsitellä sekä henkilökohtaisesta, paikallisesta että globaalista näkökulmasta. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen taitoja.

RAB310: Perustason jatko 2 (2 op)
Opintojaksolla syvennetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön ja työelämään. Vahvistetaan opiskelijan valmiuksia ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan myös lukio-opintojen jälkeen. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Itsearvioinnissa voidaan käyttää eurooppalaista taitotasoasteikkoa luomaan jatkumoa tulevaisuuden kieliopintoihin.

RAB311 Abikertaus (2 op)
Opintojakso valmentaa ranskan ylioppilaskokeeseen. Kerrataan ja harjoitellaan kielioppia, sanastoa, kirjoittamista sekä tekstin ja kuullun ymmärtämistä. Arviointi: suoritettu/hylätty. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja tehtävien tekemiseen. Kurssi kannattaa suorittaa opintojen loppuvaiheessa.

RAB312 DELF (1-2 op)
Valmistaudutaan suorittamaan ranskan kielen virallinen kielidiplomikoe DELF oman tason mukaan. Tasoja on valittavissa neljä: A1, A2, B1 ja B2. Tehdään harjoituksia liittyen kirjalliseen ja suulliseen tuottamiseen sekä tekstin ja kuullun ymmärtämiseen. Osittain itsenäinen suoritus on mahdollinen. Opintojakson voi suorittaa kerran, jolloin siitä saa yhden opintopisteen, tai toisen kerran valiten eri tason, jolloin siitä saa toisen opintopisteen. Opintojakson voi suorittaa missä tahansa vaiheessa opintoja.

RAB313 Ystävyyskouluprojekti (2 op)
Toteutetaan projekti ranskankielisen ystävyyskoulun kanssa etä- ja/tai lähikontaktissa. Opettaja kertoo viimeistään opintojakson alussa, mikä on kulloisenkin projektin sisältö ja toteutustapa. Arviointi: suoritettu/hylätty. Arvioinnin perusteena on projektiin osallistuminen sovitulla tavalla. Opintojaksolle voi osallistua missä tahansa vaiheessa opintoja silloin, kun opintojakso on tarjolla. Opintojaksoa ei ole tarjolla joka lukuvuosi.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit (espanja)

EAB39 Kestävä elämäntapa (2 op)
Opintojakson aikana harjoitellaan ympäristöön ja kestävään elämäntapaan sekä eri asuinympäristöihin liittyviä aihepiirejä. Kerrataan jo opittuja rakenteita ja laajennetaan kielitiedon hallintaa ylioppilaskoe huomioiden. Opintojakso opiskellaan yhdessä EAB27-ryhmän kanssa. Arviointi: suoritettu/hylätty.

EAB310 Kertauskurssi (2 op)
Kerrataan oppimäärän keskeisimpiä sisältöjä ja valmentaudutaan lyhyen espanjan ylioppilaskokeeseen. Pääpaino kirjallisessa tuottamisessa sekä kuullun ja luetun ymmärtämisessä. Opintojakso opiskellaan yhdessä EAB28-ryhmän kanssa. Arviointi: suoritettu/hylätty.

EAB311 Kansainvälinen yhteistyö (2 op)
Opintojakson aikana tehdään kansainvälistä yhteistyötä espanjankielisen yhteistyökumppanin kanssa, mikäli sellainen on saatavilla, tai tutustutaan espanjankieliseen yhteiskuntaan muulla tavoin. Yhteistyön muoto voi vaihdella vuosittain. Opintojaksoon ei automaattisesti sisälly ulkomaanmatkaa. Osa opintojaksosta opiskellaan itsenäisesti. Opiskellaan yhdessä EAB29-ryhmän kanssa. Arviointi: suoritettu/hylätty.

Matematiikan pitkä oppimäärä (MAA)

Pakolliset moduulit

MAY1 Luvut ja yhtälöt (2 op)
Opintojaksossa keskitytään perusopetuksessa opiskeltujen sisältöjen kertaamiseen ja syventämiseen. Opintojakson aikana kiinnitetään erityistä huomiota siirtymiseen luvuista symbolien käyttöön. Opintojakson aikana voidaan keskittyä perusasioiden osaamisen vahvistamiseen tai osaamisen syventämiseen ja laajentamiseen. Opintojakson aikana myös luodaan ne opiskelutottumukset, joihin myöhempien opintojaksojen opiskelu perustuu sekä otetaan käyttöön ohjelmistoja, joita tullaan hyödyntämään myöhemmissä opinnoissa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1 (3 op)
Vahvistetaan yhtälönratkaisuun ja funktion tarkasteluun liittyviä taitoja. Tutustutaan polynomi-, rationaali- ja juurifunktioihin sekä niiden ominaisuuksiin ja käyttöön ilmiöiden matemaattisessa mallintamisessa ja ongelmanratkaisussa. Opitaan ratkaisemaan funktioihin liittyviä yhtälöitä ja polynomiepäyhtälöitä. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja yhtälöiden ratkaisemisessa ja funktioiden tutkimisessa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA3 Geometria (2 op)
Harjoitellaan erilaisiin kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien tilanteiden hahmottamista. Opitaan käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita. Ratkaistaan erilaisia geometrisia ongelmia. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja geometrian ongelmien ratkaisemisessa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit (3 op)
Perehdytään geometriaan tasokoordinaatistossa. Tutkitaan erilaisia käyriä ja niiden yhtälöitä. Opitaan vektorin käsite ja vektorilaskennan perusteet. Opitaan ratkaisemaan tasogeometrian ongelmia vektoreiden avulla. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja käyrien ja vektoreiden tutkimisessa ja niihin liittyvissä sovelluksissa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2 (2 op)
Tutustutaan sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuuksiin ja niiden käyttöön ilmiöiden matemaattisessa mallintamisessa ja ongelmanratkaisussa. Harjaannutaan käyttämään ohjelmistoja funktioiden kuvaajien hahmottamisessa, mallintamisessa ja yhtälöiden ratkaisemisessa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA6 Derivaatta (3 op)
Tutustutaan raja-arvon käsitteeseen ja funktion jatkuvuuteen. Opitaan derivaatan käsite muutosnopeuden mittana ja määrittämään erilaisten funktioiden derivaatat. Harjaannutaan käyttämään derivaattaa funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja ääriarvo-ongelmien ratkaisemisessa. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja derivoimisessa ja sovellustehtävien yhteydessä. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA7 Integraalilaskenta (2 op)
Tutustutaan integraalilaskennan peruskäsitteisiin kuten integraalifunktio ja määrätty integraali ja opitaan määrittämään yksinkertaisten funktioiden integraalifunktioita. Opitaan soveltamaan integraalilaskentaa pinta-alojen ja tilavuuksien määrittämisessä. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja integroimisessa ja sovellustehtävien yhteydessä. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA8 Tilastot ja todennäköisyys (2 op)
Tutustutaan diskreettiin jakaumaan tunnuslukujen, regression ja korrelaation avulla. Perehdytään kombinatorisiin menetelmiin ja todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja jakaumien havainnollistamisessa, tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyksien laskemisessa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA9 Talousmatematiikka (1 op)
Opitaan hyödyntämään matemaattisia valmiuksia resurssien riittävyyteen, talouden suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan. Sovelletaan lukujonojen kaavoja talouteen liittyvissä matemaattisissa ongelmissa. Opitaan sovittamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtämään niiden rajoitukset. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja laskelmien tekemisessä ja sovellusten yhteydessä. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

MAA10 3D-geometria (2 op)
Syvennetään vektorilaskennan tuntemusta ja opitaan käyttämään vektoreita kolmiulotteisessa avaruudessa. Opitaan tutkimaan xyz-koordinaatiston pisteitä, suoria ja tasoja vektoreiden avulla. Vahvistetaan avaruusgeometrian osaamista ääriarvosovellusten yhteydessä sekä tutustutaan kahden muuttujan funktioon. Opitaan käyttämään ohjelmistoja vektoreiden, suorien, tasojen ja pintojen havainnollistamissa sekä vektorilaskennassa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA11 Algoritmit ja lukuteoria (2 op)
Opitaan tuntemaan algoritmin käsite sekä tutkimaan, kuinka algoritmit toimivat. Opitaan toteuttamaan yksinkertaisia algoritmeja ohjelmoimalla. Perehdytään logiikan ja lukuteorian käsitteisiin, alkulukujen ominaisuuksiin sekä osataan tutkia kokonaislukujen jaollisuutta. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelu

MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma (2 op)
Syvennetään ymmärrystä analyysin peruskäsitteistä. Osataan muodostaa ja tutkia aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita. Täydennetään integraalilaskennan taitoja sekä perehdytään jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja opitaan soveltamaan normaalijakaumaa. Opitaan käyttämään ohjelmistoja funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja epäoleellisten integraalien laskemisessa sovellusten yhteydessä. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit

MAA13 Matematiikan kokonaiskuva (2 op)

Opintojaksolla opiskelija oppii yhdistelemään matematiikan eri osa-alueita, vahvistaa matematiikan keskeisten osa-alueiden hallintaa sekä kertaa erilaisten matemaattisten tehtävien ratkaisuvaiheiden täsmällisen perustelemisen ja kirjallisen ilmaisun.

MAA14 Talousmatematiikan alkeet (1 op)
Opintojaksolla opiskelija vahvistaa tuntemustaan talousmatematiikan peruskäsitteistä ja -taidoista sekä syventää prosenttilaskennan taitojaan. Opiskelija harjaantuu kuvaamaan talouselämän asioiden kehittymistä sekä kehittää taitojaan käyttää tietolähteitä ja ohjelmistoja laskelmien tekemisessä sovellusten yhteydessä.

MAA15 Harjoittelu vahvistaa 1 (2 op)
Opintojaksolla opiskelija kertaa ja täydentää aikaisempien opintojaksojen (MAY1, MAA2) asioita muodostuvan ryhmän toiveiden mukaisesti, oppii soveltamaan teoriaa käytäntöön sekä pyrkii laskuvalmiuksiensa harjaannuttamiseen.

MAA16 Harjoittelu vahvistaa 2 (2 op)
Opintojaksolla opiskelija kertaa ja täydentää aikaisempien opintojaksojen (MAA5-MAA7) asioita muodostuvan ryhmän toiveiden mukaisesti, oppii soveltamaan teoriaa käytäntöön sekä pyrkii laskuvalmiuksiensa harjaannuttamiseen.

MAA17 Matemaattinen induktio ja kompleksiluvut (2 op)
Opintojaksolla opiskelija laajentaa lukujoukkojen tuntemustaan rationaali- ja reaalilukujen kautta kompleksilukuihin. Lisäksi opintojakso tutustuttaa kokonaislukujen induktio-ominaisuuteen sekä laajentaa induktioperiaatteen ymmärtämistä.

MAA18 Differentiaalilaskennan jatkokurssi (2 op)

Opintojaksolla opiskelija laajentaa differentiaalilaskennan tietämystä, tutustuu l’Hôpitalin sääntöön, implisiittiseen derivointiin, arkusfunktioihin, osittaisintegrointiin ja integrointiin sijoitusmenetelmän avulla, differentiaaliyhtälöihin ja MacLaurinin sarjoihin. Opintojaksoa edeltävät opintojaksot ovat MAY1, MAA2 - MAA9.

MAA19 Johdanto matriisilaskentaan ja verkkoteoriaan (2 op)
Opintojaksolla opiskelija tutustuu matriisilaskentaan ja verkkoteorian perusteisiin.

Matematiikan lyhyt oppimäärä (MAB)

Pakolliset moduulit

MAY1 Luvut ja yhtälöt (2 op)
Opintojaksossa keskitytään perusopetuksessa opiskeltujen sisältöjen kertaamiseen ja syventämiseen. Opintojakson aikana kiinnitetään erityistä huomiota siirtymiseen luvuista symbolien käyttöön. Opintojakson aikana voidaan keskittyä perusasioiden osaamisen vahvistamiseen tai osaamisen syventämiseen ja laajentamiseen. Opintojakson aikana myös luodaan ne opiskelutottumukset, joihin myöhempien opintojaksojen opiskelu perustuu sekä otetaan käyttöön ohjelmistoja, joita tullaan hyödyntämään myöhemmissä opinnoissa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt (2 op)
Opintojakson tavoitteena on oppia luottamaan omiin matemaattisiin taitoihin. Annettujen ongelmien ratkaisemisessa käytetään hyväksi lausekkeita, yhtälöitä ja lukujonoja. Opitaan toisen asteen polynomifunktio ja yhtälö. Lisäksi opitaan käyttämään ohjelmistoja polynomifunktioiden tutkimisessa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB3 Geometria (2 op)
Ratkaistaan käytännön ongelmia yhdenmuotoisuuden, suorakulmaisen kolmion geometrian ja koordinaatiston avulla. Opitaan tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden tutkimista ohjelmistoilla. Osataan määrittää kuvioiden ja kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB4 Matemaattisia malleja (2 op)
Ongelmissa sovelletaan lineaarista ja eksponentiaalista mallia sekä algebrallisesti että teknisillä apuvälineillä. Arvioidaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta. Ratkaistaan potenssi- ja eksponenttiyhtälöitä.  Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (2 op)
Kurssilla käsitellään ja tulkitaan tilastollisia aineistoja tilastollisten tunnuslukujen, regression ja korrelaation avulla. Lisäksi perehdytään todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Kurssilla hyödynnetään ohjelmistoja. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB6 Talousmatematiikan alkeet (1 op)
Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään talousmatematiikan peruskäsitteet ja -taidot. Opetellaan indeksit, koron käsite, verotus ja valuutanmuutokset. Lisäksi syvennetään prosenttilaskennan taitoja. Osataan hyödyntää tietolähteitä ja ohjelmistoja laskelmien tekemisessä. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB7 Talousmatematiikka (1 op)
Opitaan soveltamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtämään niitä. Sovelletaan lukujonoja ja niiden summia talouteen liittyvissä ongelmissa. Käsitellään korkolaskuja, talletuksia ja lainoja. Lisäksi opitaan hyödyntämään ohjelmistoja laskelmien tekemiseen. Opintojakso antaa valmiuksia oman talouden suunnitteluun. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

MAB8 Matemaattinen analyysi (2 op)
Tutkitaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin. Opetellaan derivaatan käsite muutosnopeuden mittana sekä tutkitaan polynomifunktion kulkua. Määritetään polynomifunktioista ääriarvoja ja suurin ja pienin arvo suljetulla välillä sekä analyyttisesti että ohjelmallisesti. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (2 op)
Tutustutaan normaali - ja binomijakaumaan sekä määritetään niihin liittyviä tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä. Vahvistetaan tilastojen käsittelytaitoja. Tutustutaan luottamusväleihin ja virhemarginaaleihin. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit

MAB10 Lyhyen matematiikan kokonaiskuva (2 op)
Kerrataan ja syvennetään aiempien opintojaksojen keskeiset osa-alueet. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava opintojakso. Yhteiskunnallinen osaaminen näkyy mm. siinä, että opetus tukee opiskelijan yritteliäisyyttä sekä opettaa työn loppuunsaattamisen merkityksen. Opiskeluun luodaan "yrittäjämäinen" ilmapiiri, joka antaa vapauksia mutta kannustaa vastuunottoon. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön omien oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

MAB11 Matemaattiset ohjelmistot (1-2 op)
Harjoitellaan matemaattisten tietokoneohjelmistojen käyttöä. Opintojakso tukee aiempien opintojaksojen tehtävien suorittamista sähköisessä muodossa.  Monitieteinen ja luova osaaminen näkyy mm. siinä, että opintojen aikana tutustutaan erilaisiin tiedonhankinnan ja -esittämisen tapoihin digiajassa ja syvennetään matematiikan kannalta olennaisten monilukutaidon osa-alueiden (sanallinen, numeerinen, symbolinen, kuvallinen) hallintaa. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön omien oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

Biologia (BI)

Pakolliset moduulit

BI1 Elämä ja evoluutio (2 op)
Opintojaksolla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Keskeinen näkökulma on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Opintojaksolla tutustutaan biologiseen tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteitä.

BI2 Ekologian perusteet (1 op)
Opintojaksolla perehdytään ekologian perusteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi ekosysteemien rakenne, aineiden kierto ja energian virtaus. Opintojaksolla tarkastellaan monimuotoisuuden merkitystä.

BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (1 op)
Opintojaksolla perehdytään ympäristöongelmiin Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin, ihmisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi ja ympäristön tilaan vaikuttaminen. Opintojaksolla tutustutaan ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

BI4 Solu ja perinnöllisyys (2 op)
Opintojaksolla tarkastellaan tumallisen solun rakennetta ja toimintaa. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi DNA, geeni, perinnöllisyys ja solujen lisääntyminen. Opintojaksolla pyritään käyttämään myös kokeellisia työtapoja. 

BI5 Ihmisen biologia (2 op)
Opintojaksolla perehdytään ihmisen rakenteisiin ja elintoimintoihin. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi aineenvaihdunta, elimistön säätely, liikkuminen ja lisääntyminen. Opintojaksolla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja pysyä terveenä. Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan.

BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset (2 op)
Opintojaksolla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa, luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä ja ympäristönsuojelussa. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset.

Moduuleista yhdistetyt opintojaksot

BI2+BI3 Ekologia ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (2 op)
Opintojaksolla perehdytään ekologian perusteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi ekosysteemien rakenne, aineiden kierto ja energian virtaus. Opintojaksolla tarkastellaan luonnon monimuotoisuuden merkitystä.
Opintojaksolla perehdytään ympäristöongelmiin Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin, ihmisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi ja ympäristön tilaan vaikuttaminen. Opintojaksolla tutustutaan ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit

BI7 Kokeellinen biologia (2 op)
Biologisten ilmiöiden tutkimista koulun laboratoriossa mikroskopoiden, preparoiden ja erilaisin koejärjestelyin. Voi valita jo BI1-kurssin jälkeen.

BI8 Biologia kokonaisuutena (1 op)
Opintojaksolla luodaan kokonaiskuva biologian eri osa-alueista ja käsitellään laajoja kokonaisuuksia yhdistäen asioita kaikista biologian opintojaksoista. Suositellaan valittavaksi juuri ennen ylioppilaskirjoituksia.

Maantiede (GE)

Pakolliset moduulit

GE1 Maailma muutoksessa (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan muuttuvaan maailmaan ja alueellisiin ilmiöihin geomedian keinoin. Keskeisiä sisältöjä ovat ilmastonmuutos ja sen syyt ja seuraukset sekä ihmiskunnan ja ympäristön muutokset. Opintojaksolla seurataan näihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja pohditaan ratkaisukeskeisesti kestävää kehitystä.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

GE2 Sininen planeetta (2 op)
Opintojaksolla syvennetään luonnonmaantieteellisten ilmiöiden ja luonnonmaantieteellisen nimistön tuntemusta. Keskeisiä sisältöjä ovat maan planetaariset liikkeet sekä ilma-, vesi- ja kivikehän toiminnan analysointi. Opintojaksolla harjoitellaan maisemantulkintaa kartta-, valokuva- ja satelliittikuva-aineistoista.

GE3 Yhteinen maailma (2 op)  
Opintojaksolla pohditaan ihmistoiminnan alueellisia piirteitä, kuten väestönkasvua, muuttoliikkeitä, kaupungistumista, luonnonvarojen hyödyntämistä, liikennettä sekä kehittyneisyyseroja. Teemoja tarkastellaan sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta.     

GE4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (2 op)
Opintojaksolla toteutetaan maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- tai vaikuttamisprojekti.  Opintojakson tavoitteena on oppia havainnoimaan arkiympäristöjä, tulkitsemaan maisemaa ja karttoja, sekä kuvaamaan ja selittämään luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat aluesuunnittelu, osallistavat menetelmät, geomedian käyttö tutkimuksessa, arjessa ja työelämässä.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit

GE5 Maantiede kokonaisuutena 1 op
Rakennetaan kokonaiskuva maantieteestä ja sen eri osa-alueista. Syvennetään aiempien opintojaksojen aiheita ja huomioidaan ihminen, luonto ja yhteiskunta jokaisessa aiheessa. Harjoitellaan geomedian käyttöä, tulkintaa ja tuottamista erilaisilla välineillä.

GE6 Kaupunkimaantiede 2 op
Toiminnallinen aluemaantieteen opintojakso. Tutustutaan kehittyvään kaupunkiseutuun luonnon- ja ihmismaantieteellisenä alueena. Havainnoidaan ja tutkitaan kaupunkiympäristöä ja ihmisen toimintaa kaupungin eri alueilla. Tehdään kenttätöitä kaupungin eri alueilla. Harjoitellaan maisema-analyysien tekemistä ja vieraillaan eri kohteissa. Tarjolla joka toinen vuosi, seuraavan kerran 2021-2022.

Fysiikka (FY)

Pakolliset moduulit

FY1 Fysiikka luonnontieteenä (1 op)
Opintojakson tavoitteena on ymmärtää fysiikan merkitys tieteellisessä maailmankuvassa. Opintojakson keskeisiä asioita ovat suureet, yksiköt, kokeellisuus ja ilmiöiden mallintaminen.  Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Arviointiin voidaan liittää esimerkiksi opintojaksolla tehdystä työstä kirjoitettu tutkimusraportti.

FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op)
Opintojakson tavoitteena on ymmärtää fysiikan merkitys yhteiskunnassa. Opintojakson keskeisiä asioita ovat energian käsitteen ymmärtäminen ja energiantuotantotapoihin tutustuminen. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Arviointiin voidaan sisällyttää esimerkiksi opintojakson aikana käydyt ryhmäkeskustelut tai -esitykset.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

FY3 Energia ja lämpö (2 op)
Opintojakson tavoitteena on syventää ymmärrystä energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä sekä tutustua termodynamiikan käsitteisiin. Opintojakso antaa valmiuksia osallistua energiakeskusteluun yhteiskunnassa. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat työn, energian ja hyötysuhteen käsitteet, lämpöopin systeemin tilanmuuttujat ja olomuodon muutokset.  Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Opintojakson aikana voidaan teettää esimerkiksi jokin kokeellinen työ, ryhmätyö, erilaisia palautustehtäviä tai useampia laajempia tehtäviä.

FY4 Voima ja liike (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla käsitellään mekaanisen energian ja liikemäärän säilymislakeja. Opintojaksolla tarkastellaan mm. suoraviivaista liikettä, Newtonin lakeja ja törmäyksiä.  Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin

FY5 Jaksollinen liike ja aallot (2 op)
Opintojaksolla perehdytään ympyrä- ja värähdysliikkeeseen sekä gravitaatiovuorovaikutukseen. Aaltoliikkeen ominaisuuksiin tutustutaan mekaanisten aaltojen ilmiöiden, kuten heijastumisen, taittumisen ja interferenssi-ilmiöiden kautta. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

FY6 Sähkö (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla tutustutaan mm. yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, niissä oleviin komponentteihin sekä sähköstaattiseen vuorovaikutukseen ja sähkökenttään. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

FY7 Sähkömagnetismi ja valo (2 op)
Opintojakson tavoitteena on sähkömagneettisen induktion ja sähkömagneettisen aaltoliikkeen ominaisuuksien ja merkityksen oppiminen valon ja varauksellisten hiukkasten käyttäytymisen kautta. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen (2 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää hiukkasten ja säteilyn dualistinen luonne, massan ja energian vastaavuus, energian kvantittumisen käsite, ytimen rakenne ja radioaktiivisuus sekä säteilyn lajit, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

Moduuleista yhdistetyt opintojaksot

FY1 + FY2 Fysiikka, energia ja yhteiskunta (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu fysiikkaan systemaattisena, kokeellisuuteen nojautuvana tieteenä. Opiskelija perehtyy energiaan fysiikan keskeisenä käsitteenä ja saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon kestävän energiatalouden näkökulmasta. Arviointiin voidaan liittää esimerkiksi opintojaksolla tehdystä työstä kirjoitettu tutkimusraportti ja opintojakson aikana käydyt ryhmäkeskustelut tai –esitykset.

Koulukohtaiset opintojaksot

FY9 Kokeellinen fysiikka (2 op)
Kurssilla tutkitaan kokeellisesti ilmiöitä fysiikan eri osa-alueilta ja opetellaan analysoimaan sekä raportoimaan tehdyt mittaukset ja mittaustulokset. Kurssi saattaa, mahdollisuuksien mukaan, sisältää vierailuja ja ekskursioita tutkimus- ja teollisuuslaitoksiin.

FY10 Lukion fysiikan kokonaiskuva (1-2 op)
Kurssilla kootaan yhteen eri fysiikan osa-alueet ja muodostetaan kokonaiskuva fysiikan oppimäärästä. Parannetaan mallintamisen laskennallista hallintaa, sekä kehitetään tieteellisen tekstin kirjoittamisen taitoja.

Kemia (KE)

Pakolliset moduulit

KE1 Kemia ja minä (1 op)
Opinnoissa vahvistetaan opiskelijan aiempaa kemian osaamista ja tuodaan näkyväksi kemian merkitystä opiskelijan omassa elämässä ja jatko-opinnoissa. Tavoitteena on saada valmiuksia kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohtia tietolähteiden luotettavuutta. Kokeellisissa töissä harjoitellaan erityisesti turvallista ja huolellista työskentelyä. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät mm. teemoja: aine, atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä, erotusmenetelmät sekä ainemäärä ja konsentraatio.

KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus (1 op)
Opinnoissa opiskelija syventää käsitystään kemiallisista sidoksista ja niiden merkityksestä aineen ominaisuuksille. Kokeellisessa työskentelyssä harjoitellaan erityisesti johtopäätösten tekemistä havainnoista. Opinnoissa tutustutaan myös luonnontieteiden ratkaisuihin kestävän elämäntavan edistämisessä. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät mm. teemoja: hilarakenteet, yhdisteiden kaavat, kemialliset sidokset ja poolisuus.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

KE3 Molekyylit ja mallit (2 op)
Opinnoissa tarkastellaan hiilen yhdisteitä, niiden rakennetta ja ominaisuuksia. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään molekyylien mallintamisessa. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät mm. teemoja: liuosten valmistus ja laimentaminen, hiiliyhdisteiden funktionaaliset ryhmät, nimeämisen perusteet sekä rakenteiden mallintaminen ja isomeria. Lisäksi tutustutaan spektrien antamaan informaatioon aineen rakenteesta ja kvanttimekaaniseen atomimalliin.

KE4 Kemiallinen reaktio (2 op)
Opinnoissa tarkastellaan erilaisia kemiallisia reaktioita ja niiden merkitystä elinympäristössä. Reaktioiden tarkastelussa edetään havainnoista reaktiotuotteiden päättelyyn ja reaktioyhtälön kirjoittamiseen. Reaktioyhtälöä käytetään myös reaktion kvantitatiivisessa tarkastelussa. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät mm. teemoja: reaktioyhtälön kirjoittaminen ja tasapainottaminen, reaktiotuotteiden saanto ja rajoittava tekijä, ideaalikaasun tilanyhtälö ja erilaiset kemialliset reaktiot, myös polymeroitumisreaktiot ja polymeerien ominaisuudet.

KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous (2 op)
Opinnoissa käsitellään kemiallista energiaa ja energian varastointi- ja hyödyntämistapoja. Perehdytään luonnontieteellisen tutkimuksen suunnitteluun sekä tarkastellaan hapettumis- ja pelkistymisreaktioita ja niiden sovelluksia. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät mm. teemoja: kemiallisen reaktion energiamuutokset, reaktiosarja- ja seoslaskut, hapetusluvut, metallien ominaisuudet ja käyttökohteet sekä riittävyys ja kierrätettävyys ja sähkökemian keskeisimmät periaatteet. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida luonnontieteellisen tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua.

KE6 Kemiallinen tasapaino (2 op)
Opinnoissa otetaan käyttöön kemiallisen tasapainon käsite ja tarkastellaan sitä kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. Tieto- ja viestintätekniikan avulla esitetään tutkimustuloksia graafisesti ja tulkitaan tuloksia. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät teemoja: reaktionopeus, homogeenisen tasapainon kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen käsittely, hapot ja emäkset, puskuriliuosten toimintaperiaate. Opinnoissa tutustutaan myös kemian tarjoamiin mahdollisuuksiin ympäristö- ja terveysongelmien ratkaisuissa. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida graafisesti tuotetun tutkimuksen tuloksia ja tulkintaa.

Moduuleista yhdistetyt opintojaksot

KE1 + KE2 Kemia, minä ja yhteiskunta (2 op)
Opintojaksossa vahvistetaan opiskelijan aiempaa kemian osaamista ja tuodaan näkyväksi kemian merkitystä opiskelijan omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Opiskelija syventää käsitystään kemiallisista sidoksista ja niiden merkityksestä aineen ominaisuuksille. Tutustutaan ainemäärän käsitteeseen, mikä esittelee kemiasta kvantitatiivisen puolen. Kokeellisissa töissä harjoitellaan erityisesti turvallista ja huolellista työskentelyä sekä harjoitellaan johtopäätösten tekemistä havainnoista. Opinnoissa tutustutaan myös luonnontieteiden ratkaisuihin kestävän elämäntavan edistämisessä. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida vapaasti netistä saatavilla olevan artikkelin analysointia ja pohdintaa tai kokeellisten töiden raportteja.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit

KE07 Laboratoriotyöt vasta-alkajille, laajuus (2 op)
Opintojaksolla tutkitaan kemiallisia ilmiöitä kokeellisesti ja tutustutaan keskeisimpiin laboratoriomenetelmiin. Opintojakso voi sisältää myös laboratoriovierailuja. Järjestetään joka toinen vuosi.  

KE08 Lukion kemian kokonaiskuva, laajuus (1 op)
Opintojaksolla syvennetään kemian kannalta keskeisimpien käsitteiden ja ilmiöiden hallintaa, harjoitellaan kemiallisen tiedon esittämistä täsmällisesti mm. laskennallisesti ja graafisesti. Opintojakson sisältöä voidaan muokata opiskelijoiden kiinnostuksen ja tavoitteiden mukaisesti. 

KE09 Ihmisen biokemia, laajuus (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan bioyhdisteiden kemiaan ja niiden merkitykseen ihmiselle. Opintojaksoa voi hyödyntää lukion kemian kokonaiskuvaa vahvistavana tai jatko-opintoihin valmentavana. 

KE10 Laboratoriotyöt edistyneille (2 op)
Opintojaksolla tehdään vaativampia ja analyyttisempiä töitä kuin opintojaksolla KE07. Opintojakson sisältöä voidaan muokata opiskelijoiden kiinnostuksen ja tavoitteiden mukaisesti. Opintojakso voi sisältää myös laboratoriovierailuja. Järjestetään joka toinen vuosi. Esitietovaatimuksena ei edellytetä KE07 käymistä.

KE9K Human biochemistry (2 op)
Moduulissa/opintojaksossa perehdytään biokemiallisten yhdisteiden rakenteeseen ja reaktioihin. Suoritusjärjestykseen liittyvät edellytykset: kurssi on tarkoitettu IB:n valmistavan vuoden opiskelijoille.

Filosofia (FI)

Pakolliset moduulit

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (2 op)
Opintojaksolla perehdytään filosofian luonteeseen ja filosofisiin kysymyksiin. Keskiössä ovat ajattelun taidot: kriittisyys, käsitteellisyys, taitava argumentointi ja pätevä päättely. Näitä taitoja harjoitellaan monipuolisesti filosofian työtapoja hyödyntäen. Lisäksi tutustutaan tietoon ja olemassaoloon liittyviin filosofisiin kysymyksiin sekä tiedon luonteeseen lukion eri oppiaineissa. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

FI2 Etiikka (2 op)
Opintojaksolla perehdytään etiikan keskeisiin käsitteisiin ja kysymyksiin. Tutustutaan eri etiikan teorioihin sekä soveltavaan etiikkaan, kuten ympäristöä koskeviin eettisiin kysymyksiin. Lisäksi harjoitellaan jäsentämään ja perustelemaan sekä omia elämänvalintoja että elämän merkityksellisyyttä filosofisen etiikan avulla. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

FI3 Yhteiskuntafilosofia (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin yhteiskuntafilosofisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät mm. oikeudenmukaisuutta, demokratiaa, hyvinvointia ja tasa-arvoa. Tavoitteena on perehtyä erilaisiin poliittisiin ihanteisiin ja aatteisiin niin kansallisesta kuin globaalistakin näkökulmasta, sekä oppia soveltamaan yhteiskuntafilosofista tietämystä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jotka liittyvät mm. ympäristöongelmiin, kulttuurien kohtaamiseen, teknologian ja tekoälyn vaikutuksiin sekä vallan problematiikkaan. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

FI4 Totuus (2 op)

Opintojaksolla perehdytään filosofisiin teorioihin totuudesta, tiedosta, todellisuuden luonteesta ja tieteestä. Tutustutaan kielen ja merkitysten rooliin todellisuuden hahmottamisessa. Perehdytään tieteellisen tutkimuksen luonteeseen ja menetelmiin, sekä harjoitellaan arvioimaan havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden suhdetta totuuteen huomioiden eri tieteiden tavat selittää, ennustaa, ymmärtää ja tulkita tieteellistä tietoa. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit

FI5 Introduction to Philosophy and Theory of Knowledge (2op)
The course introduces the nature of philosophy and philosophical issues. At the heart are thinking skills: critical thinking, conceptualism, skillful argumentation, and competent reasoning. These skills are practiced in a variety of ways, utilizing the working methods of philosophy. In addition, philosophical issues related to knowledge and existence as well as the nature of knowledge in different disciplines are introduced. Assessment aims to support the student's learning in relation to the objectives and contents of the course. Assessment is based on the evidence of competence given in the course, taking into account different assessment practices. This course is for pre-IB students. This is a Pass or Fail course.

Psykologia (PS)

Pakolliset moduulit

PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (2 op)
Psykologian ensimmäinen opintojakso johdattaa psykologiaan tieteenä. Ihmisen toimintaa tarkastellaan biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden kokonaisuutena. Keskeisiä teemoja ovat oppimisen taidot ja psyykkinen hyvinvointi. Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla projektityö jostakin hyvinvoinnin ilmiöstä.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

PS2 Kehittyvä ihminen (2 op)
Opintojaksolla perehdytään yksilön kehitykseen elämänkulun aikana sekä kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa. Opintojakso tarjoaa monipuolisia välineitä eri-ikäisten ihmisten ja oman elämän ymmärtämiseen.   Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla elämänkaarityö.

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (2 op)  

Opintojaksolla tarkastellaan aivotoiminnan yhteyttä psyykkisiin ilmiöihin. Tarkkaavaisuuden, havaitsemisen, muistin toiminnan ja päätöksenteon periaatteet tulevat tutuiksi. Opintojaksolla suunnitellaan psykologinen tutkimus. Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen.

PS4 Tunteet ja mielenterveys (2 op)  
Keskeisiä teemoja ovat tunteet, stressi, kriisit, uni sekä mielenterveys ja sen häiriöt. Opintojaksolla harjoitellaan tiedon soveltamista oman ja muiden psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla projektityö yhdestä mielenterveydenhäiriöstä.

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2 op) 
Opintojaksolla tutustutaan yksilöiden välisiin eroihin persoonallisuuden piirteissä, luovuudessa ja älykkyydessä. Yksilön toimintaa tarkastellaan persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmista.  Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla prosessiessee.

Moduuleista yhdistetyt opintojaksot

PS2+PS5 Persoonallisuuden kehitys ja yksilöllisyys (4 op)
Opintojaksossa yhdistetään kehityspsykologinen näkökulma persoonallisuuden ja yksilöllisten erojen tarkasteluun. Opinnot lisäävät itsetuntemusta etsimällä vastausta kysymykseen “Miten minusta on tullut minä ja kuka ja millainen oikeastaan olen?". Arvioinnissa painottuvat sekä teoriatiedon hallinta että kyky soveltaa sitä joustavasti ja arvioida kriittisesti. Esseekirjoittamisen taitoja harjoitellaan aktiivisesti.

PS2+9 Kehittyvä ihminen (5 op) 
Opintojaksossa on mahdollista yhdistää lukion opintojakso PS2 ja yliopistotason kehityspsykologia suorittamalla lukion opintojakson rinnalla Tampereen kesäyliopiston tai jonkun muun tarjoama avoimen yliopiston opintojakso PSYP110. 5 op on luettavissa sekä osaksi lukion opintosuorituksia että myöhemmin osaksi korkeakouluopintoja. 

PS3+10 Tietoa käsittelevä ihminen (5 op) 
Opintojaksossa on mahdollista yhdistää lukion opintojakso PS3 ja yliopistotason neuropsykologia ja kognitiivinen psykologia suorittamalla lukion opintojakson rinnalla Tampereen kesäyliopiston tai jonkun muun tarjoama avoimen yliopiston opintojakso PSYP120.  5 op on luettavissa sekä osaksi lukion opintosuorituksia että myöhemmin osaksi korkeakouluopintoja. 

PS4+11 Tunteet ja mielenterveys (5 op) 
Opintojaksossa on mahdollista yhdistää lukion opintojakso PS4 ja yliopistotason kliininen psykologia suorittamalla lukion opintojakson rinnalla Tampereen kesäyliopiston tai jonkun muun tarjoama avoimen yliopiston opintojakso PSYP140. 5 op on luettavissa sekä osaksi lukion opintosuorituksia että myöhemmin osaksi korkeakouluopintoja. 

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit

PS6 Psykologia kestävän tulevaisuuden rakentamisessa (2 op)
Opintojaksossa tutustutaan sosiaalipsykologian keskeisimpiin teorioihin. Psykologista ja sosiaalipsykologista tietoa sovelletaan yhteiskunnallisesti merkittävien ilmiöiden tarkasteluun. Tarkastelun kohteena voivat olla esimerkiksi hyvyys, pahuus, rasismi, köyhyys ja rikkaus, ilmastonmuutos, sukupuoli tai media ja identiteetti. Opintojaksossa on mahdollista tehdä psykologinen tutkimus tai tutkielma.

PS7 Psykologiaa abiturienteille (1 op)
Opintojaksossa kootaan yhteen aiemmin opittua ja harjoitellaan soveltamaan opittua ongelmalähtöisesti. Lisäksi harjoitellaan kirjoittamaan hyvin jäsenneltyä asiatekstiä ja laatimaan tutkimussuunnitelma. Samalla harjoitellaan oman toiminnan säätelyä ja stressinhallintaa vaativien tehtävien äärellä. Opintojakso sopii hyvin psykologian ylioppilaskirjoituksiin tähtääville juuri ennen kirjoituksia.

PS8 Rennosti tosissaan (1 op)
Opintojaksossa pohditaan tutkimustiedon valossa mutta käytännöllisesti, miten omaa opiskelua ja oppimista voisi edistää. Lisäksi kokeillaan erilaisia stressin ja tunteiden säätelyn keinoja toiminnallisesti. Opintojakso sopii hyvin kaikille, jotka kokevat opiskelun kuormittavaksi.

Historia (HI)

Pakolliset moduulit

HI1 Ihminen, ympäristö ja historia (2 op)
Opintojaksolla perehdytään ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen, väestökehitykseen, globaalin talouden ja tekniikan kehitykseen esihistoriasta nykypäivään. Opintojaksolla harjoitellaan historiallisten lähteiden käyttöä ja tiedon tuottamista. 

HI2 Kansainväliset suhteet (2 op)
Opintojaksolla tarkastellaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä, valtasuhteiden muutoksia ja kansainvälistä yhteistyötä 1800-luvun lopusta nykypäivään. Opintojaksolla syvennetään historian taitoja: monipuolisten tietolähteiden hyödyntämistä, ristiriitaisten lähteiden kriittistä arviointia eri aikoina ja historiallisen tiedon tuottamista.

HI3 Itsenäisen Suomen historia (2 op)
Opintojakson tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.  Opintojaksolla perehdytään Suomen historian muuttuviin tulkintoihin ja historiallisen tiedon käyttöön. 

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

HI4 eurooppalainen ihminen (2 op)
Opintojaksolla perehdytään Euroopan kulttuurihistoriaan tutustumalla eurooppalaisen ajattelun, maailmankuvan ja sivistyksen kehitykseen antiikista nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat taiteen ja tieteen kehitys. Tavoitteena on myös ymmärtää tärkeimpien aatteiden merkitys historiassa ja nykypäivänä. 

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi (2 op)
Opintojakso tarkastelee Suomen historiaa esihistoriasta autonomian aikaan osana Itämeren alueen historiaa. Yhteiskunnan, talouden ja ympäristön ohella kurssilla tutustutaan tavallisen ihmisen arkeen ja elämäntapaan. Lisäksi opintojaksolla huomioidaan oman lähialueen historia ja perehdytään erilaisiin tutkimusmenetelmiin.  

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat (2 op)
Opintojaksolla perehdytään kulttuurin käsitteeseen sekä Euroopan ulkopuolisten maanosien historiaan. Kurssilla käsitellään kulttuurieroja, tätä koskevan ajattelun muuttumista ja kulttuurien kohtaamista eri aikoina. Kulttuuri ymmärretään opintojaksolla laajasti ihmisen elämisen tapana.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit

HI7 Maailmanpolitiikka nyt (2 op)
Opintojakson tavoitteena on ymmärtää ajankohtaisten maailmanpoliittisten aiheiden historiallista taustaa, analysoida ajankohtaisia tapahtumia sekä kehittää medialukutaitoa. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi HI 2. jälkeen, toisena tai kolmantena vuonna. Opintojakso arvioidaan hyväksytty S / hylätty H.

HI8 Suomi toisen maailmansodan jälkeen (2 op)
Opintojakson tavoitteena on ymmärtää ja analysoida Suomen historian kehityslinjoja toisesta maailmansodasta nykypäivään. Opintojaksolla perehdytään Suomen historian keskeisiin sisä- ja ulkopolitiikan tapahtumiin, talouden kehitykseen sekä suomalaisen hyvinvointivaltion muodostumiseen ja haasteisiin. Opintojakso suoritetaan HI 3. jälkeen, toisena tai kolmantena vuonna. Opintojakso arvioidaan hyväksytty S / hylätty H. Arvioinnissa huomioidaan jakson aikana sovitut suulliset ja kirjalliset tehtävät.

HI9 Historian tiedot ja taidot (1 op)
Opintojaksolla kerrataan historian pakollisten opintojaksojen sisältöjä ja harjoitellaan historian eri tehtävätyyppien vastaamista. Opintojaksoa suositellaan erityisesti historian ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville. Opintojakso arvioidaan hyväksytty S/ hylätty H.

HI10 Tampere historian näyttämönä (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan Tampereen historian vaiheisiin ja kerrataan samalla Suomen historiaa käsitteleviä opintojaksoja HI3 ja HI5. Opintojaksolla tutustutaan Tampereen historiaa käsitteleviin näyttelyihin mahdollisuuksien mukaan. Sopii HI3-opintojakson suorittaneille, mutta myös muille Tampereen historiasta kiinnostuneille. Opintojakso arvioidaan hyväksytty S/ hylätty H.

HI11 Kysymyksestä tutkimukseksi (2 op)
Opintojaksolla opiskelija harjoittelee pienimuotoisen historian tutkielman tekemistä ja lähteiden parissa työskentelyä. Tutkimusaiheen opiskelija voi valita itse kiinnostuksensa mukaan. Yhteen aiheeseen keskittyminen tarkemmin mahdollistaa syvemmän perehtymisen opiskelijaa kiinnostavaan aiheeseen ja syventää lähteiden etsintä- ja tulkintataitoja. Opintojakson suoritusjärjestys on vapaa. Opintojakso arvioidaan hyväksytty S / hylätty H.

Yhteiskuntaoppi (YH)

Pakolliset moduulit

YH1 Suomalainen yhteiskunta (2 op)
Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen yhteiskuntajärjestelmä, sen toimintatavat sekä omat vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet. Opintojaksolla harjaannutaan yhteiskunnallisen tiedon ja keskustelun seurantaan ja kriittiseen arviointiin.  

YH2 Taloustieto (2 op)
Opintojakso johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee asioita kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Teemoina ovat mm. julkistalouden toiminta, työn tekeminen ja yrittäminen sekä kestävä kehitys. 

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2 op)
Opintojaksolla perehdytään Euroopan yhdentymiseen ja globalisoituvaan maailmaan. Opiskelija oppii arvioimaan kansainvälisten ilmiöiden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Opintojaksolla tutkitaan ja opitaan arvioimaan eurooppalaisuuteen, Euroopan unioniin, globalisaatioon ja turvallisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa. 

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

YH4 Lakitieto (2 op)
Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen oikeusjärjestys, tuomioistuinlaitoksen toiminta sekä omat oikeudet, edut ja velvollisuudet kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana. Opintojaksolla paneudutaan arkielämän keskeisempien oikeusasioiden hoitamiseen.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit

YH5 Oma talous (2 op)
Opintojaksolla keskitytään yksilön oman talouden hallinnan kannalta keskeisiin kysymyksiin kuten arjen tulojen ja menojen tasapainoon, säästämiseen ja sijoittamiseen sekä velan ottamiseen ja vakuutuksiin. Lisäksi kurssilla tutustaan ylivelkaantumiseen liittyviin ongelmiin sekä apua tarjoaviin tahoihin. Opintojakso arvioidaan hyväksytty S / hylätty H. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojakson YH2 jälkeen.

YH6 Talouspolitiikka (2 op)
Talouspolitiikan opintojaksolla tarkastellaan erilaisia taloustieteen koulukuntia ja niiden vaikutusta talouspolitiikkaan sekä pohditaan julkisen sektorin mahdollisuuksia vaikuttaa ja säännellä taloutta eli harjoitta talouspolitiikkaa. Opintojaksolla perehdytään vallitsevaan talouspolitiikkaan niin Suomen kuin koko Euroopan unionin tasolla sekä pohditaan, miten kestävän talouden periaatteet näkyvät talouspolitiikassamme. Opintojakso arvioidaan hyväksytty S / hylätty H. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojakson YH2 jälkeen.

YH7 Yrittäjyys (2 op)
Opintojaksolla perehdytään yrittäjyyteen ja yritystoimintaan. Aiheina kurssilla mm. yrityksen perustaminen, toiminta käytännössä sekä yrittäjyyden merkitys osana kansantaloutta. Opintojaksolla painottuvat asiantuntijavierailut sekä ryhmissä oman liikeidean suunnittelu. Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu S/ hylätty H. Suoritusjärjestys vapaa.

YH8 Ajankohtaiset yhteiskunnalliset kysymykset (2 op)
Opintojaksolla perehdytään opintojaksolle valitun ajankohtaisen yhteiskunnallisen ilmiön tai tapahtuman tarkasteluun. Tarkoituksena on oppia hankkimaan yhteiskunnallista tietoa ja arvioimaan sitä sekä ymmärtää yhteiskunnallisen keskustelun taustalla vaikuttavia tekijöitä. Opintojakso arvioidaan hyväksytty S / hylätty H. Suoritusjärjestys vapaa.

YH9 Tulevaisuuden tutkimus (2 op)
Opintojaksolla käydään läpi tulevaisuuden tutkimukset lähtökohdat, tavoitteet ja haasteet sekä skenaarioiden luominen eri teemoista eri tieteenalojen menetelmiä ja näkemyksiä yhdistäen. Opiskelija oppii etsimään ja vertailemaan yhteiskunnallista tietoa lähdekriittisesti sekä luomaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita tieteellisen tiedon pohjalta. Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu S/ hylätty H. Suoritusjärjestys vapaa, mutta suositellaan suoritettavaksi opintojen loppuvaiheessa.

YH10 Yhteiskuntaopin kertaus (1 op)
Opintojaksolla kerrataan yhteiskuntaopin pakollisten ja syventävien opintojaksojen sisältöjä yhdistäen niitä ajankohtaisiin aiheisiin sekä harjoitellaan yhteiskuntaopin erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamista, erityisesti aineistojen käsittelyä. Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu S/ hylätty H.

YH11 Eurooppa-linjan projekti (6 op)
Vain Eurooppa-linjan opiskelijoille suunnattu opintojakso, joka suoritetaan ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana kahden opintopisteen kokonaisuuksissa. Opintojakson aikana perehdytään eri projektimuotoisesti vuositasolle valittuun yhteiskunnalliseen teemaan. Opintojaksokokonaisuuteen kuuluvat myös Eurooppa-linjan opetussuunnitelmaan liittyvät opintomatkat Helsinkiin sekä Brysseliin. Opintojakso arvioidaan hyväksytty S / hylätty H.

YH12 Eurooppa-linjan johdatus korkeakouluopintoihin (2 op)
Eurooppa-linjan opiskelijoille varattu opintojakso, joka tutustuttaa korkeakouluopiskelun perusteisiin. Suoritetaan ensimmäisen lukiovuoden aikana erikseen ilmoitetulla tavalla verkko-opintoina.

YH13 Introduction to economics (2 op)
Opintojakso perehdyttää opiskelijat ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla. Erityisesti perehdytään markkinoiden toimintaan ja hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Opintojaksolla käytetään numeroarviointia. Opintojakson arvioinnissa otetaan huomioon suullisissa ja kirjallisissa oppimistehtävissä osoitettu taito ja tieto sekä kirjallinen koe. Kurssi on tarkoitettu IB:n valmistavan vuoden opiskelijoille.

YH14 Introduction to Finnish society (2 op)
Kurssilla tarkastellaan englanniksi Suomen valtiollista ja yhteiskunnallista järjestelmää. Keskeisinä näkökulmina ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen. Kurssilla käytetään lisämateriaalina esim. mediaa ja erilaisia tilastoja. Asiantuntijat ja vierailut kuuluvat myös kurssin ohjelmaan. Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu S/ hylätty H. Opintojakson arvioinnissa otetaan huomioon suullisissa ja kirjallisissa oppimistehtävissä osoitettu taito ja tieto. Kurssi on tarkoitettu IB:n valmistavan vuoden opiskelijoille.

YH15 CAS project (1 op)
Opintojaksolla tutustutaan IB:n CAS-ohjelmaan. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tehokkaammin havainnoimaan mahdollisuuksiaan CAS-ohjelman toteuttamiseen, harjoittelee CAS-aktiviteettien suunnittelua ja toteuttamista sekä toisten auttamista ja kehittää itsearviointi- ja raportointivalmiuksiaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja vaadittujen tehtävien tekemiseen. Kurssi on tarkoitettu IB:n valmistavan vuoden opiskelijoille.

Uskonto (UE)

Pakolliset moduulit

UE1 Uskonto ilmiönä - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2 op)
Opintojaksolla käsitellään uskontoa ilmiönä uskontotieteen näkökulmasta. Opintojaksolla tarkastellaan katsomusten yleismaailmallista luonnetta ja vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opintojaksolla tutustutaan kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin keskeisiin piirteisiin, uskontojen yhteisiin juuriin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, kuten itse-, ja vertaisarviointi, suullinen tai kirjallinen koe, esseet tai muut kurssitehtävät. Mahdollisia ovat esimerkiksi erilaiset projektit tai esitelmät, joissa tarkastellaan Lähi-idän uskontojen yhdistäviä ja erottavia piirteitä.

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan kristinuskon syntyyn ja sen jakautumiseen eri kirkkokunniksi. Opintojaksolla perehdytään kristinuskon moninaisiin ilmenemismuotoihin sekä erilaisten kristillisten suuntausten vaikutukseen sekä yhteiskuntaan, että kulttuuriin historiallisesti ja nykypäivänä. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, kuten yksilö-, pari- tai ryhmäkoe, esseet tai muut kirjalliset tuotokset, joissa aiheena voi olla esimerkiksi kristinuskon ilmeneminen eri maanosissa.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2 op)
Opintojaksolla syvennytään Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin, kuten esimerkiksi hindulaisuuteen, buddhalaisuuteen, kungfutselaisuuteen, taolaisuuteen ja shintolaisuuteen sekä luonnonuskontojen ja uusien uskonnollisten liikkeiden keskeisiin piirteisiin. Opintojaksolla tarkastellaan uskontojen vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä niiden ilmenemistä länsimaissa. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, kuten esseet, muut kirjalliset tuotokset tai projektit, joissa tarkastellaan esimerkiksi eri uskontojen ominaispiirteitä tai vertaillaan uskontoja eri näkökulmista.

UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti erilaisten katsomusten vaikutukseen ja merkitykseen suomalaisessa kulttuurissa, yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden moninaisiin muotoihin Suomessa sekä suomalaiseen kulttuuriperintöön esimerkiksi vierailuiden kautta. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, kuten esimerkiksi itse-, ja vertaisarviointi tai erilaiset projektit kuten vapaaehtoistyön projekti. Opintojaksolla voidaan myös kirjoittaa oppimispäiväkirjaa tai tehdä tutkielmia uskonnon merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (2 op)
Opintojaksolla syvennytään monipuolisesti uskontojen vaikutukseen taiteissa ja populaarikulttuurissa. Opintojaksolla perehdytään esimerkiksi uskonnon ja taiteen väliseen suhteeseen ja uskonnon ilmenemiseen populaarikulttuurissa ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa ilmaistaan uskonnollisia teemoja. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, esimerkiksi yksilö-, pari- tai ryhmäkokeet tai projektityöt, joissa tarkastellaan uskonnon suhdetta taiteeseen tai populaarikulttuuriin.

UE6 Uskonto tiede ja media (2 op)
Opintojaksolla käsitellään uskonnon ja median suhdetta monipuolisesti eri näkökulmista. Opintojaksolla syvennytään esimerkiksi uskonnon vaikutukseen mediassa, ja median vaikutukseen uskonnoissa. Opintojaksolla harjoitellaan myös uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamista tai media-analyysin tekemistä. Opintojaksolla perehdytään myös uskonnon tutkimukseen eri tieteenalojen näkökulmasta ja ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, esimerkiksi mediaan liittyvät yksilö- tai ryhmätyöt kuten media-analyysit, mediaseurannat tai mediasisällön tuottaminen.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit

UE7K Uskontojen maailmakuvat (2 op)

Elämänkatsomustieto (ET)

Pakolliset moduulit

ET1 Minä ja hyvä elämä (2 op)
Opintojaksolla perehdytään erilaisiin hyvän elämän määritelmiin ja käsitteisiin. Näiden avulla opiskelijaa ohjataan rakentamaan oma merkityksellinen näkökulmansa hyvän elämän edellytyksiin ja tekemään elämänvalintoja muita ihmisiä, eri identiteettejä ja elämänkatsomuksia kunnioittaen. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin maailmankuviin ja ihmiskäsityksiin, jotka perustuvat laaja-alaisesti inhimillisen itseilmaisun muotoihin filosofiasta taiteeseen. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

ET2 Minä ja yhteiskunta (2 op)
Opintojaksolla tarkastellaan yhteiskunnallisten ja sosiaalisten ilmiöiden merkitystä yksilön elämänvalinnoille ja elämänkatsomukselle. Opiskelijaa ohjataan kriittisesti tutkimaan erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden ja rakenteiden roolia inhimillisen identiteetin rakentajina. Opintojaksolla tutustutaan aktiivisen kansalaisuuden merkitykseen ja pyritään kriittisesti arvioimaan yhteiskunnallisia näkökulmia sekä mielipiteitä mahdollisimman laaja-alaisesti. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

ET3 Kulttuurit (2 op)
Opintojaksolla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja sen moninaiseen rooliin yksilön elämässä. Tutustutaan kulttuurin tutkimukseen ja käytetään tutkimuksen näkemyksiä ja käsitteistöä kulttuurisen moninaisuuden kunnioittavaan analyysiin. Opintojaksolla harjoitellaan kulttuurisen itseilmaisun keinoja ja tarkastellaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

ET4 Katsomukset (2 op)
Opintojaksolla perehdytään katsomuksellisiin kysymyksiin, maailmankatsomuksiin sekä niiden muotoutumiseen ja historiaan. Tutustutaan katsomusten ilmenemiseen ihmisten elämäntavoissa. Opitaan jäsentämään ja erittelemään omaan elämänkatsomukseen liittyvien uskomusten perusteita. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

ET5 Uskonnot ja uskonnottomuus (2 op)
Opintojaksolla perehdytään maailmanuskontojen sekä erilaisten uskonnottomien katsomusten syntyyn, historiaan ja sisäiseen moninaisuuteen. Opitaan lukemaan, tulkitsemaan ja ymmärtämään erilaisia maailmankatsomuksia ja vertaamaan niitä omaan elämänkatsomukseen. Harjaannutaan ymmärtämään erilaisten maailmankatsomusten vaikutusta yhteiskuntaan ja ihmisten arkielämään. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

ET6 Tulevaisuus (2 op)

Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuuden tutkimukseen, tulevaisuusskenaarioihin, utopioihin ja dystopioihin. Opitaan arvioimaan oman toiminnan merkitystä ja saadaan valmiuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiselle. Pohditaan tulevaisuuden hyvää elämää ja ymmärretään yhteistyön merkitys. Reflektoidaan tieteen ja teknologian roolia nyky-yhteiskunnan rakentajana ja tulevaisuuden mahdollistajana sekä tieteellis-teknologisen vallankumouksen vaikutusta omaan elämänkatsomukseen. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

Terveystieto (TE)

Pakolliset moduulit

TE1 Terveys voimavarana (2 op)
Opintojaksolla luodaan kokonaiskuvaa ihmisen voimavaroista, terveyden edistämisestä sekä terveyttä määrittävistä tekijöistä, niiden yhteyksistä ja vaikutusmekanismeista. Lisäksi syvennetään ja laajennetaan ymmärrystä kehon ja mielen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä elintapojen merkityksestä terveydelle.  Opintojaksolla perehdytään keskeisiin terveyttä ja terveyskäyttäytymistä selittäviin 
teorioihin, malleihin ja terveyskulttuurin ilmiöihin.
Arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi uni-, ruoka- tai liikuntapäiväkirjan analysointia. 

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

TE2 Terveys ja ympäristö (2 op)
Opintojaksolla perehdytään terveystieteelliseen tutkimusprosessiin, terveysviestintään ja kriittiseen lukutaitoon.  Tarkastellaan psykososiaalisen ja fyysisen ympäristön merkitystä terveydelle eri näkökulmista ja pohditaan omien valintojen yhteyksiä ympäristön terveellisyydelle.  Lisäksi opintojaksolla tutustutaan erilaisiin riippuvuuksiin ja niiden syntyyn, ehkäisyyn ja haittoihin.
Arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi media-analyysi- tai haastattelutehtäviä.  

TE3 Terveys ja yhteiskunta (2 op)
Opintojaksolla perehdytään terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisiin kehityslinjoihin sekä yhteiskunnan tulevaisuuden haasteisiin. Ymmärretään keskeisten tarttumattomien ja tartuntatautien riskitekijöitä, pohditaan ratkaisuja näiden ehkäisemiseksi sekä niiden merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen, itsehoidon ja omahoidon merkitystä terveydelle sekä pohditaan terveyteen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja globaaleja terveyshaasteita.
Arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi ryhmätöitä. 

Liikunta (LI)

Pakolliset moduulit

LI1 Oppiva liikkuja (2 op) 
Opiskelija oppii soveltamaan liikuntataitojaan ja -tietojaan ja fyysisiä ominaisuuksiaan soveltaen niitä eri liikuntamuotoihin ja -ympäristöihin. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä reilun pelin hengessä.  Liikunnan tuoma ilo ja virkistys vahvistavat liikunnallista pätevyyttä ja myönteistä minäkuvaa.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia sekä itse- ja vertaisarviointia. 

LI2 Aktiivinen elämä (2 op) 
Opiskelijaa opetetaan ja kannustetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen, riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen sekä arkisten toimintatapojen havainnointiin myös kestävä tulevaisuus ja terveys huomioiden. Keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen monipuolisesti ja ergonomisesti.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia, liikuntasuunnitelmaa sekä itse- ja vertaisarviointia.  

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

LI3 Uudet mahdollisuudet (2 op) 
Opintojakson tavoitteena on fyysisen toimintakyvyn ja koetun liikunnallisen pätevyyden edistäminen uusien liikuntamuotojen ja –lajien avulla.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia sekä itse- ja vertaisarviointia.  

LI4 Yhdessä liikkuen (2 op) 
Opintojakson tavoitteena on edistää opiskelijaryhmän yhteistoimintaa ja aktiivista osallisuutta. Sisältönä voi olla projektiluontoinen kokonaisuus tai muu yhdessä toteutettava liikunta.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia sekä itse- ja vertaisarviointia. 

LI5 Virkistystä liikunnasta (2 op)  
Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan psyykkistä jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia, itse- ja vertaisarviointia sekä opiskelijan suunnitelmaa opiskeluvireyden ylläpitämiseksi.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit

LI6 Vanhojen tanssit (2 op)
Opintojaksolla harjoitellaan Vanhojen päivään soveltuvia tansseja ja tanssietikettiä. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti vanhojen päivän suunnitteluun ja toteutukseen. Vanhojen päivän esiintymiset ovat osa opintojaksoa. Mahdolliset kustannukset maksaa opiskelija.

LI7 Talviliikunta (2 op)
Opintojaksolla toteutetaan laskettelu- ja hiihtomatka tai laajempi tutustuminen johonkin muuhun ryhmän valitsemaan talviliikuntamuotoon. Kurssilla harjaannutetaan talviliikuntataitoja valittujen liikuntalajien lajitaitojen osalta sekä talvisessa luonnossa liikkumisen suhteen. Opiskelija maksaa matkan kustannukset.

LI8 Retkeily (2 op)
Opintojaksolla tehdään muutaman vuorokauden retki johonkin Etelä-Suomen kansallispuistoon. Retkeä ennen suunnitellaan yhdessä, tutustutaan jokamiehen oikeuksiin ja rajoituksiin, retkeilyetikettiin sekä retkellä tarvittaviin taitoihin ja varusteisiin. Retkellä majoitutaan maastossa, valmistetaan omat ateriat sekä mahdollisuuksien mukaan melotaan vaeltamisen ohella. Opiskelija maksaa retken kustannukset.

LI9 Palloilu (2 op)
Opintojaksolla syvennetään osaamista joukkuepallopeleissä, mailapeleissä sekä niihin rinnastettavissa joukkuelajeissa ja viitepeleissä. Sisällöissä keskitytään erityisesti pelaamiseen. Lajivalikoima valitaan vuodenaika huomioiden ja yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opiskelija maksaa mahdolliset kenttämaksut.

LI10 Liikunnan projektikurssi (1-2 op)
Kurssilla toteutetaan koulun liikuntakulttuuria tukeva projekti ja projektiin käytetystä työpanoksesta oppilas saa kurssisuorituksen. Projekti voidaan toteuttaa useamman aineen yhteistyönä. Kurssi ei ole yleisesti valittavissa, vaan se toteutetaan tarpeen mukaan koulun toimintaa palvellen.

Musiikki (MU)

Pakolliset moduulit

MU1 Intro – kaikki soimaan (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää omaa musiikillista identiteettiään, kehittää monipuolisesti musisointitaitojaan ja rohkaistuu käyttämään musiikkia ilmaisunsa välineenä. Opiskelija oppii käyttämään musiikkiteknologiaa tarkoituksenmukaisesti ja tutustuu musiikin vaikuttavuuteen yksilön elämässä ja yhteiskunnassa.

MU2 Syke – soiva ilmaisu (2 op)
Opiskelija syventää osaamistaan valitsemissaan musiikillisissa ilmaisutavoissa ja kehittää yhteismusisointitaitojaan ja taiteellista ilmaisuaan. Opintojaksolla perehdytään suomalaisiin ja opiskelijoiden omiin musiikkikulttuureihin ja analysoidaan niiden piirteitä ja merkityksiä. Opiskelijalla on mahdollisuus kokeilla uudenlaisia musiikillisen ilmaisun tapoja.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

MU3 Genre – globaali uteliaisuus (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa ja suhtautuu uteliaasti itselleen uusiin musiikin lajeihin. Opintojaksolla perehdytään eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin monipuolisesti esimerkiksi musisoimalla ja kuuntelemalla. Opiskelija ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja kulttuurien välisiä kytköksiä, ja tiedostaa kulttuurien välisen vastavuoroisuuden haasteet ja mahdollisuudet.

MU4 Demo – luovasti yhdessä (2 op)
Opiskelija kehittää luovaa osaamistaan musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa ja hahmottaa musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin, mediaan ja yhteiskuntaan. Keskeisinä työtapoina opintojaksolla voivat olla musiikkiprojektin toteuttaminen, omien musiikillisten ideoiden työstäminen, vierailut, luennot tai tiedon hankinta ja prosessointi.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit

MU5 Vanhojenpäiväyhtye (2 op)
Opintojaksolla harjoitellaan ohjelmisto, joka esitetään vanhojenpäivän iltatilaisuudessa. Yhtye koostuu soittajista ja laulajista. Yhtyeeseen voi tulla mukaan bändisoitinten - ja orkesterisoitinten soittajia. Opintojakson keskeisenä sisältönä ovat ohjelmiston suunnittelu, harjoittelu ja viimeistely esityskuntoon. Harjoittelussa kiinnitetään huomiota tyylinmukaiseen ilmaisuun.

MU6 Yhteismusisointi (2 op)
Opintojaksossa harjoitellaan yhteismusisointia ja kehitetään omia instrumentti- ja laulutaitoja. Harjoiteltavat kappaleet ovat tyylillisesti erilaisia ja niitä pyritään esittämään koulun eri tilaisuuksissa. Opintojaksossa kannustetaan ottamaan vastuuta ryhmän toiminnasta ja tuottamaan omia musiikillisia ideoita. Tekemisen lähtökohtana on kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri erilaisille ja eritasoisille musiikintekijöille.

MU7 Kuoro (2 op, 4 op, 6 op, 8 op)
Kuorossa harjoitellaan tervettä äänenkäyttöä, hengitystekniikkaa, moniäänistä laulua ja luontevaa ilmaisua. Ohjelmisto koostuu erityylisistä kappaleista, joita pyritään esittämään koulun juhlissa ja muissa tilaisuuksissa. Kuoro harjoittelee kerran viikossa (päättöviikolla ei harjoituksia). Koko lukuvuoden aktiivisesta mukana olosta saa 2 op, puolesta vuodesta 1 op.

MU08 Projektikurssi (1-2 op)
Kurssilla opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan musiikillisen kokonaisuuden käyttäen aiemmin hankittuja tietoja ja taitoja. Kurssin sisältö määritellään yhdessä projektiin osallistuvan ryhmän kanssa. Kurssilla voidaan toteuttaa esimerkiksi konsertti, näyttämöteos, taiteiden välinen projekti, äänite tai video.

Kuvataide (KU)

Pakolliset moduulit

KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2 op)
Opintojaksolla keskitytään omaan kuvataiteelliseen tekemiseen ja tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin taiteen keinoin. Opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, globaalissa maailmassa ja historiallisena jatkumona. Opiskelija käyttää ja kokeilee monipuolisesti erilaisia työvälineitä ja menetelmiä. Opintojaksolla opitaan katsomaan, tutkimaan ja tulkitsemaan omaa ja muiden tuottamaa kuvaa. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2 op)
Opintojaksolla opiskelija tutustuu rakennetun- ja luonnonympäristön sekä muotoilun historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Opiskelijan oma ympäristö on lähtökohtana tilan, paikan ja muotoilun tutkimiselle. Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan luovia materiaalikokeiluja, esim. pienoismalleja ja esinesuunnittelua. Mikä tekee tilasta toimivan, tuotteesta kestävän? Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

Valtakunnalliset valinnaiset moduulit

KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää visuaalisuuden merkityksen viestinnässä. Kulttuuriperintö, nykymedia ja omat kuvat ovat kurssin keskeistä sisältöä. Opintojaksolla on mahdollista tutustua valokuvaan, elokuvaan, mainontaan, graafiseen suunnitteluun, verkkoympäristöön ja sosiaaliseen mediaan. Millainen kuva vaikuttaa, koskettaa, pysäyttää? Millaista viestiä välität? Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU4 Taiteen monet maailmat (2 op)
Opintojaksolla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tehtyä kuvataidetta. Oman kuvantekemisen kautta tutkitaan sekä ajankohtaisia että historiallisia ilmiöitä. Opintojaksolla syvennetään myös kuvantulkinnan keinoja. Miten esimerkiksi ihmisen kuvaaminen on muuttunut aikojen kuluessa? Miten taidehistoria vaikuttaa omaan kuvalliseen ilmaisuun? Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit

KU5 Arkkitehtuuri (2 op)
Opintojaksolla tutustutaan arkkitehtuuriin ja sen suunnitteluun Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi voidaan tehdä esim. teknisiä- ja muita perspektiivipiirustuksia sekä rakennetaan pienoismalleja eri materiaaleista. Vieraillaan Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitoksella ja tutustutaan arkkitehtuuriosaston vanhoihin valinta- ja pääsykoetehtäviin.

KU6 Kuvataiteen projekti (2 op)
Opintojaksolla toteutetaan kuvataideprojekti, joka voi olla esim. opiskelijan/opiskelijoiden toteutettu penkkarimaalaus tai -video, vaihtovuonna suoritettu kurssi tai muu kuvataiteellinen projekti. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii työprosessin tavoitteiden asettelua, ajankäytön hallintaa sekä työprosessin sisällön ja muodon suunnittelua ja toteutusta. Projektia dokumentoidaan ja arviointi kohdistuu opiskelijan toteuttaman projektin lopputuloksen ja työprosessin hallinnan muodostamaan kokonaisuuteen.

Opinto-ohjaus (OP)

Pakolliset moduulit

OP1 Minä opiskelijana (2 op)
Opintojaksolla keskitytään lukion alkuvaiheeseen, orientoitumiseen ja lukio-opintojen suorittamiseen. Opintojakso toteutetaan moniammatillisesti. Jatko-opintoihin liittyviä asioita painotetaan OP1 –opintojaksolla sen mukaan kuin ne liittyvät lukio-opintojen kannalta keskeisiin kysymyksiin.

OP1-opintojakson suoritettuaan opiskelija on tehnyt henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon sisältyy
• opiskelusuunnitelma lukioajalle
• alustava ylioppilaskirjoitussuunnitelma
• alustava jatko-opinto- ja urasuunnitelma

OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (2 op)
Opintojaksolla syvennetään ja laajennetaan tietoja jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämästä. Opiskelija pääsee tutustumaan lukion jälkeisiin eri koulutusvaihtoehtoihin. Opiskelija saa valmiuksia tulevaisuutensa suunnitteluun.

OP2- opintojakson suoritettuaan opiskelija on päivittänyt henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa. Siihen sisältyy
• opiskelusuunnitelma lukioajalle
• päivitetty ylioppilaskirjoitussuunnitelma
• päivitetty jatko-opinto- ja urasuunnitelma

Koulukohtaiset valinnaiset moduulit

OP3 Tutorointi (2-4 op)
Opintojakson alussa opiskelija osallistuu orientoivaan koulutukseen. Tämän jälkeen suoritetaan käytännön tehtäviä koulussa ja kouluun liittyvissä tapahtumissa. Tutorit osallistuvat lukioon pyrkivien ja opintonsa aloittavien opastukseen ja ohjaukseen. Tutorit osallistuvat tarpeen mukaan vanhempainiltoihin ja tiedotustilaisuuksiin. Opintojakson voi suorittaa myös toimimalla liikuntatutorina.

Temaattiset opinnot (TO)

TO1 Monitaiteellinen musiikkiprojekti 1 (1 op)
Opintojakson aikana toteutetaan musikaali tmv. näyttämöprojekti yhteistyössä äidinkielen, musiikin ja kuvataiteen kesken. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakso tarjotaan joka kolmas vuosi, ja siihen voi osallistua vuositasosta riippumatta.

TO2 Monitaiteellinen musiikkiprojekti 2 (1 op)

TO3 Kultakausi 1 (1 op)
Opintojakson aikana tutustutaan suomalaisen kultakauden kulttuurin osa-alueisiin ja mahdollisuuksien mukaan tehdään opintoretki Tuusulan taiteilijayhteisöön. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä äidinkielen, musiikin ja kuvataiteen oppiaineiden kesken. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä, ja siihen voi osallistua vuositasosta riippumatta.

TO4 Kultakausi 2 (1 op)

TO5 Science, Science course for pre-IB (2 op)
Moduuli on monitieteinen opintokokonaisuus yhdistäen biologiaa, fysiikkaa ja kemiaa. Moduulissa tutustutaan laajasti luonnontieteellisen ajattelun perusteisiin, työskentelyyn laboratoriossa, luonnontieteellisen tutkimuksen tekemiseen sekä tulosten raportointiin projektitöiden sekä tiedeaiheisten luentojen kautta.

TO6 GE ja YH Euroopan yhteiskuntamaantiede 1 (2 op)
Opintojakso toteutetaan maantieteen ja yhteiskuntaopin yhteistyönä. Opintojaksolla perehdytään Euroopan maantieteeseen ja yhteiskuntiin. Ilmiöitä havainnoidaan kahden eri tieteen näkökulmasta niiden metodeita yhdistäen ja vertaillen. Opintojaksolla käydään läpi esimerkiksi luonnonvarat osana Euroopan kehitystä, luonnonvarojen jakautuminen, kaupungistuminen, muuttoliikkeet ja kehityserot. Tarjolla joka toinen lukuvuosi, seuraavan kerran 2022-2023.

TO7 LI ja GE Retkeilyä ja kenttätutkimuksia 1 (2 op)
Opintojaksolla tehdään muutaman yön retki johonkin Etelä-Suomen kansallispuistoon. Retkeä ennen tutustutaan alueen luontoon ja retkellä voidaan toteuttaa pienimuotoisia tutkimuksia maastossa. 

TO8 LI ja GE Retkeilyä ja kenttätutkimuksia 2 (1 op)
Opintojaksolla tehdään muutaman yön retki johonkin Etelä-Suomen kansallispuistoon. Retkeä ennen tutustutaan alueen luontoon ja retkellä voidaan toteuttaa pienimuotoisia tutkimuksia maastossa.   

TO9 American society (2 op)
Study history in English! Gain insight into American culture by studying key texts, listening to lectures, writing essays and giving oral presentations on U.S. history. This course is co-taught by a History and an English teacher. Pass/fail. 

TO10 Eurooppa-linjan työharjoittelu (2 op)
Opintojaksolla opiskelija suorittaa vähintään viikon mittaisen Eurooppa-linjan työharjoittelun sopimassaan paikassa ja kirjoittaa siitä loppuraportin. Harjoittelu suoritetaan työpaikassa, joka liittyy Eurooppa-linjan opetussuunnitelman mukaiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Työharjoittelun myötä opiskelija tutustuu työelämään valitsemallaan alalla ja pääsee soveltamaan Eurooppa-linjan opintojensa myötä kerryttämiään tietoja ja taitoja. Opiskelijalle annetaan ohjeet loppuraportin tekemiseen.

TO11 ISLI - International Student Leadership Institute (2 op)

TO12 Writing skills for pre-IB (2 op)

Lukiodiplomit

KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi (2 op)
Tavoitteet:
• Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa
• osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti kuvia
• osaa kertoa ja välittää lukiodiplomille asettamansa tavoitteet ja lähtökohdat
• osaa tuottaa taiteellisen ja visuaalisen kokonaisuuden, jonka sisällön tuottamisen ja esittämisen tavat tukevat toisiaan
• osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta
• osaa arvioida työskentelyprosessia ja teosta oman oppimisen näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt:
• perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan
• muodostuvat teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

MULD6 Musiikin lukiodiplomi (2 op)

Tavoitteet:
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa
• osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja toiminnastaan.

Keskeiset sisällöt:
• opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto
• erilaiset toteutustavat ja osa-alueet

Tampereen lukiokoulutuksen yhteiset opintojaksot

Lue (1-2 op)  
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tehostaa opiskelijan opiskelua ja oppimista sekä lisätä itsetuntemusta oppijana. Opintojakson aikana arvioidaan opiskelijan luki-taitoja ja laaditaan tarvittaessa lausunto Ylioppilastutkintolautakuntaa varten.  
Laajempi opintojakso (2 op) mahdollistaa lukion erityisopettajan ja opiskelijoiden intressien mukaan rakennettavan kokonaisuuden; opitaan ja harjoitellaan räätälöidysti oppimiseen liittyviä teorioita ja tekniikoita sekä opettaja- että opiskelijajohtoisesti. Jälkimmäinen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opiskelija perehtyy valitsemaansa oppimiseen liittyvään teemaan ja laatii siitä kirjallisen tuotoksen tai esitelmän, jonka esittää toisille sovittuna ajankohtana.
LUE-opintojakso tukee yleisessä osassa kuvatulla tavalla laaja-alaisia hyvinvointiosaamisen ja vuorovaikutusosaamisen tavoitteita.

Keskeiset sisällöt: Opiskelutekniikkaan, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvät aiheet ja tehtävät. Lukemisen ja kirjoittamisen arviointitehtävät sekä oman oppimisen/opiskelun itsearviointiin liittyvät tehtävät. Opiskelijan ja erityisopettajan oppimiskeskustelut. 
Laajemman opintojakson sisällöt sovitaan opintojakson alussa, ja niihin voivat kuulua esimerkiksi opiskelijoiden esitykset oppimisen teemoista, annettujen syventävien tehtävien/harjoitusten tekeminen ja osallistuminen tutustumiskäynteihin ynnä muihin toiminnallisiin aktiviteetteihin.

Arviointi: Opintojakson suorittaminen edellyttää tunneille osallistumista ja annettujen tehtävien tekemistä Suoritusmerkintä.

Taitava maailmankansalainen (2 op)
Kuinka pääsee tutustumaan maailmaan ja eri kulttuureihin matkustamatta mihinkään?
Opintojakson aikana opiskelija perehtyy kansainvälisyyteen ja globaaleihin ilmiöihin omassa lähiympäristössään. Opiskelija oppii välttämättömiä tulevaisuustaitoja kuten kriittistä media-analyysiä, yhteiskunnan ja kulttuurisen moninaisuuden tuntemista sekä kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden rakentamista. Opintojaksolla voi valita opintopolun oman mielenkiinnon mukaan tarjolla olevista teemoista kuten nuorten mahdollisuudet, ihmisten väliset suhteet ja ilmasto. Opiskelija pääsee kuulemaan asiantuntija-alustuksia ajankohtaisista aiheista ja tekemään niihin liittyviä tutkimustehtäviä. Lisäksi opiskelijaa kannustetaan tutustumaan vieraskieliseen nuoreen verkossa tai omassa lähiympäristössä. Opintojakson suoritetaan verkko-opintojaksona Moodlessa. Suoritukseen kuuluu monipuolisia harjoitustehtäviä. Arviointi: suoritusmerkintä.

TET (1-2 op)
Tampereen lukiokoulutuksessa TET-jakso suoritetaan opiskelijan kesätyön tai opintojen ohella suoritetun työnteon tai muulla osoitetulla aktiivisella työelämään tutustumisella. Työelämään tutustumisesta voi saada 1-2 opintopisteen opintosuorituksen.