Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Maantiede

GE1+HI1 (pa, 4 op, 1. vuositaso)

Integroitu opintojakso koostuu moduuleista GE1 ja HI1, jotka arvioidaan erikseen.

GE1 Maailma muutoksessa (2 op)

Opintojaksolla tutustutaan muuttuvaan maailmaan ja alueellisiin ilmiöihin geomedian keinoin. Keskeisiä sisältöjä ovat ilmastonmuutos ja sen syyt ja seuraukset sekä ihmiskunnan ja ympäristön muutokset. Opintojaksolla seurataan näihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja pohditaan ratkaisukeskeisesti kestävää kehitystä.

Opintojakson arviointi voi sisältää esimerkiksi kurssityön, ryhmätyön, kokeen, karttakokeen, projektin tai portfolion. Opintojaksolla pyritään toteuttamaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia ja arviointi voi sisältää myös itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteena voivat olla tietojen lisäksi maantieteen taidot.

HI1 Ihminen, ympäristö ja historia (2 op)

Opintojaksolla perehdytään ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen, väestökehitykseen, globaalin talouden ja tekniikan kehitykseen esihistoriasta nykypäivään. Opintojaksolla harjoitellaan historiallisten lähteiden käyttöä ja tiedon tuottamista. 

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on erilaisten aineistojen tulkinta- ja tiedonhankintataidot.

GE2 Sininen planeetta (va, 2 op)

Opintojaksolla syvennetään luonnonmaantieteellisten ilmiöiden ja luonnonmaantieteellisen nimistön tuntemusta. Keskeisiä sisältöjä ovat maan planetaariset liikkeet sekä ilma-, vesi- ja kivikehän toiminnan analysointi. Opintojaksolla harjoitellaan maisemantulkintaa kartta-, valokuva- ja satelliittikuva-aineistoista.

Opintojakson arviointi voi sisältää esimerkiksi kurssityön, ryhmätyön, kokeen, karttakokeen, projektin tai portfolion. Opintojaksolla pyritään toteuttamaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia ja arviointi voi sisältää myös itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteena voivat olla tietojen lisäksi maantieteen taidot.

GE3 Yhteinen maailma (va, 2 op)  

Opintojaksolla pohditaan ihmistoiminnan alueellisia piirteitä, kuten väestönkasvua, muuttoliikkeitä, kaupungistumista, luonnonvarojen hyödyntämistä, liikennettä sekä kehittyneisyyseroja. Teemoja tarkastellaan sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta.     

Opintojakson arviointi voi sisältää esimerkiksi kurssityön, ryhmätyön, kokeen, karttakokeen, projektin tai portfolion. Opintojaksolla pyritään toteuttamaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia ja arviointi voi sisältää myös itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteena voivat olla tietojen lisäksi maantieteen taidot.

GE4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (va, 2 op)

Opintojaksolla toteutetaan maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- tai vaikuttamisprojekti.  Opintojakson tavoitteena on oppia havainnoimaan arkiympäristöjä, tulkitsemaan maisemaa ja karttoja, sekä kuvaamaan ja selittämään luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat aluesuunnittelu, osallistavat menetelmät, geomedian käyttö tutkimuksessa, arjessa ja työelämässä.

Opintojaksolla laaditaan maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti, joka arvioidaan. Sen lisäksi voidaan arvioida mm. ryhmätyö, koe, karttakokeen, projekti tai portfolio. Opintojaksolla pyritään toteuttamaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia ja arviointi voi sisältää myös itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteena voivat olla tietojen lisäksi maantieteen taidot.

GE5 Maantieteen kertaus (ko, 1 op)

Opintojaksolla kerrataan maantieteen keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan maantieteen ylioppilaskokeessa tarvittavia valmiuksia. Arviointi perustuu annettujen tehtävien suorittamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

GE6 Kaupunkimaantieteen opintojakso (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää kaupungistumisen, kaupunkikehityksen ja kaupunkien merkitys erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Opintojakson aikana havainnoidaan kaupunkiympäristöä ja pyritään tekemään tutustumiskäyntejä. Sisältöjä voivat olla esimerkiksi ajankohtaiset kaupunki- ja aluesuunnittelun hankkeet, kaupunkirakennemallit, segregaatio ja kehittyneisyyserojen näkyminen kaupungeissa. Sisällöissä voidaan huomioida opiskelijoiden mielenkiinnon kohteita ja ajankohtaisia asioita. Arviointi perustuu esimerkiksi annettujen tehtävien ja pienimuotoisen tutkimuksen tekemiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

GE7 Tutkielmat ja projektit (ko, 2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti maantieteen tieteenalaan liittyvään itseään kiinnostavaan aiheeseen tai soveltaa tieteenalaa projektissaan. Opintojakson tuotos voi olla tutkielma, joka rakentuu tieteellisen tutkimuksen toimintaperiaatteille, tai jossakin muussa muodossa toteutuva projektituotos. Opintojakson voi suorittaa myös tiimissä, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelijalla on merkittävä osuus opintojakson sisällön ja aikataulun suunnittelussa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.