Siirry sisältöön

Painotukset ja valinnat

Tammelan koulussa järjestetään opetussuunnitelmallista painotusta kuvataiteessa vuosiluokilla 3.-6. ja saksan kielessä (CLIL-opetus) vuosiluokilla 1.-6.

Kuvataideluokat

Pidätkö piirtämisestä, maalaamisesta, rakentelusta ja muovailusta? Tule Tammelan koulun kuvataideluokalle!

Kuvataidepainotukseen otetaan taiteellisesti lahjakkaita ja kuvataiteen opiskelusta kiinnostuneita oppilaita. Kuvataiteen opetussuunnitelmallisessa painotuksessa noudatetaan tuntijakoa, jossa kuvataidetuntien määrä on 3-4 vuosiviikkotuntia vuosiluokkien 3-6 aikana. Taide on mukana kaikissa oppiaineissa. Painotukseen käytettävä tuntimäärä otetaan taito- ja taideaineille osoitetusta tuntimäärästä. Opetussuunnitelma muissa oppiaineissa on sama kuin normaaliluokalla.

3.-6. luokkien kuvataidepainotteinen opetus järjestetään Tammelan koulussa ja 7.-9. luokkien Juhannuskylän koulussa. Opetussuunnitelmallinen painotus valitaan 3.-6. luokkien ajaksi, mutta painotus jatkuu myös yläkoulussa, mikäli painotuksen valinneita oppilaita on riittävä määrä.

Soveltuvuuskoe

Oppilaat otetaan kuvataidepainotteiseen opetukseen soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskokeeseen voivat ilmoittautua kaikki 2. luokan oppilaat.


Saksankieliset luokat

Tammelan koulussa ovat vuosiluokat 1-6. Opetuskielemme ovat saksa ja suomi opetussuunnitelmassa määriteltyjen osuuksien mukaisesti. Noudatamme opetuksessa Tammelan koulun opetussuunnitelman tavoitteita. Oppilaiden A1 -kieli on saksa ensimmäiseltä luokalta alkaen ja A2 -kieli englanti neljänneltä luokalta alkaen. Saksankielistä päivähoitoa ja esikouluopetusta tarjoaa Kalevan päiväkoti. Esiopetus järjestetään Tammelan koulun tiloissa. Saksankielisen opetuksen koulupolku johtaa 7. luokalle mentäessä Sammon kouluun.

Oppilaiden valinta

Oppilaalla tulee olla perustaidot saksan kielessä (puheen tuottaminen ja puhutun kielen ymmärtäminen) saksankieliseen opetukseen pyrkiessään.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteenamme ovat Tammelan koulun opetussuunnitelman mukaiset tiedolliset ja taidolliset tavoitteet. Oppisisältöihin liittyvien käsitteiden hallitseminen sekä suomeksi että saksaksi. Oppilailla on oltava peruskoulun päättövaiheessa hyvät taidot myös suomen kielessä peruskoulun jälkeisiä opintoja ajatellen. Vahva saksan kielen taito; lapsi osaa ja haluaa käyttää kieltä kaikilla sen osa-alueilla (ymmärtäminen, puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen)

Vieraan kielen oppimisen perustana on oppilaiden innostunut ja mutkaton suhtautuminen vieraaseen kieleen.

Kielen oppiminen tapahtuu luonnollisella tavalla päivittäisissä rutiineissa ja oppimistilanteissa, konkreettisesti ja havainnollisesti.

Oppilaat perehtyvät saksankielisen alueen kulttuuriin ja tapoihin kielen oppimisen yhteydessä.

Opetuksen perusperiaatteita

Oppilaat oppivat lukemaan ja kirjoittamaan rinnakkain sekä suomeksi että saksaksi. Oppilaalla tulee olla myös riittävä suomen kielen taito jo ensimmäiselle luokalle tullessaan, sillä osa opetuksesta tapahtuu suomen kielellä.

Saksankielisen opetuksen määrä on runsaimmillaan alkuopetuksessa. Suomenkielisen opetuksen määrä lisääntyy ylemmille luokille siirryttäessä. Näin halutaan varmistaa oppiaineksen ja käsitteistön hallinta myös äidinkielellä.

Saksankielisen opetuksen osuus eri oppiaineissa on määritelty Tammelan koulun opetussuunnitelmassa. Saksan kielen oppimista tukee ensimmäiseltä luokalta alkava saksan kielen opetus (A1 -kieli, 3h/viikko) sekä runsas saksankielisen opetuksen määrä.

Saksankielisen opetuksen tunneilla opettaja puhuu ainoastaan saksaa, oppilaat voivat käyttää tarvittaessa myös suomen kieltä. Oppimateriaali voi olla saksaksi, suomeksi tai molemmilla kielillä. Kieli opitaan luonnollisissa yhteyksissään rutiinien ja opetuksen teemojen kautta. Opetuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä.

Hyvä tietää

Tammelan koulun saksankielinen opetus tarjoaa lapselle mahdollisuuden saavuttaa laaja saksan kielen taito peruskoulun normalin oppimäärän yhteydessä. Kielen oppiminen on lapselle ja perheelle rikkaus ja valttikortti esimerkiksi tulevaa työelämää ajatellen.

Vieraskielinen opetus tarjoaa luontevan tavan oppia kansainvälisyyttä ja muiden maiden kultuuria pienestä lapsesta lähtien.

Opetus vaatii oppilaalta hyvää kouluvalmiutta: Oppilaan tulee kyetä keskittyneesti kuuntelemaan ja seuraamaan vieraskielistä opetusta ja hänen tulee kyetä osallistumaan siihen aktiivisesti. Kodin tuki on tärkeä oppilaan koulumenetyksen kannalta. Oppilaiden viikkotuntimäärä on suurempi jo alkuopetuksesta lähtien. Suurempi viikkotuntimäärä ja oppiminen kahdella kielellä lisäävät kotitehtävien määrää.

Toimintaamme tukee Saksankielisen kasvatuksen tuki –Verein für deutschsprachige Erziehung ry.

Tiedustelut

Apulaisrehtori Matti Annala, puh. 050-4648462
Saksankielisten luokkien opettajat Kirsi Lehtonen, Johanna Pekki, Mervi Uitti ja Annika Takala.


Valinnaisaineet

Opetussuunnitelman tuntijaossa on yksi tunti valinnaista oppiainetta 4., 5. ja 6. luokalla. Opettavia aineita kutsutaan kursseiksi. Kurssit on rakennettu siten, että ne eivät edusta mitään oppiainetta suoraan, vaan niihin on sisällytetty laaja-alaista osaamista ja kurssilla tarkastellaan opetettavaa asiaa useamman kuin yhden aineen kautta.

Lukuvuoden 2020-2021 toteutuvat valinnaiskurssit Historia kohtaa taiteen, Taju kankaalla, Taidetta ympäri maailmaa, Bändisoitosta konemusaan, Arkielämyksiä, Loogisen ajattelun kehittäminen, Master Chef, Koripallo, Yleisurheilu sekä Jalkapallon valinnainen työpaja.

Nykyiset 3. 4. ja 5. -luokkalaiset valitsevat valinnaisaineen lukuvuodelle 2021-2022 keväällä 2021. Valinta ei koske kaikkia painotuksissa opiskelevia oppilaita, sillä heidän tuntijaossa on valinnaisuus käytetty omaan painotukseen.

Lisätietoa ensi lukuvuoden kurssitarjottimesta ja valitsemisesta lähetetään Wilma-viestillä ja päivitetään tälle sivulle kevään 2021 aikana.