Siirry sisältöön

Tukea oppilaalle

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki

Kolmiportainen tuki oppilaalle

Yleinen tuki on oppilaalle annettavaa lyhytaikaista tukea.
Tehostettu tuki on säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja samanaikaisesti. Tehostettu tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan.
Erityistä tukea tarvitaan, jos edelliset tuen tasot eivät riitä. Oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Oppilaan kolmiportainen tuki

Oppilaanohjaus

Opinto-ohjaajina toimivat Anu Raatikainen ja Charlotta Saulamaa.

Anu Raatikainen
puh. 040 806 4087
[email protected]
Luokat: 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9J ja pienryhmän oppilaat

Charlotta Saulamaa
puh. 040 1577 625
[email protected]
Luokat: 7E, 7F, 7G, 7H, 8D, 8E, 8F, 8G, 9D, 9E. 9F ja 9G.

Erityisopetus

Erityisopetuksen päämääränä on löytää ja tukea oppilaan vahvoja puolia, auttaa oppilasta kehittämään omia opiskelustrategioitaan ja oppimaan oppimisen taitoja. Erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppilasta selviytymään opinnoistaan mahdollisista oppimisvaikeuksista riippumatta myös jatko-opinnoissa.

Takahuhdin koulussa toimii kuusi laaja-alaista erityisopettajaa, jotka tekevät työtä erilaista tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa. Yleisimmät tuen tarpeet ovat vaikeudet oppimisessa, ryhmässä työskentelemisessä tai koulunkäynnissä. Erityisopettajan työtapoja ovat yksilö-, pienryhmä- ja samanaikaisopetus sekä ohjauskeskustelut. Erityisopettaja voi ohjata oppilaan muiden oppilashuollon toimijoiden kuten terveydenhoitajan, kuraattorin tai koulupsykologin luokse. Yhteistyö opettajien, huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kesken on tärkeää oppilaan auttamiseksi ja koulutyön tukemiseksi.

Laaja-alainen erityisopetus on osa-aikaista erityisopetusta. Joillekin oppilaille laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma, johon kirjataan tuen tarpeet ja tarvittavan tuen taso ja keinot. Yleisessä tuessa tukimuotoja ovat mm. joustavat ryhmittelyt, eriyttäminen ja osa-aikainen erityisopetus. Tehostetun tuen tukikeino on edellisten lisäksi painoalueopetus yhdessä tai useammassa oppiaineessa. Sekä yleisessä että tehostetussa tuessa noudatetaan yleistä opetussuunnitelmaa. Erityistä tukea saavalle oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Siinä oppiaineita voidaan yksilöllistää, jolloin oppilas opiskelee omien tavoitteidensa mukaan.

Takahuhdin koulussa on alueellinen erityisluokka sekä ala- että yläkoulun oppilaille. Lisäksi yläkoulussa voi opiskella tarpeen mukaan eripituisia jaksoja integroidussa pienryhmässä. Koulussa toimii 9. luokalla JOPO-luokka, joustavan perusopetuksen ryhmä.

Laaja-alaiset erityisopettajat

Sirpa Kukkurainen, luokat 1-2, puhelin 040 806 3687

Niina Niemi, luokat 2-4, puhelin 040 161 2090

Outi Kuusela, luokat 4-6, puhelin 040 140 7437

Mirka Merivirta, luokat 7-9, puhelin 040 806 3688

Tuula Rantanen, luokat 7-9, puhelin 040 806 2026

Lauri Ojanperä, luokat 7-9, puhelin 044 486 3413

Erityisluokanopettajat

Christa Hirvonen, 1-6 F, puhelin 040 140 7214

Timo Mäkinen, 7-9 H, puhelin 050 564 3899

Satu Herrala, 9.J (JOPO), puhelin 040 800 4351

Oppilashuolto

Koulun oppilashuollossa on nykyisin kolme osa-aluetta: yhteisöllinen oppilashuolto, yksilöllinen oppilashuolto sekä pedagoginen tuki.

Yhteisöllinen oppilashuolto suunnittelee, koordinoi ja tutkii tilanteita. Tähän ryhmään kuuluvat kaikki koulun oppilashuollon toimijat ja se kokoontuu useita kertoja lukukaudessa eri kokoonpanoilla. Näissä kokouksissa keskustellaan asioista yleisemmällä tasolla, jolloin nimiä ei käytetä, korkeintaan luokka mainitaan, sekä suunnitellaan ja koordinoidaan koko koulun oppilashuollon toimintaa. Tilanteen mukaan kokoontumisissa voi olla mukana koulunpolun muita edustajia sekä vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan edustajia.

Yksilöllinen oppilashuolto kattaa muut kuin kouluasiat. Tämän osaston toimijoita ovat kuraattorit, psykologit, kouluterveydenhoitajat sekä koululääkärit. Yksilöllinen oppilashuolto erotetaan periaatteessa siis koulutyöstä. Asiat, jotka eivät liity tai vaikuta koulutyöhön, jäävät yksilöllisen oppilashuollon toimijoille eikä tule siis esim. opettajan tietoon kuin vanhempien ja/tai oppilaan luvalla. Toimijat arvioivat tilanteen itsenäisesti. Vanhemmat ja lapsi/nuori voi valita osallistuuko yksilölliseen oppilashuoltotyöhön ja myös ketkä toimijat työhön osallistuvat.

Pedagoginen tuki on koulun toimintaa oppilaan tukemiseksi ja opinnoissa auttamiseksi. Koulun pedagogisen tuen tiimi koostuu rehtoreista, opinto-ohjaajista ja erityisopettajista sekä kyseessä olevan oppilaan luokanopettajasta / luokanvalvojasta. Tarvittaessa ryhmän kokoontumisiin osallistuvat koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitajat ja/tai koululääkäri.

Sekä yksilöllisen oppilashuollon että pedagogisen tuen väellä on mahdollisuus konsultoida toisiaan. Kouluasioissa lupaa ei tarvita, jos asiat liittyvät millään tavalla koulunkäyntiin tai kouluasioihin. Toki kaiken aikaa pyritään hyvään yhteistyöhön huoltajien ja oppilaiden kanssa. Käytännössä oppilashuollon eri toimijoiden kesken tehdään yhteistyötä lain kertomissa puitteissa.

Koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut

Koulukuraattoriin eli koulun sosiaalityöntekijään vanhemmat voivat olla yhteydessä mm. silloin, kun nuorella on pulmia liittyen koulunkäyntiin tai kaverisuhteisiin, jos nuoren mieli on maassa tai jos hänen vapaa-aikaan liittyvät asiat huolestuttavat.

Vanhemmat voivat olla koulupsykologiin yhteydessä mm. oppilaan oppimiseen, keskittymiseentai tunne-elämään liittyvissä pulmissa.

Nuori voi myös itse olla yhteydessä meihin, jos hän haluaa jutella mieltä askarruttavista asioistaan tai elämän kriisitilanteista jonkun aikuisen kanssa. Voimme tehdä yhteistyötä vanhempien, opettajien ja koulun muunkin henkilökunnan kanssa oppilaan auttamiseksi. Yhdessä voimme miettiä sitä, mitä asioille voisi tehdä. Tarvittaessa voimme ohjata muiden tukipalvelujen piiriin, esim. sosiaalitoimi, perheneuvola ja nuorisopsykiatrian poliklinikka.

Olemme molemmat oppilashuoltoryhmän työntekijöitä ja tavoitteenamme on tukea oppilaiden koulunkäyntiä sekä yleistä hyvinvointia.

Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.

Oppilaan tuki ja hyvinvointi

Yläkouluille jalkautunut nuorisopsykiatrinen työryhmä

Yläkouluille jalkautunut nuorisopsykiatrinen työryhmä on osa Tampereen kaupungin nuorisopsykiatrian poliklinikkaa. Nimensä mukaisesti työryhmä työskentelee yläkouluikäisten tamperelaisten nuorten kanssa. Asiakkaaksi ohjaudutaan viranomaisen (koulun työntekijät, sosiaalitoimi, ym.) yhteydenoton perusteella. Viranomainen voi ottaa työryhmään yhteyttä, kun hänellä herää huoli nuoren psyykkisestä voinnista tai päihteiden käytöstä.

Viranomainen voi konsultoida työryhmää ilman nuoren henkilötietoja, mutta mikäli toivotaan tapaamista, tulee työryhmään ohjaamiseen olla nuoren suostumus ja koulun oppilashuollolla tieto asiasta. Yksittäiseen tapaamiseen nuori voidaan ohjata ilman että vanhemmat ovat siitä tietoisia, mutta mikäli tapaamisia jatketaan, tulee huoltajan olla asiasta tietoinen. Yhteydenoton perusteella sovitaan arviointikäynti, jolla kartoitetaan nuoren elämäntilannetta, historiaa ja psyykkistä vointia sekä tuen tarvetta. Tämän perusteella tehdään yhdessä nuoren, perheen ja yhteyttä ottaneen työntekijän kanssa suunnitelma jatkosta ja mahdollinen ohjaus nuoren tarvetta vastaavan tuen piiriin.

Tarvittaessa nuorella on mahdollisuus myös lyhytkestoiseen työskentelyyn työryhmän työntekijän kanssa. Työskentely sisältää mm. perhe- ja verkostotyötä ja nuori voidaan myös ohjata Tampereen nuorisopsykiatrian poliklinikan nuorisopsykiatrian erikoislääkärin arvioon. Työryhmän työntekijä voi tulla myös pyydettäessä työpariksi yksittäiselle kotikäynnille nuoren kotiin.

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitajien vastaanotto on Takahuhdin terveysasemalla, Hintsankatu 4 (2.krs)
Vastaanotto- ja puhelinaika on ma-pe klo 10-11
Terveydenhoitajat Mervi Chrapek 040 6397509 ja Anu Montonen 040 8062188
Sähköpostiosoitteet: [email protected]

Millaisissa asioissa yhteys kouluterveydenhoitajaan?

* vuosittainen terveystarkastus
* kun on ravitsemukseen, syömiseen, lepoon, uneen ja/tai liikuntaan liittyviä kysymyksiä tai huolta
* kun oppilas haluaa keskustella kasvamisesta, murrosiästä, ihmissuhteista, seksuaalisuudesta tai ehkäisystä
* kun herää kysymyksiä tai huolta päihteiden käyttöön liittyen
* kun stressi, masennusoireet tai jaksaminen huolestuttavat
* kun oppilas kaipaa opastusta terveyspalvelujen käytöstä
* kun vanhemmuuden tai perheen hyvinvoinnin kysymykset askarruttavat
* muissa mieltä painavissa asioissa

Kouluterveydenhuollossa jatketaan perus- ja tehosterokotuksia kansallisen rokotusohjelman mukaisesti.

Rokotusohjelma
Millaisissa asioissa koululääkärille?

* laaja terveystarkastus kaikille oppilaille 1.-, 5.- ja 8.-luokilla
* tarpeen mukaiset lisä- ja seurantakäynnit esim. kouluterveydenhoitajan tarkastuksissa esiin nousseiden asioiden vuoksi
* koulunkäyntiin vaikuttavien terveysongelmien selvittely, kun tarvitaan lääketieteen asiantuntemusta fyysiseen ja psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen liittyvien pulmien jatkoselvittelyssä
* koulunkäyntiin liittyvät lääkärinlausunnot
* Koululääkärin vastaanotoista sovitaan aina etukäteen terveydenhoitajan kanssa.

Koulutapaturmat ja äkillinen sairastuminen

Koulutapaturman sattuessa ja/tai kun oppilas sairastuu koulussa äkillisesti, ensisijaisesti opettaja ohjaa oppilaan kotiin tai jatkohoitoon. Mikäli huoltajan työnantaja edellyttää äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoa varten todistusta terveydenhuollosta (alle 10-vuotiaalle oppilaalle, kuntatyönantaja: alle 12 v.), vanhempi saa todistuksen terveydenhoitajalta puhelimitse.

Jos oppilas tarvitsee terveydenhuollon ammattilaisen arviota äkillisesti sairastuttuaan, otetaan yhteys terveyspalveluiden neuvontaan ja ajanvaraukseen (puh. 03-10 023 joka päivä klo 7-22, yöaikana yhteys Acutaan).

Hammashoito

Linnainmaan terveysasemalla, keskitetty ajanvaraus 03 5657 0100.

Oppilaita hoitavat hammaslääkäri, hammashoitaja ja suuhygienisti.

Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille.

15 vuotta täyttäneeltä oppilaalta peritään peruuttamatta jätetystä hammaslääkärin vastaanottoajasta 39,60 € maksu. Esteen sattuessa peruutus on tehtävä viimeistään vuorokautta ennen. Iltaisin ja viikonloppuisin peruutusilmoituksen voi jättää automaattiseen puhelinvastaajaan.

Tukioppilaat

Tukioppilaat valitaan lukuvuosittain joulun jälkeen 8. lk oppilaista ja nämä pätevöityvät MLL:n järjestämän koulutuksen käytyään toimimaan tukioppilaina seuraavana lukuvuonna ollessaan 9.-luokkalaisia. Tukioppilasohjaajat valitsevat tukioppilaiksi sellaiset oppilaat, jotka kirjoittavat hakukirjeen ohjaajille ja ovat ohjaajien mielestä hyvin käyttäytyviä, esimerkillisiä nuoria, joilla ei ole merkintöjä rangaistuskirjassa. Koulumenestys ei ole kriteeri tukioppilaaksi pääsyyn.

Tukioppilaat toimivat 7.-luokkalaisten kummeina, mikä tarkoittaa, että he pitävät 7.-luokkalaisille ryhmäytystunteja, mopodiscon sekä pitävät eettisiä tunteja aiheista kiusaamisen ehkäisy, erilaisuus ja suvaitsevaisuus sekä ehkäisevä päihdetyö. Tukioppilaat järjestävät myös muuta koko koulua koskevaa ja yhdistävää toimintaa, esim. ystävänpäivänä. Tukioppilaita voidaan käyttää apuna kiusaamistilanteiden purkamisessa ja ehkäisemisessä, ja he toimivat yhteyshenkilönä opettajien ja oppilaiden välillä.