Siirry sisältöön

Tukea oppilaalle

Kouluterveydenhuolto


Kouluterveydenhoitaja Marjo Olli, puh. 050 327 6274
Koululääkäri Maarit Haavaste-Salomaa

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa väistötilanteen aikana seuraavasti:

Lielahden koululla: maanantaisin ja torstaisin. Avovastaanotto ilman ajanvarausta välitunnilla klo 9.45 - 10.15. Huone on päärakennuksen siivessä, käynti Teivaalankadun puoleisesta päädystä. Samoissa tiloissa kuin Lielahden koulun kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto.

Lentävänniemen koululla: keskiviikkoisin. Avoin vastaanotto ilman ajanvarausta on välituntisin.


Koululääkärin vastaanotolle tullaan terveydenhoitajan ajanvarauksen kautta.

Lääkäri on koululla keskiviikkoisin aamupäivän ajan.

Lääkäri tekee terveystarkastuksen 1. ja 5. luokan oppilaille.


Terveydenhoitajan vastaanotto

Avoimelle vastaanotolle oppilas voi tulla aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan tai mieltään vaivaavista muista asioista. Huoltaja voi ottaa yhteyttä kouluterveydenhuoltoon, jos on huolissaan jostakin oppilaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvästä asiasta esim. kasvun ja kehityksen pulmat, painon hallinta, näkö, kuulo, mielenterveysasiat, päihteet, poissaolot tai muut pulmat terveydentilassa tai koulunkäynnissä. Huoltaja voi myös tarvittaessa varata ajan oppilaalle avoimelle vastaanotolle.

Terveystarkastukset

Oppilaille tehdään terveystarkastus joka vuosi terveydenhoitajan luona. Laaja terveystarkastus tehdään 1. ja 5. luokalla, sisältäen sekä terveydenhoitajalla että koululääkärillä käynnit. Vanhemman luvalla laajassa tarkastuksessa hyödynnetään opettajalta saatua arviota oppilaan selviytymisestä koulussa. Laajassa terveystarkastuksessa käytetään apuna oppilaan ja vanhemman esitietolomakkeita. Lomakkeet lähetetään oppilaille ennen tarkastusta.

Huoltajan läsnäolo kaikissa laajoissa tarkastuksissa (terveydenhoitajan ja lääkärin) on tarpeellista, mutta erityisesti 1. luokan tarkastuksessa.

Ns. välitarkastukset luokilla 2. 3. 4. 6. ovat suppeampia ja sisältävät kullekin ikäryhmälle laaditut tarkastussisällöt. Kasvu- ja ryhtiseuranta kuuluvat kaikkiin luokkatarkastuksiin.

Silmälääkärille ja kuulontutkijalle voi saada tarvittaessa lähetteen kouluterveydenhuollon kautta. Myös fysioterapeutin ja ravitsemusterapeutin palvelut ovat mahdollisia lähetteellä.

Koulutapaturmat ja muu sairaanhoito

Koulupäivän aikana sattuvat pienet tapaturmat hoidetaan koulussa. Opettaja tai terveydenhoitaja antaa oppilaalle ensiavun ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon.

Koulutapaturma on koulumatkalla tai kouluaikana sattunut tapaturma. Ensiavusta huolehtinut henkilö ilmoittaa tapaturmasta oppilaan huoltajalle.

Oppilas ohjataan pääsääntöisesti Tampereen kaupungin terveysasemille tai vakavissa tapauksissa suoraan Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Hammastapaturmissa oppilas ohjataan Tampereen kaupungin hammashoitoloihin. Kotiväki kuljettaa lapsen hoitopaikkaan. Huoltajan valinnan mukaan huoltaja voi viedä oppilaan myös yksityiselle lääkärille. Jatkohoitopaikan valitsee aina huoltaja. Peruskoulun oppilaan koulutapaturman hoidot ja sairaankuljetuksen kustannukset korvataan huoltajalle Lähi Tapiolan vakuutuksesta.

Sairaana ei pidä tulla kouluun. Kesken koulupäivän sairastunut oppilas saa luvan lähteä kotiin opettajalta tai terveydenhoitajalta. Äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan oppilaan vanhempi saa todistuksen työnantajalleen terveydenhoitajalta. Soitto riittää ja tarvittaessa voit jättää viestin terveydenhoitajan puhelinvastaajaan. Kuumeisen infektion jälkeen kotona on syytä olla vielä yksi kuumeeton toipumispäivä.

Jos oppilas on sairaanhoitajan tai lääkärin hoidon tarpeessa vapaa-ajan tapaturman tai äkillisen sairastapauksen vuoksi, ota yhteys terveyspalveluiden neuvontaan, joka ohjaa tarvittaessa omalle terveysasemalle tai Ensiapu Acutaan. (ajanvaraus terveysasemalle joka päivä klo 7-22, puh. 03 10023). Terveysaseman sairaanhoitajalle voi mennä myös ilman ajanvarausta.

Myös pitkäaikaissairauksien (esim. astma ja diabetes) hoito ja seuranta kuuluvat omalle terveysasemalle tai muulle hoitavalle taholle (esim. Tays).

Kouluterveydenhuollon henkilöstö on salassapitovelvollinen. Oppilaan terveys- ja sairaustiedot kertyvät sähköiseen terveystietojärjestelmään kaikista Tampereen kaupungin terveydenhuollon toimipisteistä. Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa ja osallistuu oppilashuoltotyöhön koululla. Oppilashuoltotyö pyrkii ennaltaehkäisevään työhön luomalla ja tukemalla sellaista kouluyhteisöä, joka on oppilaille terveellinen ja turvallinen paikka opiskella.

Oppilashuolto

Yhteystietoja:

· rehtori Erkki Torvinen, puh. 040-517 9829
· erityisopettaja Essi Maijala puh. 0400-269 182
. erityisopettaja Kaisu Vuolo, puh. 0400-269 185
. kouluterveydenhoitaja Marjo Olli, puh. 050-3276274
· koulupsykologi
. kuraaattori Saara Kärkkäinen 050 4648 475
. koululääkäriin yhteys kouluterveydenhoitajan kautta

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) astui voimaan 1.8.2014. Lain voimaantulo muutti koulujen oppilashuollon käytänteitä ennalta ehkäisevämpään ja yhteisöllisempään suuntaan.

Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykki­sestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suo­jata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisen oppilashuollon keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Yhteisöllistä oppilashuoltoa johtaa rehtori. Toteuttavaan ryhmään kuuluu sekä opetushenkilöstöä että oppilashuollon palveluiden edustajia (kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi) ja tarvittaessa muita yhteistyötahoja. Yhteisöllisen oppilashuollon kokouksissa ei käsitellä yksittäisen oppilaan asioita.

Koulussa on oma Lentävänniemen koulun toimintamalli kiusaamistilanteissa. Kiusaamiseen puuttumisessa on käytössä varhaiskasvatuksessa Mini-Verso -malli, jota sovelletaan myös 1-2-luokkalaisten kanssa ja koululla Verso-malli koulupolun yhteisenä toimintana siten, että Lentävänniemen Verso-ohjaajat (henkilökunta) osallistuvat Lielahden toimintaan.

Yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen, oppilaiden laatimien sääntöjen toimivuuden seuraaminen, koulun arvojen ja hyveiden päivittäminen rakentavat yhteisöllisyyttä niin, että jokaisen toimijan ääni tulee kuulluksi yhteisössä.

Eppu-toiminnassa kehitetään toimivia ryhmittelytapoja ja osallistumismahdollisuuksien parantamista lasta kiinnostaviin toimintoihin. Lentävänniemen koulun 3-6 -vuosiluokkien väistöä Lielahden koululle on toteutettu syyslomasta 2019 lähtien. Opetusjärjestelyiden lisäksi on pohdittu liikennejärjestelyjä, ryhmäytymistä, toimintakulttuuria, kerhotoimintaa jne.

Monipuolinen yhteistyö eri toimijoiden (mm. nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, srk, poliisi, SPR, Mansikkapaikka, läntinen suuralue, MLL) kanssa on koulun arkea.

Koululla järjestetään aktiivisesti oppilaille suunnattua kerhotoimintaa (HIP ja kolmas sektori) ulkopuolisten järjestäjien toimesta ja koulu tiedottaa tästä koulun sivuilla ja ilmoitustaululla.


Yksilökohtainen oppilashuolto

Mikäli yksittäinen oppilas tarvitsee oppilashuollollista apua, voidaan tarpeen selvittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi koota asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmän kokoaminen edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta. Ryhmän kokoaa se koulun työntekijä, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Opetushenkilöstöllä on velvollisuus ohjata oppilasta (huoltajaa) oppilashuollon palvelujen piiriin. Yksilökohtaista oppilashuoltoa ovat koulukuraattorin, koulupsykologin ja kouluterveydenhuollon palvelut, jotka ovat vapaaehtoisia.

Pedagoginen oppilashuolto

Pedagoginen oppilashuolto ja pedagoginen tuki kuuluvat kaikille oppilaille. Pedagogisen tuen tarvetta koordinoi koulussa pedagogisen tuen tiimi. Oppimisen tuki on koulun opetushenkilöstön antamaa yksilöllistä tukea lapselle tai nuorelle (esim. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus). Oppimisen kolmiportaisella tuella (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) edistetään oppimista ja tuetaan oppilaan opiskelua.

Yksittäisen oppilaan tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat oppilas, huoltajat, koulun opetushenkilöstö ja tarvittaessa pedagogisen tuen tiimin jäsenet sekä oppilashuollon asiantuntijat

Koulupsykologi ja koulukuraattori

· Koulupsykologi ja koulukuraattori toimivat yhteistyössä oppilaan, vanhempien, koulun henkilöstön ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa
· aloitteentekijänä voi olla kuka tahansa edellä mainituista
· työskentelevät sekä yksittäisten oppilaiden ja näiden perheiden että ryhmien kanssa
· osallistuvat asiakastyön lisäksi koulun kehittämistyöhön

Koulukuraattori

  • on ehkäisevään lastensuojelutyöhön erikoistunut koulun sosiaalityöntekijä

  • edistää lasten ja nuorten sosiaalista hyvinvointia, arjen sujumista ja vuorovaikutussuhteita

  • työskentelee yhteistyössä vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa (konsultaatio)

  • kokoaa verkostoja lapsen ja nuoren tueksi

  • osallistuu oppilashuoltotyön kehittämiseen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen

Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilaita muun muassa poissaoloihin, käyttäytymiseen, kiusaamiseen, kaverisuhdeongelmiin, perhetilanteisiin, tunne-elämään ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.

Oppilas voi hakeutua koulukuraattorin luokse oma-aloitteisesti tai vanhempien pyynnöstä. Jos huoli lapsen tai nuoren tilanteesta on ilmennyt koulussa, yhteydenotto voi tulla myös opettajalta tai oppilashuollon ja koulun muilta työntekijöiltä. Koulukuraattori voi myös itse ottaa yhteyttä oppilaaseen.

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin myös tarvitessaan neuvontaa ja ohjausta lasten ja nuorten elämään ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvissä asioissa. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi kasvatusasiat, pelaaminen ja internetin käyttö, vapaa-ajan vietto, päihteiden käyttö ja seurusteluasiat.

Koulukuraattori osallistuu tarvittaessa yksittäisten oppilaiden asiaa käsittelevien monialaisten asiantuntijaryhmien työskentelyyn. Lisäksi hän osallistuu tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa sekä tarjoaa siihen liittyvää konsultaatiota.

Kuraattori on Lentävänniemen koululla maanantaina ja perjantaina.

Koulukuraattori Saara Kärkkäinen
p. 050 464 8475

Koulupsykologi

Koulupsykologi antaa neuvontaa ja ohjantaa lapsen ja nuoren oppimiseen, kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Hän kartoittaa tarvittaessa oppilaan oppimisvalmiuksia sekä arvioi ja tukee yhteistyössä lähikasvattajien kanssa oppilaan tunne-elämää ja mielenterveyttä.

· Tavallisimpina työmuotoina:
--yhteisneuvottelut ja tukikeskustelut
-- koulupsykologiset tutkimukset ja arvioinnit (näistä sovitaan ennakkoon, tuloksista ja jatkotoimista neuvotellaan tavallisesti yhteisneuvottelussa koululla)
· Katja Karhunen on Lentävänniemen koululla maanantaina ja perjantai.

Koulupsykologi Katja Karhunen
p. 040 620 9639