Siirry sisältöön

Esi- ja alkuopetus

Esiopetus

Esiopetus on lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa lapsen itsetuntoa, tarjota myönteisiä oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen muiden saman ikäisten lasten kanssa.

Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Esiopetus on velvoittavaa ja lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (Perusopetuslaki 26 s §).

Kunnan järjestämän lakisääteisen esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä. Lukukausi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia työ- ja loma-aikoja.

Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittava täydentävä toiminta on maksullista.

Opetussuunnitelma

Esiopetus perustuu Opetushallituksen laatimiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, joiden pohjalta Tampereella on laadittu koko kuntaa koskeva yhteinen esiopetussuunnitelma. Tampereen kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma on pohjana päiväkotien omille esiopetuksen toimintasuunnitelmille. Opetussuunnitelma antaa perustan kaikelle koulun ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyölle. Opetussuunnitelma on samanaikaisesti hallinnollinen ja pedagoginen asiakirja: se kertoo mitä koulussa ja esiopetuksessa opitaan ja miten siellä työskennellään.

Eskareita jumpassa

Esiopetusta täydentävä toiminta

Esiopetusta annetaan 4 tuntia päivässä, pääsääntöisesti klo 9-13. Tämän lisäksi lapsi voi osallistua maksulliseen täydentävään toimintaan aamuisin ja iltapäivisin.

Lukuvuoden 2022-2023 osalta täydentävän toiminnan hakeminen tapahtuu erillisellä hakemuksella myöhemmin keväällä. Huoltajia tiedotetaan asiasta erikseen. Kaikille oppilaille järjestetään täydentävä toiminta oman esiopetuspaikan mukaisesti.

Esiopetuspaikka päiväkodissa

Päiväkodeissa järjestettävä täydentävä toiminta on osa-aikaista varhaiskasvatusta.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen palveluvaihtoehdot ovat:

  • Esiopetus 4 h/pv + päivähoito enintään 5 h/pv
  • Esiopetus 4 h/pv + päivähoito yli 5 h/pv

Hinnat määräytyvät perhekoon ja tulojen mukaan.

Esiopetuspaikka koululla

Kouluilla järjestettävä esiopetusta täydentävä toiminta on kerhotoimintaa (Eppu-kerhot). Toiminta-aika on klo 7.00–17.00.

Kerhotoiminnan palveluvaihtoehdot ovat:

  • Esiopetus 4 h/pv + täydentävä kerhotoiminta 1–3 h/pv
  • Esiopetus 4 h/pv + täydentävä kerhotoiminta 3–4,5 h/pv
  • Esiopetus 4 h/pv + täydentävä kerhotoiminta 4,5–6 h/pv

Kerhotoiminnassa on kiinteä kuukausimaksu.


Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöTampereen kaupungin esi- ja alkuopetuksen toimintamallin tavoitteena on rakentaa lapsen opinpolku esiopetuksesta alkuopetukseen osana lapsen koulupolkua.

Esiopetusryhmä siirtyy pääsääntöisesti sellaisenaan yhteistyökouluun. Toimintamalli mahdollistaa lapsen yksilöllisen huomioimisen ja oikea-aikaisentukemisen. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä eri-ikäiset lapset voivat toimia suurissa ryhmissä tai lapset voidaan jakaa pienempiin oppimisryhmiin. Yhteistyö on säännöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Sisältöä ohjaavat Tampereen kaupungin esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmat.

Esi- ja alkuopetuksen henkilöstö vastaa toiminnan toteutuksesta yhdessä. Myös esiopetukseen liittyvä päivähoito sekä Eppu-kerho suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä niiltä osin kuin se on mahdollista.


Vuosiluokat 1–2: Koululaiseksi kasvaminen

Vuosiluokilla 1-2 eli alkuopetuksessa luodaan pohjaa myöhemmälle koulutielle ja keskitytään perustietojen sekä erilaisten taitojen hankintaan. Koulussa opitaan huolehtimaan omista koulutarvikkeista ja -tehtävistä sekä työskentelemään erilaisissa ryhmissä ja itsenäisesti.

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaiden työskentelytuntimäärä on 20 tuntia viikossa ja vieraskielisessä opetuksessa 21 tuntia viikossa. Ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla opetetaan äidinkieltä ja kirjallisuutta, matematiikkaa, ympäristöoppia, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, musiikkia, kuvataidetta, käsityötä, musiikkia, liikuntaa ja oppilaanohjausta. Vuosiluokilla 1-2 oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa. Vieraskielisessä opetuksessa on lisäksi opetussuunnitelmassa A1-kieltä (saksa, ranska ja englanti).

Valinnat esiopetuksessa

Haku A1-kielen valintaan 14.3.- 3.4.2022

Hakulomake löytyy Ulkoinen linkkiWilma-järjestelmästä Hakemukset ja päätökset välilehdeltä.


A1-kielivalinta Wilmassa, huoltajan ohje (pdf)

1.1.2020 alkaen ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu aloitetaan 1. luokalla. Ensimmäiset koulua koskevat valinnat ovat ajankohtaisia jo esiopetuksessa kevään aikana. On aika valita ensimmäinen vieras kieli.

Ensimmäinen, kaikille oppilaille opetettava vieras kieli eli A1-kieli voi Tampereen kaupungin perusopetuksessa olla englanti, espanja, kiina, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä. 1.1.2020 alkaen A1 -kielen opiskelu alkaa jo 1. luokalla. Aloittavassa ryhmässä pitää olla vähintään 12 oppilasta. Kielet määräytyvät kunkin koulun kielipolun mukaan.

Jos alaluokkien aikana halutaan oppilaalle valita kaksi vierasta kieltä, suositellaan ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi muuta kuin englannin kieltä. Lapsen kielellinen herkkyysikä puoltaa varhaista kielenoppimista. Mikäli A1-kieleksi valitsee muun kuin englannin kielen, alkaa englannin kielen opiskelu A2-kielenä 3. luokalla.

Kielivalinta on sitova koko peruskoulun ajan. Koulujen kielivaihtoehdot ja A-kielten polut selviävät Tampereen kaupungin kieliohjelmasta ja koulujen kotisivuilta.

Kaksikielisessä perusopetuksessa kieliohjelma poikkeaa yleisestä ohjelmasta. Tarkempaa tietoa vieraskielisen koulun kielitarjonnasta saa omasta koulusta (FISTA, Tammelan koulun saksankieliset luokat, Wivi Lönnin koulun ranskankieliset luokat).

Kielivalinnat tehdään maalis-huhtikuussa Ulkoinen linkkiWilmassa olevan lomakkeen kautta. Kielivalintalomake on avoinna 15.3.-4.4.2021. Ennen kielivalintaa pääsevät esiopetuksen oppilaat tutustumaan tarjolla oleviin kieliin Kikatus-tuntien aikana. Lisätietoa kielivalinnoista ja tarjolla olevista kielistä on mahdollista saada sekä kaupungin keskitetyissä kielivalintailloissa että koulun omissa kielivalintoja koskevissa vanhempainilloissa. Koulut informoivat huoltajia kielivalintailtojen aikatauluista.

Jokainen koulu tiedottaa omasta kieliohjelmastaan, opetussuunnitelmastaan ja -menetelmistään. Opiskelun mahdollisimman hyvä onnistuminen edellyttää yhteistoimintaa huoltajien, oppilaiden ja koulun välillä. Lisätietoja kannattaa kysyä oman koulun opettajalta ja rehtorilta.


Valinnat 2. vuosiluokalla

Haku A2-kielen valintaan 7.-27.2.2022

Hakulomake löytyy Ulkoinen linkkiWilma-järjestelmästä Hakemukset ja päätökset - välilehdeltä.


A2-kielivalinta Wilmassa, huoltajan ohje (pdf)

Vapaaehtoinen A2-kieli valitaan toisella vuosiluokalla 8.-28.2.2021 ja kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalla eli syksyllä 2021. Vapaaehtoinen A2-kieli voi olla englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä. Vapaaehtoisen A2-kielen opetusryhmän vähimmäiskoko on 16 oppilasta (paitsi englannin kielessä, joka tarjotaan aina jollakin muulla pakollisella A-kielellä aloittaneille).

Vapaaehtoinen A2-kieli on oppilaille ylimääräinen oppiaine vuosiluokilla 1-7.

Kielivalinta on sitova perusopetuksen vuosiluokan 9 loppuun asti.


Lisätietoja

Lisätietoa esiopetuksesta

Lisätietoa esiopetuksesta saa päiväkotien johtajilta.

Mikäli teillä on kysyttävää ilmoittautumisesta, lisätietoja antaa:

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaspalvelu
sähköposti [email protected]
puhelin 040 800 7260, soittoaika ma–pe klo 9.00–12.00

Toimisto avoinna ma-pe klo 9.00–16.00

33101 Tampere

Lisätietoa perusopetuksesta