Siirry sisältöön

Taloudellinen tuki työnantajalle

Tampereen kaupungin rekrytointilisä ja rekrytointipalkkio työnantajille

Rekrytointilisän myöntäminen ja tavoite

Rekrytointilisää myönnetään työnantajalle, joka työllistää tamperelaisen työttömän työnhakijan. Lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin, ei palkkakustannuksiin.

Lisää voidaan myöntää Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaan työllistävälle työnantajalle, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  • työllistettävä on saanut työmarkkinatukea vähintään 200 päivää*
  • työllistettävä on koulutettu, työtön alle 30-vuotias nuori, joka työllistyy koulutusalaansa liittyvään työhön
  • työllistettävä on työtön, kouluttamaton alle 25-vuotias nuori ja hänet palkataan oppisopimuskoulutukseen tai
  • työllistettävä on työtön maahanmuuttaja, jonka suomen kielen taito on puutteellinen

Lisää voidaan myöntää Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaan työllistävälle työnantajalle, jos jokin alla olevista edellytyksistä täyttyy. Työllisyyspalveluiden asiakkuus voidaan muodostaa myös rekrytointiprosessin aikana.

Rekrytointilisä myönnetään määrärahan puitteissa harkinnanvaraisesti.

*Työnhakija voi tarkistaa työmarkkinatukikertymänsä Kelasta. Huomaathan, että työmarkkinatukipäivien määrä ei välttämättä ole sama kuin työttömyyspäivien määrä. Esimerkiksi ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavat henkilöt eivät saa työmarkkinatukea.

Rekrytointilisän määrä ja kesto

  • Rekrytointilisää maksetaan 600 € / kk / työllistettävä (maksimissaan) kuuden kuukauden ajan.
  • Oppisopimuskoulutukseen tukea voidaan myötää koko koulutuksen ajalle.
  • Lisää voidaan myöntää yhdistyksille ja säätiöille toiset kuusi kuukautta, mikäli työjaksoon yhdistetään osaamisen kehittämistä tai muita työllistymistä edistäviä toimenpiteitä.

Rekrytointipalkkion määrä ja hakemisen edellytykset

Rekrytointilisän lisäksi yrityksillä on mahdollisuus hakea kertasuorituksena maksettavaa 1800 euron rekrytointipalkkiota, jos työsuhde yrityksessä jatkuu vähintään vuoden ja vähintään 85 % työajalla. Työsuhteen voimassaoloaika voidaan laskea rekrytointilisän alusta alkaen.

Rekrytointipalkkio voidaan maksaa myös yhdistykselle tai säätiölle, jos työllistettävä henkilö jatkosijoittuu yritykseen ilman tukea sen jälkeen, kun hän on ollut sijoitettuna yrityksessä yhdistyksen kautta (tuella palkatun siirtäminen toisen työnantajan tehtäviin).

Ohje rekrytointilisästä ja -palkkiosta

Ohjeessa kerrotaan tarkemmin tuen myöntämisen ehdoista.

Tuen hakeminen

Rekrytointilisää ja -palkkiota haetaan sähköisellä lomakkeella. Keskimääräinen käsittelyaika on maksimissaan kaksi kuukautta hakemuksen ja liitteiden saapumisesta.

Tukea on haettava kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Esimerkiksi 15.9. alkavaan työsuhteeseen täytyy hakea tukea viimeistään 14.11.

Toimittamalla liitteet heti nopeutat hakemuksen käsittelyä. Tarvittavat liitteet ovat allekirjoitettu työsopimus, mahdollinen oppisopimus sekä suostumuslomake ensimmäistä hakemusta varten.

Palkkatositteiden toimittaminen tuen maksamista varten

Työllistettävälle henkilölle maksetuista palkoista ja lomarahasta tulee lähettää selvitys sähköisellä palkkaselvityslomakkeella, jonka liitteenä toimitetaan kopiot kuukausittaisista palkkakuiteista tai palkkalaskelmista. Selvitys toimitetaan samassa jaksossa, kuin tuki maksetaan (yleensä kaksi kuukautta kerrallaan). Mikäli palkkaselvityksiä ei toimiteta, peritään etukäteen maksettu tuki takaisin.

Alla olevan lomakkeen avulla lähetät rekrytointilisän ehtona olevat palkkaselvitystiedot. Mikäli työnantajalla on useampia tukea saavia työntekijöitä, voit toimittaa kaikkia koskevat tiedot samalla kertaa.

Lisätietoja

Tampereen kaupungin rekrytointilisän ja -palkkion maksatus
sähköposti [email protected]
puhelin 040 806 4332

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/taloudellinentukityonantajalle