Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Kotona hoitaminen

Perhe voi palkata kotiin hoitajan yksityisen hoidon tuen avulla. Kaksi tai useampi perhe voi yhdessä palkata hoitajan lapsilleen, jos hoidettavista lapsista enintään neljä on alle kouluikäisiä.


Kotona hoitamisen tuet

Lastenhoidon tukimuotoja ovat kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja alle 16-vuotiaan vammaistuen kuntalisä.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden mukaan perheillä on mahdollisuus hakea lapselle kunnallista päivähoitopaikkaa, kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Lastenhoidon tukien avulla lasta voi hoitaa kotona jompi kumpi vanhemmista tai esim. kotiin palkattu hoitaja.

Kotihoidon tuen Tampere-lisä lakkautettiin vuoden 2014 alusta alkaen vuoden 2014 talousarviopäätöksellä.

Kotihoidon tuella kotona olevat lapset voivat osallistua avoimiin varhaiskasvatuskerhoihin.

Lapsia leikkimässä ulkona

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa eikä hänestä makseta yksityisen hoidon tukea. Lasta voi hoitaa lapsen kotona jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen).

Lasten kotihoidon tukea haetaan suoraan Kelalta ja siihen kuuluu hoitoraha sekä tulosidonnainen hoitolisä.

Yksityisen hoidon tuki

Kun perhe palkkaa lapselle hoitajan kotiin, se voi saada yksityisen hoidon tukea. Tukeen kuuluu hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä ja kuntalisä. Tuen saamisen edellytyksenä on kunnan hyväksyntä työsuhteelle.

Perhe etsii itse hoitajan, jonka tulee olla täysi-ikäinen. Hoitaja ei saa olla samassa taloudessa asuva perheenjäsen eikä itse vanhempainrahakaudella.

Tehtyään työsopimuksen hoitajan kanssa, perhe sopii tapaamisen koordinaattorin kanssa. Hoitaja on velvoitettu tulemaan mukaan tapaamiseen ja osoittamaan siinä yhteydessä henkilöllisyytensä.

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta WH1-lomakkeella. Lisäksi tulee täyttää WH2-lomake, johon koordinaattori merkitsee kunnan hyväksynnän.

Lisätietoa:
Koordinaattori
Päivi Pöyhönen
puhelin 040 175 9052
puhelin 040 800 7260, puhelinaika on ma-pe klo 9.00-12.00
sähköposti [email protected]

Alle 16-vuotiaan vammaistuen kuntalisä

Tampereen kaupunki myöntää kuntalisää alle 3-vuotiasta vammaista, pitkäaikaissairasta lasta kotona hoitavalle huoltajalle. Kuntalisän saamisen ehtona on, että lapsi saa Kelan myöntämää korotettua tai ylintä vammaistukea.

Kuntalisää voidaan maksaa aikaisintaan vanhempainrahakauden päätyttyä. Kuntalisä myönnetään määräajaksi siten, että sen maksaminen päättyy, kun Kelan myöntämä lapsen korotettu tai ylin vammaistuki loppuu, kuitenkin viimeistään lapsen täytettyä kolme vuotta.

Kuntalisä voidaan myöntää takautuvasti kuuden kuukauden ajalta alkaen siitä päivästä, kun hakemus on saapunut toimistoomme.

Perheen tulot eivät vaikuta kuntalisän saamiseen eikä kuntalisää myönnetä kuukautta lyhyemmältä ajalta. Kuntalisän suuruus on 252,28 €/kk ja se on verollista tuloa.

Lapsen hoitojärjestelyn ja muista kuntalisän myöntämiseen liittyvien ehtojen muutoksista tulee heti ilmoittaa Varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen. Liikaa maksettu kuntalisä peritään takaisin.

Toimistosihteeri
Raija Viitanen
puhelin 040 806 2998
sähköposti [email protected]


Hoitajan palkkaaminen kotiin

Kun perhe palkkaa kotiin lapsille hoitajan, on kyse työsuhteesta, jossa

  • perhe on työnantaja työntajan velvollisuuksineen
  • hoitaja on työntekijä (työsopimussuhteinen palvelun tuottaja)

Yksityisen palvelun tuottajan palkkaukseen voi hakea Kelalta yksityisen hoidon tukea. Palvelun tuottaja ei saa olla alaikäinen, samassa taloudessa asuva perheenjäsen tai vanhempainrahaa saava henkilö.

Perhe etsii hoitajan itse esim. ilmoitusten tai työvoimatoimiston kautta (mol.fi).

Perhe ja hoitaja tekevät keskenään työsopimuksen kahtena yhtenevänä kappaleena. Lisäksi tehdään selvitys päivähoidon tuottajasta täyttämällä Kelan WH-2-kaavake, jonka hoitaja allekirjoittaa.

Yksityisen hoidon tukea varten vaaditaan kunnan hyväksyntä

Tehtyään työsopimuksen työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisen tapaamisen Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjaukseen. Jos työsopimuksessa ei ole epäselvyyksiä, hyväksytään WH-2-kaavakkeen tiedot yksityisen hoidon tuen hakua varten.

Perheen anoma yksityisen hoidon tuki maksetaan Kelalta suoraan hoitajalle ja Kela perii tästä osuudesta ennakkoveron (WH1).

Perheen tehtävänä on huolehtia palkan loppuosan ennakonpidätyksestä sekä maksaa lakisääteiset työnantajaa koskevat maksut koko palkkasummasta. Näitä ovat TAEL-, tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus-, ryhmähenkivakuutus-ja sosiaaliturvamaksut.

Lisätietoa

Kasvatus- ja opetuspalvelut asiakaspalvelu
sähköposti [email protected]
puhelin 040 175 9052, soittoaika ma–pe klo 9.00–12.00
puhelin 040 800 7260, soittoaika ma–pe klo 9.00–12.00


Isyysvapaa ja päivähoito

Isyysvapaan voi pitää kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta tai ennen kuin adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut kaksi vuotta.

Lapsi voi olla päivähoidossa ennen isyysvapaata (vanhempainrahakauden jälkeen), mutta isyysvapaan aikana lapsi ei voi olla päivähoidossa. Lapsen hoitopaikka säilyy isyysvapaan ajan. Päivähoitomaksua ei peritä poissaoloajalta. Perheen muut lapset voivat olla päivähoidossa isyysvapaan aikana ja heiltä peritään normaali asiakasmaksu.

Isyysvapaalle jäämisestä tulee ilmoittaa päivähoitopaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen vapaan alkamista. Hoitoon paluupäivä ilmoitetaan samassa yhteydessä.

Uutta päivähoitopaikkaa ei voi hakea niin, että päivähoito alkaisi isyysvapaan aikana, vaan hoitopaikkaa tulee hakea todellisesta hoidon alkamispäivästä lukien.

Katso myös