Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Musiikki

MU1 Musiikki ja minä, pa, vuositaso 1

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisen välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla opiskelija musisoi, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä.

MU2 Moniääninen Suomi, pa, vuositaso 2

Kurssilla opiskellaan suomalaista musiikkia ja erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Ohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

MU3 Ovet auki musiikille, sy, vuositaso 1–3

Kurssilla opiskelija oppii tuntemaan erilaisia musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin
kulttuurisidonnaisuutta. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai -kulttuureihin laulaen, soittaen ja kuunnellen. Opiskelija kehittää musisointi- ja kuuntelutaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa.

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa, sy, vuositaso 1–3

Kurssilla tutustutaan musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa,
monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä.

MU5 Bändikurssi, ksy, vuositaso 1–3

Kurssin tavoitteena on opiskelijan henkilökohtaisten musiikillisten taitojen kehittyminen sekä luova ja rohkea toimijuus musiikin parissa. Kurssilla toimitaan aktiivisesti yhdessä toisten kanssa ja otetaan selkeä vastuu omasta osuudesta. Kurssilla muodostetaan toimivia bändikokoonpanoja, jotka harjoittelevat valitsemiaan cover-kappaleita tai omia sävellyksiä. Valmiudet soittimen tai äänenkäytön hallintaan, yhteismusisointiin sekä esittämistaitoon kasvavat omassa ryhmässä tehtävän musiikin suunnittelun ja toteutuksen kautta. Halukkaat voivat myös valmistella esityksiä tai säestyksiä koulun juhliin ja muihin tilaisuuksiin.

MU6 Kuoro 1, ksy, vuositaso 1–3

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan äänenkäyttöä ja esittämisvalmiuksia yhdessä toisten laulajien kanssa. Kuorossa henkilökohtaisen kehittymisen ja vastuunkannon ohella myös yhteistoiminnalliset taidot kasvavat. Kuorossa valmistellaan esityksiä koulun juhliin ja tarvittaessa myös muihin tilaisuuksiin. Harjoiteltava ohjelmisto vaihtelee tilaisuuksien luonteen mukaan.

MU7 Kuoro 2, ksy, vuositaso 1–3

Jatkokurssi edelliseen. Toisella kuorokaudella kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan äänenkäytön moni-ilmeisyyttä ja säveltason puhtautta sekä rohkaista yhä vapautuneempaan ilmaisuun yhdessä toisten kuorolaisten kanssa. Esityksiin harjoiteltava ohjelmisto on eri kuin edellisellä kurssilla.

MU8 Kuoro 3, ksy, vuositaso 1–3

Jatkokurssi edelliseen. Kolmannella kuorokaudella kurssin tavoitteena on opiskelijan äänenkäytön mahdollisimman tarkka puhtaus, moniäänisen laulun vaivattomuus, ilmaisun syventäminen sekä luova ote esittämiseen yhdessä toisten kuorolaisten kanssa. Esityksiin harjoiteltava ohjelmisto on eri kuin edellisellä kurssilla.

MU9 Tutkimuskurssi- ja projektikurssi, ksy, vuositaso 2–3

Kurssilla opiskelija perehtyy syvällisemmin musiikin keskeiseen sisältöalueeseen omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Kurssin tuotos voi olla perinteinen tutkielma, joka huomioi musiikin tutkimukselliset erityispiirteet tai toisaalta tuotos voi olla jossakin muussa muodossa oleva projektituotos. Kurssin voidaan suorittaa myös tiimeissä, jolloin jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla selkeä rooli. Opiskelija osallistuu itse kurssin sisällön ja aikataulun suunnitteluun sekä pitää kirjaa tehdyistä työtunneista esim. oppimispäiväkirjan avulla.

MU10 Bändi 2

Bändi jatkokurssi. Toisella bändikurssilla tavoitteena on kehittää edelleen musiikillisia taitoja sekä laajentaa osaamista myös esittämistaitoon. Opiskelijaa ohjataan ottamaan selkeä vastuu omasta osuudestaan ja toimimaan aktiivisesti toisten muusikoiden kanssa. Kurssilla muodostetaan kokoonpanoja, jotka harjoittelevat valitsemiaan kappaleita ja tekevät niistä tarvittaessa omia sovituksia. Kappaleita esitetään kurssin päättövaiheessa. Kokoonpanoissa voidaan käyttää koulun soittimien lisäksi myös mitä tahansa omia soittimia.

MU11 Bändi 3

Jatkokurssi edelliseen. Kolmannella bändikurssilla tavoitteena on luova ja rohkea toimijuus yhteismusisoinnin parissa. Tavoitteena on taitojen lisääntyminen musiikillisessa suunnittelussa, sovittamisessa, säveltämisessä ja esittämiseen. Kurssilla muodostetaan kokoonpanoja, jotka harjoittelevat valitsemiaan kappaleita, myös itse tehtyjä. Kappaleita esitetään kurssin päättövaiheessa.