Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi


Yksityiset sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen tuottaminen on Suomessa joko ilmoituksen- tai luvanvaraista. Ympärivuorokautiset palvelut ovat lähtökohtaisesti luvanvaraisia. Näistä löytyy lisätietoa alempana kohdassa "Luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut". Muut kuin ympärivuorokautiset sosiaalipalvelut ovat ilmoituksenvaraisia.

Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Ilmoitustenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan. Näistä ilmoituksenvaraisista palveluista Tampereen kaupungin alueella ilmoitus tulee toimittaa Tampereen kaupungin kirjaamoon. Ensisijaisen toimitustapa on sähköpostitse. Sähköpostitse toimitettaessa tulee huomioida, että ilmoituksen tai liitteiden sisältäessä henkilötietoja, tulee sähköposti lähettää suojattuna. Kirjeitse toimitettava ilmoitus sekä ilmoituksen liitteet toimitetaan nitomattomana. Tampereen kaupunki käsittelee ilmoitukset ja lähettää ne rekisteröintiä varten Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Linkki ilmoituslomakkeeseen löytyy alempaa.

Ilmoitusten toimitusosoite (ensisijaisesti sähköpostitse):
Kirjaamo
sähköposti [email protected]
postiosoite PL 487
33101 Tampere

Palveluntuottajat, jotka tuottavat vain kotipalvelujen tukipalveluja ja niihin rinnastettavia palveluja, toimittavat ilmoituksensa Tampereen Kotitorille. Kotitori antaa myös neuvontaa näihin palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Palvelujen rekisteröinnistä vastaa Tampereen kaupunki, joka toimii myös rekisterinpitäjänä.

Lisätietoa tukipalvelujen rekisteröinnistä on Tampereen Kotitorin verkkosivuilla.

Valvontakoordinaattori
Anna Jukantupa
puhelin 041 730 8243

Lisätiedot ja ilmoituslomakkeet

Luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisten sosiaalipalvelun tuottajien, jotka tuottavat jatkuvaa ympärivuorokautista sosiaalipalvelua, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Lupa kattaa kaikki palvelujen tuottajan toimintayksiköt, joissa tuotetaan ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja.

Lupaa haetaan lomakkeella siltä Aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Tampere-Orivesi sote - yhteistoiminta-alueella toteutettavan toiminnan osalta yrittäjä toimittaa lupahakemuksensa Länsi-Suomen aluehallintovirastoon. Mikäli palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta.

Omavalvontasuunnitelma

Laissa yksityisistä sosiaalipalveluista edellytetään, että yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan on laadittava toimintansa asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira antaa määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta

Kotipalvelun tukipalvelujen arvonlisäverottomuus

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa. Tämä tarkoittaa, että tuotettavista palveluista on tehty ilmoitus siihen kuntaa, josta palvelua tarjotaan.

Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista. Kotipalvelujen tuottajalta vaaditaan sosiaali- ja terveysalan ammatillinen pätevyys.

Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Näiden tuottajalla ei tarvitse olla sosiaali- ja terveysalan ammatillista pätevyyttä.

Kotipalvelujen tukipalveluja koskevien ilmoitusten käsittelystä vastaa Tampereen Kotitori.

Tarkempia tietoja saa Verohallinnosta.