Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Tammelaan täydennysrakentamista tuova asemakaavan muutos etenee

Julkaistu 28.4.2020 20.13

Tammelan alueelle Kullervonkadun varteen on tulossa uusi asuin- ja liikerakennus. Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.4.2020 muutoksen mahdollistavan asemakaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville palauttamisesta tehdyn äänestyksen 9-3 jälkeen. Asemakaava menee vielä nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Ihmisiä seuraamassa esitystä asemakaavan 8744 muutosta käsittelevässä yleisötilaisuudessa.
 

Asemakaavan muutos koskee Tammelantorin pohjoisreunalla sijaitsevan korttelin yhtä tonttia. Sitä rajaavat pohjoisessa Kullervonkatu, idässä Tammelan puistokatu, etelässä Tammelantorin ohella naapuritontti sekä lännessä Pinninkatu. Asemakaava laaditaan tontin omistajan, asunto-osakeyhtiö Tamronkulman, aloitteesta.

Asemakaavalla mahdollistetaan uuden asuin- ja liikerakennuksen rakentaminen tontille. Tontin käyttötarkoitus muutetaan yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueesta asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Uutta rakennusoikeutta osoitetaan 7000 kerrosneliömetriä, josta 300 kerrosneliömetriä tulee toteuttaa liiketiloina. Tontin kokonaisrakennusoikeus kasvaa noin 6000 kerrosneliömetriä.

130 uutta asuntoa

Uusia asuntoja tontille voidaan rakentaa noin 130, ja liikehuoneistoja noin seitsemän. Uuteen rakennukseen on luonnosteltu Tammelan puistokadun puolelle kahdeksaa kerrosta, joista ylin sisäänvedettynä. Kullervonkadun puolella rakennus olisi seitsemänkerroksinen. Kortteliin muodostuvan sisäpihan suunnitteluun on kiinnitetty erityistä huomiota jo asemakaavahankkeen aikana.

Tontin eteläreunalla sijaitseva asuinkerrostalo säilyy, mutta Tammelan puistokadun ja Kullervonkadun risteyksessä oleva kaksikerroksinen liikerakennus on tarkoitus purkaa. Pysäköintitilat on suunniteltu pihan alle kahteen kerrokseen. Ajoyhteys pysäköintihalliin järjestetään Tammelan puistokadun puolelta.

Asemakaava on yksi Tampereen kaupunkiympäristön viihtyisyyden ja vehreyden kehittämiseen suunnitellun viherkerroin-työkalun pilottikohteista. Asemakaavasuunnittelun yhteydessä on laadittu pihasuunnitelma, jossa esitetään pihan toiminnot, istutukset ja pintakäsittely. Pihasuunnitelman pohjalta on tehty viherkerroinlaskelma. Kaavan yleismääräyksissä on esitetty viherkerrointa koskeva kaavamääräys.

Asemakaavan valmisteluaineisto eli kaavaluonnos, siihen liittyvä havainnekuva, selostus ja selvitysaineistoa olivat nähtävänä vuoden vaihteessa, ja niitä esiteltiin yleisölle asukastilaisuudessa.

Asemakaavassa annetaan määräykset uudisrakennuksen sovittamisesta ympäröivään kaupunkikuvaan ja naapurirakennuksen korkeuteen. Valmisteluvaiheen palautteen pohjalta kaavan yleismääräyksiä on tarkennettu ohjeilla kadun puoleisten parvekkeiden sisäänvedosta ja lasittamisesta, yhtenäisestä vesikaton muodosta, korttelin maanalaisista ajoyhteyksistä ja hulevesien viivytyksestä.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Tammelan kaupunginosan täydentyminen lähiympäristön laatua parantavalla asuin- ja liikerakennuksella.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Projektiarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin 040 806 3019


Teksti Anna-Leea Hyry