Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki - www.tampere.fi

Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan luonnos tulee nähtäville

Julkaistu 2.4.2019 18.17

Yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina 2.4.2019 asettaa Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan luonnoksen nähtäville. Koko alueen yleiskaavan on tarkoitus palvella alueen maankäytön ohjausta pitkään ja joustavasti. Työllä halutaan ajantasaistaa, selkeyttää ja sujuvoittaa rakentamisen ohjaamista.

Yleiskaavaluonnos tulee nähtäville noin kahdeksi kuukaudeksi eli 4.4. - 31.5.2019 digitaalisessa muodossa kaupungin verkkosivuilla. Luonnokseen pääsee tutustumaan myös Palvelupiste Frenckellissä. Yleiskaavaa esitellään alueella järjestettävässä asukastilaisuudessa 7.5.2019.

Kaavaluonnos esitetään kolmella kartalla, joilla näkyy työn ajatus rakentamisen ohjaamisesta vyöhykkeinä. Kaavaratkaisu ja sen alustavat vaikutukset on kuvattu kaavan selostuksessa. Lisäksi kaavaa varten on laadittu asukaskyselyitä ja erillisselvityksiä.

Aitolahden ja Teiskon alueiden strategisen yleiskaavan rajana on etelässä valtatie 9, lännessä Näsijärvi, pohjoisessa Ruoveden kunta sekä idässä Oriveden ja Kangasalan kaupungit.

Tampereen maa-alueesta 75 prosenttia

Pohjois-Tampereen maapinta-ala on 75 prosenttia koko kaupungin alasta, mutta asukasmäärän osuus on vajaa 2 prosenttia. Koska rakentamista on huomattavasti vähemmän kuin kantakaupungissa, ovat alueen suunnittelukysymyksetkin erilaisia.

Pohjois-Tampere on suurimmaksi osaksi maaseutumaista metsää ja peltoa. Rakennettuja alueita on noin 2 prosenttia maapinta-alasta. Kämmenniemi on alueen keskeinen taajama ja palvelukeskittymä. Alueella on noin 4500 asukasta, joista vajaa 900 asuu Kämmenniemen asemakaava-alueella, noin 500 Nurmi-Sorilan alueella ja noin 150 Terälahden taajamassa. Näsijärven rantaviiva niemineen ja lahtineen sekä lukuisat pienemmät järvet mahdollistavat mittavan kesäasutuksen alueella.

Alueella voimassa olevat rantayleiskaava, osayleiskaavat ja asemakaavat säilyvät voimassa edelleenkin. Näillä alueilla rakentamisen ohjaaminen tapahtuu kyseessä olevan kaavan mukaisesti, mutta mikäli kaavoja muutetaan tai niistä poiketaan, tulee strategisen yleiskaavan periaatteet huomioida.

Yleiskaavan rinnalla laadittavassa Kämmenniemen yleissuunnitelmassa tutkitaan muuta aluetta tarkemmin taajaman mahdollisia laajenemissuuntia. Kaupunkistrategiassa esiin nostettu Teiskon matkailun kehittäminen kytketään kiinteästi suunnitteluun.

Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan luonnoksessa asemakaavoitettavina alueina on osoitettu nykyiset Kämmenniemen, Tarastenjärven ja Polson asemakaava-alueet laajentumisalueineen sekä Nurmi-Sorilan osayleiskaavan mukaiset asemakaavoitettavat alueet. Näillä alueilla rakentamisen mitoitus ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä.

Palvelu-, kylä- ja maaseutualueet

Palvelu- ja kyläalueiden elinvoimaisuutta tuetaan muuta maaseutualuetta tiiviimmillä mitoitusperiaatteilla ja mahdollisuudella muuttaa loma-asunnon käyttötarkoitus vakituiseen asumiseen. Kyläalueilla ja palvelujen saavutettavuuden kannalta suotuisilla alueilla uudisrakentaminen edellyttää pääsääntöisesti suunnittelutarveharkintaa ennen rakennusluvan myöntämistä.

Maaseutualueilla suora rakennuslupa on mahdollinen Paarlahden pohjoispuolisilla harvaan asutuilla alueilla, mutta muutoin maaseutualueilla uudisrakentaminen edellyttää suunnittelutarveharkintaa.

Elinkeinotoiminnoille varauksia

Elinkeinotoimintojen vyöhykkeenä on osoitettu Kaitavedentien varressa Sorilan pohjoispuolella oleva alue. Kyseessä on pitkän tähtäimen varaus, jonka mittavampi toteuttaminen edellyttää asemakaavoitusta ja keskitettyä vesihuoltoa. Alueelle ei tule sijoittaa toimintoja, jotka ovat ristiriidassa tulevan elinkeinotoiminnan kanssa.

Maa- ja metsätalous sekä matkailu ovat alueen merkittäviä elinkeinoja, joiden harjoittamiseen ja kehittämiseen on hyvät edellytykset jatkossakin. Erillismerkinnöillä on osoitettu nykyiset toimivat maatilan talouskeskukset, laajat yhtenäiset peltoalueet sekä laajat yhtenäiset metsäalueet.

Kehitettävinä matkailukokonaisuuksina on osoitettu Maisansalo-Murikka, Kintulammi, Paarlahti ja Kaanaa.

Luonnosuojelualueita ja virkistystä

Luonnonsuojelualueiksi on osoitettu perustetut luonnonsuojelualueet sekä Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelman mukaiset kohteet, joiden tavoitteena on suojelu luonnonsuojelulain nojalla. Virkistysalueina on osoitettu kaupungin omistamat Kulkkilan ja Ala-Pirttijärven alueet, muut virkistystoiminnot on esitetty kohdemerkinnöillä.

Arvokkaan kulttuuriympäristön kohteina on osoitettu alueen tiedossa olevat muinaisjäännökset, muut arkeologiset kulttuuriperintökohteet sekä arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt, rakennukset ja maisema-alueet. Vuonna 2015 valmistuneen Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvityksen kohteet on huomioitu kaavaratkaisussa.

Liikenne, vesi, energia ja ympäristöterveys

Liikenteen osalta uusia tai kehitettäviä toimenpiteitä on esitetty lähinnä Nurmi-Sorilan alueelle, jossa uuden kaupunginosan rakentaminen edellyttää muun muassa seututien 338 uutta linjausta Nurmin kohdalle. Aitovuoren eritasoliittymä on osoitettu kehittämismerkinnällä. Lisäksi kaavassa on osoitettu kehitettävät pyöräily- ja kävelyreitit sekä ohjeelliset joukkoliikenteen vaihtopysäkit.

Vesihuollon osalta on kaavassa osoitettu Kämmenniemi-kantakaupunki runkolinjan ohjeellinen sijainti. Tampereen vesihuollon kehittämissuunnitelma on tekeillä ja sen mukaiset ratkaisut huomioidaan kaavan ehdotusvaiheessa. Energiahuollon osalta uusina ohjeellisina merkintöinä on osoitettu sähkölinjoja sekä Ukaan sähköasema. Tampereen kaupungin maanvastaanottoselvityksen 2013 perusteella on osoitettu kaksi selvitysaluetta maan vastaanottoa ja kierrätystä varten.

Ympäristöterveyden osalta kaavassa on osoitettu muun muassa pohjavesialueet, arseeni- ja fluoridiriskialueet sekä ympäristöluvan mukaiset kohteet kuten maa-ainesten ottoalueet, eläinsuojat ja moottoriurheilutoiminta.

Kaavaluonnos asetetaan nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen saamista varten. Luonnoksesta saaduille mielipiteille ja lausunnoille laaditaan vastineet, joiden pohjalta laaditaan kaavaehdotus. Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaava valmistellaan hyväksyttäväksi vuoden 2020 loppuun


Lisätietoja

Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja
Apulaispormestari
Aleksi Jäntti
puhelin 040 727 3234

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917
puhelin 040 801 6917

Kaavoitusarkkitehti
Anna-Maria Niilo-Rämä
puhelin +358403559907


Teksti Anna-Leea Hyry